ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ προστασίας παιδείας και πολιτισμούΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19789ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣΟ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥεπαναδιακηρύσσειτην με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)Προϋπολογισμού € 75.328,20 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.: € 9.792,67

Προϋπολογισμού: € 85.120,87 (μετά Φ.Π.Α.)που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),

2. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,

3. τη με αριθμό 93/04-11-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης, και

4. τους όρους του παρόντος τεύχους, και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ.

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή 3

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 3

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς

4

Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών και

έγκριση αποτελέσματος 5

Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 8

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 9

Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 9

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 10

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 10

Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 10ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 11

Άρθρο 12 Διάρκεια σύμβασης 11

Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

11

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 12

Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 12

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 13

Άρθρο 17 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 13

Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 13

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 14

Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 14ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 15

Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 15

Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 16

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 21ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 21

Άρθρο 25 Υπεργολαβία 23

Άρθρο 26 Διάφορες ρυθμίσεις 23ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΆρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή

1.1 Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή είναι: ο ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

1.2 Αποφαινόμενα όργανα είναι η Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δομοκού, που έχει έδρα:

Οδός : Πλατεία Μουσών 1


Ταχ. Κωδ. : 35010


Τηλ. : 2232350200


Telefax : 2232022552


E-mail : info@domokos.gr


προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο του διαγωνισμού), που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.3 Αρμόδια Υπηρεσία για την εκτέλεση της σύμβασης είναι η Υπηρεσία κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού του Δήμου Δομοκού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Δομοκού, οδός Πλατεία Μουσών 1, τη 22-11-2011, ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

1.4 Ορισμοί:

- «Ενδιαφερόμενος/Υποψήφιος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό.

- «Προσφέρων/διαγωνιζόμενος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποβάλλει προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό.

- «Μειοδότης» είναι ο υποψήφιος, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

- «Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών ή συνεταιρισμός αυτών, που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον εργοδότη.

- «Αντικείμενο του διαγωνισμού» είναι η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δομοκού προς και από τα σχολικά συγκροτήματα, για το σχολικό έτος 2011-2012.

1.5 Εφόσον η ανωτέρω Υπηρεσία μεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη του διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 με στοιχεία 2, 4 και 5 διατίθενται από τη Υπηρεσία κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού του Δήμου Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1, πληροφορίες κ. Μαμαλούδη Αθανασία, τηλ. 2232350214 διατίθενται και χορηγούνται μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου , η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του, Δ/νση και τηλέφωνα επικοινωνίας ( τηλ. και Fax αυτού) , εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης .
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details