ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   6η / 2017
 
   
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού, Πρόεδρο Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 24η Απριλίου 2017 ημέρα:  Δευτέρα και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.    
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2017
1ο  Έγκριση προμήθειας βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δομοκού Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 77η 
2ο  Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπίας Δήμου Δομοκού στον αδελφοποιημένο Δήμο  Tundzha της Βουλγαρίας  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 78η 
3ο  Συμμετοχή του Γυμνασίου – Λ. Τ. Νέου Μοναστηρίου στον πρώτο (σε τοπικό – περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών  με θέμα την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στο ευρύτερο πεδίο των έξυπνων πόλεων (smartcities) Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Λυκείων - Γυμνασίων Δήμου Δομοκού 79η 
4ο  Έγκριση του συνημμένου Ειδικού Παραρτήματος Ι' του Παραρτήματος Ε' του Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017 Δήμαρχος 80η 
5ο  Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων (ηλεκτρονικού - μηχανολογικού εξοπλισμού) που δεν έχουν καμία αξία Γραφείο Διαφάνειας & Πληροφορικής 81η 
6ο  Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 Τεχνική Υπηρεσία 82η 
7ο  Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων»  Τεχνική Υπηρεσία 83η 
8ο  Έγκριση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Άδειας Εκτέλεσης Εργασιών στην Εταιρεία   RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τεχνική Υπηρεσία 84η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Signature_final.JPG,C:\Users\ezisopoulou\Desktop\4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ\ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.jpeg
Δημήτριος Χριστοδούλου
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details