Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    5η / 2014  
   
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 31η Μαρτίου 2014 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 13:00 μμ στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
   
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2014  
1ο  Εξιολόγηση (10) αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, (2) για τη ΔΕ Ξυνιάδος και ΤΚ Νέας Μάκρισης και (3) για τη ΔΕ Θεσσαλιώτιδας, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957. (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 2/7/27-1-2014 ΑΔΣ).                                                                                                                                                                                                                                                  (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 68η 
2ο Έγκριση επιχορήγησης στους: α) ΜΚΟ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ β) ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ   για το οικ.έτος 2014.                         (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 69η 
3ο  Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης και διάθεση πίστωσης για μετάβαση αντιπροσωπίας στον αδελφοποιημένο Δήμο Τundja της Βουλγαρίας. (Εισήγηση:  Γραφείο Δημάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 70η 
4ο  Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων για τον Εορτασμό Της Πολιούχου ΤΚ Δομοκού Αγίας Παρασκευής έτους 2014. (Εισήγηση:  Γραφείο Δημάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 71η 
5ο  Έγκριση συμμετοχής στην Πανελλήνια Εθελοντική Καμπάνια "LET'S DO IT GREECE 2014" σε συνεργασία με τοπικούς φορείς - διάθεση πίστωσης. (Εισήγηση:  Γραφείο Δημάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 72η 
6ο  Έγκριση επιχορήγησης στον  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΟΜΟΚΟΥ (Μέλος Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού) για δράσεις Πυροπροστασίας το έτος 2014.                                                   (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 73η 
7ο  Εξέταση της αριθ.13/2013 απόφασης του κληροδοτήματος Κων/νου Υφαντή,που αφορά στην έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποαραλαβής του έργου Κατασκευή υποστέγου Ι.Ν Αγίας Τριάδας στο ΔΔ Περιβολίου. (Σχετική η αριθ.13/2014 Απόφαση της Οικ.Επιτροπής)                                                     (Εισήγηση: Γραφείο κληροδοτημάτων - Πρόεδρος Δ.Σ) 74η 
8ο  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επι της αριθ: 4/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού" που αφορά στην Τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του ΝΠΔΔ  οικ.έτους 2014.Απόφαση Οικ.Επιτροπής: 1/1/21-1-2014.                           (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)  75η 
9ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ Δ -ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ.                                                                                                                                 (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 76η 
10ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής - Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" πρώην Δήμου Δομοκού, εργολαβίας ΕΔΕ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.                                                                                                                                 (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 77η 
11ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής - Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ", εργολαβίας ΕΔΕ: ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.                                                                                                                                 (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 78η 
12ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ.                                                                                                                            (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 79η 
13ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ -ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΤΣΟΥΚΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.                                                                                                                            (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 80η 
14ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΤΣΟΥΚΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.                                                                                                                            (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 81η 
15ο  Έγκριση  Παράτασης Περαίωσης του έργου "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.                                                                                                                            (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 82η 
16ο  Διενέργεια κλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή φυσικού εδάφους εκτέλεσης του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ"                                                    (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 83η 
17ο  Διενέργεια κλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή φυσικού εδάφους εκτέλεσης του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ"                                                   (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 84η 
18ο  Διενέργεια κλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή φυσικού εδάφους εκτέλεσης του έργου "ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ"                                                                                (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 85η 
19ο  Διενέργεια κλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή φυσικού εδάφους εκτέλεσης του έργου "ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ -ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ"                                                                                (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 86η 
20ο  Εξέταση του αριθ.1/2014 Πρακτικού (Αποφάσεις 1 ως 19) της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων που αφορούν σε αιτήματα διαγραφής τελών και επιβολής προστίμων.                                                       (Εισήγηση: Οικ.Υπηρεσία/Γραφείο Τελών  - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 87η 
21ο  Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνσιμού για την προμήθεια καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & ΝΠΔΔ έτους 2014. (Εισήγηση: Οικ.Υπηρεσία/Γραφείο Προμηθειών-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 88η 
22ο  Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών ,Δ' Τριμήνου 2013. Απόφαση Οικ.Επιτροπής: 4/26/24-3-14                                                                                                                               (Εισήγηση:Οικ.Υπηρεσία-Γραφείο Προϋπ/σμού -Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 89η 
23ο  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματων Έργων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης οικ.έτους 2014.(Απόφαση Οικ.Επιτροπής: 4/24/24-3-2014) και Απόφαση Εκτελεστικής Επιτρπής: 3/6/20-3-2014). (Εισήγηση: Οικ.Υπηρεσία-Γραφείο Προϋπ/σμού  - Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 90η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Β. Λιόλιος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details