Με 49 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο στις 31/10


     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    14η / 2014
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 31η Οκτωβρίου 2014 ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
α' Προηγούνται..
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
….
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2014  
1ο  Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών των Παιδικών Σταθμών Δομοκού.(Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 231η
2ο  Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού. (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 232η
3ο  Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών, του Β' Τριμήνου 2014.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 233η
4ο  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 234η
5ο  Έγκριση διάθεσης ποσού 290,71€ για σύνδεση  με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση Κενταύρων και Δήμητρας στη Δημοτική κοινότητα Δομοκού(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 235η
6ο  Έγκριση διάθεσης ποσού €5.515,44 που αφορά στην παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. Α.Ε. λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Λεύκας.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 236η
7ο  Έγκριση απόφασης Τ.Σ. Κορομηλιάς για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 237η
8ο  Έγκριση της αριθμ πρωτ 12949/25-09-2014 αιτήσεως του κ. Λέβα Γεωργίου του Οδυσσέα σχετικά με την αποχώρησή του από το Δημ. Κατάστημα Τοπ. Κοιν. Αγίου Γεωργίου (Συμφωνητικό 13646/31-07-2013). (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 238η
9ο  Έγκριση του αριθμ 4/2014 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 239η
10ο  Έγκριση της αριθμ. 142/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί εξέτασης της αριθμ 7/2014 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή, που αφορά στην "Ανανέωση προθεσμιακού λογαριασμού Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή"(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 240η
11ο  Έγκριση της αριθμ. 143/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί εξέτασης της αριθμ 8/2014 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή, που αφορά στην "Παροχή εξουσιοδότησης για τις Τραπεζικές συναλλαγές του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή" 241η
12ο  Έγκριση της αριθμ. 144/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί εξέτασης της αριθμ 9/2014 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή, που αφορά στην "Αποπληρωμή τιμολογίου με αριθμό 4590 για δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ για λογαριασμό  του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή" (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 242η
13ο  Έγκριση της αριθμ. 145/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί εξέτασης της αριθμ 10/2014 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή, που αφορά στην "Εισήγηση για τους δικαιούχους υποτροφίας εκ  του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014"(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 243η
14ο  Έγκριση της αριθμ. 146/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί εξέτασης της αριθμ 11/2014 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή, που αφορά στην "Εισήγηση για τους δικαιούχους οικονομικών ενισχύσεων εκ  του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή για το  έτος 2013"(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 244η
15ο  Έγκριση της αριθμ. 147/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, περί εξέτασης της αριθμ 12/2014 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή, που αφορά στην "Έγκριση σχεδίου Προκήρυξης για τη χορήγηση επιδομάτων βοηθείας έτους 2014"(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 245η
16ο  Απόδοση κυριότητας οικοπέδου στον κ. Ντάλιο Τριαντάφυλλο. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 246η
17ο  Εξέταση της αριθμ 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Σοφιάδας, που αφορά στον καθορισμό τελών άρδευσης, αρδευτικής περιόδου 2014 για τα αντλιοστάσια άρδευσης Σοφιάδας.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 247η
18ο  Εξέταση της αριθμ 78/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας σχετικά με την εξόφληση του κ. Τριγώνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ποσού 27.362,05€ που αφορά στην κατασκευή έργων  στην έδρα του Καποδιστριακού Δήμου Δομοκού: Ολοκλήρωση επίστρωσης της οδού Μυρμιδόνων και 2) Επίστρωση δρόμου με ακανόνιστους λίθους και κυβόλιθους στην περιοχή Κάστρο - Αγίου Γεωργίου. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 248η
19ο  Έγκριση χορήγησης παράτασης για την υλοποίηση σύμβασης της προμήθειας ¨Σύστημα τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Δομοκού¨.(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 249η
20ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 ¨Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης "Βελτίωση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου και Τ.Κ. Σοφιάδας ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 250η
21ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης "Ανάπλαση υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Δομοκού (Τ.Κ. Δομοκού, Τ.Κ. Ομβριακής, Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου) ποσού 650.000,00€ με το Φ.Π.Α..(Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 251η
22ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου σε κτηματικές περιοχές της Δ.Ε. Δομοκού, ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 252η
23ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Γαβρακίων έως ιδιοκτησίας Σπέντζου, ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 253η
24ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Δομοκού (Τ.Κ. Σοφιάδας, Τ.Κ. Εκκάρας, Τ.κ. Πετρωτού, Τ.Κ. Πουρναρείου, Τ.Κ. Φιλιαδώνας, Τ.Κ. Ξυνιάδας, Τ.Κ. Περιβολίου, ποσού 750.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 254η
25ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιΐας στην Τ.Κ. Ομβριακής, ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 255η
26ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση  δρόμουΤ.Κ. Γερακλίου - Βούζι, Λεύκα - Πολυδένδρι Δήμου Δομοκού, ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 256η
27ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση  αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Βαρδαλή έως Ε.Γ.Σ., ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 257η
28ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Ανάδειξη και αναβάθμιση στο αλσύλλιο στη θέση "ΚΑΣΤΡΟ" στην τ.κ. Ν. Μοναστηρίου ποσού 424.350,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 258η
29ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του  προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Ανάπλαση πλατειών Τ.Κ. Φιλιαδώνας, Εκκάρας Βελεσιωτών ποσού 350.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 259η
30ο  Αποδοχή της αριθμ. 17931/02-10-2014 απόφασης Ένταξης της πράξης "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τα.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκού" Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στο Πρόγραμμα ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" (Π.Α.Α. 2007 - 2013) - Μέτρο 321(Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 260η
31ο  Διενέργεια Κλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή Φυσικού Εδάφους Εκτέλεσης του έργου "Αξιοποίηση Πηγών Εκκάρας"(Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 261η
32ο  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή Πλατείας στο ΔΔ Σοφιάδας" (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 262η
33ο  Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ" (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 263η
34ο  Έγκριση μελέτης "ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"(Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 264η
35ο  Έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης Αξιοποίησης Γεώτρησης στη θέση Μουλτσιόρεμα στην Τ.Κ. Άνω Αγόριανης. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 265η
36ο   'Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΤΙΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗ ΡΙΤΑ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΚΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΙΑΚΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 266η
37ο  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου" (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 267η
38ο  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ" (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 268η
39ο  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ" (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 269η
40ο  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥ 2014"(Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 270η
41ο  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 271η
42ο  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΙΓΚ" (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 272η
43ο  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση πηγών Εκκάρας"(Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 273η
44ο  Εκ νέου ορισμός νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της δράσης :"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Εισήγηση: Γραφείο Παιδικών Σταθμών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 274η
45ο  Έγκριση καταβολής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε δικαιούχους περιπτέρων, του Δήμου Δομοκού, Σχετ. Η αριθμ 7/79/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 275η
46ο  Έγκριση Μετακίνησης Λαϊκής Αγοράς Νέου Μοναστηρίου. Σχετ: η αριθμ. 40/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισήγηση: Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 276η
47ο  Καθορισμός χρόνου παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων. (Εισήγηση: Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 277η
48ο  Περί έγκρισης συνέχισης Βραβείων Αειφόρου Σχολείου. (Εισήγηση: Δήμαρχος Δομοκού) 278η
49ο  Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε τρίτους σχετικά με την καταμέτρηση υδρομετρητών.(Εισήγηση: Δήμαρχος Δομοκού) 279η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details