Λιγότερους Δημοτικούς συμβούλους θα βγάλει η κάλπη στις νέες Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

 Μπήκαμε στο 2023 χρονιά των Δημοτικών εκλογών και για το  Δήμο Δομοκού.Ας δούμε όμως τι αλλάζει με τον ν. 4804/2021 (ΦΕΚΑ΄90).

Κυριότερες αλλαγές 

 Καταργείται η απλή αναλογική και επανέρχεται το πλειοψηφικό σύστημα. 

 Καθιερώνεται ποσοστό 43% για εκλογή δημάρχου από την πρώτη ψηφοφορία. 

 Ο συνδυασμός του νικητή των εκλογών (είτε στον α΄ είτε στον β΄ γύρο) καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. 

 Δικαίωμα εκλογής συμβούλου έχουν μόνο οι συνδυασμοί που έχουν λάβει τουλάχιστον το 3% του συνολικού αριθμού των ψήφων.

Μειώνεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων. 

 Υποβολή υποψηφιοτήτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί και στις εθνικές εκλογές.  

Καταργείται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη. 

Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει τα 3/5 του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 

 Δεν εκλέγονται συμβούλια κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής (εκτός εξαιρέσεων). 

 Όλες οι κοινότητες μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες.

Χρόνος διενέργειας εκλογών 

 Οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. 

 Η εκλογή διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου του πέμπτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου. 

 Αν δεν επιτευχθεί επιτυχών συνδυασμός η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή. 

 Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών των δημοτικών αρχών, σε δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματά του, δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόμενη Τετάρτη. 

 Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 

 Επόμενες εκλογές: 8 Οκτωβρίου 2023 Εγκατάσταση νέων αρχών: 1 η Ιανουαρίου 2024 Λήξη θητείας: 31η Δεκεμβρίου 2028 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε πόσους Δημοτικούς συμβούλους θα εκλέξουν οι Δήμοι ανάλογα με τον πληθυσμό τους. ο Δήμος Δομοκού εκλέγει πλέον 19 απο 27.


Στον παρακάτω πινακα βλέπουμε τα όργανα Διοίκησης των κοινοτήτων.


Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε των Υπολογισμό των εδρών που στο Δήμο Δομοκού θα είναι 19 απο 27.Κατάρτιση συνδυασμών 
 Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: 
 α) Τον υποψήφιο δήμαρχο. 
 β) Υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). 
 γ) Υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και υποψήφιους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων για το 80% τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης 150% ανά δημοτική κοινότητα.

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. 
 Η ποσόστωση δεν υπολογίζεται επομένως, διακριτά για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και για τους συμβούλους κοινότητας. 
 Π.Χ. αν ένας συνδυασμός έχει συνολικά 80 υποψηφίους, πρέπει υποχρεωτικά οι 32 να είναι άνδρες και οι 32 γυναίκες.

Αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια

Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι όσες και οι έδρες που εκλέγει η περιφέρεια αυτή, με δυνατότητα προσαύξησης 150%. 
 Π.χ. αν σε μία εκλογική περιφέρεια εκλέγονται τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, οι υποψήφιοι μπορεί να είναι από τρεις έως οχτώ. Αριθμός υποψηφίων συμβούλων κοινοτήτων


ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
Υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποβολής υποψηφιοτήτων (άρθρο 33 του π.δ. 26/2012- Α΄ 27) 
 Η πύλη είναι προσβάσιμη για τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίους δημάρχους μέχρι τις 23:59 την 31η Αυγούστου 2023. 
 Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας μπορεί να συμπληρωθεί ο συνδυασμός μόνο ως προς τον ανώτατο αριθμό συμβούλων ή να αντικατασταθούν πρόσωπα που παραιτήθηκαν. 
 Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία μεταβολή δεν επιτρέπεται.


Σταυροί προτίμησης 
 Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του. 

 Για τους δημοτικούς συμβούλους: 
Για συμβούλια που έχουν έως 19 μέλη, μπορεί να θέσει έως 3 σταυρούς. 
 Για συμβούλια που έχουν από 25 μέλη και άνω, μπορεί να θέσει έως 4 σταυρούς.
 
 Αλλαγή στον τρόπο σταυροδοσίας: ο εκλογέας επιλέγει υποψηφίους από οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια επιθυμεί. 

ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 Για την εκλογή συμβούλων δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων
 Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details