ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "ΕΚΤΑΚΤΗ" : 21η / 2013

   
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "ΕΚΤΑΚΤΗ" :    21η / 2013
 
   
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
      Λόγω συντόμευσης των διαδικασιών δημοπράτησης και εν τέλει κατασκευής του έργου που αναφέρεται στο θέμα πριν την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου (Μάρτιος 2014) σας προσκαλούμε σε "ΕΚΤΑΚΤΗ" ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 28η Νοεμβρίου 2013 ημέρα: Πέμπτη    και ώρα: 12:01 μμ στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:   
       
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΔΣ/2013  
1ο Έγκριση της Προέγκρισης δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΌ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" στος Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 321 του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179998   Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών Υπ/σιών (Γρ.Έργων).  270η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Λιόλιος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

108 comments:

Domokos Dream Team είπε...

Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα

όμως δημιουργεί πολλά.

πλουτίζει αυτούς που το παίρνουν,

χωρίς να φτωχαίνει αυτούς που το δίνουν.

Αν μέσα στη φούρια και τη φασαρία

της καθημερινής ζωής,

βρεθεί κάποιος από μας

που από την πολλή του κούραση

δεν σας χαρίσει ένα χαμόγελο,

θα ’χετε την καλοσύνη

ν’ αφήσετε ένα δικό σας;


Από μας για σας
ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ!Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.
δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου.
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
4. Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.
5. Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.
6. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδημάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου.

Ανώνυμος είπε...

Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι
1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων
δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.
2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής:
… Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι, …
4. Οι αντιδήμαρχοι εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο δήμαρχος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:
α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

5.--- Η ΘΗΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. -----Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

6. Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες κατά την παράγραφο 1 του παρόντος δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου.(!!!)
7. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΘΡΟ 98
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων
Σχετική Νομολογία
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους που προβλέπει ο νόμος.
Έχουν επίσης υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.
3. Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και, σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κινεί τη σχετική διαδικασία.

Ανώνυμος είπε...

4. Αν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει έκπτωτο.

Ανώνυμος είπε...

Παραβίαση άρθρου 99 από τον Αντιδήμαρχο Γκουβα και τον δήμαρχο για την απευθείας ανάθεση του χλωρίου στο μαγαζι του γιου του

ΑΡΘΡΟ 99
Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση
[Σχετική Νομολογία]
1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου””””””” η να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, “”””””””””(Αντιδημαρχος Γκουβας…..μελος οικονομικη επιτροπης ) τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.

Ανώνυμος είπε...

“Αν οι Έλληνες αποκτήσουν μόρφωση και ενότητα, αλίμονό μας”

Ανώνυμος είπε...

---για να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες λύσεις..
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ..
.αναθεώρηση απόψεων, επαναξιολόγηση στάσεων και συμπεριφορών..

..για να διεκδικηθούν και να πετύχουν όμως απαιτεί ΕΝΩΣΗ.-

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα δε θυμάμαι που..αλλά το πίστεψα όπως το είδα..

Είμαστε 80.000 χιλ. λιγότεροι συνολικά η Ελλάδα από την απογραφή του 2011 εώς τώρα..
Πόσοι είμαστε στο δήμο αυτή τη στιγμή;
Η γνώμη μου κάτω από 9 ίσως και τις 8 χιλιάδες άτομα..μη λέω και πολλά..μπορεί να είμαστε και λιγότεροι..

Ανώνυμος είπε...

Ας γραφεί επιτέλους και κάτι από το ΔΣ..

..για την ιστορία..που λένε..
.καλημέρα!Ανώνυμος είπε...

Κανείς από τους δημότες τους απλούς, τους καθημερινούς, δεν ασχολείται με τη σκηνογραφία στη μουσσών..
Τι εννοώ;
Ποιός κατέχει τη τάδε θέση, και ποιός θα τον διαδεχθεί μετά..

Όλα αυτά και σε κάθε περίπτωση παρακάμπτοντας για λίγο τις φιλικές υπέρ του δημάρχου μας αιτιάσεις...

Ανώνυμος είπε...

Μη δω τίποτε ψευδεπίγραφες αγωνιστικές συστάσεις εκείνων οι οποίοι το μόνο που γνωρίζουν καλά, είναι να διαβάλουν εκείνους που έχουν διαφορετική άποψη για τα τοπικά θέματα.
Γιατί αν θυμηθεί κανείς κατηγορίες στο όχι μακρινό παρελθόν περί (.θα το πω εχθρών του τόπου..) και άλλων φαιδρών χαρακτηρισμών αυτού του επιπέδου, τότε εύκολα κατανοεί κανείς γιατί επιμελώς συγχέονται τα σώβρακα με τις γραβάτες...

Ανώνυμος είπε...

Προσμένοντας να μάθουμε για το ΔΣ..

Μουσσών-Δημαρχείο..ανεβαίνω τα σκαλοπάτια, ανοίγω την πόρτα, κι άλλα σκαλοπάτια gamwto κι άλλη πόρτα, ανεβαίνω, ο στενός διάδρομος είναι σκοτεινός, ανάβουν τα φώτα μόνα τους καθώς προχωρώ, φτάνω στην περίφημη αίθουσα του ΔΣ, αχνός φωτισμός, καθίσαμε όλοι εκεί παρέα σιωπηλοί, κοιτάζοντας δεξιά κι αριστερά μας, η αναμονή παρέα με τη νευρικότητα περιπλανιόταν στην ατμόσφαιρα, μου φάνηκε αιώνας, ..ώρα για ύπνο..
..δε θα με πείραζε να διαρκέσει αυτή η στιγμή για το υπόλοιπο της ζωής μου!
Να γελάμε...

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 2:07, πέρα από την πάσχουσα τεχνικά αποδεικτική των όσων ισχυρίζεσαι διαδικασία, όπου το αίτιο συγχέεται με το αιτιατό (.κάτι που το συνηθίζεις άλλωστε..) εκείνο που επιμελώς αποκρύπτεται είναι πως ο Δήμαρχος Δομοκού δεν έδρασε αυτοβούλως ή πολύ περισσότερο αντίθετα με το λαϊκό συναίσθημα, αλλά υλοποίησε απόφαση, του δημοτικού συμβουλίου, του κυρίαρχου δηλαδή οργάνου έκφρασης των πολιτών του εν λόγω τόπου..
Τα περί ευθυνών τα έχουμε διαβάσει κατά κόρον εδώ, αλλά πάντα μέχρι εκεί, παραπέρα το χάος..

ΔΗΜΟΤΗΣ είπε...

Τα αυτονόητα ουδεμιά εξήγηση απαιτούν....
Οσο άφορα το λαϊκό αίσθημα,όπως αναφέρεσαι έχει εξαπατηθεί απο την επομένη των εκλογών...απο την στιγμη που δεν τηρήθηκαν ποτε οι νόμιμες διαδικασίες, οχι μόνο απο τον δήμαρχο, άλλα απο κάθε δημοτικό σύμβουλο(εξαίρεση μια -δυο περιπτώσεις και αυτές ελλιπής) οι δε προεκλογικές εξαγγελίες σας,απο τις οποίες οχι μόνο δεν τηρήσατε ουδεμιά, συγχρόνως παραβιάσατε και καθε νόμιμο δικαίωμα του δημότη και όχι μόνο.....τον εξαπατήσατε προσβάλλοντας βάναυσα την υγεία του και την αξιοπρέπεια του.

Κύριοι, μετά λύπης μου είστε τελείως εκτός τόπου και χρόνου.. και θα έπρεπε να βρισκόσαστε οπουδήποτε άλλου εκτός της δημοτικής αρχής.
Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά δεν επιρρίπτω ευθύνη μονο στον δήμαρχο τον οποίο θεωρώ τουλάχιστον ανεπαρκή άλλα και σε κάθε δημοτικό σύμβουλο που παραβίασε τα καθήκοντα του.
Επίσης επιρρίπτω ευθύνη και σε κάθε δημότη που έχει άγνοια των δικαιωμάτων του και των υποχρεώσεων του.

Η ανευθυνοτητας σας έχει αποδειχθεί στο έπακρον.
κύριοι μην αυταπατάστε ουδεμιά γνώση έχετε περί διοίκησης.

Αν πράγματι ενδιαφέρεστε για το καλό του τόπου σας, να είστε σίγουροι ότι το λιγότερο που έχετε να πράξετε είναι να παραιτηθείτε όλοι σας.

Ο ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Αυτού του είδους οι πρακτικές δεν βοηθούν κανέναν και σίγουρα δεν προβάλουν θετικά τον τόπο μας.
Αντίθετα τον στιγματίζουν αρνητικά, ιδιαίτερα την κρίσιμη εποχή που όλοι βιώνουμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς δεν ακολουθούμε αυτές τις πρακτικές, αλλά τις καταδικάζουμε με τον πιό κατηγορηματικό τρόπο.

Καλησπέρες ανανεωμένες Καλησπέρες!

Υ.Γ. ..ένας δημότης είμαι, το ξαναλέω..

Ανώνυμος είπε...

Πηγαίνοντας λαμία αυτο το μήνα γνώρισα έναν δημότη ΔΕ Δομοκού κάτω των 50 ετών..
.στη συζήτηση περί δήμου μου είπε ότι δε κάνουν κάποιοι σύμβουλοι για το πόστο τέλος πάντων..
..και αυτούς που ανέφερε πήραν 500 χαρτιά και πάνω..
.τέρμα η συζήτηση από μένα (.τον άφησα να λέει τα δικά του..) με το υλικό που έχεις θα ασχοληθείς και όχι με αυτό που θες να έχεις..

Domokos Dream Team είπε...

Τα γράφω καλά..θέλω να ξέρω!

Για να μην αλλοτριωθώ από την επιτυχία ρωτάω;

Ανώνυμος είπε...

Να ρωτήσω κι αυτό, νομίζεις ότι είναι πολλοί δημότες κι αυτή την ώρα να έχουν ως κύρια συζήτησή τους τα περί δήμου;

Ανώνυμος είπε...

Είμαι σίγουρος ότι ούτε αν είχε ΔΣ σήμερα ξέρει ο κόσμος..
.εγώ από δω το είδα το σάιτ του δήμου είναι εκτός..

Ανώνυμος είπε...

Προεκλογικές εξαγγελίες..
.δε ξέρω καμία, ήμουν διακοπές τότε από αρχές αυγούστου..
.α! ..ήρθα αρχές οκτώβρη γιατί κατάλαβα ότι έχουμε εκλογές από τα προεκλογικά του νησιού..

SYROS F.C. είπε...

Το να γράφω αυτά που νιώθω, είναι για μένα ταξίδι!

Αντιπολίτευση, αφήστε στην άκρη αυτές τις αλληλουχίες χιλιάδων απροστάτευτων Φοβίων..
..φοβίες πολλές φοβίες..και έντονη η αίσθηση του βασανισμένου..
.εμ! ..για όλα φταίει ο δήμος.!!!!.
..κουνήστε λίγο τα χεράκια σας και σεις, δεν είναι κακό!
Κάντε επαναστατική γυμναστική!

Ανώνυμος είπε...

Έχετε δεί πολλούς δημάρχους με διοικητικές ικανότητες ;
Οι περισσότεροι είναι άσχετοι και απλά φιλόδοξοι.

Ανώνυμος είπε...

Μα καλά ο άνθρωπος δεν έχει συναίσθηση της κατάστασης;
Δεν αντιλαμβάνεται πως είναι ανεπαρκής; Μα καλά όλα για την καρέκλα;;
Δεν αντιλαμβάνεται πως δεν είναι αγαπητός;
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. Ο ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΦΕΡΕΙ!!!

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε παραιτήσου!!
Όχι για μένα …για τον «Φουκαριάρη» τον δήμο μας !! και το εγκαταλειμμενο χωριό μου

////////////////////////// είπε...

Απορώ, πως θα μπορέσουμε να συνενοηθούμε στα δύσκολα με σας και τις «Φασίζουσες» συμπεριφορές σας!

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΘΑΛΑΣΣΑ!

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| είπε...

Για μιά ακόμη φορά επιχειρούν κάποιοι να ψαρέψουν στα θολά νερά, κοροϊδεύοντας τον κόσμο με την γνωστή θρασύτητα που τους διακρίνει..

Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα!

Καταναλώνετε πολύ φαία ουσία για να παραποιείτε τα γεγονότα..
.προφανώς για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων..

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε Απογοήτευσες τους ΔΗΜΟΤΕΣ με τα τερτίπια και τα καμώματα μίας ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ και ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Δημοτικής Αρχής και χάθηκε για τον Δήμο μας μια ακόμη τετραετία και το χειροτερο τον καταδικασες σε μαρασμό και επερχόμενη παρακμή.

SYROS F.C. είπε...

O τρόπος σκέψης σας μου θυμίζει εγχειρίδια των καθοδηγούμενων από την δύση μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που υπάρχουν μόνο επειδή χρηματοδοτούνται..της λεγόμενης «αριστερής» αμερικάνικης διανόησης..η οποία επειδή η ίδια έχει ανύπαρκτη ιστορία..προσπαθεί να ισοπεδώσει την ιστορία και τον πολιτισμό άλλων λαών....

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με το μέλλον των δημοτών για την ανάπτυξη του δομοκού!

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ
Ολα τα συνθήματα με τα οποία εκλέχθηκες, έπεσαν στο κενό. Δεν κατόρθωσες απολύτως τίποτα και το έργο σου φυσικά ήταν άκρως αποτυχημένο.
φυσικά υπάρχουν και χειρότερα άλλα ο τόπος μας έχει έλλειψη από καλύτερα.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕ

//////////////////////// είπε...

Είναι σχόλια που πρέπει να απαντηθούν αυτά.????

Μου φέρνουν λες και βλέπω ακατάλληλη ταινία και στο καπάκι ποδόσφαιρο για τους φτωχούς..

Τα γνωστα τοπικά χαρακτηριστικά έκαναν πάλι το θαύμα τους!
Χωριατίλα, πφφφφ! & μπλιάξ!

Ανώνυμος είπε...

Άλλο τώρα..
..όλοι απουσιάζουν και σφυρίζουν αδιάφορα θα το πω στο «κάλεσμα των δημοτών»..
.βλέπω σε άλλα μπλόγκ αλλού εννοώ συνδυασμοί τρέχουν από χωριό σε χωριό..
..εδώ ο προεκλογικός αγώνας παίζει μόνο στο μπλογκοσφαιρικό στερέωμα μου φαίνεται..

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! είπε...

Χωρίς τη συμμετοχή μας και τη δραστηριοποίηση μας, δεν πρόκειται να επιτύχουμε την επίλυση των «εκρηκτικών προβλημάτων» που υπάρχουν σε όλους τους τομείς στο τόπο μας.
Η ενότητα του Δημότη, είναι μονόδρομος!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Δήμαρχε
Οπως λένε και οι Αμερικανοί, ο καθένας μπορεί να παλέψει με ένα γουρούνι μέσα στη λάσπη.
Το πρόβλημα είναι ότι του γουρουνιού του αρέσει......

Ανώνυμος είπε...

_Τι διαφορά έχει ένας "απατεώνας του δημοσίου" απο έναν κοινό απατεώνα;;
_Για να γίνεις "απατεώνας του δήμοσίου" πρέπει να σε ψηφίσει και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ!!

////////////////////////// είπε...

Αντί....

Άντε «χώσε μας» στους χώρους της υψηλής διανόησης, μη μας κάνετε και περιμένουμε, μας έχει φάει η αγωνία!

Καλησπέρες.!!!!.

Ανώνυμος είπε...

Γλυκοκαλησπέρες!
Ένα χαμόγελο τρυφερό από μας για όσους δε σας ξεκίνησαν όμορφα την ημέρα σήμερα!
Ανάθεμά τους..

Ανώνυμος είπε...

Αντί..

Αν, η ομορφιά της zωής είναι μιά περιπέτεια,
είμαι δω, να τη μοιραστώ μαzί σας!

zoρζέτ-Notebook είπε...

ΠOIA EIMAI
Με λένε ζορζέτ. Οι φίλες μου με φωνάζουν beauty.
O τίτλος όμως που λατρεύω είναι Cosmo girl (δουλεύω πολλάαααα χρόνια ως deuty editor σε αρκετά περιοδικά).
Αγαπώ τα ημερολόγια, αυτά δε κρύβουν τα λόγια τους, και κυρίως αυτά έχουν κάτι όμορφο να διηγηθούν..
Κάτι να μοιράζεσαι..
Ανοίγεις τα μάτια κι ονειρεύεσαι. Η αγάπη είναι καταφερτζού και σου λείπει.
Ζητάς να σου πουν για το πρώτο φιλί, ψάχνεις στα συρτάρια του μυαλού σου γι αυτή την αφιέρωση που σου έγραψε εκείνο τ’ αγόρι σε μιά λευκή χαρτοπετσέτα.
Ψαχουλεύοντας το παρελθόν σου πέφτεις πάνω σε ένα μαραμένο τριαντάφυλλο.
Αλλάζεις θέση στον καναπέ.
Σε ποιά εποχή είπαμε ότι βρίσκεσαι.???
Πόσο χρονών ερωτεύτηκες.???
Πότε φόρεσες για πρώτη φορά κραγιόν.???
Θυμάσαι το πρώτο σου άρωμα.??? Πότε σε περιποιήθηκες κανονικά.???

Μου λείπει εκείνος ο καιρός, μου χάριζε πάντα τα ωραιότερα χαμόγελα!

Ανώνυμος είπε...

Μη κρύβεστε απ’ τα ένστικτά σας,
γιατί, αν δε τ’ ακούσετε και δε τα υλοποιήσετε,
θά ’ρχονται και θα σας κυνηγάνε μιά ζωή.

Ανώνυμος είπε...

Η αντιπολίτευση δυστυχώς, έχει περιορισμένη δυνατότητα, ικανότητα και διαύγεια να αντιληφθεί στοιχειώδη θέματα διαχείρησης..
Όλοι οι δημότες τη θεωρούν μία παραφωνία..
Αυτό μόνο μπόρεσε να κατορθώσει τα τρία χρόνια στο Δήμο μας..
Κτήματα-χωράφια έχετε, φτιάξτε ένα γήπεδο γκόλφ, ακόμα ένα χόμπι για σας!

Ανώνυμος είπε...

Η ΒΛΑΚΕΙΑ είναι αήττητη.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία

Ο βλάξ έχει ανάγκη να ανήκει κάπου. Η μεγαλύτερη επιτυχία ενός βλάκα είναι να κατορθώσει να ενταχθεί σε μια ομάδα όπου μέσα της θα νοιώθει πως κάτι είναι.
Ο έξυπνος δεν έχει ανάγκη να ανήκει κάπου. Είναι αυτάρκης και συνήθως τα καταφέρνει μόνος του χωρίς την ανάγκη στήριξης από κάποιο σύνολο
Αντίθετα ο βλαξ προκειμένου να νοιώσει πως είναι αποδεκτός εντάσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε κάποια ομάδα όπου συνήθως λειτουργεί ως φανατικός ακριβώς επειδή η ομάδα αυτή καλύπτει την βλακεία του.
Κανένας βλάκας δεν ξέρει πως είναι βλάκας.
Σε κλινικό επίπεδο, η βλακεία είναι η χειρότερη ασθένεια, γιατί είναι αθεράπευτη.

||||||||||||||||||||||||| είπε...

Πάλι Μεταφορές..

Τις κάνεις τόσο μα τοοοόσο φανταστικά!
Φαίνεται, ορατότατα άλλωστε ότι, είσαι άνθρωπος πάνω από το μέσο όρο, λειτουργείς σε άλλη συχνότητα και άλλα μήκη κύματος..
.δεν είσαι πλέον η αισθητική του μετρίου..

Ανώνυμος είπε...

Τα αυτονόητα ουδεμία εξήγηση απαιτούν....

Ανώνυμος είπε...

Για το γήπεδο γκόλφ λες; Για τις πανέμορφες μεταφορές;
Ή για την περιορισμένη νοημοσύνη-αντίληψη-αυτογνωσία της αντιπολίτευσης;
Να ξέρουμε..

Ανώνυμος είπε...

Αν και δεν εχω σχέση με τις μεταφορές και τα σχολια αλλα τα παρακουλουθω και νομιζω οτι αυτοι που γραφουν και αντιδρουνε ειναι ολοφανερο οτι εκπεμπουν σε αλλες συχνοτητες και εχουν πολυ μεγαλυτερη αντιληψη απο τον μεσο ορο.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 12:37..
..ok για αυτούς τους πολλούς που γράφουν είμαι και γω μέσα..
..τη διώχνεις αλλού τη συζήτηση όμως, φοβάσαι κάτι;
..μόνο κατηγορίες για τον δήμαρχο και την ομάδα του σας ικανοποιούν..
..αν πάει στην ασήμαντη και δειλή αντιπολίτευση, η φοβία διάχυτη!

Ανώνυμος είπε...

Έχει συννεφιά ο ουρανός, μα δε στεναχωριέμαι,
παρέα με φίλους κολλητούς είμαι αυτή τη στιγμή και ξεχνιέμαι!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν να καταθέτουν ατομικά
ή συλλογικά στο Δήμο και στα νομικά του πρόσωπα δημοσίου
δικαίου αναφορές και ερωτήσεις, για την ενημέρωσή τους επί
αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που τους αφορούν. Την
ίδια δυνατότητα έχουν και ενώσεις προσώπων κάθε μορφής
για ζητήματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.
Το αρμόδιο όργανο οφείλει να απαντά στις ανωτέρω αναφο-
ρές και ερωτήσεις, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.
Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν επίσης να καταθέτουν προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας
του δημοτικού συμβουλίου. Οι προτάσεις συζητούνται υπο-
χρεωτικά στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί
από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα και ενημερώνονται
οι ενδιαφερόμενοι για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται.

Έπειτα από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον εκατό (100) κατοίκων
ή δημοτών, μπορεί να ζητηθεί η συζήτηση και λήψη απόφα-
σης για συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο συγκαλείται έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή εισάγεται το θέμα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται εγγράφως
από τις υπηρεσίες για την παραπομπή υπόθεσής τους σε συλ-
λογικό ή άλλο όργανο, τις διατάξεις με τις οποίες προβλέ-
πεται αυτή η παραπομπή καθώς και το χρόνο περάτωσης της
συγκεκριμένης διαδικασίας.
Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα:
α)τους λόγους της καθυστέρησης,
β)τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και
γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία».
Οι πολίτες ενημερώνονται εγγράφως από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, για τα σε έγγραφα αιτήματά τους που
απευθύνονται προς το δημοτικό συμβούλιο, καθώς και για τη
συζήτηση θέματος που τους αφορά ατομικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να καλούνται εγγράφως σε προηγούμενη ακρόαση, πριν από την επιβολή δυσμενούς μέτρου,εκτός από τις περιπτώσεις κινδύνου ή επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για την διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση,αίτηση για πλήρη αποζημίωση,στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από
το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει
δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση,
κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις
Οι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται στην Ειδική Επι-
τροπή που λειτουργεί στην -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Ανώνυμος είπε...

Προς αποδειξη της ευαισθητοποιησης της δημοτικής αρχης για τα προβλήματα των δημοτών αναφέρουμε το παρακάτω παράδειγμα
Δημότες κοινοτικού διαμερισματος βαρδαλι έχουν υποβάλει αίτημα με εικοσιεπτα (27) υπογραφές για επέκταση υφιστάμενου δικτύου άρδευσης,εδώ και τρεις μήνες, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει επί του θέματος.
Παρακαλούμε τον Δ.Σ Ιτουδη η τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ (οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ευαισθητοποιουνται για τα προβλήματα που αντιμετωπιζουν οι δημότες) να επιληφθούν για την διερεύνηση του παραπάνω θέματος. Κατά πρώτον την επίλυση του θέματος και κατά δεύτερον,αν οι δημότες κοινοτικού διαμερισματος βαρδαλι αναγκαστούν να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης,δεν είναι πρέπον ο δήμος να χρεωθεί την ανικανότητας της δημοτικής αρχής.

Ανώνυμος είπε...

Το κόστος κατασκευής της επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης δεν υπερβαίνει τα 1500 -2.000 ευρώ!!!

Ανώνυμος είπε...

Απο οτι γνωριζω, το αιτημα οι δημότες κοινότητας βαρδαλι το είχαν υποβάλει πριν επτα μηνες ,αφου ηταν αναπάντητο για τρεις μήνες περίπου και οι δημότες διαμαρτυρηθηκαν τοτε η δημοτική αρχη τους ειπε ότι αναφέρεστε προς κοινοτικό συμβούλιο Δομοκού και όχι προς δημοτικο συμβουλιο .Για ένα λάθος εκ παραδρομής τους ταλαιπωρουνε επτα μηνες!!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν τους ταλαιπωρουν, άλλα τους δουλεύουνε.
Διότι εφόσον υπήρχε λάθος διατύπωσης θα έπρεπε ήταν υποχρεωμένοι μέσα σε λίγες ήμερες να ενημερώσουν τους δημότες και να το προωθήσουν στην αρμόδια υπηρεσία.
Κατά δεύτερον σύμφωνα με την νομοθεσία, εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα:
α)τους λόγους της καθυστέρησης, β)τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία».

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Δήμαρχε και κυρίως πρόεδρε δημοτικού συμβουλίου αν ήταν αγωγος η δρόμος για το κτήμα του αντιδημάρχου Γκουβα θα περνάγατε απο το Δ.Σ και θα το φτιάχνατε μέσα σε δέκα ήμερες.

Ανώνυμος είπε...

Μερίδιο ευθύνης φυσικά έχει και ο αντιδήμαρχος Μπακοστεργιος και απο ότι φαίνεται ο ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ επαληθεύτηκε στα σχόλια που είχε κάνει παλιότερα.

Ανώνυμος είπε...

Η παράγκα φίλε μου έχει πολλές προεκτάσεις....

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε ,αν ηταν εργο για τον τσέλιγκα θα το είχες κάνει άμεσα και με απευθείας αναθεση

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε παραιτήσου !
Όχι για μένα …για τον «Φουκαριάρη» τον δήμο μας !

||||||||||||||||||||||||||||||| είπε...

Αντιπολίτευση..

Πότε θα σταματήσετε να αυτοψεκάζεστε με "Xαζόνιο & Ηλιθιόνιο"..
Σας έχουν κυριεύσει αυτά τα δύο ευγενή αέρια που θα βρείτε αντίδοτο.???

Ανώνυμος είπε...

Τι παραιτήσεις και μλκίες!

Σε λιγότερο από έξι μήνες έχουμε εκλογές..γράψτε κάτι άλλο..
Καλό Μήνα!

Domokos Dream Team είπε...

Ταχυδρομικό Μας Πιτσουνάκι!

Σου συνιστούμε να κοιτάξεις επειγόντως το πρόβλημά σου.
Το πρόβλημα με τις «ακατάσχετες» ιντερνετικές πορδές σου.
Γιατί ενδέχεται αυτές να εκπορεύονται όχι απ’ το πρωκτό σου αλλά από τον εγκέφαλό σου, ή τμήμα τέλος πάντων του εγκεφάλου σου που λειτουργεί και παράγει πολιτική σκέψη...

...Καλές Εξαερώσεις!

Ανώνυμος είπε...


Μην χάνεις την ψυχραιμία σου από τώρα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα...
Τι αντοχές θα έχεις όταν φθάσουμε και στο δικό σου πρόσωπο Δ.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Ο δήμαρχος και η ομάδα του έχοντας την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο μπορούν μέχρι τον μάϊο να ψηφίζουν ότι θέλουν , αναδεικνύοντας διαρκώς την ανεπάρκεια και την αδυναμία τους να δώσουν προοπτική στον δήμο και στους πολίτες.
Το μάϊο θα μιλήσει ο πολίτης.
Αυτός ο πολίτης που ορισμένοι δεν θέλουν να μιλάει.
Η ζωή μας άλλαξε δραματικά , χειροτέρεψε.
Αν τους αφήσουμε θα χειροτερέψει κι άλλο.
Είναι γνωστό ότι ο δήμαρχος δεν είναι συμβατός με την εποχή μας.
Αν βγείτε έξω στη κοινωνία , θα διαπιστώσετε πως είστε μόνος σας.
Εχετε μείνει πίσω , οι πολίτες σας προσπέρασαν.
Ζητούν μια νέα αρχή. Θέλουν μια νέα δημοτική αρχή.
athens


Ανώνυμος είπε...

Αντικειμενικοτατη η αξιολόγηση σου
athens

||||||||||||||||||||||||||| είπε...

Ανώνυμε 11:25 μόνο για σενάρια και μεταφορές είσαι ικανός!
Αυτή η «μαγεία» και η πλοκή της γραφής σου, διάχυτη!

Domokos Dream team είπε...

Πράγματι, η αντιπολίτευση του Δήμου θα περάσει στην ιστορία σαν την πιό αιχμηρή και μακάβρια γκριμάτσα των αδρείκελων, σαν το όνειδος της αυθάδους αλητείας ενός συστήματος που διανύει το τελευταίο στάδιο της παρακμής, της σήψης και της αποσυνθετικής του κατάρρευσης...
Ότι και να γραφτεί, συνεπώς, για την πολιτική της, είναι και δικαιολογημένο και εύστοχο,
παρ’ όλες τις..τυχών ατέλειες...

Ανώνυμος είπε...

Πρόεδρος ΕΦΕΤ:
Υπερχλωριωση και μόλυνση ποσίμου ύδατος

1 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2013
Η ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της χώρας και η έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης απο τους Δήμους για την ποιότητα του νερού εχει οδηγήσει τους καταναλωτές στην χρήση εμφιαλωμένου νερού
Σε περιοχές της χώρας το νερό που προέρχεται απο γεωτρήσεις περιέχει αυξημένες ποσότητες νιτρικών, αλλού το δίκτυο πόλεως εϊναι απηρχαιωμένο και αλλού το δίκτυο είναι απο αμίαντο.Αυτά ειναι μόνο μερικά παραδείγματα της κακής ποιότητας του νερού που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας.
Παράλληλα την θερινή ιδιαίτερα περίοδο πολλοί Δημοι για την αποφυγή μικροβιακών λοιμώξεων υπερχλωριώνουν το νερό με αποτέλεσμα το χλώριο να αντιδρά με οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στο νερό και να σχηματίζονται οργανοχλωριωμένες ενώσεις που ονομάζονται τριαλογόνομεθάνια(Trihalomethanes).
Τα τριαλογόνομεθάνια προκαλούν βλάβες στο συκώτι,τα νεφρά και είναι ύποπτα για καρκινογενέσεις,ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες που καταναλώνουν τέτοιο νερό εχουν αυξημένες πιθανότητες να γεννήσουν παιδιά με καρδιοπάθειες,ή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο.Και ενώ στις ΗΠΑ τα όρια ασφαλείας των τριαλογόνομεθανίων στον νερό μειώθηκαν κατά 50% στην Ελλάδα σε κανένα Δήμο της χώρας δεν γίνονται τέτοιες μετρήσεις εκτος απο τους Δήμους Αθηνών και Θεσσαλονίκης,και παρά την σχετική Οδηγία της Ε.Ε.
Πρίν μερικά χρόνια είχε φθάσει έγγραφο στο ΥΠΕΞ απο την Ε.Ε.που επισήμαινε οτι το νερό σε περισσότερους απο 250 Δήμους της χώρας επρεπε να παρακολουθείτε συστηματικά.
Tο νερό ειναι η δεύτερη σημαντικότερη ουσία για τον οργανισμό μετά το οξυγόνο.Μία σειρά απο συστηματικές μελέτες εχουν δείξει οτι το νερό των δικτύων των πόλεων μπορεί να μολυνθεί α) απο βαρέα μέταλλα,οπως μόλυβδος,υδράργυρος,κάδμιο,νικέλιο, κλπ β)μια σειρά απο υπολείμματα φαρμάκων (αντιβιοτικά,αντισυλληπτικά,κλπ) καθώς απο απορρυπαντικά και ειδη προσωπικής υγιεινής γ)βιομηχανικά απόβλητα κάθε είδους δ)γεωργικά απόβλητα οπως λιπάσματα,φυτοφάρμακα,κλπ
.Βέβαια σημαντική είναι η μικροβιακή μόλυνση του νερού οπου το χλώριο πολλες φορές δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κάθε είδους μικρόβια αλλά και το χλώριο αυτό κάθε αυτό προκαλεί βλάβες στον οργανισμό ,ενώ η υπερχλωρίωση δημιουργεί τους κινδύνους που ήδη αναφέρθηκαν.
Για τους λόγους αυτούς πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν οτι η μέθοδος της χλωρίωσης δεν είναι η πλέον αποτελεσματική και πρέπει να αντικατασταθεί απο άλλες μεθόδους οπως οζονίωση,ηλεκτρόλυση κλπ.πού για λόγους οικονομικούς δεν εφαρμόζονται ακόμη.

Ανώνυμος είπε...

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής:

"Η διαφθορά δεν μεγάλωσε, απλά τώρα αποκαλύπτεται"

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Έρευνα στο Δήμο Γορτυνίας διέταξε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ.Ρακιντζής, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των απευθείας αναθέσεων που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος
Η έρευνα ανατέθηκε στον Ειδικό Επιθεωρητή ώστε να ερευνηθούν , όλες οι περιπτώσεις κατάτμησης έργων, μελετών και προμηθειών, καθώς και οι «μετονομασίες» μελετών σε «εργασίες» και «έρευνες».
Η παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή, προκλήθηκε από υπόμνημα που του κατάθεσε πριν από ένα μήνα περίπου, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ο οποίος πολλές φορές με ανακοινώσεις του - τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης- έχει καταγγείλει ως παγκόσμιο ρεκόρ το γεγονός ότι στο Δήμο Γορτυνίας έγιναν κατά μέσο όρο δύο αναθέσεις ανά εργάσιμη ημέρα της θητείας του Δημάρχου και ούτε ένας διαγωνισμός για εκτέλεση έργων, μελετών ή προμηθειών.

Ανώνυμος είπε...

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού
όπως ψηφίστηκε με την αριθ.9/112/2011 απόφασή του

Άρθρο 5
Δημοσιότητα των συνεδριάσεων Αναφορές - Προτάσεις - Πληροφόρηση Πολιτών

6.Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτά­σεις που κατατίθενται σ’ αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιό­τητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος ενημε­ρώνει τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Δήμαρχε και δημοτικοί σύμβουλοι

Ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κορυφαία πράξη επικοινωνίας της Δημοτικής Αρχής με τους πολίτες που την εξέλεξαν «λογοδοτώντας» σ’ αυτούς. ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ-πλειοψηφίας και μειοψηφίας, καθένας από τη θέση που ετάχθη να υπηρετήσει!!!!

Δεν είναι μια απλή διαδικασία.
Είναι μια κορυφαία πράξη σεβασμού και αξιοπιστίας ολου του συστήματος.

///////////////////////// είπε...

η ιδιοσυστασία του είδους της γραφής..επιτρέπει ελευθεριότητες...
(.μόνο σε σας όμως..)
Και ρίχνετε θα το πω «φορτίο σπίλωσης» σε μένα και μέσα από μένα σε άλλους...
Εσείς με εμφανίζετε (.με λίγα λόγια..) ότι υποστηρίζω θα τον πω παραλογισμό.
Να ξέρετε πάντως ότι τα σχόλιά μου τα κόβω..είναι μισά..
.δεν είμαι ΔΣ gamwto..πόσες φορές θα το γράψω!
Την ώρα μου περνάω..

Ανώνυμος είπε...

Ποιός δημότης ξέρει για απολογισμό, άραγε να είναι πολλοί;
Ούτε ενδιαφέρονται για τα πεπραγμένα του δήμου..
.άραγε πόσοι δημότες να είναι σε κάθε ΔΣ και το παρακολουθούν;
..όποιος ξέρει ας απαντήσει...

Ανώνυμος είπε...

Από αποφάσεις που ανοίγω βλέπω ότι ούτε οι πρόεδροι των κοινοτήτων δε παρακολουθούν τα ΔΣ ότι γράφει το κάθε πρακτικό λέω-εννοώ, άσε που διάβασα πρακτικό συνεδριάσεως όπου δημοτικός σύμβουλος που μίλησε κιόλας ήταν γραμμένος και στους απόντες, τι να πω...
..από κει βγάζω το συμπέρασμα ότι δημότες δε παρακολουθούν τα ΔΣ..

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Πως να παρακουλουθησουν τα συμβουλια
οι προεδροι αφου τοσα χρονια οι υποψηφιοι δημαρχοι επιλεγουν ανθρωπους με το χαμηλότερο επιπεδο που υπαρχει σε καθε κοινοτικό διαμερισμα πχ τσελιγκας ,προεδρος βαρδαλι οποιος επι ενα χρονο απεφυγε το αιτημα των δημοτων επειδη του ειχε πει ο δημαρχος οτι δεν υπαρχουν χρηματα.
πραγματα εξωφερνικα!!

ο προεδρος ειναι υποχρεωμένος να προωθήσει το θεμα και να αφησει το δημαρχο,την τεχνικη υπηρεσία και βασικα τους δημοτικούς σύμβουλους να αποφασίσουν.

Ανώνυμος είπε...

Τάχω γράψει και ξαναγράψει, δε τα διαβάζεις..
Εναλλαγές στα κοινά, μία φορά και σπίτι..το Ξαναματαγράφω μίπως το δεις!
..έχεις αυτό το κόλλημα ότι είμαι άλλος και συνεχίζεις το βιολί σου..
Χέστηκα αν θα γράψεις, τι θα γράψεις, και για όποιον θα γράψεις!
Εμένα να μη μπερδεύεις θέλω..

Ανώνυμος είπε...

Στη μουσσών εύχομαι νάναι καινούργιοι όλοι μα όλοι το μάη!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Γνωρίζουμε πολυ καλα ποια εισαι, αλλα το χειρότερο απολα ειναι οτι: απο την πρωτη στιγμη γνωριζουμε αυτο που προσπαθεις να κάνεις
και για αυτο σε αφησαμε να φθασεις
στο επιπεδο αυτων που αντιπροσωπευεις.

Εχεις γινει ενα εργαλειο τυπου τσελιγκα και θα προσπαθησουμε να φροντισουμε να ενημερωσουμε τον κοσμο οσο το δυνατον μπορουμε (με τα τυχον λαθη μας)ς αλλα μακρια απο σκοπιμοτητες.
Η περιοχη μας εχει φθασει στο πατο
αν δεν προλαβει να οργανωθεί οι δημοτες θα πληρωσουν στο μελλον με χασιμο των περιουσιων τους και με οσα επονται

ο παρατηρητης το εχει πει πολλες φορες με την αυτονόμηση των δημων,ο δημος ειναι ξοφλημενος δεν εχει μελλον διοτι δεν υπαρχει καθολου υποδομη που να μπορει να διασφαλισει την επιβιωση του.

Βαση αυτων η θα αφομοιωθεί απο καποιο δημο η στην επομενη μεγαλη κριση θα χρεοκοπήσει και θα την πληρωσουν οι δημοτες.
ο λογος που φωναζουμε ειναι τα παραπανω...δεν μας ενδιαφερει ποιος θα ειναι δημαρχος, φθανει να κανει σωστα την δουλεια του να μπορεσουμε να αποφυγουμε αυτο που δεν μπορεσε να αποφυγει η χωρα μας.

Για αυτο οσο συνεχιζεις με αυτο τον τροπο δεν βοηθας κανεναν απεναντιας τους κανεις μεγαλυτερη ζημια.Υπαρχουν παρα πολλα επιβαρυντικά στοιχεια για την δημοτικη αρχη αλλα προσπαθουμε να βγαλουμε οσα απαιτουνται και εσυ με τον τροπο σου μας αναγκαζεις να βγαζουμε περισσοτερα απο οσα πρεπει.
Ξερουμε πολυ καλα σε ποιες υπηρεσίες επρεπε να απευθυνθούμε αν και θα επρεπε να το εχουμε κανει.Καλύτερα απο ολους σας

Αλλα αν χρειαστει θα το κανουμε οπως εχουν πραξει και αλλοι σε αλλους δημους.

Ανώνυμος είπε...

Άντε πάλι! τέλος πάντων..μαζί σου..
Για πιό λόγο συνεχίζω να γράφω πες μου;
Πόσοι έχουν σχολιάσει στο άρθρο εδώ ξέρεις;
Πάρε τα σχόλια απ την αρχή..δε θέλω να γράψεις πόσοι ξέρω τον αριθμό..
..να δεις! ..αν είσαι δω που λένε!
..το ξαναλέω γράψε ότι γουστάρεις και για όποιον γουστάρεις..
.εμένα ναφήσεις στην απέξω..στη χαρμάνα που λένε!

Ανώνυμος είπε...

Απο οτι βλεπω δεν μπορεις να συντονιστεις με τιποτα.
Δεν μας ενδιαφερε ποτε η επωνυμια αυτων που σχολιαζουν μας ενδιαφερει μονο η ουσια του σχολιασμου.
Δεν μας ενδιαφέρει ουτε ποσοι γραφουνε( αυτο ενδιαφερει μονο τον ιδιοκτητη του σαιτ).

Μας ενδιαφέρει μονο η ενημέρωση των δημοτων (να αξιολογουνται σωστά αυτα που γράφουμε) και η μεταφορά της πληροφόρησης.

Το βασικοτερο απο ολα μας ενδιαφερει το αποτελεσμα.
πχ ξεκινησε ο παρατηρητης με την αναδειξη του θεματος της μολυνσης του νερου ,μπηκε τουλάχιστον ενα φρενο ...τα υπόλοιπα θα τα δουμε στην πορεια

Προχωρήσαμε στην αποκάλυψη των απευθείας αναθέσεων και εδω μπήκε κάποιο μισοφρενο....η ζημια φυσικα εγινε και ο δημότης ειναι σίγουρο οτι θα πληρωσει τον λογαριασμό ... τα υπολοιπα θα τα δουμε στην πορεια...

Μας ενδιαφερει και ανησυχεί που βλεπουμε το χρονο να τελειωνει και εμεις να πηγαινουμε ολο και πιο βαθια στον βουρκο που φτιαξανε καποιοι επιτηδειοι.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είμαι αρνητικός να βγούν πράγματα στον αέρα νάχουν βάση όμως έτσι!
Όπως έστρωσε ο καθείς θα κοιμηθεί!
Μου αρέσει η αντιπαράθεση το λέω δε είναι κακό νομίζω!
Αλλα μέσα από μένα να πισωχτυπιούνται άλλοι με χαλάει!
Έλα λίγο στη θέση μου.????

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΙΣΩΣ ΑΠΟΒΛΑΚΟΠΟΙΗΣΗ..
Αντιπαραθεση ειναι να αναφερεις καποια στοιχεια και να αποδειξεις ποια ειναι η πραγματητικοτητα.
Αυτο θα ειναι ευχαριστο γεγονος για ολους (ουδεις αλάνθαστος) οχι ομως σκοπιμοτητες.
Ετσι θα φθασουμε σε ενα σωστο αποτελεσμα.
ουτε εμεις χαιρόμαστε με αυτα που γραφουμε, αλλα χαιρομαστε οταν υπαρχει καποιο θετικο αποτελεσμα.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος καταγγειλε τον πρωην αντιδήμαρχο Σκρημπονη για κατάτμηση και απευθείας αναθέσεις;
Παπαθανασίου
Ποιος πηρε τις απευθείας αναθέσεις βιολογικού καθαρισμού χυτα ; για δυο χρονιες μάλιστα(19000 +19000=38.000 ευρω)
Παπαθανασίου

Σχολίασε το και κανε την αντιπαράθεση σου.

Ανώνυμος είπε...

Eίπαμε τα βλέπουμε σκωπτικά κάπως..
Με ατσαλένιους δεν ασχολούμαι, δε τους γουστάρω, ένα θα πω, αυτό έγινε επί δημαρχείας άλλου, έτσι νομίζω..

Ανώνυμος είπε...

Έγινε και με τους δυο δημάρχους!!!!!
μεχρι πριν απο λιγο γνωριζα οτι εγινε δυο φορες επι Συρου
πριν απο 10 λεπτα προς εκπληξη μου εμαθα οτι ειχε γινει και το 2010 επι Τσογκα και εδω ειναι το μεγαλο ερωτημα!!!
ο Παπαθανασιου τους καταγγειλε και αυτοι του δίνανε απευθείας αναθέσεις; κάτι άλλο συμβαίνει.........
Κακομοίρη δημοτη τι σε περιμενει ...τι σε περιμενει....δεν θα στο πω.... διοτι εχω αυστηρή συνείδηση και θα με τρώνε οι τύψεις ....

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 5:53 Ο δημότης έχει σχηματίσει γνώμη για το "Πόθεν ’Εσχες" της καφρίλας!
Συν+έχεια του σχολίου κατά τις 10! Πάω για κανά κράσο!
Γράψτε εσείς με τη "κλινική ψυχοπάθεια" που σας διακρίνει!
..ναί!..ναί! ..εσείς με τα πολλά απωθημένα!

Ανώνυμος είπε...

Τα καθάρματα τύπου κλίντον, Μπους, Ομπάμα, Μπλερ κ.α.
Φιγουράρουν ως οι «Απόστρατοι της Δημοκρατίας»
και ο πχ γραφικός νομάδας της Σαχάρας ο κατέχων το μονοπώλιο παρανοϊκότητας...
Ούτε τα προσχήματα δε κρατούν πλέον οι «Δυνάστες της Ανθρωπότητας», μπροστά στην ανάγκη να επιβάλουν την θέλησή τους μα κάθε μέσο και κάθε Τίμημα!

Δε θέλω να σας ζορίζω!
.α! ..Χρόνια πολλά για αύριο! Είναι παγκόσμια ημέρα για άτομα με αναπηρίες!
..να γελάμε αυτό μετράει!

Ανώνυμος είπε...

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ.

Στο Δομοκό σήμερα την 2η του μηνός Μαϊου ημέρα Τρίτη του έτους 2010 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1) Η ΠΕ.Δ.Ε. νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο αυτής κ. Τσόγκα Δημήτριο
2) Ο Παπαθανασίου Χρήστος κάτοικος Δομοκού Χημικός μηχανικός.
Την υπ’ αριθμόν 3/7/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ((( η απευθείας ανάθεση της εργασίας και συνολικό ποσό 19.000 € για την κάλυψη της δαπάνης ενός εξαμήνου.)))Σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω
όρους:
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Καθημερινή συντήρηση καιλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του
ΧΥΤΑ Δομοκού επί 24 ώρου βάσεως μη εξαιρουμένων Σάββατο,Κυριακή και εορτών. Καθημερινά θα συντηρεί και θα επιβλέπει την ομαλή λειτουργία της μονάδας προεπεξεργασίας,της μονάδας της βιολογικής οξείδωσης, της μονάδας φυσικοχημικής οξείδωσης και της μονάδας αντίστροφης όσμωσης. Στη μονάδα
προεπεξεργασίας θα φροντίζει για την αναγκαία προσθήκη χημικών κροκίδωσης και συσσωμάτωσης και την αφαίρεση της παραγόμενης ιλύος από την δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης. Στη βιολογική μονάδα θα επιβλέπει το δίκτυο αερισμού,
ανακυκλοφορίας επεξεργασμένων από τις δεξαμενές αερισμού στις δεξαμενές απονιτροποίησης και θα συντηρεί τα βιόφιλτρα και τις λαμέλλες. Στην μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας των στγραγγιδίων θα είναι υπεύθυνος της αναγκαίας προσθήκης χημικών (μέθοδος solar – Fenton) , της ρύθμισης του ΡΗ, της διάσπασης των μη βιοδιασπάσιμων ουσιών και της καταβύθισης των βαρέων μετάλλων. Θα συντηρεί και θα επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των ειδικών φίλτρων,των χημικών και των μεμβρανών της μονάδας αντίστροφης όσμωσης.
Τέλος στο χημείο θα εκτελεί όλες τις αναλύσεις που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της μονάδας (ΒΟD, COD, καθηζησιμότητα ιλύος, βαρέα μέταλλα κλπ).

Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται: Aρχίζει από την υπογραφή της και θα λήξει στις 30 Ιουνίου με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς της αναθέτουσας αρχής για άλλα δύο δίμηνα και εφόσον λειτουργεί αυτόνομα η ΠΕ.Δ.Ε.
Άρθρο 3
Αμοιβή
(((((((((Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για το δίμηνο ορίζεται αθροιστικά το ποσό
των 6.333,34 ευρώ με Φ. Π. Α. (3.166,67 Χ 2 = 6.333,34)))))))))

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕ.Δ.Ε.
ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15035
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΧΛΩΡΙΟΥ
Στο Δήμο Δομοκού σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1) Ο Δήμος Δομοκού νομίμως εκπροσωπούμενος από το
Δήμαρχο αυτού κ. Σύρο Στυλιανό.
2) Ο κ.Παπαθανασίου Χρήστος του Κωνσταντίνου κάτοικος
Δομοκού.Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του 86 παρ.1α Ν.3463/06, και έχοντας υπόψη:Την υπ’ αριθμόν 64/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διετέθη πίστωση 20.000,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Έλεγχος των γεωτρήσεων δεξαμενών,πηγών ή όπου αλλού έχουν τοποθετηθεί χλωριωτές ή θα τοποθετηθούν στο μέλλον.
Τοποθέτηση χλωρίου,ρύθμιση της ποσότητας αυτού,και διενέργεια
ελέγχων σχετικά με την περιεκτικότητα σε χλώριο ώστε να
αποφεύγονται οι υπερχλωριώσεις ή οι υποχλωριώσεις .
Οι επισκέψεις στους τόπους χλωρίωσης θα γίνονται δύο φορές τον μήνα ή αν απαιτηθεί και περισσότερες ώστε να εξασφαλίζεται ή τέλεια χλωρίωση του πόσιμου νερού.Οι μετακινήσεις θα γίνονται με το δικό του αυτοκίνητο για την
μεταφορά ανταλλακτικών χλωριωτών , χλωρίου και ότι άλλο απαιτηθεί για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει για την υγιεινή πόσιμου ύδατος στο κοινωνικό σύνολο .
Άρθρο 2
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει την 18-7-2013 .
Άρθρο 3
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται το ποσό των 20.000,00 ευρώ (με Φ. Π. Α. 23%)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΣΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Που παρεκκλίνει η παραπάνω απόφαση του νυν Δημάρχου λέω..
..από πλευράς νομιμότητας πέρασε από την οικονομική επιτροπή..
..προφανώς πέρασε και από το ΔΣ..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Αντικειμενικά οι απευθείας αναθέσεις καταστρατηγούν το Π.Δ. 60/2007, τη βασική νομοθεσία εναρμόνισης της διαδικασίας προμηθειών στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο προβλέπει ότι οι προμήθειες γίνονται με διαγωνισμούς και κατ” εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις, με αναθέσεις. Και αυτό γιατί η πρόβλεψη του νομοθέτη είναι για εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις να μπορεί να αντιμετωπισθεί κάποιο πολύ έκτακτο γεγονός και όχι να εκτελούνται έργα που είναι στο τεχνικό πρόγραμμα .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Πότε επιτρέπονται οι Απευθείας Αναθέσεις

Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών θα πρέπει, καταρχήν, να διενεργείται ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός, ενώ η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, εξαιρετικά, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις , οι οποίες, καθώς εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα της διενέργειας διαγωνισμού, είναι στενά ερμηνευτέες (βλ. πράξη VI Tμημ. Ελεγκτικού Συνεδρίου. 171/2007).

Ειδικότερα, η απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, αποτελεί μια εξαιρετική διαδικασία που προβλέπεται μόνο σε ορισμένες περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, διότι συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, ενόψει του γεγονότος ότι δεν γίνεται γνωστή η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής στο ευρύ κοινό, αλλά μόνο σε αυτόν ή αυτούς που η ίδια εκ των προτέρων επιλέγει.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) οι εν λόγω προμήθειες πρέπει να παρασχεθούν κατεπειγόντως και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν , 91, 105, 171/2007).

Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην προρρηθείσα διαδικασία ανάθεσης, πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της (πρβλ. πράξεις VI Tμ. 91, 105, 171/2007, VII 86/2008, ΣΤ΄ Κλιμ. 27/2012, 205/2007 κ.ά)

Απευθείας Αναθέσεις σε μελέτες.

Ως κύρια διαδικασία ανάθεσης μελετών από τους Ο.Τ.Α. καθιερώνεται ο διαγωνισμός μεταξύ μελετητών ή/και μελετητικών γραφείων. Ως εξαιρετική δε διαδικασία προβλέπεται η απευθείας ανάθεση. Η τελευταία επιτρέπεται αποκλειστικώς και μόνο στις ρητά προσδιοριζόμενες από τις ίδιες ρυθμίσεις περιπτώσεις. Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν η προεκτιμώμενη συνολική αμοιβή όλων των σταδίων της υπό ανάθεση μελέτης δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης της κατηγορίας μελετών στην οποία αυτή ανήκει.

Περαιτέρω, στην περίπτωση περισσότερων μελετών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, δηλαδή έχουν ομοειδές γνωστικό αντικείμενο και αποτελούν τα τμήματα στα οποία έχει κατατμηθεί μία μελέτη, τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν. Επομένως, η εφαρμοστέα διαδικασία ανάθεσης εξευρίσκεται με τη συνάθροιση της δαπάνης που απαιτείται για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης, δηλαδή για το σύνολο των επιμέρους μελετών και όχι με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει για κάθε τμήμα.

Κατά συνέπεια, ο επιμερισμός μιας μελέτης, η οποία λόγω του ύψους της αμοιβής για την εκπόνησή της δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις μελετών που επιτρέπεται να ανατίθενται απευθείας, σε περισσότερες ομοειδείς με αντίστοιχες προς αυτές χωριστές πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό και η απευθείας ανάθεση των επιμέρους μελετών χωριστά λόγω ποσού, κατά παράκαμψη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος.

Επομένως δεν είναι νόμιμη και η δαπάνη που προκαλείται από την εκπόνηση των μελετών αυτών.

Ανώνυμος είπε...

Οι τοποθετήσεις μου εδώ που γράφω είναι ανάλογες με ότι αναπτύσω.
Η κοινωνία έχει το δικαίωμα να αντιστέκεται και πρέπει να είμαστε εννοιολογικά αυστηροί αλλά να μη χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό για ανόμοια πράγματα, ένα γιαούρτωμα ή μιά μαχητική διαδήλωση, η οποία δεν αποτελεί βία, είναι συνταγματικό δικαίωμα..
Εδώ εν ολίγοις μας γράφεις, πρόσεξε, μόνο ντόπιους επαγγελματίες θίγεις, να δίνουμε σε επαγγελματίες εκτός Δομοκού για να μην έχουμε προστριβές, είναι σωστό;

Το τοπικό χαρακτηριστικό έκανε πάλι το θαύμα του!

Εφόσον δε μπορώ να πάρω εγώ το έργο ή την επίβλεψη κάποιου έργου τέλος πάντων, να μη την πάρει και ο γείτονας μου...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

¨Η ψηφοθηρία είναι το μεγάλο ελάττωμα των τοπικών αρχόντων, που οδηγεί σε κακοδιαχείριση και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος¨, υποστηρίζει ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής. Όπως αναφέρει σχετικά….. ¨Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνονται διαγωνισμοί μη νόμιμοι, από τους οποίους κάποιοι βγάζουν “πολιτικό χρήμα”, ενώ διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που διακηρύσσουν ότι επιδιώκουν την εκλογή τους με την άδολη πρόθεση να προσφέρουν στα κοινά, στοχεύουν σε ίδιον όφελος.

Ανώνυμος είπε...

Ζητείται εισαγγελέας για αυτεπάγγελτη δίωξη δημάρχου

Πρώτο κατηγορητηριο
θεμα μόλυνσης δεξαμενών ποσίμου ύδατος

Για «αμέλεια» σε ό,τι αφορά την προστασία των πηγών υδροληψίας, υδραγωγείων και δικτύων πόσιμου νερού κατηγορείται ο δήμαρχος

ο δήμαρχος κατηγορείται ότι «με περισσότερες πράξεις (παραλείψεις), κατά την έννοια του νόμου, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, παρέλειψε να εμποδίσει, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο ως εκ της άνω ιδιότητάς του, την επέλευση αξιοποίνου αποτελέσματος, δηλαδή την πρόκληση δηλητηρίασης σε διοχέτευση πόσιμου νερού, που η χρήση του μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε αόριστο αριθμό ανθρώπων». Από τις παραλείψεις «επήλθε μόλυνση ('ολικά κολοβακτηριοειδή', 'ολικά κολοβακτηριοειδή κοπράνων', και 'στρεπτόκοκκοι κοπράνων') του διοχετευόμενου ύδατος στις κατοικίες των δημοτων».

Επίσης κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος από αμέλεια για την υπερχλωριωση του νερού βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωες των ανθρώπων που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Δεύτερο κατηγορητηριο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κατηγορείται για παραβάσεις καθήκοντος, για παρανομίες στην ανάθεση δημοτικών έργων με τη μέθοδο της κατάτμησης για να μη γίνονται διαγωνισμοί, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, για κακοδιαχείριση ή ενέργειες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Να εκτελεστεί διαχειριστικός έλεγχος από Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, διότι είναι ο εγκυρότερος τρόπος να εξακριβωθεί το τι έχει γίνει

Τρίτο κατηγορητηριο

Παραβίαση των νομίμων διαδικασιών διεκπαιραιωσης δημοτικών υποθέσεών.

Ανώνυμος είπε...

Η ουσία είναι τα χρήματα του δήμου να κυκλοφορούν εδώ..

Αντιπολίτευση!
Διαστρεβλώνετε συνεχώς τις απόψεις μου-θέσεις μου παρουσιάζοντάς με ως αχαλίνωτο οπαδό της βίας!
Με εμφανίζετε με λίγα λόγια ότι μπροστά στην αδικία, ακόμη κι αν υπάρχουν άλλοι τρόποι να τη διορθώσουμε, πρέπει να παθαίνουμε αμόκ και να πηγαίνουμε για αίμα...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Πολιτική είναι η ικανότητα να παρουσιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε.
Ο πολιτικός χρειάζεται την ικανότητα να προβλέπει τι θα συμβεί αύριο, την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα και του χρόνου. Και την ικανότητα να εξηγεί μετά γιατί δεν συνέβη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Η Εκπλήρωση των καθηκόντων του δήμου
Εξαρτάται:
Από τις οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει η συγκεκριμένη δημοτική ηγεσία.
Α πό το θεσμικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις προσωπικές αντιλήψεις της δημοτικής ηγεσίας για τη δημοτική διοίκηση και τον δικό της, σχετικό, ρόλο( για διασφαλιση ομαληςκαι μακροχρονιας λειτουργειας )
Από τους πόρους (ανθρώπινους, οικονομικούς, οργανωτικούς, γνωστικούς κ.λ.π.) που διαθέτει ο δήμος.
Από τη ποιότητα των σχέσεων της αιρετής δημοτικής ηγεσίας με το προσωπικό
Από τα συστήματα επικοινωνίας και τα δίκτυα πληροφόρησης . !!!!!!!!!
Η δημοτική στρατηγική συνήθως συνδέεται με την επιδίωξη για διεύρυνση του ρόλου του δήμου στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την αναβάθμιση της θέσης της περιοχης και την αισθητή βελτίωση της ζωής των κατοίκων. Αυτές οι «θεμελιώδεις φιλοδοξίες» της δημοτικής ηγεσίας προϋποθέτουν:

- Συγκεκριμένες αξίες και αντιλήψεις για το ρόλο της δημαρχίας που κατευθύνουν τη τοπική ηγεσία προς φιλόδοξες, νεωτεριστικές και μακροπρόθεσμες πολιτικές
- Ένα στρατηγικό όραμα με συγκεκριμένους στόχους για την εξέλιξη της πόλης και της τοπικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με την θέληση για διεύρυνση του ρόλου και των δυνατοτήτων του δήμου
- Μια πλήρη, σαφή και ρεαλιστική καταγραφή των περιορισμών και των δυνατοτήτων που προσφέρουν στο δήμο οι υπάρχουσες συνθήκες
- Ακόμη και η εκ των υστέρων ανταπόκριση της ηγεσίας σε απρόβλεπτα προβλήματα και καταστάσεις να μην αναιρεί το πλαίσιο των βασικών στρατηγικών επιλογών της.

Δημαρχε ακούς !!!

Ανώνυμος είπε...

Όταν έχουμε άδικο καθεστώς η αντίσταση πρέπει να παίρνει άλλη μορφή!
Πάνω τους σύντροφοι!

Η δημοσιογραφία της αθλιότητας και η αθλιότητα της δημοσιογραφίας..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Μηπως φροντισες για την διαφανεια των διαδικασειων;…
Αν είσαι δήμαρχος....ζητάμε να συζητηθεί για να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε με ευθύνη του αρμόδιου καθ’ ύλην αντιδημάρχου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να πραγματοποιείται ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων, αρχικά του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια όλων των οργάνων (και επιτροπών), μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου

Ανώνυμος είπε...

Ποιός θυμάται σήμερα τις ελπίδες που έτρεφαν τόσοι -και στην Ελλάδα- για την προεδρεία Ολάντ;
Η πραγματικότητα αποδείχθηκε τελείως αντίθετη, με τη δημοτικότητα του Ολάντ σε ελεύθερη πτώση, την εμφάνιση οργανωμένης λαϊκής δυσαρέσκειας και την ανοδική τάση του Ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου.
Παράλληλα η Γαλλία έχει χάσει την ικανότητα να διαμορφώνει την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
..Συμφωνώ με τις live μεταδόσεις..άλλωστε κάπου τόγραψα παλότερα!

Ανώνυμος είπε...

Πού οφείλεται το φαινόμενο της κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς στην αυτοδιοίκηση, που είναι -ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι- το κύτταρο της δημοκρατίας;

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το κύτταρο της δημοκρατίας, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι λειτουργεί νόμιμα, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δημοτών της και φείδεται το δημόσιο χρήμα. Σε πολλές όμως περιπτώσεις και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις δεν τηρούνται, με αποτέλεσμα οι σχετικές μεγαλόστομες διακηρύξεις να παραμένουν κενές περιεχομένου. Συγκεκριμένα πολλές αποφάσεις των δημάρχων και ακόμη των δημοτικών συμβουλίων στερούνται νομιμότητος, είτε διότι ελήφθησαν χωρίς τη νόμιμη διαδικασία είτε διότι δεν είχε προβλεφθεί σχετικό κονδύλιο για το συγκεκριμένο έργο είτε τελείως αυθαίρετα με την επίκληση του κατεπείγοντος. Σε αυτό βεβαίως βοηθά και η εποπτεύουσα αρχή, η οποία επικυρώνει τις παράνομες αποφάσεις σιωπηρώς διά της παρόδου της προθεσμίας προς αναπομπή, με συνέπεια να δημιουργούνται τετελεσμένες καταστάσεις που είναι δύσκολο να ανατραπούν.

Ανώνυμος είπε...

Η κυβέρνηση Ολάντ δε φαίνεται δυστυχώς να κατανοεί τη φύση του προβλήματος, ή αν καταλαβαίνει - το πιθανότερο - δεν έχει το κουράγιο να κάνει αυτό που χρειάζεται.....

Ανώνυμος είπε...

Της ανώνυμης 12:27 δακτυλογράφησης..
Αυτά που γράφεις πόσοι δημότες τα κατανοούν;

Ανώνυμος είπε...

Μαλάκες..Το πρόβλημα Της Εποχής Μας.

Είναι η εθνική μας βωμολοχία αλλά έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αν ξέρουμε τι πραγματικά σημαίνει μαλάκας;

Η απάντηση δεν είναι τόσο μα τοοοόσο απλή, κι ας βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με ανθρώπους που ανταποκρίνονται σ’ αυτήν ακριβώς την περιγραφή.
Εδώ που λέμε όσο κι αν προσπαθεί κανείς να τους αποφύγει, οι μαλάκες βρίσκονται παντού -στο δρόμο, στο γραφείο, στη δημόσια ζωή, στη μπλογκόσφαιρα κτλ.
για να τους αντιμετωπίσεις απαιτείται τεράστια προσπάθεια και το κόστος είναι συνήθως βαρύ, κυρίως διότι είναι τόσο μα τοοοόσο δύσκολο να καταλάβουμε πως είναι δυνατό ένας άνθρωπος να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο.

Επομένως, για να αντιμετωπίσεις ένα μαλάκα χρειάζεται να τον καταλάβεις..
Αντιπολίτευση, γράψε όσο το δυνατό περισσότερα, μίπως βγάλουμε άκρη!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Ζητείται εισαγγελέας για αυτεπάγγελτη δίωξη δημάρχου

Πρώτο κατηγορητηριο
θεμα μόλυνσης δεξαμενών ποσίμου ύδατος

Για «αμέλεια» σε ό,τι αφορά την προστασία των πηγών υδροληψίας, υδραγωγείων και δικτύων πόσιμου νερού κατηγορείται ο δήμαρχος

ο δήμαρχος κατηγορείται ότι «με περισσότερες πράξεις (παραλείψεις), κατά την έννοια του νόμου, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, παρέλειψε να εμποδίσει, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο ως εκ της άνω ιδιότητάς του, την επέλευση αξιοποίνου αποτελέσματος, δηλαδή την πρόκληση δηλητηρίασης σε διοχέτευση πόσιμου νερού, που η χρήση του μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε αόριστο αριθμό ανθρώπων». Από τις παραλείψεις «επήλθε μόλυνση ('ολικά κολοβακτηριοειδή', 'ολικά κολοβακτηριοειδή κοπράνων', και 'στρεπτόκοκκοι κοπράνων') του διοχετευόμενου ύδατος στις κατοικίες των δημοτων».

Επίσης κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος από αμέλεια για την υπερχλωριωση του νερού βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωες των ανθρώπων που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Δεύτερο κατηγορητηριο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κατηγορείται για παραβάσεις καθήκοντος, για παρανομίες στην ανάθεση δημοτικών έργων με τη μέθοδο της κατάτμησης για να μη γίνονται διαγωνισμοί, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, για κακοδιαχείριση ή ενέργειες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Να εκτελεστεί διαχειριστικός έλεγχος από Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, διότι είναι ο εγκυρότερος τρόπος να εξακριβωθεί το τι έχει γίνει

Τρίτο κατηγορητηριο

Παραβίαση των νομίμων διαδικασιών διεκπαιραιωσης δημοτικών υποθέσεών.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Προς αποδειξη της ευαισθητοποιησης της δημοτικής αρχης για τα προβλήματα των δημοτών αναφέρουμε το παρακάτω παράδειγμα
Δημότες κοινοτικού διαμερισματος βαρδαλι έχουν υποβάλει αίτημα με εικοσιεπτα (27) υπογραφές για επέκταση υφιστάμενου δικτύου άρδευσης,εδώ και τρεις μήνες, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει επί του θέματος.
Παρακαλούμε τον Δ.Σ Ιτουδη η τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ (οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ευαισθητοποιουνται για τα προβλήματα που αντιμετωπιζουν οι δημότες) να επιληφθούν για την διερεύνηση του παραπάνω θέματος. Κατά πρώτον την επίλυση του θέματος και κατά δεύτερον,αν οι δημότες κοινοτικού διαμερισματος βαρδαλι αναγκαστούν να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης,δεν είναι πρέπον ο δήμος να χρεωθεί την ανικανότητας της δημοτικής αρχής.

Το κόστος κατασκευής της επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης δεν υπερβαίνει τα 1500 -2.000 ευρώ!!!

Απο οτι γνωριζω, το αιτημα οι δημότες κοινότητας βαρδαλι το είχαν υποβάλει πριν επτα μηνες ,αφου ηταν αναπάντητο για τρεις μήνες περίπου και οι δημότες διαμαρτυρηθηκαν τοτε η δημοτική αρχη τους ειπε ότι αναφέρεστε προς κοινοτικό συμβούλιο Δομοκού και όχι προς δημοτικο συμβουλιο .Για ένα λάθος εκ παραδρομής τους ταλαιπωρουν επτα μηνες!!!
Αν προσθέσουμε και την αδιαφορεια του προεδρου παμε στα δυο χρονια.

Author Details