Σύσκεψη στην Καρδίτσα για την αρδευτική περίοδο-Παρών και ο Δήμαρχος Δομοκού

Ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη αυτή, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν στην διαχείριση των υδάτων των ταμιευτήρων του νομού, αλλά και γενικότερα στην διαδικασία της άρδευσης των καλλιεργειών, τον Δήμο Δομοκού εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος κ Δ Δημούδης.
Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και ο συντονισμός των ενεργειών όλων των φορέων για την ορθολογική διαχείριση του νερού για την άρδευση κατά την προσεχή περίοδο.
Στόχος μας η αειφορική διαχείριση των υδάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε επάρκεια νερού για τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών και των άλλων χρήσεων, αφήνοντας στο τέλος της αρδευτικής περιόδου τους ταμιευτήρες Πλαστήρα και Σμοκόβου στην υψηλότερη δυνατή στάθμη. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε τόσο την περιβαλλοντική ισορροπία των ταμιευτήρων και επιφανειακών αποδεκτών του Νομού, αλλά κυρίως θα εξασφαλίσουμε την επάρκεια νερού για άρδευση σε μελλοντικές ξηρές περιόδους.
Για τον σχεδιασμό του προγράμματος άρδευσης πρέπει να ληφθούν υπόψη βροχομετρικά και υδρολογικά δεδομένα, το ύψος των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες του Νομού, η έκταση και οι καλλιέργειες που προβλέπεται να αρδευτούν, ώστε να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόβλεψη των υδάτων που θα καταναλωθούν, πάντα με τη λογική της κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών και της εξοικονόμησης νερού για το μέλλον.
1. ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Ο φετινός χειμώνας , όπως και ο περσινός έδωσε πολλές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις με συνέπεια μεγάλες ποσότητες υδάτων να εισρέουν στους ταμιευτήρες και ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας, διατηρώντας και την στάθμη των γεωτρήσεων σε υψηλά επίπεδα. Στα ορεινά του νομού, το ύψος χιονιού ήταν πολύ υψηλό και διατηρείται μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα παρά την χαμηλή στάθμη βροχής του Μαρτίου, οι εισροές προς τους ταμιευτήρες να είναι πολύ υψηλές. Ιδιαίτερα για τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, παρόλο που η στάθμη σήμερα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη χρονική περίοδο το περασμένο έτος, λόγω των χιονιών που συνεχίζουν να λιώνουν, αναμένουμε μέχρι την έναρξη της αρδευτικής περιόδου να έχουμε σημαντική αύξηση των αποθεμάτων. Σύμφωνα με τα βροχομετρικά δεδομένα του Καπνικού σταθμού Καρδίτσας από την λήξη της περσινής αρδευτική περιόδου μέχρι το τέλος Μαρτίου είχαμε τις παρακάτω τιμές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και την μέση τιμή δεκαετίας:
01-09-2010 έως 30-03-2011 675 mm ύψους βροχής
01-09-2011 έως 30-03-2012 570 mm ύψους βροχής
Μέσος όρος δεκαετίας 531 mm ύψους βροχής
Οι στάθμες των ταμιευτήρων σε σχέση με τις αντίστοιχες στάθμες του περασμένου έτους είναι :
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
Στάθμη την 04-04-2011 791,99 m Περιεχόμενο:
298.750.000 m³
Στάθμη την 03-04-2012 790,20 m 254.800.000m³
Όριο ασφαλείας 784,00 m 123.000.000 m³
Εκμεταλλεύσιμο περιεχόμενο 131.800.000 m³
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Στάθμη την 30-03-2011 368,75 m Περιεχόμενο: 190.000.000m³
Στάθμη την 03-04-2012 372,42 m 218.000.000 m³
Όριο ασφαλείας 100.000.000 m³
Εκμεταλλεύσιμο περιεχόμενο 118.000.000 m³
2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Για την προσεχή αρδευτική περίοδο οι αρδευόμενες εκτάσεις αναμένεται να κυμανθούν στα περσινά επίπεδα όπως υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, ενώ τα ακριβή στοιχεία με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις αναμένονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κατανομή των καλλιεργειών στις εκτάσεις του Νομού εκτιμάται για την προσεχή αρδευτική περίοδο ως εξής:
· Βαμβάκι 500.000 στρέμματα (το 2011 καλλιεργήθηκαν περίπου 470.000 στρέμματα )
· Αραβόσιτος 45.000 στρέμματα (ελαφρώς αυξημένα από την περσυνή χρονιά)
· Μηδική 60.000 στρέμματα (περίπου στα ίδια περσινά επίπεδα)
· Καπνά Βιρτζίνια 5.500 στρέμματα (περίπου στα ίδια περσινά επίπεδα)
· Βιομηχανική τομάτα 3.000 στρέμματα
· Κηπευτικά 16.000 στρέμματα
Οι παραπάνω εκτάσεις εκτιμήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους:
· Πολλοί αγρότες δεν κατάφεραν να σπείρουν τα χειμερινά σιτηρά λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, όπως συνέβη και την προηγούμενη χρονιά.
· Τις υψηλές τιμές του σύσπορου βάμβακος και του αραβόσιτου την περσινή καλλιεργητική περίοδο.
3. ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του Νομού αρδεύονται κατά κύριο λόγο από τους ταμιευτήρες Ταυρωπού και Σμοκόβου και από τις κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις. Στον παρακάτω πίνακα γίνεται εκτίμηση των αρδευόμενων εκτάσεων ανά πηγή υδροληψίας για την προσεχή αρδευτική περιόδο.
1. Από ταμιευτήρα Ταυρωπού, εντός δικτύου 92.000 στρέμματα
2. Από ταμιευτήρα Ταυρωπού, εκτός δικτύου 200.000 στρέμματα
3. Από ταμιευτήρα Σμοκόβου, κλειστό δίκτυο 23.000 στρέμματα
4. Από ταμιευτήρα Σμοκόβου, εκτός κλειστού δικτύου 100.000 στρέμματα
5. Από κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις 200.000 στρέμματα
4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των παρελθόντων ετών, της ΔΕΗ, της ΔΕΒ, των ΤΟΕΒ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων υπηρεσιών, καθώς και την εκτίμηση για τις αρδευόμενες εκτάσεις ανά καλλιέργεια και τα αποθέματα των ταμιευτήρων Πλαστήρα και Σμοκόβου, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα άρδευσης και έγινε μια πρόβλεψη των εκροών από τους ταμιευτήρες για την αρδευτική περίοδο. Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο σενάριο εκροών σχεδιάστηκε με την παραδοχή ότι οι καιρικές συνθήκες την προσεχή αρδευτική περίοδο θα είναι παρόμοιες με την περσινή χρονιά. Στην περίπτωση που θα επικρατήσουν ξηροθερμικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, λίβας, πλήρης ανομβρία κλπ), είναι αυτονόητο ότι οι εκροές από τους ταμιευτήρες θα προσαρμοστούν ανάλογα προς τα πάνω. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες των αναμενομένων, οι εκροές θα προσαρμοστούν ανάλογα προς τα κάτω.
Ως έναρξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 1η Μαΐου με απόκλιση ±10 ημέρες, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την περίοδο εκείνη και με την εποχή της σποράς. Θα ληφθεί μέριμνα για προφυτρωτικά ποτίσματα, εφόσον απαιτηθούν.
Ως λήξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 20η Αυγούστου με απόκλιση ±5 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εκείνη τη περίοδο και ανάλογα με την κατάσταση των καλλιεργειών (πρώιμες ή όψιμες).
Για την χρονική περίοδο από την 21η Αυγούστου μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου, προτείνεται να υπάρχει μια μικρή παροχή η οποία εκτιμούμε ότι πρέπει να κυμαίνεται σε 100.000 έως 200.000 m³/ημέρα από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, αφενός για την διατήρηση της οικολογικής παροχής στους επιφανειακούς αποδέκτες και αφετέρου για την κάλυψη των αναγκών των κηπευτικών και άλλων καλλιεργειών.
Επισημαίνουμε ότι αρμόδια υπηρεσία για την διαχείριση των υδάτων είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Σε επίπεδο Νομού, η Διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας έχει μόνο συντονιστικό ρόλο.
Σε τοπικό επίπεδο τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι τοπικές κοινωνίες και φορείς, γιατί είναι οι μόνοι που έχουν πλήρη γνώση των υδατικών αναγκών της περιοχής, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και των απαραίτητων παρεμβάσεων για την βελτίωση των συνθηκών για τους αγρότες. Προκειμένου η αρδευτική περίοδος να κυλήσει ομαλά και να ικανοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες των καλλιεργειών, είναι απαραίτητη η συνεργασία και συνεννόηση όλων των εμπλεκομένων στη άρδευση στα πλαίσια του άτυπου συντονιστικού οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα νερά των ταμιευτήρων πρέπει να ποτίσουμε το σύνολο των καλλιεργειών και ότι οι επόμενες χρονιές δεν θα είναι τόσο πλούσιες υδρολογικά όσο οι τελευταίες.
Τελειώνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι το νερό είναι αγαθό το οποίο δεν είναι ανεξάντλητο και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι και οι επόμενες γενιές θα απολαμβάνουν τουλάχιστον όσο και εμείς σήμερα, πρέπει να προχωρήσουν λύσεις που πραγματικά συμβάλουν στην οικονομία νερού, όπως τα κλειστά δίκτυα άρδευσης και το πότισμα με σταγόνες, με τις οποίες τεκμηριωμένα μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση νερού κατά 50%.
Καρδίτσα
05-04-2012
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
Α/Α ΜΗΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΑ (m³)
1 ΜΑΙΟΣ 10 ημέρες Χ 500.000 m³ 5.000.000 m³ 18.600.000 m³
11 ημέρες Χ 600.000 m³ 6.600.000 m³
10 ημέρες Χ 700.000 m³ 7.000.000 m³
2 ΙΟΥΝΙΟΣ 10 ημέρες Χ 1.000.000 m³ 10.000.000 m³ 34.000.000 m³
20 ημέρες Χ 1.200.000 m³ 24.000.000 m³
3 ΙΟΥΛΙΟΣ 11 ημέρες Χ 1.400.000 m³ 15.400.000 m³ 45.400.000 m³
20 ημέρες Χ 1.500.000 m³ 30.000.000 m³
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 ημέρες Χ 1.500.000 m³ 15.000.000 m³ 27.200.000 m³
10 ημέρες Χ 1.000.000 m³ 10.000.000 m³
11 ημέρες Χ 200.000 m³ 2.200.000 m³
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 15 ημέρες Χ 100.000 m³ 1.500.000 m³ 1.500.000 m³
ΣΥΝΟΛΟ 126.700.000 m³
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
1 Για άρδευση από 01-05 έως 20-08-2012 110.500.000 m³
2 Για ύδρευση από 01-05 έως 31-08-2012 6.500.000 m³
3 Εξάτμιση από 01-05 έως 15-09-2012 6.000.000 m³
4 Οικολογική παροχή από 21-08 έως 15-09-2012 3.700.000 m³
ΣΥΝΟΛΟ 126.700.000 m³
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012
1. ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
23.000 στρ. x 300 m³/στρ. = 6.900.000 m³
2. ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
I. Μάιος 0,8 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 30 (ημέρες) = 2.073.600 m³
II. Ιούνιος 2,0 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 30 (ημέρες) = 5.184.000 m³
III. Ιούλιος 2,3 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 31 (ημέρες) = 6.160.320 m³
IV. Αύγουστος 1,6 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 30 (ημέρες) = 2.764.800 m³
ΣΥΝΟΛΟ 16.182.720 m³
3. ΕΚΚΕΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ
I. Ίτολη 1,2 m³/sec
II. Ξηρόρεμα 0,6 m³/sec
III. Αγ. Βησάριος 0,8 m³/sec
IV. Τσαμούρτσα 0,4 m³/sec
V. Βάνες (Σ3,Σ4) 0,6 m³/sec
VI. Ανατολικός αγωγός 1,9 m³/sec
ΣΥΝΟΛΟ 5,5 m³/sec
4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΚΕΝΩΤΗΡΕΣ
I. Μάιος 0,7 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 20 (ημέρες) = 1.382.400 m³
II. Ιούνιος 2,5 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 30 (ημέρες) = 6.480.000 m³
III. Ιούλιος 5,5 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 31 (ημέρες) = 14.731.200 m³
IV. Αύγουστος 4,5 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 20 (ημέρες) = 7.776.000 m³
ΣΥΝΟΛΟ 30.196.800 m³
5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΟΦΑΔΙΤΗ
I. Ιούνιος 2,0 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 30 (ημέρες) = 5.184.000 m³
II. Ιούλιος 3,0 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 31 (ημέρες) = 8.035.200 m³
III. Αύγουστος 2,8 m³/sec x 3.600,0 sec x 24 (ώρες) x 15 (ημέρες) = 3.888.000 m³
ΣΥΝΟΛΟ 17.107.200 m³
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
1. Κλειστά δίκτυα 6.900.000 m³
2. Ανοικτό λεονταρίου 18.714.240 m³
3. Εκκενωτήρες στους συλλεκτήρες 35.804.160 m³
4. Οικολογική παροχή Σοφαδίτη 18.299.520 m³
ΣΥΝΟΛΟ 70.386.720 m³
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΝ ≈70.000.000 m³

http://www.karditsanews.gr/?p=41425
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details