Με μιά θέση λιγότερη -οι προσλήψεις υδρονομέων για φέτος!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων»
  3. Το άρθρο 58 του ν.3966/14.5.2011  "Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις" στο οποίο ορίζεται ότι στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009  προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Β.Δ/τος «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
  4. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’)  «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»
  5. Την υπ’ αριθ. 2/7/27-1-14  [ ΑΔΑ: ΒΙΡ3Ω9Α-Τ9Ι ] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957»
  6. Την υπ’ αριθ. 2204/42392/12-3-2014 [ ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΠ10-Ζ3Ρ ]  Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου (υδρονομείς άρδευσης) από το Δήμο Δομοκού.
  7. Την 1741/5-3-2014 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού,οικ.έτους 2014.
 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την: 17η /03/2014 (Δευτέρα) έως την: 21η /03/2014 (Παρασκευή)  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας,  στο Δημοτικό Κατάστημα  που εδρεύει επί της οδού:  Πλατεία Μουσών -1, στο Δομοκό, τις ώρες 8:30 έως 2:30, αρμόδια υπάλληλος η κα. Ζησοπούλου Ευαγγελία.
 1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την αριθ. 2/7/27-1-14  [ ΑΔΑ: ΒΙΡ3Ω9Α-Τ9Ι ] απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε πέντε [ 5 ]  άτομα
Από τις θέσεις αυτές:
  • Δύο [ 2 ] υδρονομείς, προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας  Ξυνιάδος συμπεριλαμβανομένου και του αρδευτικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μάκρισης της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού.
  • Τρείς [ 3 ] υδρονομείς, προορίζονται τα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας  Θεσσαλιώτιδος.   

2.  Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 2/7/27-1-14  [ ΑΔΑ: ΒΙΡ3Ω9Α-Τ9Ι ] απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 1/4/2014 έως 30/9/2014.
Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν οι μεικτές αποδοχές για κάθε υδρονομέα, στο ποσό των €: 1.100,00 για κάθε μήνα εργασίας.

3.  Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο .
γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

5.   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην :  Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης που υποβάλλεται για διορισμό επισυνάπτονται:
1) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης
2) Βεβαίωση προϋπηρεσίας στην άρδευση.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6.  Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας  και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’)  «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)
α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.
δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
8. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πλατεία Μουσών -1, στο Δομοκό) και στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

9.  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Δομοκού - Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Πλατεία Μουσών 1 Τηλέφωνο 2232 3 50210  ( FAX: 2232 350 234)
Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.ΣΥΡΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details