ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ
Εγκρίθηκε ομόφωνα απο το ΔΣ 


·         -Με την αριθ. 184/2014 (ΑΔΑ: 712ΙΩ9Α-4ΩΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού ανατέθηκε στην εταιρεία Χ. ΧΙΟΝΗΣ ΣΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ  η σύνταξης της ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ
  • Την με αρ. πρωτ.  38/390/12-01-2015 (ΑΔΑ :6ΗΛΥΟΡ10-ΓΗ2), απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας  της αριθ. 184/2014 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου Δομοκού.
  • Στις 26-03-2015 υπογράφηκε το με αρ 3663 (ΑΔΑ: 7ΖΚΤΩ9Α-117) συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης του θέματος προϋπολογισμού με ΦΠΑ 17.000€ .
  • Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της μελέτης 180  ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 26 09 –2015.
  • Η μελέτη ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στο Δήμο στις  24/09/2016  με την  αρ. πρωτόκολλο 12558 αίτηση του μελετητή. Η μελέτη θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δομοκού  και περαιώθηκε εμπρόθεσμα .
  • Παρακαλείσθε όπως παραλάβετε και εγκρίνετε την εν λόγω μελέτη  προκειμένου ο Δήμος να  προχωρήσει στις διαδικασίες για την οδική –συγκοινωνιακή βελτίωση της κεντρικής οδού του Δομοκού (οδός Δημοκρατίας και Θαυμακών) και συμβάλλουσας σε αυτήν οδού που οδηγει προς τις εργατικές κατοικίες ( οδός Μελιταίας) .
Η μελέτη εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα Δευτέρα!


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details