Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δομοκού

 


Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 6/11/2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 Θέμα 1o: Έγκριση 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου:¨Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Τ.Κ. Ξυνιάδος και Τ.Κ. Πολυδενδρίου Δήμου Δομοκού". 

Θέμα 2o: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς - Οικονομικής Προσφοράς και Κατακύρωσης με την Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: "Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προ 

Θέμα 3o: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Κατακύρωσης με την Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για το έργο με τίτλο: "Κατασκευή Τεχνικών έργων αποκατάστασης ζημιών Δ.Ε. Δομοκού" 

Θέμα 4o: Έγκριση Πρακτικών 1ου, 2ου και 3ου για την προμήθεια με τίτλο: "Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου άρδευσης ευρύτερης περιοχής Δήμου Δομοκού"

 Θέμα 5o: Έγκριση Πρακτικών 1ου, 2ου και 3ου για την προμήθεια με τίτλο: "Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου άρδευσης Νέου Μοναστηρίου" 

Θέμα 6o: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Κατακύρωσης με την Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για το έργο με τίτλο: "Κατασκευή Τεχνικών έργων αποκατάστασης ζημιών Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας" 

Θέμα 7o: Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 Δήμου Δομοκού Θέμα 8o: Αποδοχή των όρων ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ: 6003187 στο Πρόγραμμα "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021- 2027.

 Θέμα 9o: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου προσφοράς για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ "DANIEL" με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Θέμα 10o: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ" με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Θέμα 11o: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου προσφοράς για την "ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ "DANIEL" με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Θέμα 12o: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την Αγωγή του Θωμά Λάγγα κατά του Δήμου Διανομή μέσω'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 65437324ec7923460abb27aa στις02/11/23 12:00 Δομοκού 

Θέμα 13o: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου:¨Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Τ.Κ. Εκκάρας Δήμου Δομοκού (Δρόμος 1)". 

Θέμα 14o: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου:¨Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Τ.Κ. Εκκάρας Δήμου Δομοκού (Δρόμος 2)". 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details