Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας Δομοκού σχετικά με την έναρξη νέου προγράμματος από τον Ο.Α.Ε.Δ. για απασχόληση 2000 ατόμων με αναπηρίες κλπ.

Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας Δομοκού σχετικά με την έναρξη νέου προγράμματος από τον Ο.Α.Ε.Δ. για απασχόληση 2000 ατόμων με αναπηρίες κλπ.

                                                           
     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δομοκού σας ενημερώνει ότι ξεκινάει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 το πρωί στις 10:00, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Αφορά 2.000 ανέργους Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένους, Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
To πρόγραμμα απευθύνεται  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ.
Η επιχορήγηση θα δοθεί έως το 70% του συνολικού κόστους για κάθε απασχολούμενο και για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης 12 + 12 μήνες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στo πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού  (www.oaed.gr http://ait.oaed.gr ) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση.
Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία ( Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων ΚΠΑ2). Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις επαγγελματικές επιλογές των ανέργων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
Οι  επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή φορείς, του άρθρου 3 του ν.4430/2016 (Α΄ 205), που θα ενταχθούν στο  πρόγραμμα και θα απασχολήσουν Άτομα με Αναπηρίες δύναται επιπλέον να ενταχθούν σε Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας. Ο Οργανισμός  συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία και λοιπές διευθετήσεις) και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details