ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ»


 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» 

Ο Δήμαρχος Δομοκού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:

 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 216.652,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (174.720,00 € + 41.932,80 € Φ.Π.Α. 24%). 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού, Οδός: Πλατεία Μουσων 1, Ταχ.Κωδ.: 35010 Τηλ.: 2232022385 Fax: 223202301

2 E-mail: info@domokos.gr, Ιστοσελίδα: www.domokos.gr 

2) Κωδικός CPV: [90530000-1] –

 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων 

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

 4) Περιγραφή της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΧΥΤΑ, για 2 έτη, με σκοπό τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Δομοκού.

 5) Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και θα ανατεθεί ως ενιαία. Προσφορές υποβάλλονται για σύνολο των υπηρεσιών. 

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 8) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της ως εξής: -Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

11) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6262.0005 των προϋπολογισμών του Δήμου Δομοκού για τα έτη 2024,2025 και 2026. 

12) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. 

13) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 3.494,40 €). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 4 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 6.988,80 €). 

14) Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και τα άρθρα της διακήρυξης. 

15) Ειδικοί όροι: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr). 

16) Δημοσιεύσεις: Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει : • «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr • «ΣΕΝΤΡΑ», 2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail: sentra@sterea.gr Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details