ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ » .

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ » .·         -Με την αριθ. 66/2016 (ΑΔΑ: 7ΛΕΘΩ9Α-ΨΘΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού ανατέθηκε στον κ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟ  η σύνταξη  της ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ » .
  • Την με αρ. πρωτ. . 4621/118019/13-07-2016 (ΑΔΑ :70Π0ΟΡ10-ΩΨΥ), απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας  της αριθ. 66 /2016 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου Δομοκού.
  • Στις 23-09-2016 υπογράφηκε το με αρ 8950 (ΑΔΑ: 69ΞΠΩ9Α-ΝΜΒ) συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης του θέματος προϋπολογισμού με ΦΠΑ 8.000€ .
  • Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της μελέτης 180  ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 23 03–2017
  • Η μελέτη ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στο Δήμο στις  20/10/2016  με την  αρ. πρωτόκολλο 9999 αίτηση του μελετητή. Η μελέτη θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δομοκού  και περαιώθηκε εμπρόθεσμα .
  • Παρακαλείσθε όπως παραλάβετε και εγκρίνετε την εν λόγω μελέτη  προκειμένου ο Δήμος να  προχωρήσει στις διαδικασίες ωρίμανσης του εν λόγω έργου  .


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details