ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Συνεχίζετε η προσπάθεια του Δήμου Δομοκού για την αποπεράτωση των σφαγείων , και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο περνάει μια από τις μελέτες που απαιτούνται για το τελείωμα του έργου.
Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού
·         Με την αριθ. 204/2015 (ΑΔΑ: Β8ΩΦΩ9Α-ΔΣΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού ανατέθηκε στην κα ΤΟΥΦΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η σύνταξη της μελέτης χωροταξικής διάρθρωσης και ανάπτυξης εγκαταστάσεων νέων σφαγείων Δομοκού .
  • Την με αρ. πρωτ. 9675/242692/14-01-2016 (ΑΔΑ :ΩΚΞ9ΟΡ10-ΔΝΡ), απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας  της αριθ. 204 /2015 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου Δομοκού.
  • Στις 06-04-2016 υπογράφηκε το με αρ 3234 (ΑΔΑ: ΩΓΡ1Ω9Α-3ΗΣ) συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης του θέματος προϋπολογισμού με ΦΠΑ 12.000€ .
  • Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της μελέτης 180  ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 06 10 –2016.
  • Η μελέτη ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στο Δήμο Δομοκού στις  04/10/2016  με την  αρ. πρωτόκολλο 9351 αίτηση του μελετητή. Η μελέτη θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δομοκού  και περαιώθηκε εμπρόθεσμα .
  • Παρακαλείσθε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως παραλάβετε και εγκρίνετε την εν λόγω μελέτη η οποία θα λειτουργήσει ως κατευθυντήριο πλαίσιο ανάπτυξης  για το Δήμο Δομοκού και ιδιαίτερα για τον κλάδο της κτηνοτροφίας.  
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details