σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου


Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Ατόμων με Αναπηρία                                              Λαμία 29/06/2012

Νομού Φθιώτιδας  (106)                                          Αρ. Πρωτ. : 279

Ταχ.Δ/νση      : Λ. Ειρήνης 11Α, ΛΑΜΙΑ

Τ.Κ.                 : 35100

Πληροφορίες : Γιώργος Μανούκας

Τηλέφωνο     : 2231030326    

FAX                : 2231067709                                              

Email              : manoukas1983@yahoo.gr

  http                ://www.amea-lamia.gr

      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. KOX 106.804/1/2012

 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

 σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΈχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.    Το  άρθρο  89  περ.  Α  του  Ν.3996/2011  ΕΚ  170  Α΄/5-8-2011)  «Αναμόρφωση  του  Σώματος

Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

3.    Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).

4.    Την  υπ΄  αριθμ.  1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ  ΕΚ  613  Β΄/15-4-2011)  των  Υφυπουργών  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης             και Ελέγχου                                Διαδικασία             Εφαρμογής   της                πράξης:            Δημιουργία    θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

5.    Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 42 αριθμ. πρωτ. 1.8005/οικ.6.1493/09-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ο)

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

6.    Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2.6872/οικ.6.1648/19-03-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα πέντε (145) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα ΟΧ) στο νομό Φθιώτιδας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με  τα  αντίστοιχα απαιτούμενα υπικά και  τυχόν  πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details