Συνεδριάζει το ΔΣ Δομοκού!


  

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    13η / 2013
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
      Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 28η Αυγούστου 2013 ημέρα: Τετάρτη  και ώρα: 12:00 στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
α' Προηγούνται..
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.
2] Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
….
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΔΣ/2013  
1ο  Έγκριση  Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δομοκού.   Πρόεδρος ΔΣ  174η 
2ο Έγκριση  Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2012 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δομοκού.   Πρόεδρος ΔΣ  175η 
3ο  Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος στη πλατεία ΘΑΥΜΑΚΟΥ Τοπικής Κοινότητας Δομοκού -(Αριθ: 1/2013 ΑΤΣ Δομοκού) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Περιουσίας).  176η 
4ο  Έγκριση εκμίσθωσης του αγροκτήματος (Ανατολικό Σχολικό)  Τοπικής Κοινότητας Ξυνιάδος έκτασης 44,853 στρεμμάτων. (Αριθ: 2/2013 ΑΤΣ Ξυνιάδος) >> 177η 
5ο  Έγκριση εκμίσθωσης του αγροκτήματος (Δυτικό Σχολικό)  Τοπικής Κοινότητας Ξυνιάδος έκτασης 44,853 στρεμμάτων. (Αριθ: 3/2013 ΑΤΣ Ξυνιάδος) >> 178η 
6ο  Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης "Πρόσκληση και φιλοξενία στο Δήμο Δομοκού 10 μελούς αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου TUNJA Βουλγαρίας" - διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ.έτους 2013. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών & Τμήμα Πολιτισμού  179η 
7ο  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Δομοκού οικ.έτους 2013.(Αριθ: 114/2013 Απόφαση Οικ/κής Επιτροπής) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.  180η 
8ο  Συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δομοκού για την περίοδο 2013-2014 σύμφωνα με τα άρθρα 76 & 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010. Πρόεδρος ΔΣ & Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  181η 
9ο  Έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμός του τρόπου διενέργειάς των.                                                                                      Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.  182η 
10ο  Έγκριση σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ ακινήτου στην ΤΚ.Πουρναρίου, δαπάνης €: 3.693,68 (με ΦΠΑ).  >> 183η 
11ο  Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Δήμου Δομοκού οικ.έτους 2013.(Αριθ: 115/2013 Απόφαση Οικ/κής Επιτροπής) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Προϋπολογισμού).  184η 
12ο  Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών. (Αριθ: 2 & 3/2013 Αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Τελών).  185η 
13ο  Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών κου.Νικολή Ζαχαριά κατοίκου ΤΚ Μαντασιάς. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  186η 
14ο  Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων Αγροτικών Ιατρείων ΤΚ.Ομβριακής και ΤΚ.Εκκάρας - απαίτηση μισθωμάτων συνολικού ποσού €: 2.700 από το Γενικό Νοσοκομέιο Λαμίας. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Περιουσίας).  187η 
15ο  Έγκριση πληρωμής δπαάνης για τα εορταστικά επιδόματα σε απόρους μέσω του Κληροδοτήματος Κων/νου Α.Υφαντή της ΤΚ.Περιβολίου. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  (Γρ.Περιουσίας).  188η 
16ο  Εξέταση και έγκριση της προκήρυξης για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων - προικοδοτήσεων (sic) για τα έτη 2010 έως και 2012 μέσω του Κληροδοτήματος Κων/νου Α.Υφαντή της ΤΚ.Περιβολίου. >> 189η 
17ο  Έγκριση πληρωμής δαπάνης 1ου και 2ου Λογ/σμού του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ" μέσω του Κληροδοτήματος Κων/νου Α.Υφαντή της ΤΚ.Περιβολίου. >> 190η 
18ο  Έγκριση πληρωμής δαπάνης για χορήγηση υποτροφίας μέσω του Κληροδοτήματος Κων/νου Α.Υφαντή της ΤΚ.Περιβολίου. >> 191η 
19ο  Έγκριση πληρωμής δαπάνης για τα έξοδα δημοσιεύσεων του Κληροδοτήματος Κων/νου Α.Υφαντή της ΤΚ.Περιβολίου. >> 192η 
20ο  Έγκριση ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ μελέτης  για το έργο: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ" >> 193η 
21ο  Έγκριση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ μελέτης  για το έργο: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ" και υποβολή πρότασης του Δήμου Δομοκού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α  ΑΕ για ένταξή του στο πρόγραμμα με Κατηγορία Πράξης ΚΩΔ. 6101 "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Γρ.Έργων).  194η 
22ο  Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους εκτέλεσης του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"  >> 195η 
23ο  Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους εκτέλεσης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΔ ΔΟΜΟΚΟΥ"  >> 196η 
24ο  Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ"  >> 197η 
25ο  Έγκριση και παραλαβή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας Α' και Β' φάσεων της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.  198η 
26ο  Έγκριση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ μελέτης - ΤΕΥΧΩΝ δημοπτάτησης  και ΥΠΟΒΟΛΗ πρότασης  του Δήμου Δομοκού για ένταξή του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013" του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΚ.ΣΟΦΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Γρ.Έργων).  199η 
27ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ"   >> 200η 
28ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ"   >> 201η 
29ο  Έγκριση ΜΕΛΕΤΗΣ και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ του τρόπου εκτέλεσης του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ" Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Γρ.Έργων).  202η 
30ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ ΞΥΝΙΑΔΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ"   >> 203η 
31ο  Έγκριση 5ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ Τα.Δ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ" >> 204η 
32ο  Έγκριση 1ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ" >> 205η 
33ο  Έγκριση ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ μελέτης  για το έργο: "ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" >> 206η 
34ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΥΤΑ"   >> 207η 
35ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ,ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ"   >> 208η 
36ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΔΩΝΟΡΕΜΑ"   >> 209η 
37ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ"   >> 210η 
38ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ"   >> 211η 
39ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ"   >> 212η 
40ο  Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ςεργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δυο (2) μηνών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δομοκού.    Πρόεδρος ΔΣ & Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  213η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Λιόλιος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

51 comments:

Ανώνυμος είπε...

Θεματα αστα να πανε!!!!!
Καθε ΔΣ που "χαραζει" με τρωει το μαραζι!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Βροχή των αστεριών-Χατζηγιάννης-Μπάμπαλη....!

Μόνο θετικές σκέψεις..........!


7seven Senses.

Ανώνυμος είπε...

θέματα Δ/Σ.

Ευκαιρία, να ξεκινήσουμε να τρώμε τα νύχια μας.

Ανώνυμος είπε...

SOKRAN!!!

ΣΥΡΟΣ F.C. είπε...

Ελάτε Με Μας.!!!.

ΣΥΡΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ gr. είπε...

Το Ξέρετε..

Οι Άλλοι Είναι Αιώνες Πίσω.!!!.

ΣΥΡΟΣ F.C. είπε...

Να Ξέρετε..

Με Αυτούς «Χαλάτε» Το Βιογραφικό Σας.!!!.

Ανώνυμος είπε...

ΤΑΛΙΜΠΑΝΙΣΤΑΝ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Να γραφτούν οι απόντες..ή οι παρόντες.

Ανώνυμος είπε...

Αν ο Αντιπρόεδρος ξεφύγει που θα ξεφύγει..Το μόνο σίγουρο.

Πετάξτετον έξω..κρα & ούστ.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Περιμένω συστημένο..Πέρνα απο τα ΕΛΤΑ Δομοκού να το πάρεις.!!!.

Ανώνυμος είπε...

για το Δ/Σ θα ενημερωθουμε!!

ΔΙΨΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ είπε...

Γράψτε ή αναρτήστε κανά απόσπασμα απο το ΔΣ.???

Ανώνυμος είπε...

Dj Raw vs Gee & Lighter - Naked

τα φώτα....τα χρώματα....ο ήχος....
....η μουσική....οι άνθρωποι....το πλήθος....!

με το τελευταίο σχόλιο σου στο πάνω άρθρο,
ανήκεις στο πλήθος.....!
σκέψου τι έκανες και τι πρέπει να κάνεις.....?


7seven Senses.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είμαι δάκρυ στο λαιμό-Ασλανίδου

Η ζωή μας..........ένα πέρασμα......!


7seven Senses.

club speaking είπε...

Φοβερά & τα δύο τραγούδια.!!!!.

Μία Συγνώμη..Την οφείλω.
Μου πεισμώσατε βλέπω, αλλά με πέρνετε με το καλό «μονάκριβές μου & αγαπημένες μου fιλενάδες.».!!!.
Τι να πω εγώ.??? Έχω πάθει κρίση ταυτότητας.!!!.
Ήμουν χτές δεν ήμουν δεν το γνωρίζω.
Χώρια που κοιτάω την ταυτότητά μου καμιά 20αριά φορές την μέρα μη δω άλλο όνομα μη και αλλάξει έχω κααραμπερδευτεί λέμε.!!!.
Ξέρετε τι είναι να αλλάξω καρδαρόμπα να φύγουν τα αντρικά και στην θέση τους να μπούν γυναικεία.???
Αυτό απαιτεί έξοδα.!!!.

Καλά ψαρώνετε.??? Εμένα αν μου το γράφατε αυτό θα τόπαιρνα ως αφορμή για καμιά 200αριά σχόλιά μου.!!!.

Να Περάσετε Όσο Καλήτερα Μπορείτε Αυτόν Τον Λίγο Αύγουστο που Μας Απέμεινε.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Για την αντιπολίτευση..

Σταματήστε να μας πιέζετε..Αν μη τι άλλο θα πέσουμε.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Τα τραγούδια τακούμε και τα ξανακούμε σε μαγαζί στο full η ένταση πανέμορφα και τα τρία του άρθρου.

Ανώνυμος είπε...

Για την γνωστή μας..

& καρτέρι & καρτέρι φιλελεύθερη λαλιά
ένα χτύπαε τ’άλλο χέρι απο την απελπισιά.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Γράψτε κανά «εύρημα» αντιπολιτευτικό να το συζητήσουμε.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Κάνω πως κάνω τα περισσότερα σχόλια δικά μου.
Εκείνο το ΤΑΛΙΜΠΑΝΙΣΤΑΝ το κοιτάω το ξανακοιτάω δε μου κάθεται και πολύ καλά μη και υποψιαστώ ότι γράφτηκε για μένα.???

Ανώνυμος είπε...

Που είστε..

«Κουκουλοφόροι» του καληνυχτάκου.???

Kαλημέρες.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Ήρθαν Oι Τουντζαίοι.???

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ είπε...

Κρίμα που δεν είμαι πανω θα έδειχνα τα «αξιοθέατα» εγώ στους Τουωτζαίους.!!!.

club speaking είπε...

Αν τολμάς..

Μπές στην «αρένα» αγανακτισμένε να σε ρίξω στα λιοντάρια.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Η αντιπολίτευση του Δήμου μας, έχει επιδωθεί δυστυχώς λόγω ανεπάρκειας στην λασπολογία, στο ψέμα, στην συκοφαντία και στην διαστρέβλωση της αλήθειας που στην ουσία την εκτίθουν.

Η συκοφαντία και το ψέμα έχουν κοντά πόδια.!!!.

Ανώνυμος είπε...

ΟΠΩΣ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΝΤΖΑΣ!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΕΨΑΧΝΕ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥ!ΤΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΡΩΤΗΣΤΕΤΟΝ!
Ο ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΘΑ ΧΑΪΔΕΥΕ ΤΟ ΜΟΥΣΤΑΚΙ ΤΟΥ!
Ο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑ ΠΕΙΝΑΓΕ!
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΣ ΘΑ ΚΟΙΤΑΓΑΝ ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΦΥΓΕ ΠΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΣΟΝ!
ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΣ ΘΑ ΚΟΙΤΑΓΑΝ ΟΠΩΣ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΡΕΝΟ!

Ανώνυμος είπε...

Ποιά είσαι συ..Κακίστρω.???

Ανώνυμος είπε...

Σάββατο 31 Αυγουστου ώρα 8:30..

Τι πολιτιστικά δρώμενα έχει στο νέο Μοναστήρι:???

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ

ΚΟΙΜΑΤΑΙ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ .....Ο ΜΠΕΚΡΗΣ

ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ

ΚΑΙ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ..


θα γινόταν μεγάλη επιτυχία
στις πολιτιστικές δράσεις
που διοργανώνετε!!!

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΤΟ ΒΛΑΚΟΖΕΥΓΑΡΟ»


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

«ΒΛΑΚΑ ΜΕ ΑΝΕΒΑΖΑΝΕ
ΒΛΑΚΑ ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΖΑΝΕ
ΤΩΡΑ ΑΠΟΒΛΑΚΩΘΗΚΑ ΤΕΛΕΙΩΣ!!!!
ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ ΠΟΥ ΉΜΟΥΝΑ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΝΟΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΒΛΑΚΕΙΑ ΜΟΥ !!»


ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

«ΒΛΑΚΑΣ ΕΓΩ- ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ
ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΛΑΚΟΖΕΥΓΑΡΟ !!
ΜΑ ΕΝΑ ΒΛΑΚΟΖΕΥΓΑΡΟ !!!!!»Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ


Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΤΟ Δ.Σ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΒΟΣΚΗΣ ΤΩΝ 6 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 2003!!!!!!!ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ .

ΤΟ ΜΕΝ ΔΣ ΞΕΧΡΕΩΣΕ ΤΟΝ ΒΟΣΚΟ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΞΕΧΡΕΩΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ……


ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΠΕΦΤΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕΣΑ……….

Ανώνυμος είπε...

Εσείς είστε ποιό δεξιά της δεξιάς.

Γιαυτό δεν μιλάτε για δημοκρατία και πολιτισμό αυτοί είστε.-

Ανώνυμος είπε...

μαλλον δεν θα χρειαστει να μπω σ αυτη τη σελιδα μετα τις εκλογες,γιατι παλι τα ιδια θα γραφετε με τη μονη διαφορα ισως αλλαξουν καποια ονοματα.τα ΒΑΣΙΚΑ ομως θα ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΔΣ ΞΕΧΡΕΩΣΕ ΤΟ ΒΟΣΚΟ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2003.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.ΠΗΓΕ Ο ΒΟΣΚΟΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΟΙΤΑΞΑΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ,ΕΙΔΑΝ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΗΓΕ!!!ΑΠΟ ΤΟ 2003 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2013 ΠΗΓΕ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΠΑΛΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΣ.ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΩΡΙΝΟ ΔΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΙ ΧΑΟΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΑΦΗΣΕΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΣΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ....

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ -

Ανώνυμος είπε...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Μηδενική Αντίληψη η λαμογιστικη νοοτροπια??

Εφοσον ο δημος ζητάει χρήματα που
λειπουν απο το ταμειο και ο βοσκος τα εχει πληρωσει σημαινει οτι καποιος πηρε τα χρηματα αρα στο ταμειο υπαρχει ελλειμα

ποιος λοιπον πηρε τα χρήματα;

Γιατι καλύπτουν αυτον που τα πηρε;

ποιοι ειναι υπεύθυνοι για το ελλειμα;

Ξερετε ποιοι ειναι οι υπευθυνοι;
ο πρωην και νυν δημαρχος
ο αντιδημαρχος και ο οικονομικος
προισταμενος και φυσικα ο ταμιας
ο Γιωργακης

Που βρίσκετε πονηρέ Δήμαρχε ο ταμιας?
Γιατι δεν εκανες διαχειριστικο ελεγχο πονηρε δημαρχε οταν παρελαβες και τα φορτωσες στα γεροντακια?? αντε και στον ταμια τον Γιωργακη,οι αλλοι δεν ειναι υπευθυνοι;
Τοτε γιατι οριζουμε προισταμενους αντιδημαρχους και δημαρχους; για να κανουν απευθειας αναθεσεις;

Εγω το ξερω πονηρέ δημαρχε, για τον κοσμο ζηταω να απαντησεις.

Οσοι ειστε δύσπιστοι για αυτα που γραφω πηγαίνετε στο δημαρχειο να παρετε απαντηση απο τον κουτοπόνηρο Δημαρχο.

29 Ιουνίου 2013 - 4:51 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΡΠΑΧΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ -ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΟΥΝΑ ΡΑΤΣΑ ΟΥΝΑ ΦΑΤΣΑ

ΟΙκονομικό σκάνδαλο στέλνει στο εδώλιο τον νυν και πρώην δήμαρχο Μυκόνου
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για σοβαρά αδικήματα που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών του δήμου Μυκόνου στέλνει ο εισαγγελέας Εφετών, Γιώργος Οικονόμου, τον νυν και τον πρώην δήμαρχο του νησιού, δύο αντιδημάρχους, τρεις δημοτικούς υπαλλήλους και έναν ξενοδόχο.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται την παραπομπή των οκτώ κατηγορουμένων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων προκειμένου να λογοδοτήσουν για όσα τους αποδίδονται ότι τέλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα «Νέα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων ήταν συνεπείς και εμφανίζονταν στον δήμο να πληρώσουν για κάθε σεζόν τα αποκαλούμενα τέλη παρεπιδημούντων. Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι δημοτικοί υπάλληλοι φέρεται ότι τους έδιναν πλαστά διπλότυπα είσπραξης, βάζοντας στην τσέπη τους τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στα επίδικα τέλη.

Κατά την κατηγορία, η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται ότι με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα ξεπερνάει τα 10 εκατ. ευρώ.

Κατά τον εισαγγελέα, προκύπτουν ενδείξεις για απιστία διά παραλείψεως με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Νόμου 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου εις βάρος του νυν δημάρχου Μυκόνου, Αθανάσιου Κουσαθανά-Μέγα και του πρώην δημάρχου, Χρήστου Βερώνη, αδίκημα που αντιμετωπίζουν και δύο αντιδήμαρχοι (πρώην και νυν).

Τη λίστα των κατηγορουμένων συμπληρώνουν τρεις υπάλληλοι του δήμου, προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας, εισπράκτορας και ταμίας και ένας ξενοδόχος.

Ο ΒΟΣΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΑΘΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ....
ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΒΟΣΚΟΣ?? ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ Δ.Σ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ ΠΑΛΙ....

ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ? ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ...
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ!!!

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΒΟΣΚΟΣ ΓΛΙΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ..ΠΑΡΤΑΚΙΑΣ Ο ΒΟΣΚΟΣ

ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΡΩΤΑΩ...

ΕΣΥ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ???

Περιμένω απάντηση Δ.Σ εδώ και έξι μηνες
Εισαι υποχρεωμένος να απαντήσεις.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΛΩΣ ΕΠΡΑΞΕ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ,ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΡΩΗΓΟΥΜΕΝΟΙ.ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΒΟΣΚΟΣ;ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΩΡΙΝΟΙ ΣΕ ΟΤΙ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΒΡΗΚΑΝ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΝ ΠΙΣΤΕΥΩ.ΠΗΓΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΔΣ.ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ;ΟΙ ΤΩΡΙΝΟΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΒΗΣΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ;ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ!!!ΑΝΑΛΥΩ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΗ!

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΗ!

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΥ Ο ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ,ΜΠΑΒΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΑ ΗΡΕΜΗΣΕ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ ΑΛΛΟΝ ΕΚΑΝΕ ΑΝΤΙ.

Ανώνυμος είπε...

..ΕΜΠΑΡΓΚΟ..

Ανώνυμος είπε...

Ναί! εμπάργκο κήρυξε ο δομοκός στην αμερική!
Ήθελα νάξερα γιατί κάθεσαι τζάμπα όρθιος!
Από το καθιστός μιά ψίχα καλήτερα το ξαπλωτός!

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΛΛΕΣ

Ανώνυμος είπε...

29 Μαΐου 2013 - 12:23 π.μ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΞΥΠΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕ
ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Έλεγξα όλες τις τελευταίες απευθείας αναθέσεις καθώς και μια σειρά ενεργειών του Δημου, κατά την άποψη μου εγιναν πολλές παρατυπίες και παρανομίες
Επίσης παρατηρήσαμε ότι στο προηγούμενο οικονομικό ετος έχουμε πολυ λιγοτερες απευθείας αναθέσεις .
Από την ημερομηνία που ανέλαβε ο Γκουβας οι απευθείας αναθέσεις πέφτουν Βροχή.
Αυτή την φορά, συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία και θα προβούμε σε ολες τις νόμιμες ενέργειες προστατεύοντας τα δικαιώματα των δημοτών.
Ο δήμαρχος σίγουρα θα χρειαστεί ισχυρή ομπρέλα για να αποφύγει το "βρέξιμο"..…

Μετά από όσα αναφέραμε, αν ο δήμαρχος μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες δεν προβεί σε αντικατάσταση του αντιδημάρχου Γκουβα και όλων των αντιδημάρχων θα προκύψει σοβαρότατο θέμα.

Τα χρονικά περιθώρια και οι ανοχές τελειώσανε

Λυπάμαι Δήμαρχε σε προειδοποίησα πολλές φορές αλλα εσύ το βιολί σου
Με τον νυν αντιδήμαρχο Γκουβα και τον πρωην αντιδήμαρχο Σκριμπονη , με το Τσέλιγκα και όλους τους παρελκόμενους…… δεν γίνεται χωριό ,μόνο πανηγύρι γίνεται……………και από πανηγύρια έχουμε χορτάσει…….

Δεν έγινες δήμαρχος επειδή ήσουνα «ωραίος»!!!...
Μπέρδεψες τις εποχές Δήμαρχε και πρόσβαλες το συμβόλαιο που υπογραψες με τον δημότη με το οποίο του εγγυήθηκες ένα καλύτερο και αξιοπρεπές μέλλον.

"Ο εγγυητής του συμβολαίου".

Δεν φταίω εγώ…..το "γραμμάτιο" φταίει …..δεν το πλήρωσες Δημαρχε και διαμαρτύρεται…

Οι ανοχές του δημότη τελειώνουνε τέλος Ιουνίου…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

29 Μαΐου 2013 - 12:23 π.μ.

27 ιουνιου ο δημαρχος υπεγραψε την παραιτηση του τριων Αντιδημαρχων


ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Δομοκός 27 Ιουνίου 2013

Θέμα: «Ανάκληση Αντιδημάρχων λόγω παραίτησης και ορισμός νέων»
Ο Δήμαρχος Δομοκού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α’. Κάνουμε δεκτούς τους λόγους και αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις των 1ου ,2ου , 3ου Αντιδημάρχων κ.κ: Γκούβα Γεώργιου του Βασιλείου, Γραμματίκα Κων/νου του Σεραφείμ, Ματσαδέ Σπυρίδωνα του Στυλιανού.

β’. Για εξαιρετικά λειτουργικούς λόγους, δεν κάνουμε δεκτή και δεν αποδεχόμαστε προσωρινά, την παραίτηση του 4ου Αντιδημάρχου κου. Δημούδη Δήμου του Θεοδώρου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Φθιώτιδας, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δομοκού, επίσης να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.domokos.gr σε όλους τους Αντιδημάρχους,στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,και στους εκπροσώπους των παρατάξεων της μειοψηφίας, και στους Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δομοκού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Στυλιανός Αντ. Σύρος

27 Ιουνίου 2013 - 2:09 μ.μ.

Περι ωρας 2 μμ ……η ανακοίνωση της κυριας Αναστασίας ...μπραβο ενημερωση η Αναστασια!!!!!ουτε η γραμματεας του δημαρχου να ητανε!!!

Καλημέρα σε όλους τους Παρατηρητές, Ρεπόρτερ, Αγανακτισμένους και φυσικά Ανώνυμους!
Τελικά όντως η Ελλάδα δεν θα αλλάξει ποτέ! Όχι γιατί κυβερνάται από ικανούς ή μη ικανούς... αλλά γιατί σχολιάζεται χυδαία και ψηφίζεται από ανθρωπάκια που δεν έχουν το θάρρος να γράψουν ούτε το μικρό τους όνομα δημόσια, αλλά μπορούν κάλλιστα να αναφέρονται επώνυμα στους άλλους,και με γνώμονα την ημιμάθεια και το δήθεν ενδιαφέρον για τον τόπο, να εξάγουν συμπεράσματα!! Έχω μια βασική απορία...όλοι εσείς που σχολιάζετε με τόσο "κόσμιο" τρόπο γιατί δεν ηγείστε μια κίνησης που θα αναλάβει εκείνη τον τόπο???
Μήπως γιατί η ανάληψη ευθύνης είναι δύσκολη???
Μήπως γιατί δεν μπορείτε ούτε τον κόσμο να πείσετε να σας ψηφίσει???
Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τα στενά τοίχη ενός φτωχού μυαλού!!! Είναι σίγουρο, ότι ούτε ένας σας δεν θα υπέγραφε επώνυμα αυτά που γράφει εδώ. Όταν βρεθεί το θάρρος της επώνυμης γνώμης και φορεθούν παντελόνια, τότε μπορεί και τα σχόλια σας από κουτσομπολιά να γίνουν γνώμες!
Θέλει μαγκιά να εκτεθείς και να ηγηθείς!!!

27 Ιουνίου 2013 - 2:09 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕ

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟ 2000

ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ ...

ΠΡΟΣΕΧΕ ..ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Konstantinos Karasantes είπε...

Δεν πρόκειται για πραγματικές απευθείας αναθέσεις (αυτές τουλάχιστον που εχει ορίσει ο νομοθέτης)
Προκειται για "πάρτι" των απευθείας αναθέσεων το οποίο συντηρεί το πελατειακό του σύστημα αλλά βλάπτει τον δήμο, αφού αν, αντί για κατατμήσεις και απευθείας αναθέσεις, γινόταν διαγωνισμός ο δήμος θα εξασφάλιζε φθηνότερες τιμές. Επίσης, πολλές από τις απευθείας αναθέσεις είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν πραγματοποιούνται (τα έργα) και υπάρχουν πολλές υποψίες για υπερτιμολόγηση.
Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ και για να μην αφήσει εκτεθειμένους τους δημότες στους ανεπαρκείς δημάρχους σκέφτηκε τις απευθείας αναθέσεις!!!!!
Φυσικά δεν σκέφτηκε ότι αυτό θα γινόταν συνήθεια ,τελος παντων…..

Ο νομος δίνει το δικαίωμα της απευθείας ανάθεσης στο δήμαρχο για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ απρόβλεπτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις.
Το ποσό για όμοιες η ομοειδής υπηρεσίες που εχει δικαίωμα ο δήμαρχος είναι σε ετήσια Βάση (εως 15000 ευρω ).
Η κατάτμηση προμηθειών υλικών και εργασιών (συνολικού ΕΤΗΣΙΟΥ κόστους πάνω από 15.000 ευρω) που κανει ο δήμαρχος κατά ενότητες δήμου είναι σαφέστατα παράνομη .
Αυτό αφορά μόνο για δημόσια έργα του δήμου και όχι για εργασίες και προμήθεια υλικών (ακομα και αν αυτές –αυτά ενσωματώνονται στα έργα )
Άλλωστε για τέτοιες περιπτώσεις εχει αποφανθεί πολλές φορές η νομολογία του ελεκτικού συνεδρίου


Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΡΑΣ
ΕΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»

Ανώνυμος είπε...

Αμα ψαχνεις για διαχειριστικο ελεγχο

τρεχα γυρευε.

Ανώνυμος είπε...

Απευθείας αναθέσεις....

"Η ανόητη νοοτροπία του παρτάκια στη χώρα μας περνιέται και για μαγκιά"

Author Details