ΙΕΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά λείψανα ανακαλύφθησαν εντός του οικοπέδου χρ. Καλτσουνούδη.

Εις την θέση αυτή είχαν αναφανή κατά καιρούς πήλινα ειδώλια και επιγραφαί, επί πλέον δε κεφαλή κόρης , περιελθούσα στο μουσείο του Βόλου, εκ του λόγου τούτου ο χώρος επετηρείτο υπό της αστυνομίας και είχεν απαγορευθεί οιαδήποτε σκαφή ή ανέγερσης κτίσματος.

Αι ανασκαφαί απεκάλυψαν , δρομικών κτήριον εν είδει στοάς 30 [ήτοι <εκατόμπεδον> ] και πλάτους 6 μ. , λιθόκτιστον κατά το θεμέλιον και την κρηπίδα, το οποίο ανάγεται εις τον 4ον αι. π.χ.

Παλαιότερα αρχιτεκτονικά λείψανα ευρέθησαν βαθύτερον εις δύο σημεία, η ακριβής ηλικία των όμως δεν εξηκριβώθη. Κατά πάσαν πιθανότητα ανάγονται εις τας αρχάς του 5ου ή το τέλος του 6ου αι. π.χ.

Η <στοά> ήτο αρχικώς διηρημένη εσωτερικώς εις δωμάτια τετράγωνα [4,35*4,20] , τα διαχωρίσματα όμως και εν μέρει και τμήμα των εξωτερικών τοίχων κατεστράφησαν , όταν το 1956 ανηγήρθει η αντισεισμική οικεία του ιδιοκτήτου .

¶φθονα πήλινα , ιδίως ειδώλια κ.α. αναθήματα ευρέθησαν εκτός της <στοάς>, προπάντων εις το νότιο μέρος , εξ αυτών δε και εκ τινων επιγραφών διεπιστώθη, ότι το κτίσμα ανήκεν εις το εν προέρνη ιερόν της Δήμητρος.

Κ ι ν η τα ε υ ρ ή μα τα :

Εν συνόλω , κατά τάς ανασκαφάς εις το ιερόν ευρέθησαν :

Επιγραφαί τέσσαρες.

Πήλινα αγγεία(τα πλείστα μονόχρωμα) περί τα εκατό.

Πήλινα ειδώλια περί τα διακόσια πενήντα.

Μετάλλινα πενήκοντα.

Νομίσματα εννέα.

Και γλυπτά επτά τεμάχια.

Πρόκειται δηλαδή περί πλουσίας συλλογής , της οποίας η λεπτομερειακή σπουδή και μελέτη δεν έχει εισέτι περατωθή.

Η σπουδεότερη επιγραφή από το ιερό , βρέθηκε κατόπιν υποδείξεως από τον κ. Ζαμπόγα.

Πρόκειται περί μεγάλης ναισκομόρφου αετωματικής στήλης εξ εντοπίου μαρμάρου, ελλιπους δεξιά , ύψους ολικού 1,04, πλάτους σωζομένου 0,74 μ.

Η υπάρχουσα αρχικώς γραπτή παράσταση έχει ολοσχερώς εξαλειφθή , επί του επιστυλίου δε σώζεται η επιγραφή:

ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΑΝΔΡΑΓΑΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ ΙΕΡΗΤΕΥΟΥΣΑ

Εξ αυτής μανθάνομεν ότι πρόκειται περί αναθέσεως της ιερείας της Δήμητρος , παραιτέρω διδασκόμεθα περί του ιερού της θεάς.

Η επιγραφή χρονολογείτε το β΄ μισό του 2ου π.χ. αι.

Πρόκειται πάντως περί του πρώτου ανασκαφικώς βεβαιουμένου ιερού της θεάς εις την θεσσαλία.

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details