3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δομοκού

Ο Δήμος Δομοκού ύστερα από την υπ' αριθ. 78/2018 (ΑΔΑ:Ω189Ω9Α-ΧΨΦ) απόφαση του Δ.Σ η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 4210/86569/18-6-2018 (ΑΔΑ: 751ΥΟΡ10-ΚΤΝ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών, κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του (ανάγκες καθαριότητας) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικές περιόδους:

3 Υ.Ε. - Εργατών συνοδών απορριμματοφόρου

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατάφθϊνοΰσα ^ετ^ά^Ιεβάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, εμπειρία).
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details