ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ


<> <>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΑΤΑ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
185.000,00€ ΜΕ ΦΠΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Δομοκούδιακηρύσσειτη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ


Προϋπολογισμού 185.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details