Στον αγροτικό τομέα αφιερωμένο το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας


Στον αγροτικό τομέα είναι αφιερωμένο το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2010, ως συνέχεια του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 8-10/02/2008. Βασική επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων αποτελεί το 2ο Συνέδριο να είναι περισσότερο εξειδικευμένο και στοχευμένο, δηλαδή να παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις που θα προκύψουν από τη σύνθεση της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης και οι οποίες θα είναι εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες την επόμενη ημέρα του Συνεδρίου. Η θεματολογία του συνεδρίου την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω, διαμορφώθηκε σε κοινή σύσκεψη της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου.
Ενδεικτική θεματολογία συνεδρίου
Οριζόντιες πολιτικές πρωτογενούς τομέα
1. Δημιουργία νέων συλλογικών μορφών οργάνωσης του αγροτικού τομέα (Ομάδες παραγωγών, Συνεταιρισμοί και εταιρικές μορφές π.χ. δίκτυα κλαδικού χαρακτήρα). Η διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας του Ν. Καρδίτσας (μικρού μεγέθους και οικογενειακού τύπου αγροτικές εκμεταλλεύσεις) δεν επιτρέπει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, σε ένα σύστημα χωρίς συλλογικές μορφές δράσης. Τρόποι διάδοσης ιδέας (εκπαίδευση, εμψύχωση, τακτική στήριξη των τοπικών, κρατικών & αυτοδιοικητικών φορέων). Τύποι ομάδων ανάλογα με είδος καλλιέργειας. Η σύγχρονη μορφή των γεωργικών εφαρμογών και της εκπαίδευσης των νέων αγροτών.2. Συνδυασμός «πράσινης ανάπτυξης» με την αγροτική παραγωγή. Ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Τρόποι στροφής της αγροτικής παραγωγής στην παραγωγή τροφίμων ποιότητας. Πρότυπο γαστρονομικό μοντέλο «Μεσογειακή διατροφή».3. Μεγέθυνση της αγροτικής εκμετάλλευσης. Μέγεθος και χωροθέτηση εκτάσεων που ανήκουν σε άτομα που δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Η ενοικιαζόμενη αγροτική γη είναι ο παράγοντας που υπεισέρχεται με το μεγαλύτερο ποσοστό στην τελική διαμόρφωση του κόστους παραγωγής.4. Πολιτική γης, ιδεατή ιδιοκτησία ανά είδος καλλιέργειας. Τρόποι προσανατολισμού της γης σε αυτούς που την καλλιεργούν. Εξομοίωση του συστήματος της ενοικίασης αγροτικής γης με το σύστημα ενοικίασης επαγγελματικής στέγης, δηλ. μακροχρόνια συμβόλαια που να προστατεύουν τον ενοικιαστή (12 έτη + 3). Αντικίνητρα διακράτησης γης από τους ετεροεπαγγελματίες. Μεταφορά της γης στους αγρότες μέσα από ένα σύστημα φοροαπαλλαγών και φορολογικών επιβαρύνσεων προς του κατόχους αγροτικής γης που δεν ασκούν το αγροτικό επάγγελμα.5. Διαχωρισμός δασών, δασικής γης και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Χαρτογράφηση και καθορισμός των χρήσεων γης. Το ισχύον καθεστώς αφήνει μεγάλα περιθώρια για τη δράση συμφερόντων και δεν ευνοεί την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.6. Τρόποι αντιμετώπισης του κόστους παραγωγής (καύσιμα, λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόδια, φυτοφάρμακα κλπ., μηχανολογικός εξοπλισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων)7. Δημιουργία δομών αναδιάρθρωσης και προσαρμογής στα δεδομένα της πολυλειτουργικότητας της παραγωγής, της κινητικότητας στη διάθεση, τη διακίνηση και εμπορία, στο Marketing και την προώθηση.8. Συμβολαιακές μορφές αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Αγροτικές υποδομές
1. Τα σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα σε σχέση με τη μελλοντική μορφή της γεωργίας. Ανάλυση σκοπιμότητας και κόστους - οφέλους των διάφορων τύπων αρδευτικών δικτύων2. Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την κατασκευή κλειστών δικτύων άρδευσης σε σχέση με την υφιστάμενη αναρρυθμιστική λίμνη. Είναι τεχνικά εφικτή η κατασκευή κλειστών αρδευτικών δικτύων βαρύτητας;3. Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων άρδευσης: Αναβάθμιση των ανοιχτών δικτύων σε κλειστά (π.χ. Ταυρωπού) σε σχέση με επεκτάσεις (π.χ. προς Παλαμά, Σέλλανα, Άρνη, Φύλλο). Συνδυαστικές λύσεις με την κατασκευή του φράγματος Μουζακίου.4. Κίνητρα χρηματοδότησης (έως και 80%) της μεθόδου στάγδην άρδευση με διακριτά κίνητρα σε ομάδες και συλλογικές δράσεις όμορων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.5. Βελτίωση άρδευσης των περιοχών που στερούνται παντελώς σύγχρονων αρδευτικών δικτύων (περιοχές εκτός των θεσμοθετημένων αρδευτικών δικτύων).6. Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων κατά τη χειμερινή περίοδο. Εμπεριστατωμένη μελέτη και εφαρμογή του τεχνητού εμπλουτισμού για λύση στην υποβάθμιση του υπόγειου υδροφορέα.7. Ο Φυσικός εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα. Ο ρόλος των σύγχρονων φραγμάτων. Προτάσεις χωροθέτησης στο Ν.Καρδίτσας.
Εναλλακτικές αγροτικές οικονομικές δραστηριότητες
1. Εναλλακτικές καλλιέργειες. Προσεγγίσεις αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Προϋποθέσεις επιτυχίας. Προτάσεις για ερευνητικά προγράμματα και νέες οικονομικές δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα.2. Αγριαγκινάρα ως ενεργειακό φυτό. Προτεινόμενη χωροθέτηση καλλιέργειας. Κοινωνικά χαρακτηριστικά υποψήφιων καλλιεργητών.3. Βιολογικό βαμβάκι. Προτεινόμενη χωροθέτηση καλλιέργειας (αξιοποίηση της σχετικής μελέτης της Ν.Α). Κοινωνικά χαρακτηριστικά υποψήφιων καλλιεργητών. Ανάπτυξη σχετικού θεματικού δικτύου για την ανάπτυξη της παραγωγής του.4. Βιολογική γεωργία. Επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Πιστοποίηση από την a-Cert. Δημιουργία σύγχρονων τρόπων προώθησης (ειδικών λαϊκών αγορών, δημιουργία Bio-Corners σε εκθεσιακούς χώρους (π.χ. Εκθεσιακός χώρος Δ. Κάμπου/Λίμνης Ν.Πλαστήρα/Μουζακίου, Πολυκαταστήματα Καρδίτσας κλπ.). Ανάπτυξη σχετικού θεματικού δικτύου προώθησης & προβολής.5. Ιχθυοκαλλιέργεια και βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια.6. Παθολογία ζώων.7. Τρόφιμα, παραγωγή και τυποποίηση.8. Πεδινή κτηνοτροφία και προβατοτροφία: Το καραγκούνικο πρόβατο και άλλες φυλές. Συγκριτική απόδοση. Η εκτατική κτηνοτροφία παραδοσιακού τύπου εγκαταλείπεται σταδιακά, οι παραγωγοί γερνάνε, ενώ η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό των μονάδων τους. Το καραγκούνικο πρόβατο αν και είναι καλά προσαρμοσμένο στην ελεύθερη βοσκή απαιτεί φύλαξη, πράγμα που δεν συνάδει με τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει οι αγρότες, ιδιαίτερα της πεδινής ζώνης, και το φόρτο εργασίας που απαιτεί μια σύγχρονη εκμετάλλευση. Γι’ αυτό, οι σύγχρονοι κτηνοτρόφοι προτιμούν τη σταβλισμένη και οργανωμένη προβατοτροφία. Ωστόσο, δεν υπάρχει έρευνα με στόχο τη γενετική βελτίωση των ντόπιων φυλών ώστε να προκύψει ένα ζώο αποδοτικό στα σχήματα διαχείρισης που επιλέγουν οι σύγχρονοι αγρότες, οι οποίοι καταλογίζουν στις υπηρεσίες, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, δογματική προσκόλληση σε φυλές που είναι μεν κατάλληλες για το παραδοσιακό μοντέλο της κτηνοτροφίας (που συναντάται κυρίως στις ορεινές περιοχές με κύριο χαρακτηριστικό την εκτατική διαχείριση), αλλά ακατάλληλες γι’ αυτούς.9. Η φέτα ως προϊόν ΠΟΠ και η αγορά. Υπάρχει το πρόβλημα με την κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν ΠΟΠ, η παραγωγή της οποίας προϋποθέτει χρήση γάλακτος από ντόπιες φυλές. Ωστόσο, παρ’ ότι το προϊόν κατοχυρώθηκε και η τιμή της φέτας ανέβηκε, οι κτηνοτρόφοι που παράγουν γάλα από ντόπιες φυλές δεν προστατεύονται. Οι τιμές και το εισόδημά τους πιέζονται, ενώ οι φήμες για χρήση εισαγόμενου γάλακτος επιμένουν! Γραβιέρα Αγράφων (ΠΟΠ). Πρόκειται για προϊόν που παράγεται από γάλα των ορεινών περιοχών της Καρδίτσας. Παραγωγή από τα τυροκομεία της Καρδίτσας σε μικρές ποσότητες. Στήριξη της προώθησής της σε συνεργασία με τους παρασκευαστές της ώστε μαζί με το λουκάνικο να αποτελέσουν τους «πρεσβευτές» της Καρδίτσας στο χώρο των τροφίμων.10. Διάθεση αγροτικών προϊόντων. Ανάπτυξη σχετικού θεματικού δικτύου προώθησης & προβολής. Προτάσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης των προϊόντων στην αγορά. Οργάνωση της συνεργασίας με αλυσίδες super market. Η οργάνωση της επί τόπου πώλησης
11. Η πρόκληση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (LEADER) για την πεδινή ζώνη. Σκοπός η ανάπτυξη αγροτουριστικών οικονομικών δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση συμπληρωματικών εισοδημάτων στις πεδινές περιοχές.
\Δευτερογενής τομέας
1. Τυποποίηση των πρωτογενώς παραγόμενων προϊόντων2. Συνεργασία μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, Clusters3. Ενημέρωση επιχειρηματιών για προγράμματα. Τρόποι βελτίωσης διάχυσης της πληροφορίας.4. Καινοτομία και διασύνδεση επιχειρήσεων και ερευνητικών έργων, ΤΕΙ και Πανεπιστημίων.
Περιβάλλον, Υποδομές, Ανάπτυξη
1. Λατομικές περιοχές. Αναζήτηση θέσεων.2. Δομημένο περιβάλλον. Χρήση πέτρας και ξύλου. Όροι δόμησης, περιοχές που θα εφαρμοστεί.3. Λατομεία πέτρας. Αναζήτηση θέσεων.4. Απορρίμματα. Νέες τάσεις για ανακύκλωση, ΧΥΤΥ5. Χιονοδρομικό Καραμανώλη. Προτάσεις για αναγκαίες υποδομές, νέες πίστες, κλπ.6. Οικοτουρισμός και οικολογικά πάρκα7. Περιβάλλον, πράσινη ανάπτυξη. Αιολικά πάρκα, Φωτοβολταϊκά πάρκα. Διάδοση ιδέας, διευκόλυνση επενδύσεων.8. Ποδηλατόδρομοι, επέκταση, σημείο αναφοράς για το Νομό. Παρεμβάσεις για την ανάδειξη του Νομού, ως Νομός ποδηλάτου.9. Παρεμβάσεις στο ποτάμιο σύστημα της Καρδίτσας και η τουριστική αξιοποίησή του.10. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της Καρδίτσας, υφιστάμενη κατάσταση δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησής τους (καθώς και φυσικών τοπίων).
Πρόληψη κινδύνων
1. Μείωση επιπτώσεων σεισμών. Προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων, άρση επικινδυνότητας. Πιλοτική εφαρμογή.
Τουρισμός
1. Τρόποι βελτίωσης της ελκυστικότητας του Νομού2. Στρατηγική του Τουρισμού και φέρουσα ικανότητα περιοχών (Λ. Ν. Πλαστήρα, Λ. Σμοκόβου)3. Προοπτικές και μορφή του τουρισμού - αγροτουρισμού στην πεδινή ζώνη. Πρέπει για το Ν. Καρδίτσας να αναλυθεί και να συνοδευτεί με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη του.4. Η συμβολή του οικολογικού τουρισμού στην ορθή τουριστική ανάπτυξη της Καρδίτσας.5. Ο αγροτουρισμός ως μορφή οικονομικής δραστηριότητας και η συμβολή του στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
Πολιτισμός
1. Η παραδοσιακή αναπαράσταση ηθών και εθίμων στην περιοχή μας (ήθη, έθιμα, παραδόσεις, χορός, τραγούδι, ενδυμασία) και η καθιέρωσή τουςπηγη καρδιτσα news
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details