Μετά από σχετικές ερωτήσεις μελών για το πώς εκλέγονται τα τοπικά συμβούλια!


Μετά από σχετικές ερωτήσεις μελών για το πώς εκλέγονται τα τοπικά συμβούλια!

Ανημέρωτοι παραμένουν αρκετοί συμμετέχοντες στις τοπικές εκλογές για την διαδικασία ανάδειξης των τοπικών συμβουλίων.
Τα πράγματα για τις μονοεδρικές , αυτές που εκλέγουν μόνο ένα άτομο είναι πολύ απλά . Πρόεδρος γίνεται αυτός που θα πάρει στο «κουτί» τον τοπικών εκλογών τους περισσότερους σταυρούς.(κανένα ρόλο δεν παίζουν τα αποτελέσματα στο άλλο «κουτί»  όπου ψηφίζουν για το Δημοτικό συμβούλιο!
Στα διαμερίσματα όπου βγαίνουν 5μελή μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγει  η κάλπη τον τοπικών εκλογών και γίνεται καταμέτρηση ψηφοδελτίων(όχι σταυροδοσίας), στην συνέχεια γίνεται διαίρεση του συνολικού αριθμού ψηφισάντων μόνο στο τοπικό και διαίρεση δια 5 για να βγεί το εκλογικό μέτρο. .(κανένα ρόλο δεν παίζουν τα αποτελέσματα στήν άλλη κάλπη   όπου ψηφίζουν για το Δημοτικό συμβούλιο!


Δείτε ένα παράδειγμα !
Τοπική κοινότητα όπου ψηφίζονται τρία ψηφοδέλτια.
Το Α λαμβάνει 405 ψήφους
Το Β λαμβάνει 316 ψήφους
Το Γ λαμβάνει 86 ψήφους
Συνολικά ψήφισαν 807
Διαιρούμε το 807 δια το 5 και βγαίνει  161 ( είναι το εκλογικό μέτρο)
Στην πρώτη κατανομή έχουμε
Το Α που Έχει 405 ψήφους δια το 161 λαμβάνει 2 εδρες και 83 σταυρούς υπόλοιπο
Το Β που έχει 316 δια το 161 λαμβάνει 1 έδρα και υπόλοιπο 155 σταυρούς
Το Γ που Έχει 86 δεν παίρνει έδρα και εχει υπόλοιπο 86 σταυρούς
Συνολικά απο την πρώτη φάση δόθηκαν 3 έδρες.

Στη  Β κατανομή
Το  Β λαμβάνει ακόμα μία έδρα επειδή έχει μεγαλύτερο υπόλοιπο
Στη Γ κατανομή
Το Γ λαμβάνει μία έδρα και συμπληρώνει το πενταμελές
Ετσι έχουμε
ΤΟ Α 2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΤΟ Β 2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ Γ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Αμέσως μετά γίνονται εκλογές μεταξύ των δύο πρώτων από τα δύο πρωτα ψηφοδέλτια(δηλαδή του Α και του Β)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ


Ακολουθεί ο Νόμος με τα σχετικά άρθρα!!!
Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων –
 Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3852/2010 Το άρθρο 8 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
1.      Όργανα των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, µε βάση τα στοιχεία µόνιµου πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι: α) Το συµβούλιο της κοινότητας. β) Ο πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας
2.      . 2. Το συµβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) µέλη σε κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) µέλη σε κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001- 10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) µέλη σε κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) µέλη σε κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
3.      3. Όργανο των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίους (300) κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.

Άρθρο 17
 Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων
Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 18Α, προστίθεται άρθρο 18Β ως εξής: «Άρθρο 18Β Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων – Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
1.      Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται µε χωριστή κάλπη και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των µεµονωµένων υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται µε γραπτή δήλωση κάθε υποψήφιου, στην οποία αναγράφεται η κοινότητα για την οποία κατατίθεται υποψηφιότητα και το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου. Τα ονόµατα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο τίθενται µε αλφαβητική σειρά. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18. 2. Στη δήλωση επισυνάπτονται: α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου, όπου είναι υποψήφιος. β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ηµέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος. γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος έχει καταθέσει υπέρ του δηµοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µπορεί να γίνεται αναπροσαρµογή του ποσού αυτού. 3. Αν µε τη δήλωση υποψηφιότητας δεν προσκοµίζονται τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο δικαιολογητικά ή η δήλωση υποψηφιότητας δεν περιλαµβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 1 ή υποβάλλεται εκπρόθεσµα και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη και ο υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα, απλά σφάλµατα στην αναγραφή των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων υποψηφίου, µπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αµφιβολία από τα λοιπά προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 4. Η δήλωση υποψηφιότητας επιδίδεται από τον υποψήφιο ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψηφίου, στον πρόεδρο του πολυµελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας. 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να θέτει υποψηφιότητα σε περισσότερες της µίας κοινότητες ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώµατα.»


Άρθρο 34 Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων

 Στο ν. 3852/2010, µετά το άρθρο 37, προστίθεται άρθρο 37Α ως εξής: «Άρθρο 37Α Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων Στις κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου η εκλογή του προέδρου του συµβουλίου διενεργείται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά το άρθρο 18Β, πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωµατικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.»Κατανομή εδών συµβούλων της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1.      Στις εκλογές των συµβουλίων κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, η κατανοµή των εδρών γίνεται αναλογικά, µεταξύ όλων των συνδυασµών που συµµετείχαν στις εκλογές για το συµβούλιο της κοινότητας, µε τον ακόλουθο τρόπο:
 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην κοινότητα όλοι µαζί οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του συµβουλίου κοινότητας. Το πηλίκο που προκύπτει αυξηµένο κατά µία µονάδα, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων των συνδυασµών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούµενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός. Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο πρωτοδικείο.
2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το συµβούλιο της κοινότητας, οι σύµβουλοι της κοινότητας εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του συµβουλίου της κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύµβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί.
3. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.»

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details