Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3874Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:Άρθρο 1

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί.

μων δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται

υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα

νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική

δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.


2. Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμε.

ταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελμα.

τιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της

χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και

χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων

και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής.

Άρθρο 2

Ορισμοί . Δικαίωμα εγγραφής

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

νόμου, οι παρακάτω ορισμοί έχουν αντίστοιχα την εξής

έννοια:

α. Επαγγελματίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό

πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πλη.

ροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηρι.

ότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του

συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτι.

κή δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού

ετήσιου εισοδήματός του καιαδ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής

Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.) εκτός εάν εμπίπτει στις εξαιρέσεις

από την ασφάλιση στον Ο.Γ.Α., της παραγράφου 4 του

παρόντος άρθρου.β) Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχο.

λούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων,6 Σεπτεμβρίου 2010σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο

φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:βα) Είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής ή

συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση

επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη

υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλ.

λιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής

εκμετάλλευσης, τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού

ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την

απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του ετήσιου

εισοδήματος και είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματι.

κής άδειας αλιείας.ββ) Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή

μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα

θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον

μία φορά κάθε τρία έτη καιβγ) Είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α., είτε στο Ν.Α.Τ.,

υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά

επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον επί μία πενταετία,

είτε στο Ι.Κ.Α., υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής

του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον

από το 2003.Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35% τουλάχιστον

του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας

καυσίμων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για

τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρων. Το ποσοστό του

35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος

που αναφέρεται στα εδάφια αγ΄ και βα΄του παρόντος

ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου

εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αγροτική

δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000

κατοίκους.γ) Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο

φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:γα) Κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλ.

λευσης.γβ) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλ.

λευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει

συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ήγγ) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδα.

τοκαλλιέργεια.δ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγω.

γής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ορίζονται στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου αυτής.

Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης πε.

ριλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων

και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν

γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρι.

κής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων

που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς

και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η

θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογ.

γαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η

διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW

και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.ε) Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι τα φυσικά

ή νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της

αγροτικής οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλ.

λους τομείς της οικονομίας.στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματι.

κή δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλά.

δους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής,

της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας,

της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και

της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγω.

γή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτο.

τουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική

παραγωγή.ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους,

της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογ.

γαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών

υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της

θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και

τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο

επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε

άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει

δραστηριότητα.2. Στο Μητρώο εγγράφονται οι επαγγελματίες αγρό.

τες, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία

περιλαμβάνονται και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύ.

σεις, που είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι, με οποιονδή.

ποτε νόμιμο τρόπο, αγροτικής εκμετάλλευσης στην

Επικράτεια.

3. Αν η αγροτική εκμετάλλευση ανήκει λόγω συγκυρι.

ότητας ή συνεκμετάλλευσης σε περισσότερα πρόσωπα,

έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο όλοι οι συγκύ.

ριοι ή συμμετέχοντες στην εκμετάλλευση, εφόσον είναι

επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με όσα ορίζονται

στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου

αυτού. Αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές ή αν είναι

νομικά πρόσωπα, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μη.

τρώο ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

4. Φυσικά πρόσωπα απασχολούμενα στη διαχείρι.

ση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή στη

λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δω.

ματίων που δεν είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α., έχουν

δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελματίες

αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της

παραγράφου 1 εδάφιο α΄ του παρόντος άρθρου. Αν ο

επαγγελματίας αγρότης που είναι ασφαλισμένος στον

Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω

λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων δι.

αχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την

εγγραφή του στο Μητρώο.

Άρθρο 3

Διαδικασία εγγραφής

1. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, οι επαγγελματίες αγρότες

και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είτε είναι

δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης είτε όχι, συμπληρώνουν

και υποβάλλουν μηχανογραφικό έντυπο αίτησης που

απευθύνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύν.

σεις του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο.

τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ταυτόχρονα με την αίτηση που υποβάλ.

λουν οι δικαιούχοι, για ενεργοποίηση των δικαιωμάτων

ενιαίας ενίσχυσης. Το έντυπο αυτό επέχει θέση υπεύ.

θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ

75 Α΄) και επισύρει τις συνέπειες αυτού, σε περίπτωση

ψευδούς ή ανακριβούς συμπλήρωσής του. Για την εγ.

γραφή στο Μητρώο διενεργείται διασταύρωση με τα

στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου που τηρείται στον

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσον αφορά στις δηλούμενες εκτάσεις

και εκμεταλλεύσεις.

2. Η παράλειψη υποβολής ή η ανακριβής συμπλήρωση

της αίτησης από τους υπόχρεους επιφέρει έκπτωση από

τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αγρότες ή τις

αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπονται από το

άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύει μετά

την τροποποίησή του με την παρ. 4 του άρθρου 22 του

ν. 3634/2008 και στις παραφράφους 2 και 3 του άρθρου

13 του ν. 634/1977, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή

τους με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997 και την

παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3220/2004.

3. Η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης εγγραφής στο

Μητρώο αίρει τις συνέπειες της παραγράφου 2 από την

ημερομηνία υποβολής της, εκτός εάν αυτή οφείλεται

σε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος,

οπότε επιτρέπεται η άρση των συνεπειών αυτών ανα.

δρομικά από το χρόνο επέλευσής τους, εφόσον αυτό

είναι εφικτό.

Άρθρο 4

Ενημέρωση Μητρώου –

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης

1. Η ενημέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων ανατίθεται στις κατά τόπους Περι.

φερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Με απόφαση

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η

ενημέρωση του Μητρώου μπορεί να ανατεθεί σε άλλο

φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου.

2. Η υποβολή της αίτησης και η εγγραφή στο Μητρώο

γίνεται στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης του

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας ο επαγγελ.

ματίας αγρότης έχει την αγροτική του εκμετάλλευση.

Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, που είναι φυ.

σικά πρόσωπα και δεν είναι επαγγελματίες αγρότες,

υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται

στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην

Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία

υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση. Τα νομικά

πρόσωπα, που είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύ.

σεων, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή γίνεται στην

Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περι.

φέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)Άρθρο 5

Πηγές ενημέρωσης Μητρώου

Πηγές για την ενημέρωση του Μητρώου Αγροτών και

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι, εκτός από τα στοιχεία

που τηρούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και οι παρακάτω:α) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ.

χου (Ο.Σ.Δ.Ε.),β) η αίτηση για την ενιαία ενίσχυση,γ) κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανά.

πτυξης και Τροφίμων που τηρεί και ενημερώνει μη.

τρώα, όπως είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών

Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) και η Τοπογραφική Υπηρεσία του

Υπουργείου,δ) άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως είναι

το Υπουργείο Οικονομικών, η Ελληνική Στατιστική Αρχή

(Ε.ΣΤ.Α.), το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας καιε) το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.).Άρθρο 6

Τήρηση Μητρώου

Όλα τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγρο.

τικών Εκμεταλλεύσεων που υποβάλλονται στις Περι.

φερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συγκεντρώ.

νονται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία τηρεί.

ται σε ηλεκτρονική μορφή το συγκεντρωτικό Μητρώο

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της χώρας.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων μπορεί να καθοριστεί άλλος φορέας ή άλλη

αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και

εποπτεία του Μητρώου. Ο αρμόδιος φορέας ή η αρμόδια

υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία

του Μητρώου μεριμνά για τη διασφάλιση της διαλει.

τουργικότητας του Μητρώου με άλλα πληροφοριακά

συστήματα της δημόσιας διοίκησης.Άρθρο 7

Ενοποίηση βάσεων δεδομένων

1. Οι βάσεις δεδομένων του υπάρχοντος Μητρώου

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που τηρείται

σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄)

και η βάση δεδομένων του Συστήματος Υποστήριξης

της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασμού Διαρθρωτικών Μέ.

τρων Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενοποιούνται σε μια ενιαία

βάση δεδομένων, που στο εξής ονομάζεται Μητρώο

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).

Η βάση αυτή περιλαμβάνει τόσο αλφαριθμητικές όσο

και χαρτογραφικές πληροφορίες.

2. Η ενημέρωση του Μ.Α.Α.Ε. γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω

του δικτύου υπολογιστών του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

3. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος

νόμου Μητρώα επιμέρους κλάδων ή καλλιεργειών, εφό.

σον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κα.

νονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις ανάγκες

εφαρμογής αυτών, μπορούν με απόφαση του Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εντάσσονται στο

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και

να διέπονται από τις διατάξεις τους παρόντος, εφόσον

δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κανονι.

σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Εξουσιοδοτική διάταξη1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθορίζονται:

α) το αναλυτικό περιεχόμενο και οι πληροφορίες που

περιέχει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμε.

ταλλεύσεων, β) η διαδικασία και οι προθεσμίες για τη

συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της

αίτησης, γ) ο τρόπος προσδιορισμού της ετήσιας απα.

σχόλησης σύμφωνα με τις δηλώσεις εκμετάλλευσης

που υποβάλλουν οι αγρότες και τους δείκτες Μονάδων

Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.), που προκύπτουν από τα

στοιχεία του Δικτύου Λογιστικής Πληροφόρησης της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) τα όργανα και η διαδικασία προ.

σωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο όταν

παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο

Μητρώο, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία διοικη.

τικής επίλυσης των αμφισβητήσεων που ανακύπτουν,

ε) η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση όσων φυσικών

προσώπων.επαγγελματιών αγροτών εγγράφονται στο

Μητρώο, στ) η διαδικασία και ο αρμόδιος φορέας ή

υπηρεσία για την έκδοση των πιστοποιητικών εγγραφής,

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων και Οικονομικών, που εκδίδεται μέσα σε

έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό.

μου, καθορίζονται τα εισοδήματα που προσμετρώνται

και αυτά που δεν προσμετρώνται στο συνολικό ετήσιο

ατομικό εισόδημα για τον υπολογισμό του αγροτικού

εισοδήματος, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτο.

μέρεια.

Άρθρο 9

Αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2520/1997

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ

173 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 8

του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) « Μέτρα για νέους αγρότες,

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

κ.λπ.» αντικαθίσταται ως εξής:«α. Επαγγελματίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό

πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πλη.

ροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.ββ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηρι.

ότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του

συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει

από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον

του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του καιγγ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής

Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.), εκτός εάν δεν είναι ασφαλισμένος

στον Ο.Γ.Α., ως απασχολούμενος αποκλειστικά στη δι.

αχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW,

ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10

δωματίων ή αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης

της αποκλειστικής απασχόλησής του με την λειτουρ.

γία αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.β) Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχο.

λούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων,

σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια), ενήλικο

φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)βα) είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμ.

μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση

επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη

υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλ.

λιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής

εκμετάλλευσης τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού

ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την

απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του ετήσιου

εισοδήματος και είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματι.

κής άδειας αλιείας.ββ) Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή μι.

σθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα

θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον

μία φορά κάθε τρία (3) έτη.γ) Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο

φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:γα) κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλ.

λευσης,γβ) μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλ.

λευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει

συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ήγγ) μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδα.

τοκαλλιέργεια.δ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγω.

γής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά

ορίζονται στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου αυτής.

Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης πε.

ριλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων

και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν

γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της πρώτης

πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει

η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη

χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια

αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η

οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λει.

τουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.ε) Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι τα νομικά

πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής

οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς

της οικονομίας.στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματι.

κή δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλά.

δους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής,

της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας,

της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και

της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγω.

γή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτο.

τουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική

παραγωγή.ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους,

της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογ.

γαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών

υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της

θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και

τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο

επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε

άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει

δραστηριότητα.γγ). Είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α., είτε στο Ν.Α.Τ.

υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά

επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον επί μία πενταετία,

είτε στο Ι.Κ.Α. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής

του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον

από το 2003.Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35% τουλάχιστον

του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας

καυσίμων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για

τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρων. Το ποσοστό του

35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος

που αναφέρεται στα εδάφια αα΄ και βα΄ της παρούσας

παραγράφου, ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνο.

λικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε

αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι100.000 κατοίκους.

Άρθρο 10

Κατάργηση του ν. 553/1977 (ΦΕΚ 73 Α΄)

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι

διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 και

14 του ν. 553/1977 «Περί μέτρων προστασίας και ενι.

σχύσεως της εξαγωγής της Κορινθιακής σταφίδος και

ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 73 Α΄).Άρθρο 11

Διατηρούμενες . Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ.

γείται το άρθρο 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄) και κάθε

άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις

διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά

τα θέματα που ρυθμίζονται στο νόμο αυτόν.Άρθρο 12

Έναρξη ισχύοςΗ ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί.

ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως

νόμου του Κράτους.Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ.ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗΘεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά.

τους.Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *01001510609100004*

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details