«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

  

 

 

1ο      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

 

 

Ανοιχτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το Ν. 3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ».

 

Στο Δομοκό σήμερα την  11η του μήνα Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2012  και ώρα 10.00 π.μ. οι υπογραφόμενοι:

 

1)  Κεφαλάς Κυριαζής , ως Πρόεδρος

2)  Ξαρχάς Νικόλαος ως 1ο  μέλος  και

3)  Μπακοστέργιος Δημήτριος ως 2ο μέλος

που συγκροτούν την επιτροπή διεξαγωγής της παραπάνω δημοπρασίας , σύμφωνα με την 28-12-2011 κλήρωση και 134/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού, παρουσία και του εκπροσώπου του Σ.Ε.Δ.Ε. Ν. Φθ/δας, ο οποίος δεν προσήλθε, συνήλθαν στο γραφείο της υπηρεσίας αυτής που γίνονται οι δημοπρασίες για την διεξαγωγή της δημοπρασίας των παραπάνω εργασιών ήτοι: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ»

   Αφού παρήλθε  ο χρόνος λήξης επίδοσης  των προσφορών όπως στη διακήρυξη ορίζεται  η Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη της υποβολής των προσφορών.

 Προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι και ελέγχθηκαν  παρουσία όλων των συναγωνιζόμενων :

 

1)  η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των συναγωνιζόμενων

2) η υποβολή των φακέλων  δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς.

 

    Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθμησε με τη σειρά επίδοσης τους φακέλους και διαμόρφωσε τον παρακάτω πίνακα:

 

 

Α/Α

Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης ή ονοματεπώνυμο εργολάβου
1
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΙΓΩΤΗΣ
2
ΠΙΠΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕ
4
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8
ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ
9
ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10
ΒΑΡΣΟΣ Δ. 0 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.

 

Με τον παραπάνω πίνακα ελέγχθηκαν:

Α) η τάξη της εργοληπτικής επιχείρησης ή η τάξη του εργολαβικού πτυχίου

Β) τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεών των και

Γ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και μονογραφή των οικονομικών προσφορών  των συμμετεχόντων και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο.

  ΄Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

  

Α/Α
Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης
ή ονοματεπώνυμο εργολάβου
Σύνολο δαπάνης κατά τη προσφορά ή ποσοστό έκπτωσης
1
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΙΓΩΤΗΣ
15,43%
2
ΠΙΠΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37,85%
3
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕ
40,55%
4

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

48,56%
5
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
42,00%
6
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
41,00%
7
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
19,31%
8
ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ
39,98%
9
ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
40,43%
10
ΒΑΡΣΟΣ Δ. 0 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.
39,00%

       Μετά τα παραπάνω

 

Η Επιτροπή κάνει δεκτούς όλους τους συμμετέχοντες, και αναδεικνύεται κατ΄ αρχήν μειοδότη τον κ. ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΝΔΡΕΑ που προσέφερε την οικονομικότερη προσφορά για το Δήμο με μέση τεκμαρτή έκπτωση  48,56  %.

 

Το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

                                                 Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                1)  ΞΑΡΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

                                                                2) ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details