Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ»

            Greek_Sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                
Δήμος ΔΟΜΟΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία  

ΠΛΗΡ: κα ΠΑΝΟΥ Ε. κ. ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΔΗΜ. .
ΤΗΛ: 2232022385,2232023381
FAX: 2232023381


Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ»
Προϋπολογισμός:           72.800,00             (με ΦΠΑ)


Διαδικασία Ανάθεσης: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12/12/2013


Πίνακας Περιεχομένων 

Greek_Sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερομηνία 02/12/2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 20124
Δήμος ΔΟΜΟΚΟΥ

Οικονομική ΥπηρεσίαΠΛΗΡ: ΠΑΝΟΥ Ε. , ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΗΛ: 2232022385, 2232023381

FAX: 2232023381

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1.              Τους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
2.              Τις διατάξεις:
 • Της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ)
 • Του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως εκάστοτε ισχύει
 • Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
 • Του Π.Δ 118/2007, αναλογικά εφαρμοζομένου
προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ» (σύμφωνα με την υπ΄ αρ. μελ.:   8/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #59.186,99# (χωρίς Φ.Π.Α.), και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α. 20.7325.0023  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 με τίτλο « ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12/12/2013 και ώρα 13:00 έως 13:30 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Δομοκού(Πλ. Μουσών 1) , από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, σύμφωνα με το σχετικά άρθρα των παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδρομικώς οι προσφορές κατατίθενται μέχρι  την προηγούμενη της καταληκτικής ανωτέρω ημερομηνίας εργάσιμη ημέρα στην ίδια διεύθυνση και κατά τις ίδιες ώρες με συστημένη αποστολή σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της παρούσας περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσό 3.640,00 Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το  έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, από την οικονομική υπηρεσία (Δήμος Δομοκού, Δ/νση  Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1) καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: 2232023382, 2232023381.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια νέων λαμπτήρων τεχνολογίας Metal Halide και η εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
Το Σύστημα περιλαμβάνει:
·         125 λαμπτήρες τεχνολογίας Metal Halide.
·         125 ηλεκτρονικά ballasts
·         125  controllers λαμπτήρων
·         3 segment controllers με GPRS modem
·         1 άδεια χρήσης του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος

Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα ακόλουθα διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους :
- Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (ΦΕΚ 185Β/23-03-1993) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει σήμερα
-   Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.1) «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε  με το Ν.3536/07 (άρθρο 22)  «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω­σης» και όπως ερμηνεύτηκε με την υπ. αριθμ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και πάντα με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007, αναλογικά εφαρμοζομένων και σε όσα σημεία δεν έρχονται σε αντίθεση με τον ν. 3463/2006 και τον ΕΚΠΟΤΑ.
-   Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
-   Π.Δ 118/2007, αναλογικά εφαρμοζομένου και σε όσα σημεία δεν έρχονται σε αντίθεση με τον ΕΚΠΟΤΑ.
- Ν.2503/1997 «Διοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ»
- Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης»
- Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- Ν. 3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
- Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ισχύει η Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 2Ο  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των # 59.186,99# Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α. 20.7325.0023 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΤΗΛΕ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ».
Οι αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη είναι συνεχείς και ραγδαίες. Στα προβλήματα της στενότητας των ενεργειακών πόρων, της διαφαινόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων και του ασφαλούς ανεφοδιασμού, έχουν προστεθεί τα σοβαρά περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα που προκαλούνται από την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας και σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο 2007 μια διεξοδική δέσμη μέτρων για τη χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα ισχύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μείωση κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 για όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το «Σύμφωνο των Δημάρχων», την πλέον φιλόδοξη μέχρι στιγμής πρωτοβουλία συμμετοχής των πολιτών στην αντιμετώπιση της θέρμανσης του πλανήτη. Το Σύμφωνο συνίσταται στην επίτευξη αποτελεσμάτων πέραν των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω δράσεων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εκτιμάται ότι η ετήσια κατανάλωση για το δημοτικό φωτισμό στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80 kwh ανά κάτοικο ή μεταξύ 10 και 30 kwh ανά χιλιόμετρο οδού, ενώ στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Η κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτροφωτισμό των Δήμων μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα υφιστάμενα δίκτυα μπορεί να ανέρθει σε 50% μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που αφορούν τόσο στο σχεδιασμό του συστήματος και στις προδιαγραφές του τεχνικού εξοπλισμού του όσο και στο εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης.
Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την απαιτούμενη ποιότητα του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων όσο και την οικονομική αποδοτικότητα (πολύ σύντομη απόσβεση) προς όφελος του Δήμου.


Δεδομένου ότι :
Α) Το έργο έχει στόχο την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου,
Β) περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης σε συγκεκριμένες οδούς του Δήμου με νέας τεχνολογίας καθώς και την εγκατάσταση ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης και εποπτείας του συγκεκριμένου τμήματος δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Γ) Το νέο σύστημα απαρτίζεται από μια σειρά κρίσιμων εξοπλισμών και μονάδων που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία του ως εργαλείου για την εξοικονόμηση πόρων κατανάλωσης ρεύματος στο Δήμο και παράλληλα θα του δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξει και επί μέρους οφέλη στα πλαίσια της διαχείρισης και του ελέγχου από απόσταση.
Δ) Η παροχή του παραπάνω είδους υπηρεσιών, όπως αυτές αναλύθηκαν στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις με χρήση εργαλείων τεχνολογικά προηγμένων και αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων
Ε) η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών πρέπει να γίνεται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης από αναδόχους που μπορούν αποδεδειγμένα να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που απαιτεί η φύση των εργασιών

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την συμφερότερη, από τεχνικοοικονομικής άποψης, προσφορά ύστερα από την βαθμολόγηση των αξιολογούμενων μεγεθών που αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο των όρων της διακήρυξης.


ΑΡΘΡΟ 3ΟΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Δομοκού (διεύθυνση:  Πλατεία Μουσών 1 τκ 35010 Δομοκός ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12/12/2013 και ώρα 13:00 έως 13:30 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Δομοκού, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, σύμφωνα με το σχετικά άρθρα των παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών και διεξαγωγής της δημοπρασίας. Οι προσφορές κατατίθενται ως ο ΕΚΠΟΤΑ ορίζει σε δύο αντίγραφα και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Προσφορές που είναι ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το  έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας. Για την παραλαβή της διακήρυξης υπογράφεται σχετικό έγγραφο που αποτελεί απόδειξη της πλήρους γνώσεως των όρων της προκήρυξης.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν το ποσό των 10,00€ στο Ταμείο του Δήμου για  την αναπαραγωγή των τευχών .
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ –

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί για μία (1) ημέρα σε δύο τοπικές εφημερίδες, ημερήσια ή εβδομαδιαία εάν υπάρχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και τα λοιπά έξοδα των ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων κλπ της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που αναδείχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με τον Ν.3548/07 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ. 46 του Ν.3801/09, και σύμφωνα με την υπ’ αρ.11/2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. και την υπ’ αρ.204/2010 Γνωμ/ση του Δ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.
Η προθεσμία για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δημοσίευσή της στον ελληνικό τύπο.ΆΡΘΡΟ 6ο   ΓΛΩΣΣΑ

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 7οΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία της σύμβασης που προσαρτώνται σε αυτήν, κατά σειρά ισχύος, είναι τα παρακάτω :
α. Η σύμβαση
β. Η παρούσα διακήρυξη
γ. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
δ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 8οΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσης προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο.

ΆΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του συμμετέχοντος όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις
δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (το παρόν υποβάλλεται μόνο από τον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί η προμήθεια)
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα, και  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του συμμετέχοντος όπου θα αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού παραμένει εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο η πιστοποιητικό ή που δεν καλύπτει για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι:
-   Φυσικά πρόσωπα
-   Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-   Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
-   Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.
-   Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και τους συνεταιρισμούς, ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει:
1.    ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καμία επιφύλαξη.
2.    ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και τοποθετημένα σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία  τα υπό προμήθεια είδη.
3.    τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4.    το εργοστάσιο στο οποίο έχει κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

1.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :
·         διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
1.1
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
·         επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,
·         τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης
·         προϊόντα και υπηρεσίες
·         μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί
με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής.
1.2
Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω παρεχόμενων τμημάτων εξοπλισμού και υπηρεσιών σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων κοινόχρηστων ποδηλάτων, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί των έργων υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας).
1.3
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο
Επωνυμία Υπεργολάβου
Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας


2.
Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας . Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία 5 ετών, στη διαχείριση έργων που αφορούν εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης
2.1
Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α
Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης
 Κοινοπραξίας)
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου
Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση στο σχήμα υλοποίησης
Ανθρωπομήνες
Ποσοστό συμμετοχής* (%)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.1)


2.2
Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α
Επωνυμία Εταιρείας Υπεργολάβου
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου
Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα υλοποίησης
Ανθρωπομήνες
Ποσοστό συμμετοχής* (%)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.2)


2.3
Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου
Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα υλοποίησης
Ανθρωπομήνες
Ποσοστό συμμετοχής* (%)


ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.3)


Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, που να αποδέχονται το ρόλο τους στο έργο και να επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων της προσφοράς που τους αφορούν.
2.4
Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου.

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι ποσό 3.640,00 Ευρώ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (και σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ.11 του ΕΚΠΟΤΑ να ισχύει  τουλάχιστον έναν μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που έχει οριστεί στη διακήρυξη) και θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την ανακήρυξη του μειοδότη.
Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο ή αν είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Η εγγύηση συμμετοχής, πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα την ημερομηνία έκδοσης, τα στοιχεία του εκδότη, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται και ότι απευθύνεται στο Δήμο Δομοκού.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, το ποσόν της εγγύησης (μέρος ή σύνολο).
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισμό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

ΆΡΘΡΟ 11Ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ή στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη του διαγωνισμού μέρα. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο της ενώσεως με ειδική προς τούτο σαφή εξουσιοδότηση. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.
Δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός και αν αποσυρθούν από τον συμμετέχοντα όλες εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 
Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση με αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών τους από αυτών των όρων διακήρυξης δεν απορρίπτονται μόνο αν οι αποκλίσεις αυτές έχουν δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, στα δικαιολογητικά συμμετοχής, δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακήρυξης και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο κάθε συμμετέχων θα υποβάλει, επί ποινή απόρριψης, την προσφορά του μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, και θα αναγράφει τον πλήρη τίτλο του Δήμου, τον αριθμό της προκήρυξης και τον ακριβή τίτλο της, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος.
Μέσα στον φάκελο της «Προσφοράς» θα τοποθετηθούν ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι, που όλοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και θα ονομάζονται αντίστοιχα :
α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και θα περιέχει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8 των Όρων Διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων
β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους κλπ, η αυθεντι­κότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής).
Στην Τεχνική Προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα συμπληρώνονται οι πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος με τα γενικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα  και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ) «Οικονομική Προσφορά» και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, υποχρεωτικά σε έντυπο αριθμημένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού, και θα έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους διακήρυξης.

Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, αυτές θα μονογράφονται κατά σελίδα από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία τους, χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των ζητουμένων υλικών, παρά για το σύνολο της προμήθειας.
Στην προσφορά θα αναγράφεται, αριθμητικώς και ολογράφως, (χωρίς ΦΠΑ) η τιμή μονάδος, καθώς και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην ολογράφως και αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως.
Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκειά της.
Οι τιμές προσφοράς νοούνται για προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Από την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία συμπληρωματική δαπάνη αφού η προσφερόμενη τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή.   

ΆΡΘΡΟ 12ο  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ        

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 13ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 14ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που  ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης , δε γίνονται δεκτές.

ΆΡΘΡΟ 15οΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής που θα βεβαιώνει τα ανωτέρω κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά στη οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γενικά για την προέλευση των προσφερόμενων υλικών θα ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 16οΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 17ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών, ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά:
1.  Την ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
2.   Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προμηθευόμενου υλικού
3.  Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισμικού
4.  Την εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή
5.   Τις Υπηρεσίες Υποστήριξης – Συντήρησης (Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Εγγύηση καλής Λειτουργίας)
6.   Τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για όλο το σύστημα και το λογισμικό (εκπαίδευση), την τεκμηρίωση του συστήματος και του λογισμικού και τη δυνατότητα προσαρμογής και τροποποίησής του

Στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης» των Πινάκων Συμμόρφωσης που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Διακήρυξης, ο προσφέρων θα πρέπει να τεκμηριώσει την απάντησή του με αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια που θα περιλαμβάνει στην προσφορά του, ή στην τεχνική του πρόταση. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της απάντησης και όσων αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια, θα λαμβάνονται υπόψη  όσα αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που συγκέντρωσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8 των παρόντων όρων διακήρυξης και που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθορισμένους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη, ουσιώδης όρους.
Τα ανωτέρω στοιχεία, κατατάσσονται σε τρείς ομάδες με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, όπως φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
50%
1.1
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
20%
1.2
Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προμηθευόμενου υλικού
10%
1.3
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισμικού
20%

2
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SERVICE) , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
30%
2.1
Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή
15%
2.2
Υπηρεσίες Υποστήριξης – Συντήρησης  (Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Εγγύηση καλής Λειτουργίας)
15%

3
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
20%
3.1
Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για όλο το σύστημα και το λογισμικό (εκπαίδευση). Τεκμηρίωση του συστήματος και του λογισμικού και η δυνατότητα προσαρμογής και τροποποίησης του
20%
Η σταθμισμένη βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο ΣΒ=0,5 x Α + 0,3 x Β + 0,2 x Γ  όπου Α , Β, Γ  οι βαθμολογίες των ομάδων Α, Β και Γ αντίστοιχα.
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων.
Η συνολική βαθμολογία της Α ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται με ανώτατο όριο τους 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η αύξηση αυτή πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας). Η βαθμολογία μειώνεται, με κατώτατο όριο τους 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η μείωση αυτή πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας). Σε περίπτωση που η βαθμολογία της Α ομάδας είναι κάτω από 40 βαθμούς η προσφορά αυτομάτως θα απορρίπτεται.
Η συνολική βαθμολογία της Β ομάδας καθορίζεται σε 30 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται με ανώτατο όριο τους 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η αύξηση αυτή πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας). Η βαθμολογία μειώνεται, με κατώτατο όριο τους 20 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η μείωση αυτή πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας) υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή
Η συνολική βαθμολογία της Γ ομάδας καθορίζεται σε 20 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται με ανώτατο όριο τους 30 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η αύξηση αυτή πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας). Η βαθμολογία μειώνεται, με κατώτατο όριο τους 10 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η μείωση αυτή πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας) υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο σταθμισμένης βαθμολογία προς την τιμή της προσφοράς:

Λ= ΣΒ / Τιμή προσφοράς

Για την σύγκριση λαμβάνεται η τιμή λ που προκύπτει με στρογγυλοποίηση μέχρι δεύτερο δεκαδικό. Μεταξύ ισοτίμων, μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα τεχνικά στοιχεία προσφοράς κατά την αξιολόγηση.
Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι :
α)  Σε περίπτωση υποβολής υπερβολικά χαμηλής Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
β) προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου
γ) προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες
δ)  δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις
ε)  ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 18ΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η συμφερότερη προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.β της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχν. προδιαγραφές της υπ΄ αρ. μελ. :8/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους παρόντες όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, με τα στοιχεία του άρθρου 17 των παρόντων όρων, ως η πλέον συμφέρουσα.
Σε περίπτωση απόλυτα ισοδύναμων προσφορών (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17) διεξάγεται κλήρωση.
Η Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συμπληρώνει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό.
Το πρακτικό της Δημοπρασίας μαζί με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή που σε κάθε περίπτωση είναι αρμόδια για να αποφασίσει  για την  κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και της ανάθεσης της προμήθειας στον μειοδότη. Για οποιαδήποτε άλλη γνωμοδοτικού χαρακτήρα εισήγηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 19ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του προς την οικονομική επιτροπή μπορεί να προτείνει:
-          Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη τη ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής.
-          Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
-          Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την με την περίπτωση α του ιδίου άρθρου.
-          Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
Στην περίπτωση που το γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για :
-          Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής
-          Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης
-          Τελική ματαίωση της προμήθειας
τότε τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στη παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ αρχές. 

ΆΡΘΡΟ 20οΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 21Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως που επιτεύχθηκε κατά την δημοπρασία.
Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 10 της παρούσας όροι, εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 23 των παρόντων όρων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας να προσκομίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, χρηματική εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (όπως έχει προσδιορισθεί από τον προμηθευτή με την προσφορά του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 12 μήνες) κατά τουλάχιστον τρείς (3) μήνες. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. Ο χρόνος εγγύησης είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που προσφέρεται στην τεχνική προσφορά για εγγύηση.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης και την οριστική  παραλαβή του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 22ΟΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού καθορίζεται από τον προσφέροντα με την υποβολή της προσφοράς του και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 12 μήνες.

ΆΡΘΡΟ 23ο ΔΑΣΜΟΙ

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

ΆΡΘΡΟ 24οΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

Ο χρόνος παράδοσης, δηλ. η προμήθεια και η εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και η παράδοση ολόκληρου του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, ορίζεται σε 2,5 μήνες από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Αναπροσαρμογή τιμών δεν προβλέπεται.

ΆΡΘΡΟ 25ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ  26ο  ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν  ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 29, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ 27Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 28 & 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ύστερα από πρακτική δοκιμασία, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την προμήθεια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών.
Η οριστική παραλαβή γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής από τον Ανάδοχο ότι ολοκληρώθηκε η προμήθεια του συνόλου των υλικών και παραδόθηκαν όλα τα παραδοτέα του. Στο διάστημα αυτό δεν προσμετράται ο χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την σύμβαση ελέγχων, και συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 28 & 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 28ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει σε δύο (2) δόσεις, με την προσωρινή παραλαβή των προβλεπομένων στην παράγραφο 2.4.7 της διακήρυξης οροσήμων, και υπόκειται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασμούς, και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύουσες την ημέρα της Δημοπρασίας για τις χρηματοδοτούμενες από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ προμήθειες. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" και σύμφωνα με την διαδικασία παραλαβής και πληρωμής του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (άρθρα 36 & 37) με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των αντιστοίχων απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου και σε συμφωνία με τον πίνακα οροσήμων του έργου όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2.4.7.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 των όρων διακήρυξης.

Αναλυτική Περιγραφή Συστήματος

Σκοπός του Έργου – Ανάγκη

Οι αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη είναι συνεχείς και ραγδαίες. Στα προβλήματα της στενότητας των ενεργειακών πόρων, της διαφαινόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων και του ασφαλούς ανεφοδιασμού, έχουν προστεθεί τα σοβαρά περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα που προκαλούνται από την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας και σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο 2007 μια διεξοδική δέσμη μέτρων για τη χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα ισχύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μείωση κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 για όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το «Σύμφωνο των Δημάρχων», την πλέον φιλόδοξη μέχρι στιγμής πρωτοβουλία συμμετοχής των πολιτών στην αντιμετώπιση της θέρμανσης του πλανήτη. Το Σύμφωνο συνίσταται σε επίσημη δέσμευση των πόλεων που προσχωρούν σε αυτό να επιτύχουν αποτελέσματα πέραν των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω δράσεων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί πρωτοβουλία προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων, με έμφαση σε συγκεκριμένα έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι πόλεις και περιφέρειες που προσχωρούν σε αυτό θα δεσμευθούν επίσημα να μειώσουν τις εκπομπές τους CO2 κατά ποσοστό άνω του 20% μέχρι το έτος 2020 αναπτύσσοντας σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τα επιτεύγματα των αντίστοιχων πόλεών τους μέσω εκθέσεων που θα υποβάλλονται σε τακτά διαστήματα, υπό τον ενδεχόμενο έλεγχο τρίτων μερών.
Εκτιμάται ότι η ετήσια κατανάλωση για το δημοτικό φωτισμό στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80 kwh ανά κάτοικο ή μεταξύ 10 και 30 kwh ανά χιλιόμετρο οδού, ενώ στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Η κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτροφωτισμό των Δήμων μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα υφιστάμενα δίκτυα μπορεί να ανέρθει σε 50% μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που αφορούν τόσο στο σχεδιασμό του συστήματος και στις προδιαγραφές του τεχνικού εξοπλισμού του όσο και στο εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης.
Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την απαιτούμενη ποιότητα του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων όσο και την οικονομική αποδοτικότητα (πολύ σύντομη απόσβεση) προς όφελος του Δήμου.
Το έργο έχει στόχο την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου και περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης σε συγκεκριμένες οδούς του Δήμου με νέας τεχνολογίας καθώς και την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης και εποπτείας του συγκεκριμένου τμήματος δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Το σύστημα απαρτίζεται από μια σειρά εξοπλισμών και μονάδων που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία του ως εργαλείου για την εξοικονόμηση πόρων κατανάλωσης ρεύματος στο Δήμο και παράλληλα θα του δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξει και επί μέρους οφέλη στα πλαίσια της διαχείρισης και του ελέγχου από απόσταση.

Περιγραφή του Έργου

Το έργο αφορά στην προμήθεια νέων λαμπτήρων τεχνολογίας Metal Halide και στην εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα απαρτίζεται από μια σειρά εξοπλισμών και μονάδων που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία του ως εργαλείου για την εξοικονόμηση πόρων κατανάλωσης ρεύματος στο Δήμο και παράλληλα θα του δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξει και επί μέρους οφέλη στα πλαίσια της διαχείρισης και του ελέγχου από απόσταση. Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα επιτρέψει στο Δήμο να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
Το σύστημα αποτελείται από τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού καθώς και το λογισμικό τηλεδιαχείρισης.

Αντικείμενο του Έργου

Το έργο έχει στόχο την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου και περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών λαμπτήρων χαμηλής απόδοσης σε συγκεκριμένες οδούς του Δήμου με νέους τεχνολογίας Metal Halide καθώς και την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης και εποπτείας του συγκεκριμένου τμήματος δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Το σύστημα απαρτίζεται από μια σειρά εξοπλισμών και μονάδων που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία του ως εργαλείου για την εξοικονόμηση πόρων κατανάλωσης ρεύματος στο Δήμο και παράλληλα θα του δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξει και επί μέρους οφέλη στα πλαίσια της διαχείρισης και του ελέγχου από απόσταση.

Λειτουργική Αρχιτεκτονική

Το σύστημα υλοποιείται με την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων τεχνολογίας Metal Halide, καθώς και ειδικού εξοπλισμού τηλεδιαχείρισης και με τη δημιουργία ενός κέντρου ελέγχου που αποτελείται από το κατάλληλο λογισμικό (software) για την διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Το σύστημα τηλεδιαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:
 • 125 λαμπτήρες τεχνολογίας Metal Halide.
 • 125 ηλεκτρονικά ballasts
 • 125 controllers λαμπτήρων
 • 3 segment controllers με GPRS modem
 • 1 άδεια χρήσης του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος.
Συνολικά, το σύστημα θα παρέχει τις εξής δυνατότητες:
Τηλε-διάγνωση
ü  Εντοπισμός του είδους της βλάβης ανά πίνακα και ανά μονάδα φωτισμού.
ü  Διάγνωση της αιτίας της κακής λειτουργίας
ü  Αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Τηλε-έλεγχο και Διαχείριση εξ αποστάσεως:
ü     Της έναυσης του λαμπτήρα
ü     Της σβέσης του λαμπτήρα
ü     Της μείωσης της φωτεινής ροής έκαστου σημείου φωτισμού
ü     Συνεχής επαλήθευση σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Τηλε-διαχείριση
ü  Προσωποποίηση του φωτισμού, σύμφωνα με χωροταξικά και χρονικά κριτήρια.
ü  Βελτιστοποίηση προγράμματος επεμβάσεων επισκευής και συντήρησης.
                             
Ασφάλεια
ü  Εγγυάται την παρουσία φωτισμού στη σωστή ένταση, όπου είναι αναγκαίο.

Περιβάλλον
ü  Μείωση εκπομπής ρύπων (συμμόρφωση με Πρωτόκολλο του ΚΥΟΤΟ) μέσω της μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων.
ü  Μείωση φωτεινής ρύπανσης και των οξειδώσεων.

Ποιότητα   
ü  Εγγυάται τη καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων προλαβαίνοντας τις διαμαρτυρίες.      

Διαφάνεια
ü  Αναλυτική πληροφόρηση εξόδων
ü  Εύκολη διαχείριση
ü  Μέτρηση της απόδοσης των εγκατεστημένων στοιχείων
ü  Καταγραφή του χρόνου επέμβασης και της αποτελεσματικότητας του συντηρητή

Συντήρηση – Επέμβαση just on time
ü  Πληροφορίες διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο.
ü  Άμεση Πληροφόρηση Εκτάκτων αναγκών.
ü  Άμεσες επεμβάσεις για επισκευή και συντήρηση.

Εικόνα
ü  Αποτελεσματικότητα διαχείρισης σε όρους κόστους και  χρόνου επέμβασης.
ü  Όμορφη εικόνα  του τόπου μας.
ü  Ανάδειξη ευαισθησίας των Δημόσιων αρχών προς τους Πολίτες.                     Εξοικονόμηση ενέργειας
ü  Βελτιστοποίηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάση πραγματικών αναγκών.
ü  Αποτροπή ημερήσιων αναμμάτων λόγω ανεύρεσης βλαβών ή λόγω ελαττωματικών φωτοκύτταρων ή λόγω timers.

Εξοικονόμηση συντήρησης η οποία αποτρέπει:
ü  Άσκοπες ή και δοκιμαστικές επεμβάσεις
ü  Την άσκοπη  αποστολή προσωπικού και οχημάτων.
Προλαμβάνει:
ü  Την αντιμετώπιση παραπόνων.
ü  Την προμήθεια των κατάλληλων υλικών.

Μακροζωία εγκαταστάσεων
ü  Η ελεγχόμενη χρήση ενέργειας και η μη άσκοπη έναυση, προεκτείνει τη ζωή των εγκαταστάσεων.
ü  Εντοπίζει τα πιο αξιόπιστα εξαρτήματα.

Κερδοφορία
ü  Ταχύτατη  απόσβεση της αρχικής επένδυσης.

Ένα σημαντικό στοιχείο που ενισχύει την επιλογή της αρχιτεκτονικής του παραπάνω συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού είναι το γεγονός ότι εκτός από την μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας (έως 60%) αποτελεί ένα πλήρως ανοιχτό σύστημα, διότι υπάρχουν παγκοσμίως πολλοί αξιόπιστοι κατασκευαστές των υποσυστημάτων της προτεινόμενης λύσης, συνεπώς ο Δήμος προστατεύεται σε θέματα ανταγωνισμού αφού είναι αδύνατη η δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων. Ο μεγάλος ανταγωνισμός θα συμβάλλει σε μελλοντική μείωση τιμών του εξοπλισμού.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE

Οι λαμπτήρες που θα εγκατασταθούν θα διαθέτουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
•              Ισχύς: 100W
•              Τάση Λειτουργίας: 120VAC – 240VAC

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST

Τα ηλεκτρονικά ballasts που θα εγκατασταθούν θα διαθέτουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • Υποστήριξη λαμπτήρων τεχνολογίας HID (SON, Metal Halide, CDM)
 • Kατανάλωση:  1 Watt
 • Τάση εισόδου: 180 έως 260 VAC και συχνότητα εισόδου 50/60Hz
 • Συχνότητα εξόδου: 80Hz
 • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: ΕΝ 55015, ΕΝ 61000-3-2
 • Ενσωματωμένο φωτοκύτταρο για προγραμματιζόμενη ρύθμιση φωτεινότητας και αφή/σβέση λαμπτήρα

CONTROLLER ΛΑΜΠΤΗΡΑ

Ο controller θα τοποθετηθεί σε κάθε λαμπτήρα και θα διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • Συμβατότητα με ηλεκτρονικά ballasts διαφόρων κατασκευαστών
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το υπερκείμενο σύστημα επίβλεψης μέσω της γραμμής τροφοδοσίας από το δίκτυο της ΔΕΗ (230VAC)
 • Εφαρμογή πρωτοκόλλου LONWORKS με δύο κανάλια στην ζώνη συχνοτήτων C-Band κατά ΕΝ50065-1
 • Απομακρυσμένη διάρθρωση συσκευής και αναβάθμιση ενσωματωμένου λογισμικού (firmware)
 • Τοποθέτηση στο φωτιστικό σώμα ή στον ιστό (IP53)
 • Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο καταστολής ηλεκτρομαγνητικών θορύβων
 • Ο controller σχηματίζει δίκτυο mesh με τους controllers των πλησιέστερων φωτιστικών, έτσι ώστε να προωθούνται οι πληροφορίες προς το πλησιέστερο gateway, το οποίο περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

SEGMENT CONTROLLER ΜΕ GPRS MODEM

Ο segment controller που θα εγκατασταθεί θα διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου LonWorks
 • Για τη λειτουργία της μονάδας να μην είναι υποχρεωτική η χρήση συγκεκριμένου τύπου εξυπηρετητή
 • Να διαθέτει μνήμη 64 MB DRAM και 64 MB flash
 • Χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας και έντασης φωτισμού λαμπτήρων με κανονική ώρα (normal clock) και αστρονομικό ρολόι
 • Ενσωματωμένος εξυπηρετητής web για τοπική ή απομακρυσμένη διαχείριση και άντληση στοιχείων, μέσω ενός οποιουδήποτε web browser
 • Ενσωματωμένη σειριακή θύρα RS-232 για σύνδεση εξωτερικών συσκευών modem
 • Δύο (2) είσοδοι παλμών μέτρησης ενέργειας κατά DIN 43864
 • Μία (1) θύρα Μ-Bus για σύνδεση με μετρητή ενέργειας της γραμμής τροφοδοσίας δικτύου ΔΕΗ
 • Υποστήριξη των προτύπων: TCP, IPv4, IPv6, PPP, CHAP, PAP, ICMP, NAT, SMTP, DHCP, SNTP, FTP, DNS, MD5, HTTP, HTML, XML, SOAP, DIME
 • Να διαθέτει επεξεργαστή MIPS32™, 264 MHz
 • Τάση εισόδου: 100 – 240VAC, 50/60 Hz
 • Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό
 • Να υποστηρίζει ηλεκτρονικές μονάδες επικοινωνίας λαμπτήρα των πιο γνωστών και ευρέως διαδεδομένων κατασκευαστών
 • Κατανάλωση < 15 Watts
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: - 40oC ως +60οC
 • Υγρασία λειτουργίας: 10-90%
 • Πιστοποιήσεις: EMC FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B, EN55024, CISPR 22 Class B, VCCI Class B, UL 60950, cUL C22.2 No. 60950-00, TÜV EN60950, CE, C-Tick

Το GPRS modem που θα εγκατασταθεί μαζί με κάθε segment controller θα διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • GSM dual band 900/1800 MHz λειτουργία
 • GPRS Class 10 (Up to 4Rx or 2Tx)
 • PBCCH υποστήριξη
 • Σχήματα κωδικοποίησης: CS1 - CS4
 • DCA ταχύτητα δεδομένων, ασύγχρονα και σύγχρονα μέχρι 14400 bits/s
 • Πιστοποίηση CE

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το λογισμικό διαχείρισης θα εγκατασταθεί στο κέντρο ελέγχου του Δήμου και θα αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:
1.             Υποσύστημα δημιουργίας αναφορών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
2.             Υποσύστημα πρόβλεψης διάρκειας ζωής των φωτιστικών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
3.             Υποσύστημα παρακολούθησης παραμέτρων λειτουργίας δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
4.             Υποσύστημα γεωγραφικής παρουσίασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δήμου.
5.             Υποσύστημα ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
6.             Υποσύστημα παρακολούθησης βλαβών και αποστολής συναγερμών για κάθε βλάβη.

Το σύστημα συλλέγει πληροφορίες για τη λειτουργία του κάθε φωτιστικού ξεχωριστά  και τις στέλνει μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο ελέγχου, όπου εκτελούνται ειδικοί αλγόριθμοι που διευκολύνουν τις διαδικασίες ελέγχου, τεχνικής υποστήριξης βλαβών, προγραμματισμού αντικατάστασης υλικών, λήψης αποφάσεων, κλπ. Επίσης, το λογισμικό του κέντρου ελέγχου διασυνδέεται με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών με σκοπό τη γραφική απεικόνιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την εμφάνιση των βλαβών πάνω στο χάρτη.
Το λογισμικό θα είναι web-based και για τη λειτουργία του θα απαιτείται οποιοσδήποτε web server (π.χ. Apache, MS IIS) και μία βάση δεδομένων open source (π.χ. MySQL).

Χωροθέτηση του έργου

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στα εξής σημεία του Δήμου:
·         Τ.Κ. Πετρωτού : 60 λαμπτήρες, controllers και ballasts
·         Τ.Κ. Νεοχωρίου: 65 λαμπτήρες, controllers και ballasts
·         Τ.Κ. Πετρωτού: 1 segment controller και GPRS modems
·         Τ.Κ. Νεοχωρίου: 1 segment controller και GPRS modems
·         Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Δομοκού: 1 segment controller και GPRS modems

Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου

Το Έργο μπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες φάσεις:

Φάση Νο
1
Τίτλος
Μελέτη Εφαρμογής
Μήνας Έναρξης
0
Μήνας Λήξης
1


Στόχοι
Στόχος της Φάσης 1 – Μελέτη Εφαρμογής είναι η σύνταξη ενός εγχειριδίου αναφοράς που θα αποτυπώνει το σύνολο των βημάτων και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στο έργο προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση και θα προσδιορίζει τους κινδύνους αστοχίας της πράξης.
Περιγραφή Υλοποίησης
 Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει ενδεικτικά : α) επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης β) οριστικοποίηση - ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων της πράξης καθώς και οριοθέτηση-αποσαφήνιση του εύρους της πράξης γ) οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές δ) μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής ε) μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών.
Παραδοτέα
Π1: Μελέτη Εφαρμογής
Φάση Νο
2
Τίτλος
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού
Μήνας Έναρξης
1
Μήνας Λήξης
2


Στόχοι
Στόχος της Φάσης 2 αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού πεδίου που αφορά το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου καθώς και του λογισμικού διαχείρισης.
Περιγραφή Υλοποίησης
 Στην φάση 2 θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Πιο αναλυτικά, θα γίνει το πλάνο εγκατάστασης εξοπλισμού στο δίκτυο και θα ακολουθήσει η εγκατάσταση.
Παραδοτέα
Π2.1: Λαμπτήρες Metal Halide
Π2.2: Controller Φωτιστικών 
Π2.3: Ηλεκτρονικά ballasts
Π2.4: Segment Controllers με GPRS modem
Π2.5: Λογισμικό Διαχείρισης
Π2.6: Δοκιμές ελέγχου λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού
Π2.7: Εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού


Φάση Νο
3
Τίτλος
Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση χειριστών
Μήνας Έναρξης
2
Μήνας Λήξης
3


Στόχοι
Στόχος της Φάσης 3 είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών κάτω από συνθήκες πιλοτικής λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα (1) μήνα, αλλά και η εκπαίδευση των χειριστών της πλατφόρμας.
Περιγραφή Υλοποίησης
Στη συγκεκριμένη φάση η πιλοτική λειτουργία θα περιλαμβάνει: α) Βελτιώσεις των εφαρμογών β) Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών γ) Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες δ) Διόρθωση / Διαχείριση λαθών ε) Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. στ)  Υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού. Ειδικότερα κατά τη πιλοτική λειτουργία είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: i) οι παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού που έγιναν ii) η εγκατάσταση του εξοπλισμού iii) οι ρυθμίσεις των εφαρμογών iv) οι ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων v) η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες vi) η φυσική ανταπόκριση του συστήματος vii) oι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων viii) οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος  ix) οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). Επιπλέον, αναφορικά με την εκπαίδευση, αυτή θα περιλαμβάνει: α) εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών στις τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες εκπαίδευσης συνολικά β) εκπαίδευση πέντε (5) χρηστών με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης συνολικά. Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Στην «Τεκμηρίωση» του συστήματος εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται και τα εγχειρίδια / υλικό της εκπαίδευσης.
Παραδοτέα
Π3.1: Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος
Π3.2: Μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος για την πραγμάτωση των εκπεφρασμένων στόχων
Π3.3: Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευσης στελεχών
Π3.4: Εκπαιδευτικό υλικό
Π3.5: Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών

Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και σωστής λειτουργίας του Συστήματος στα πλαίσια της ευρύτερης παραγωγικής λειτουργίας του, και κατά συνέπεια για την επιτυχία του Έργου. Για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα καταρτίσει, θα πρέπει να φροντίσει ώστε να καλυφθούν οι γνωστικές περιοχές κάθε κατηγορίας χρήστη, ανάλογα με τον ρόλο που θα αναλάβει κατά την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος. Οι χρήστες θα χωριστούν σε 2 κατηγορίες:
 • Διαχειριστές, που θα αναλάβουν τη διαχείριση του Συστήματος και τη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του
 • Τελικοί Χρήστες, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαδικασία παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος
Για την αποτελεσματική μεταφορά της τεχνογνωσίας, εκτός από τις ώρες συμβατικής εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και υπηρεσίες εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας (on-the-job training). Η εκπαίδευση αυτής της μορφής θα πραγματοποιηθεί κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους ένα αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει: τις προτεινόμενες κατηγορίες εκπαιδευόμενων, τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα θεματικά αντικείμενα και τις ενότητες εκπαίδευσης που θα καλύψουν.

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

Στα πλαίσια της Πιλοτικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη που θα περιλαμβάνει:
o    Συνεχή και επιτόπια παρουσία στελέχους του
o    Αποσφαλμάτωση των εφαρμογών
o    Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών
o    Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες
o    Διόρθωση / Διαχείριση λαθών
o    Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία του Συστήματος
o    On the job training
o    Αξιολόγηση συστήματος (αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας του Συστήματος, καταγραφή των διαδικασιών ροής πληροφόρησης, λειτουργίας, αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και βιωσιμότητας του έργου και αποτύπωση των απαιτήσεων του συστήματος ως προς τη συνεχή ενημέρωσή του με τα νέα δεδομένα και τροποποιήσεις)
o    Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης Αποτελεσμάτων.Θα γίνει αποτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου και θα τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.

Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»

Με την οριστική παραλαβή της Προμήθειας θα αρχίσει η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του Συστήματος, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους, κατά την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, για την αδιάλειπτη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του Συστήματος. Οι υποχρεώσεις του Ανάδοχου στο πλαίσιο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω υπηρεσίες:
 • Διασφάλιση καλής λειτουργίας του συνόλου του Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό)
 • Αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού (bugs) και τυχόν άλλων προβλημάτων, εντός 48 ωρών
 • Απαραίτητες αναβαθμίσεις του λογισμικού του συστήματος. Εγκατάσταση patches (το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωσή τους) και άμεση εγκατάσταση (εντός της επόμενης εργάσιμης) των κρίσιμων εκδόσεων ασφαλείας (security updates)
 • Διενέργεια προληπτικής συντήρησης του Συστήματος, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Οποιαδήποτε εργασία προληπτικής συντήρησης, η οποία προϋποθέτει τη μη διαθεσιμότητα του Συστήματος, θα εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής
 • Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών, επανεκδόσεων, τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού του Συστήματος
 • Υπηρεσία Άμεσης Βοήθειας (HelpDesk), μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Αναθέτουσας Αρχής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ποσότητα
125


Ισχύς
100W


Τάση Λειτουργίας
120VAC–240VAC1.1           ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ποσότητα
125


Υποστήριξη λαμπτήρων τεχνολογίας HID (SON, Metal Halide, CDM)
ΝΑΙ


Kατανάλωση:  1 Watt
ΝΑΙ


Τάση εισόδου: 180 έως 260 VAC και συχνότητα εισόδου 50/60Hz
ΝΑΙ


Συχνότητα εξόδου: 80Hz
ΝΑΙ


Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: ΕΝ 55015, ΕΝ 61000-3-2
ΝΑΙ


Ενσωματωμένο φωτοκύτταρο για προγραμματιζόμενη ρύθμιση φωτεινότητας και αφή/σβέση λαμπτήρα
ΝΑΙCONTROLLER ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ποσότητα
125


Τάση Εισόδου: 100 VAC έως 277 VAC
ΝΑΙ


Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: Lonworks
ΝΑΙ


Καταγραφή δεδομένων για κάθε φωτιστικό:
 • Ώρες λειτουργίας φωτιστικού
 • Τάση λειτουργίας
 • Ένταση ρεύματος
 • Κατάσταση φωτιστικού
 • Τρέχουσα κατανάλωση
 • Διαγνωστικοί συναγερμοί
 • Power Factor
ΝΑΙ


Καταγραφή μετρήσεων με απόκλιση 2%
ΝΑΙ


Ενσωματωμένο φίλτρο καταστολής θορύβων 48db
ΝΑΙ


Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40 °C έως +70 °C
ΝΑΙ


Σχετική Υγρασία: 5% έως 95% RH
ΝΑΙ


Βαθμός Προστασίας: IP66
ΝΑΙSEGMENT CONTROLLER

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ποσότητα
3


Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου LonWorks
ΝΑΙ


Για τη λειτουργία της μονάδας να μην είναι υποχρεωτική η χρήση συγκεκριμένου τύπου εξυπηρετητή
ΝΑΙ


Να διαθέτει μνήμη 64 MB DRAM και 64 MB flash
ΝΑΙ


Χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας και έντασης φωτισμού λαμπτήρων με κανονική ώρα (normal clock) και αστρονομικό ρολόι
ΝΑΙ


Ενσωματωμένος εξυπηρετητής web για τοπική ή απομακρυσμένη διαχείριση και άντληση στοιχείων, μέσω ενός οποιουδήποτε web browser
ΝΑΙ


Ενσωματωμένη σειριακή θύρα RS-232 για σύνδεση εξωτερικών συσκευών modem
ΝΑΙ


Δύο (2) είσοδοι παλμών μέτρησης ενέργειας κατά DIN 43864
ΝΑΙ


Μία (1) θύρα Μ-Bus για σύνδεση με μετρητή ενέργειας της γραμμής τροφοδοσίας δικτύου ΔΕΗ
ΝΑΙ


Υποστήριξη των προτύπων: TCP, IPv4, IPv6, PPP, CHAP, PAP, ICMP, NAT, SMTP, DHCP, SNTP, FTP, DNS, MD5, HTTP, HTML, XML, SOAP, DIME
ΝΑΙ


Να διαθέτει επεξεργαστή MIPS32™, 264 MHz
ΝΑΙ


Τάση εισόδου: 100 – 240VAC, 50/60 Hz
ΝΑΙ


Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό
ΝΑΙ


Να υποστηρίζει ηλεκτρονικές μονάδες επικοινωνίας λαμπτήρα των πιο γνωστών και ευρέως διαδεδομένων κατασκευαστών
ΝΑΙ


Κατανάλωση < 15 Watts
ΝΑΙ


Θερμοκρασία λειτουργίας: - 40oC ως +60οC
ΝΑΙ


Υγρασία λειτουργίας: 10-90%
ΝΑΙGPRS MODEM


Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 1.  
Ποσότητα
3Χαρακτηριστικά Modem και Επικοινωνίας 1.  
ΕGSM, CSD, GPRS class 10, EDGE
ΝΑΙ


 1.  
QuadBand: 850/900/1800/1900 MHz
ΝΑΙ


 1.  
SIM interface (1.8V/3V)
ΝΑΙ


 1.  
Mobile Station class B, CG, CC
ΝΑΙ


 1.  
Μετάδοση φωνής και αποστολή SMS
ΝΑΙΛοιπά Χαρακτηριστικά 1.  
Θύρες: RS232, Ethernet
ΝΑΙ


 1.  
4 ψηφιακές είσοδοι και 3 έξοδοι (optoisolated)
ΝΑΙ


 1.  
Μνήμη δεδομένων 8ΜΒ
ΝΑΙ


 1.  
LED ένδειξης λειτουργίας GPRS
ΝΑΙ


 1.  
Μπαταρία λιθίου 1000mAh (μέγιστη αυτονομία τρεις μέρες)
ΝΑΙ


 1.  
θερμοκρασία λειτουργίας:–20°C to +65°C
θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C to +85°C
ΝΑΙ


 1.  
CE Mark
ΝΑΙΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Το λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνει υποσύστημα υποστήριξης της τηλεμετρίας και διεπαφή διασύνδεσης με σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης (GIS) του Φορέα
ΝΑΙ


Γραφική διεπαφή χρήστη μέσω web browser
ΝΑΙ


Εποπτεία πολλαπλών περιοχών και φωτιστικών σημείων
ΝΑΙ


Ορισμός και έλεγχος χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας λαμπτήρων
ΝΑΙ


Ανάλυση συμβάντων και συναγερμών λειτουργίας λαμπτήρων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
ΝΑΙ


Υπολογισμός μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπής CO2
ΝΑΙ


Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου LonWorks
ΝΑΙ


Να διαθέτει Direct LNS SOAP Interface
ΝΑΙ


Να διαθέτει ενσωματωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης web εφαρμογών, το οποίο να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένο πρότυπο
ΝΑΙ


Να μπορεί να «ανακαλύψει» αυτόματα νέες συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο
ΝΑΙ


Συναγερμοί αναγγελίας συμβάντων ή βλαβών μέσω μηνυμάτων SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισύναψη στοιχείων (data logs)
ΝΑΙ


Πρόσβαση χρηστών βασισμένη σε ρόλους (RBAC)
ΝΑΙ


Διεπαφή προς τρίτες εφαρμογές (συστήματα χρέωσης, συντήρησης, GIS, κλπ.) με χρήση τεχνολογιών web και πρωτοκόλλου SOAP / XML
ΝΑΙ


Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται το αναλυτικό manual της εφαρμογής καθώς και ενδεικτικά screenshots
ΝΑΙ
Ο
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΡΟΣ


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

9 comments:

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Παει ο δημαρχος τρελάθηκε!!!!
Εκει που ειχαμε συνηθησει με τις απευθειας αναθεσεις τωρα προσπαθει να μας μαθει του διαγωνισμούς!!!
Δημαρχε τι πας να κανεις; Το σκεφτηκες καλα; Η μηπως τρομαξες από τα ανθρωπακια τον ρεπορτερ και
Τον Παρατηρητη ,τον Περιφερόμενο και τον Αγανακτισμενο

Εσυ μαζι με τον κυριο Τσογκα δεν ελεγες σε ερωτηση που σου καναμε δια μεσω του κυριου βασιλου στο Δ.Σ ότι είναι δικαίωμα σου να κανεις οσες απευθειας αναθέσεις θέλεις;
Γιατι τωρα κάνεις διαγωνισμό ; ξέχασες το σύστημα σου..
72.800 ευρω δια 3 =19.99999999999999999 και ειμαστε οκ
Δημαρχε ξεχασες το συστημα ενια –ενια-ενια-ενια το ειχα αγαπησει τοσο πολύ που τωρα αρχιζω να στεναχωριεμαι.
Σε παρακαλώ μην αλλάζεις συνήθειες ,διοτι ο ηλεκτρολογος θα πεινασει
Ο σιδερας θα πεινασει
Ο βιολογικος παλι θα πεινασει
Ο τσελικγας παλι θα πεινασει
Δημαρχε οι ντοπιοι επειχηρηματιες θα πεινασουνε κυριως ο ηλεκτρολογος με 3 εκατομμυρια καταθεσεις

Ανώνυμος είπε...

Δημαρχε
Στειλε τουλαχιστον ενα πάγκο μακαρόνια και στον κακομοίρη τον δημότη ...οπως άλλωστε συνηθίζεις..ετσι για να σε θυμάται, οτι είσαι πονόψυχος....

Πρόσεχε ομως μην ξεχάσεις το "τυράκι"... διοτι στο "σπίτι του" κυκλοφορούν πολλοί αρουραίοι....και δεν το έχει αντιληφθεί

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΝΤΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ...ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ......

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

.....ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΥΜΑΜΙΑ... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Με τόσες λάμπες και ο Δομοκός είναι ακόμα στο σκοτάδι.

Ανώνυμος είπε...

Χωροθέτηση του έργου

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στα εξής σημεία του Δήμου:
· Τ.Κ. Πετρωτού : 60 λαμπτήρες, controllers και ballasts
· Τ.Κ. Νεοχωρίου: 65 λαμπτήρες, controllers και ballasts
· Τ.Κ. Πετρωτού: 1 segment controller και GPRS modems
· Τ.Κ. Νεοχωρίου: 1 segment controller και GPRS modems
· Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Δομοκού: 1 segment controller και GPRS modems

Ανώνυμος είπε...

Πετρωτό και Νεοχωρι
Εδω δήμαρχε οσες λάμπες και να βάλεις θα φας "μαυρο" που θα πέσει σύννεφο.

Ανώνυμος είπε...

Στο βαρδαλι να δεις τι εχει να παθει

Ανώνυμος είπε...

Ζητείται εισαγγελέας για αυτεπάγγελτη δίωξη δημάρχου

Πρώτο κατηγορητηριο
θεμα μόλυνσης δεξαμενών ποσίμου ύδατος

Για «αμέλεια» σε ό,τι αφορά την προστασία των πηγών υδροληψίας, υδραγωγείων και δικτύων πόσιμου νερού κατηγορείται ο δήμαρχος

ο δήμαρχος κατηγορείται ότι «με περισσότερες πράξεις (παραλείψεις), κατά την έννοια του νόμου, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, παρέλειψε να εμποδίσει, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο ως εκ της άνω ιδιότητάς του, την επέλευση αξιοποίνου αποτελέσματος, δηλαδή την πρόκληση δηλητηρίασης σε διοχέτευση πόσιμου νερού, που η χρήση του μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε αόριστο αριθμό ανθρώπων». Από τις παραλείψεις «επήλθε μόλυνση ('ολικά κολοβακτηριοειδή', 'ολικά κολοβακτηριοειδή κοπράνων', και 'στρεπτόκοκκοι κοπράνων') του διοχετευόμενου ύδατος στις κατοικίες των δημοτων».

Επίσης κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος από αμέλεια για την υπερχλωριωση του νερού βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωες των ανθρώπων που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Δεύτερο κατηγορητηριο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κατηγορείται για παραβάσεις καθήκοντος, για παρανομίες στην ανάθεση δημοτικών έργων με τη μέθοδο της κατάτμησης για να μη γίνονται διαγωνισμοί, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, για κακοδιαχείριση ή ενέργειες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Να εκτελεστεί διαχειριστικός έλεγχος από Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, διότι είναι ο εγκυρότερος τρόπος να εξακριβωθεί το τι έχει γίνει

Τρίτο κατηγορητηριο

Παραβίαση των νομίμων διαδικασιών διεκπαιραιωσης δημοτικών υποθέσεών.

Τεταρτο κατηγορητηριο
Συνεργία και συγκάλυψη αδικημάτων προέδρου κοινότητας

πέμπτο κατηγορητηριο
κλπ κλπ θα τα μάθετε αργοτερα

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ο προεδρος κατηγορειται για κατ’επαναληψη διάπραξη παρανομιών κατά τη διαδικασία διανομής τροφίμων στους δημοτες
Για σοβαρή παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση και υπέρβασή της αρμοδιοτητας του από δολο για αποκτηση οικονομικού και προσωπικού όφελος,απιστίας περί την υπηρεσία, για αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για αιρετο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας
Για καταχρηστική άσκηση διακριτικής ευχέρειας – διακριτική μεταχείριση.

Για κλοπή δημοσίου υλικού κλπ κλπ κλπ κλπ κλπ

Author Details