έκτακτο θέμα για πρόσληψη προσωπικού!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ: 19η / 12-12-2011


ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ»

ΘΕΜΑ Πρόσληψη προσωπικού λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α αλλά και του ΒΙΟ.ΚΑ Δομοκού

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Κ.Κυρίτσης - Προϊστάμενος ΔιοικητικούΣύμφωνα με το άρθρο 103 παρ του Συντάγματος, κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994,όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3812/09, και του άρθρου 212 του ν. 3584/07 «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες» σύμφωνα με το οποίο :

1.Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

2.Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.

3.Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου.

4.Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.

5.Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.

Ως απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες ορίζονται αυτές που μπορεί να είναι από:

α) πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές και παγετούς

β) περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας

γ) εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας και εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή του κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άμεσα η πρόσληψη προσωπικού. Για το λόγο αυτό ακολουθείται μία διαδικασία πιο ευέλικτη για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, κατά την οποία δεν απαιτείται έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 55/1998 όπως εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και μετά την ΠΥΣ 33/06. (παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/03)

Για τις περιπτώσεις αυτές η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Η πρόσληψη δε γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως ισχύει (δηλαδή δεν απαιτείται η έκδοση προκήρυξης και η κατάρτιση πινάκων κατάταξης).

Η διαδικασία που ακολουθείται με βήματα είναι η εξής:

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση με την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού. Στην απόφαση αυτή θα αναφέρεται η αιτία πρόσληψης, ο αριθμός των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο.

2. Απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (Δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας) με την οποία προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του οικείου Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό.

3. Αποστέλλεται έγγραφο ανακοίνωσης διορισμού προς τον επιτυχόντα (παρ 2 άρθρο 170 του Ν. 3584/07)4. Υπογράφεται Βεβαίωση ανάληψης της υπηρεσίας -πρωτόκολλο τοποθέτησης του υπαλλήλου η οποία επέχει και θέση σύμβασης. (παρ 6 άρθρο 170 του Ν. 3584/07)Αποστολή των πινάκων προσληπτέων στο ΑΣΕΠ. Η συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού αυτού, υπόκειται σε έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν.2190/94 (δηλ. το ΑΣΕΠ ελέγχει, εάν η ανάγκη είναι έκτακτη, τη διάρκεια της απασχόλησης, τη μη ανανέωση ή παράταση, ή σύναψη νέας σύμβασης ή τη μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου). Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της περίπτωσης.

Σχετικές εγκύκλιοι- έγγραφα είναι: Εγκύκλιος 33 ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003 και η Εγκύκλιος 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 5345/4-2-2005Όπως αναφέρω στο θέμα, ιδιαίτερα δε ύστερα και από τη Λύση της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία Περιβαλλοντική Διαδημοτική Επιχείρηση (ΠΕΔΕ) Βόρειας Φθιώτιδας - (φΕΚ.2591/τ.β’/7-11-2011) και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της στο Δήμο Δομοκού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση στερούνταν προσωπικού, η επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με τις προβλέψεις των άρθρων που προνανέφερα κρίνεται απολύτως απαραίτητη, για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ λειτουργίας αφ’ ενός μεν του Χ.Υ.Τ.Α αλλά και του ΒΙΟ.ΚΑ για την άμεση λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας των κατοίκων μας.Εισηγούμαι δε τη κάλυψη των ανωτέρω κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών για τις παρακάτω, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με αντίστοιχα τυπικά προσόντα και περιόδους απασχόλησης.Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική

διάρκεια

1 Π.Ε

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Εντοπιότητα

2. Προϋπηρεσία –Εμπειρία :

• στην διαχείριση στερεών αποβλήτων και λειτουργία ΧΥΤΑ .

• στην λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών και μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.

• στην μέτρηση βιολογικών - χημικών παραμέτρων.

• να έχει εκπονήσει Χημικές και Περιβαλλοντικές μελέτες σχετικά με ΧΥΤΑ.

• με άριστη γνώση Χημείας και ικανότητα λειτουργίας χημικού εργαστηρίου.

• να γνωρίζει ξένες γλώσσες.

• να γνωρίζει άριστα Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

3. Να πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 γεγονός που θα αποδεικνύεται αρχικά με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 1 8

μήνες2 Π.Ε ή Τ.Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Εντοπιότητα

2. Προϋπηρεσία –Εμπειρία :

• στην λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών και μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.

• σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( Βιοαερίου ΧΥΤΑ , βιομάζας ΧΥΤΑ , φωτοβολταϊκών συστημάτων κλπ )

• σε αυτοματισμούς κινητήρων.

• να γνωρίζει ξένες γλώσσες.

• να γνωρίζει άριστα Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

3. Να πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 γεγονός που θα αποδεικνύεται αρχικά με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

1 8

μήνες3 Δ.Ε

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ και τάξης Β΄.

2. Εντοπιότητα

3. Προϋπηρεσία

4. Να πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 γεγονός που θα αποδεικνύεται αρχικά με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

1 8 μήνες

4 Δ.Ε

Οδηγών Αυτοκινήτων 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι

Επαγγελματικού Διπλώματος Γ’ κατηγορίας.2. Εντοπιότητα3. Προϋπηρεσία4. Να πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 γεγονός που θα αποδεικνύεται αρχικά με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

1 8 μήνες

5 Εργάτης Γενικών Καθηκόντων1. Εντοπιότητα2. Προϋπηρεσία3. Να πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 γεγονός που θα αποδεικνύεται αρχικά με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

1 8

μήνες

Β. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε €: …………………. θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.604….του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2011 και θα εξασφαλιστεί δια της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος οικ.έτους του Δήμου Δομοκού ,στο αντίστοιχο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης της παρούσης συνεδρίασης.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Υπάλληλος Δήμου Δομοκού

Με Βαθμό Α’
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details