ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1η / 2014

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    1η / 2014  
   
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 27η Ιανουαρίου 2014 ημέρα: Δευτέρα  και ώρα: 17:30 μμ στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
   
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2013  
1ο  Ανάδειξη (διενέργεια κλήρωσης ΠΚ. 805/14) ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή του Ν.3669/2008  "Παραλαβή Έργων" συνολικού προϋπ/σμού μέχρι €: 1.500.000,00.                                                                                                                                                               (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 1η 
2ο Συγκρότηση της επιτροπής (διενέργεια κλήρωσης ΠΚ. 681/14) του άρθρου 64 παρ.14 του Π.Δ 28/1980 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1188/1981 για την "Παραλαβή 'Εργων" συνολικού προϋπ/σμού  μέχρι €: 7.219,36 με ΦΠΑ.                                                                                                                                                               (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 2η 
3ο  Ανάδειξη (διενέργεια κλήρωσης ΑΝ.1095/13 ) ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή των άρθρων 67 παρ.1 και 70  του Π.Δ 28/1980  "Παραλαβή Προμηθειών Εργασιών και Μεταφορών" μαζί με τους αντίστοιχα ήδη κληρωθέντες υπαλλήλους.                                                                                                                                                           (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 3η 
4ο  Συγκρότηση της Επιτροπής, τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών Δημοτικών Υπαλλήλων, του άρθρου 28 παρ.1 "Παραλαβή υλικών" του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Απ.ΥΠΕΣΔΑ 11389/1993)  ύστερα απο διενέργεια κλήρωσης ΠΚ. 985/20-1-2014.                                                                                                                                                                 (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 4η 
5ο  Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.                                                                                          (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)  5η 
6ο  Κατανομή ποσού €: 18.673,81 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων έτους 2014.                                                    (Εισήγηση: Γραφείο Παιδείας - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 6η 
7ο  Κατανομή ποσού €: 14.247,66 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων έτους 2014.                                                                             (Εισήγηση: Γραφείο Παιδείας - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 7η 
8ο  Επικύρωση ενεργειών του Δημοτικού Ταμία για έκδοση εγγυητικής επιστολής  προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) ποσού €: 850,00 για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς Δομοκού.                                                               (Εισήγηση: Γραφείο Δημάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 8η 
9ο  Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης - διάθεση πιστώσεων για:  Εορτασμό της Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας 2014.                                                                   (Εισήγηση: Γραφείο Δημάρχου -Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 9η 
10ο  Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης  - διάθεση πιστώσεων για:  Εορτασμό της Τοπικής Επετείου 7ης Μαρτίου 1878 που διενεργείται στην Τ.Κ. Παλαμά.                                                                                                                       (Εισήγηση: Γραφείο Δημάρχου -Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 10η 
11ο  Έγκριση της αριθ.1/19-1-2014 Απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Ξυνιάδος που αφορά στην αξιοποίηση (εκμίσθωση) δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιφέρειά του.                                                                                   (Εισήγηση: Διοικητική - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 11η 
12ο  Διαγραφή τελών ύστερα από τις αριθ: 4 & 5/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Φ.Δ. &Α.)  περί εξέτασης σχετικών αιτήσεων φορολογουμένων.                                        (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 12η 
13ο  Εξέταση αίτησης της κας. Συργκάνη Νίκης  κατοίκου ΤΚ. Νέου Μοναστηρίου Δομοκού για Διαγραφή τελών ύδρευσης.                                      (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 13η 
14ο  Εξέταση αίτησης του κου. Συργκάνη Χρήστου  κατοίκου ΤΚ. Νέου Μοναστηρίου Δομοκού για Διαγραφή τελών άρδευσης.                                         (Εισήγηση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 14η 
15ο  Έγκριση ηλεκτροδότησης ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΚ.Μακρολειβάδου με ΑΠ: 42317902 ποσού €: 3.197,54.                                                                                 (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 15η 
16ο  Έγκριση ανάθεσης της Εργασίας "Λειτουργία και Συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Δομοκού" σε τρίτο με ανοιχτό διαγωνισμό.                                                                                                                  (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 16η 
17ο  Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο "ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ" για το οικ.έτος 2014.  (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 17η 
18ο  Έγκριση κατάθεσης πρότασης του Δήμου Δομοκού στο πλαίσιο της πρόσκλησης 59 του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π.Ψ.Σ  "ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" και του ειδικού στόχου 2.1 "Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα" για την εφαρμογή- πρόταση: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) " (Εισήγηση:  Δήμαρχος ) 18η 
19ο  Χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET) εντός καταστήματος (Επιχείρηση Αναψυχής) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κου.Αλεξίου Κων/νου στη Τοπ.Κοινότητα Δομοκού.                                               (Εισήγηση:  Υπ/σία Τοπ.Οικ.Ανάπτυξης- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)  19η 
20ο  Ορθή επανάληψη της υπ.αριθ.20/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου: "ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ.                                                               (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 20η 
21ο  Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ.                                                 (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 21η 
22ο  Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 22η 
23ο  Περί του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΔΑΣ"  εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ.                                                                                    (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 23η 
24ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΒΑΡΔΑΛΗΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ.                                                                                      (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 24η 
25ο  Έγκριση προέγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΔ ΔΟΜΟΚΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ.  (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 25η 
26ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΑΝΑΓΙΑΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.                                    (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 26η 
27ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 27η 
28ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΒΟΥΖΙΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ.                                                                                             (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 28η 
29ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 29η 
30ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 30η 
31ο  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού οικ.έτους 2014.Απόφαση Οικ.Επιτροπής: 1/1/21-1-2014. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)  31η 
32ο  Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014.                                         (Εισήγηση:  Οικονομική Επιτροπή - Σχετική η αριθ. 204/27/20-12-13 Α.Ο.Ε) 32η 
33ο  Εγκριση χορήγησης ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ποσού €: 23.085,57 στην συνταξιούχο καθαρίστρια Παιδ.Σταθμού Δομοκού κα.Αλαμάνη Ευαγγελία. (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 33η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Β. Λιόλιος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

76 comments:

Ανώνυμος είπε...

Ειλικρινά με τα θέματα έμεινα άφωνος, δεν ξέρω τι να γράψω!

Είναι τόσο σουρεαλιστική η κατάσταση στα τοπικά δρώμενά μας που όσο και να προσπαθήσω να γράψω (ότι γράψω τέλος πάντων) στο τέλος μάλλον (τα γραφούμενά μου) θα περνάνε για νηφάλιες τοποθετήσεις σεβάσμιου καθηγητή πανεπιστημίου με νόμπελ στα οικονομικά και χόμπι την κβαντική αστρολογία και την Ταϊλανδική θεατρολογία.

Τι να πει κανείς!

Αν μου έρθει παρανοϊκή έμπνευση -τότε κάτι μπορεί να παίξει.

Ανώνυμος είπε...

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΡΙΧΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Μετα την ανακήρυξη ολων των σημαντικών και ποιοτικών έργων αναμένεται η παραλαβή της "καυτής πατάτας" από κάποιο κορόιδο που ελπίζει σε συνήθειες του απλόχερου παρελθόντος
Πέραν των ανώτερων μια σουρεαλιαστικη αναβάθμιση περιμένει τον δήμο Δομοκού προς αποδοχή των μεγαλύτερων προσωπικοτήτων από το χώρο των εγκληματιών .
Αναμένεται ο ερχομός του κουφοντινα, του ξηρού κλπ που με την μεγάλη φήμη και τους συναισθηματικους δεσμούς που τους δένει με την περιοχή μας αναμένεται να δώσουν μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη στην περιοχή μας

«Πεπρωμενο φυγειν αδυνατον» ……...καιρός λοιπόν να αρχίσει ο κόσμος να μαθαίνει όλη την αληθεια για τις μεγάλες φούσκες του παρελθόντος που εχει προαναγγείλει Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Περαν του πεπρωμένου ……φυγή λοιπον προς την ανάπτυξη...
Ετσι εννοούσαν οι «άρχοντές» μας την ανάπτυξη της περιοχής μας, χτίζοντας φυλακές σε οπτική επαφή και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τα σπίτια μας
Εκτοπίζοντας τις αξιολογήσεις κάθε τυχόντα παρατηρητού που αμφισβητούσε τις ικανότητες των κυβερνώντων και προσπαθούσε να σνομπάρει όλη την προοπτική της περιοχής Δομοκού!!!

Ανώνυμος είπε...

Κάτι παίζει-έπαιξε δεν ξέρω -πήρε το αυτί μου ότι γίνεται παιχνίδι σήμερα στο δομοκό!
Όποιος γνωρίζει παραπάνω ας γράψει να μάθουμε............

Ανώνυμος είπε...

τι παιχνίδι εννοείς?

Ανώνυμος είπε...

Αξιότιμε κ Παρατηρητά...
Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η πραγματική Ελλάς εκτείνεται απο το Γιβλαρτάρ (Ηράκλειες στήλες) ένεκα των μεσογειακών αποικιών ημών, μέχρι τον Ινδόν ποταμόν και κάτι ψιλά, όσα είχε τσιμπήσει ο Αλέκος ο Μακεδών δλδ.
Που το παράξενον και γιατί εκφράζεστε τοιουτοτρόπως, αδυνατώ να σας κατανοήσω μα τον Ήφαιστον τον κούτσαβλον!
Εώς τις 10 να είναι επί του δαπέδου η ενημέρωσιν τότε θα επιστρέψουσιν...

Ανώνυμος είπε...

4έταρτος πόλος απ ότι κατάλαβα..

Ανώνυμος είπε...

Εννοω ότι η μετατροπή των φυλακών Δομοκού σε φυλακές υψίστης ασφάλειας θα αποτελέσει μια "βομβα στα θεμέλια μιας κοινωνίας" και αν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το όλο εγχείρημα εγκυμονεί τρομερούς κινδύνους με απρόβλεπτες συνέπειες για την κοινωνίας μας.

οι φυλακές είχαν προαναγγελθει ως εργα που θα βοηθούσαν την ανάπτυξη της περιοχής μας.
πριν απο πολυ καιρο ειχα πει λογω του λάθους σημείο που βρίσκονται οι φυλακές θα δημιουργησουν κοινωνικό πρόβλημα .

Σε μια φυλακή αγαπητε μου δεν πανε τα καλα παιδιά αλλα εγκληματίες που δεν υπολογίζουν τιποτα και αν προσπαθήσουν να αποδράσουν είναι πολύ πιθανόν οτι θα κινδυνέψουν άνθρωποι και δεν θέλω να είναι συνάνθρωποι μου,συγγενείς μου η το παιδί μου.

Το μεγάλο λάθος που διέπραξαν αυτοί που έφτιαξαν τις φυλακές σε απόσταση ενος χιλιομέτρου απο κατοικημενες περιοχές και παιδικές χαρές εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.

το δε τραγικό λάθος της απόφασης της πολιτείας να μετατρέψουν σε "φυλακές υψίστης ασφαλείας"
σημαίνει οτι θα μεταφερθούν εγκληματίες οπως ο κουφοντινας και ο ξηρος κλπ πράγμα επικίνδυνο για την περιοχη μας.

Ανώνυμος είπε...

Για τις φυλακές και για αυτούς που τις έφεραν....
Στο κάπως, νοσηρή η φαντασία τους, αλλά χαριτωμένη βρε παιδί μου!
Είναι μοναδικά δείγματα τέρμα και συνεπώς μετά τον θάνατό τους πρέπει να μπαλσαμωθούν και να βυθιστούν σε δεξαμενές φορμόλης για να τους θαυμάζουν οι επόμενες γενεές!

Ανώνυμος είπε...

Ο πανικός δεν παράγει παρά πανικό, ηττοπάθεια, αστάθεια, εικόνα κατάρρευσης για τον πανικόβλητο, αυτό είναι κοινό μυστικό.
Πως όμως να καταλάβει εκείνος που ο πανικός τον άρπαξε απο τον λαιμό ότι οι φωνές και οι τσιρίδες είναι το τελευταίο που θα τον βοηθήσει;;
Ετσι και αλλιώς πάντως, αυτή η πολιτική του τίποτα δεν έχει κανένα μέλλον.
Η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών δεν είναι δυνατόν να την ξαναδεχτούν.

Τέλος στα σούργελα που θέλουν να καμώνονται τους κυβερνήτες!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ
ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ "ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ"
ΟΤΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΙΣΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΞΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΞΑΝΑΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ/Σ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΙΣΧΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Ο μοναδικός καημός όλων σας ειναι να μάθετε ποιος σας χαλασε την "σουπα" της αρπαχτής!!!
ποιος είναι αυτός που τόλμησε να φέρει τόση αναστάτωση

Να εύχεστε να ειναι μονο αυτο, διοτι αν εχει δικιο ο παρατηρητης γυρω απο τις συνέπειες του μολυσμενου και υπερχλωριωμενου νερου,τοτε έχουν δηλητηριαστει εκατοντάδες ανθρώπους και εχουν μολυνθει αλλοι τοσοι και βεβαια τα παιδιας μας
Τριαντα χρονια το θεμα του νερου ηταν ενα θεμα που δεν ενδιέφερε κανεναν ,μονο οι αρπαχτές ηταν το
ηταν στο επίκεντρο των συζητήσεων.
Οταν ανοιξε το θεμα της ποιοτητας του νερου πεσαμε ολοι πανω του,
Οταν ανοιξε το θεμα της αποστασης των φυλακων από τα σπιτια μας και της επικινδυνοτητας αυτων πεσαμε ολοι πανω του
Οταν ανοιξε το θεμα της κακοδιοικησης και κακοδιαχειρησης πεσαμε ολοι πανω του.
Οταν ανοιξε το θεμα της διαφθορας
κοντεψαμε να τον κατασπαραξουμε.

Οταν ανοιξε το θεμα της συνεργασια ολων μας μουγγαθηκαμε ...

Ανώνυμος είπε...

Συνεργασία δι’ αλληλογραφίας δε γίνεται, γίνεται?
Φτάνουμε στην κρίσιμη ημερομηνία σιγά-σιγά....
Αρχίζει ο προσυλιτισμός και το αμόλυμα βλαμμένων κάθε απόχρωσης...
Ξεκινούν τα πάρτι και τα φεστιβάλ στα χωριά μας, ω! τι ευτυχία!

Ανώνυμος είπε...ΡΕΠΟΡΤΕΡ το θέμα της συνεργασίας ολων μας ειναι ΒΑΣΙΚΟ

ΝΕΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ για:


Την ανάδειξη των δυνατοτήτων μας στον τομέα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, όχι με αποκλειστικό σκοπό την απορρόφηση κονδυλίων αλλά με τρόπο που να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Την αξιοποίηση της μοναδικότητας των προϊόντων μας.

Τη διατήρηση και προβολή των παραδόσεών μας.
Την ενίσχυση και το σχεδιασμό νέων δράσεων σε τομείς όπως ο Πολιτισμός και η Παιδεία.
Την αλληλεγγύη και το σεβασμό στον κάθε πολίτη.
Τη διαφάνεια και την τιμιότητα.
Την ουσιαστική και συνεχή στήριξη των μικρών χωριών του Δήμου μας.
ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

περιφερομενε συμφωνώ με τις απόψεις σου,αλλα το σπορ της πολιτικης με τους υπάρχοντες κανονες δεν μπορω να το αντεξω.
Οσο αφορα την αναπτυξιακη και υπερασπιστικη τακτικη των δικαιωματων μιας σωστης κοινωνιας ειμαι μαζι σου.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Για την επιχορήγηση των ομάδων, Αχιλλέα κλπ

29 Αυγούστου 2012 Ο ρεπορτερ ειπε..

Ο Μπερδεμένος Δήμαρχος

Εμείς του αναθέσαμε την διαχείριση δημοσίου χρήματος και αυτός νομίζει ότι είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.
Εδώ και ένα χρονο μας ελεγε:
Δεν υπήρχαν χρήματα για την υγεία των πολιτών (για χλωριωτες –για αναλυσεις και γεωτρήσεις ποσιμου νερού κλπ - για διαδυκτυο διοτι υπαρχει αδυναμία συνταγογραφησης φαρμάκων στα κοινοτικά διαμερίσματα )
Δεν υπήρχαν χρήματα για την ασφάλεια των πολιτών(τα περιπολικά δεν έιχαν βενζίνη να κινηθούνκλπ )
Δεν υπήρχαν χρήματα για την εκπαίδευση –μεταφορά μαθητών (κλείνανε τα σχολεία)
Δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν οι υπάλληλοι
Αλλά τώρα υπάρχουν χρήματα !!!, άκουσον άκουσον για επιχορήγηση ομάδων.
Ρε εσυ Δήμαρχε σύνελθε ,που λεει και ο λαός…
Δεν είσαι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας είσαι Διαχειριστής Δημοσίου
Χρήματος, κάλυψε τις άμεσες ανάγκες του πολίτη και αν έχουμε χρήματα και περισσεύουν μετά δίνεται και στον ένδοξο Αχιλλεα!!
Δυστυχώς δεν πτωχεύσαμε μόνο από χρήμα αλλά και από νοημοσύνη.
Ο ίδιος ο Δήμαρχος εισηγητής ενίσχυσης ποδοσφαιρικής οπαδός εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσεως που έχει περάσει ποτέ η χώρα.
Τα λεφτα μαςςςςςςςς!!! Μετά αναρωτιούνται όλοι που πήγαν τα λεφτά….κακοδιαχείριση-κακοδιαχείριση .
Δεν χάθηκε μόνο η μπάλα ,χάθηκε ολόκληρο γήπεδο…(στους 27 Δ.Σ είχαμε τρεις λογικούς και προσγειωμένους)

Συγχαρητήρια στους Δ.Σ αντιπροεδρο Καλημερη ,Ιτουδη και στον Χατζηαργυρη για τους αυτονόητους λόγους,αλλά ήσασταν ελλιπής από επιχειρήματα.
Οι υπόλοιποι δεν ψάχνουν να λύσουν κοινωνικά προβλήματα αλλά πως θα αποσπάσουν μόνο ψήφους.

Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΦΙΛΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ

29 Αυγούστου 2012

Ανώνυμος είπε...

Πρέπει να οργανωθούν τα του οίκου μας (τα του δήμου).
Όχι κατά πως μας βολεύει. Αλλά κατά πως πρέπει.

Ανώνυμος είπε...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ, τι πανέμορφες μεταφορές είναι αυτές!
Εφόσον ο πλανήτης μου γυρίζει, θα γυρίζω!
Θέλω να γράψω κάτι για το δίπολο μου δίνεις το οk...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

προς ανωνυμο
23 Ιανουαρίου 2014 - 11:58 μ.μ.

Ερωτηση
Εξηγησε μου ,δεν σε καταλαβαινω

Ανώνυμος είπε...

Λοιπόν τόχω το θέμα..την έμπνευση-επιφώτηση περιμένω στο κάπως..
.δίπολο εννοώ Σύρος-Τζιαχρήστας ωμές αλήθειες θα γράψω το οk πεγιμενώ-περιμένω!

Ανώνυμος είπε...

Να νιώθουμε ευτυχισμένοι για αυτή τη στιγμή!
Αυτη την στιγμή είναι η ζωή μας -αύριο ποιός ξέρει!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ο τρόπος που γράφεις μου δημιουργεί ρίγος.. σε ολο το κορμι μου ,ειναι σαν να ακουω την φωνη σου.. αλλα απο πίσω σου βλέπω τον δήμαρχο και μου χαλάει την διάθεση!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το πόστιον-πόστ εξαιρετικόν! Αλλά ας το δούμε σε μεγαλύτερο βάθος....
..γιατί να παίζουμε διαρκώς με ξένους κανόνες. ε;
Γιατί πρέπει να αβαντάρουμε μονίμως την εξουσία..χμ...
Εμένα πάντως πολύ με ήρεσεν που άρχισα προπόνηση στην εκδίωξη των κομητών του χάλεϋ...
Πρέπει να καταλάβουμε -επιτέλους- ότι όταν οι ημεδαποί εθελοτυφλούν (αυτή η λέξη μούρθε) οι αλλοδαποί κελαηδούν!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Απ’ όλους τους κλέφτες, οι ηλίθιοι είναι οι χειρότεροι επειδή σου κλέβουν το χρόνο και το κέφι σου.

Βόλφγκανγκ Γκαίτε, 1749-1832, Γερμανός ποιητής & φιλόσοφος

Ανώνυμος είπε...

Το ύφος των απαντήσεών μου ίσως δεν είναι ευπρεπές να το θέσω αλλιώς διότι ο όρος «ευπρέπεια» επιδέχεται πολλών αναλύσεων..
Είναι το ενδεδειγμένο....
Δεν έχω την διάθεση καθωσπρεπισμού..απάντώ με ανάλογο ύφος με γλώσσα λιμανίσια..
Αυτός είμαι. Εάν κάποιοι δεν χρησιμοποιούν αυτές τις εκφράσεις στην καθημερινότητά τους -δικαίωμά τους -εγώ τις χρησιμοποιώ...

Ανώνυμος είπε...

Τι είναι αυτό πάλι; Σε καθυστέρησα απο το σκάψιμο του κήπου;

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

«ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει την γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των Δημοτών»

(Άρθρο 68 Παρ. 2 του Νόμου 3852/2010)

Αυτός που έχει εξαπατηθεί δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο, είναι συνεργός στην απάτη.
Thomas Fuller, 1608-1661, Άγγλος στοχαστής

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Παραβιαση αρθρου 99 από τον Αντιδημαρχο Γκουβα και τον δημαρχο για την απευθειας αναθεση του χλωριου στο μαγαζι του
ΑΡΘΡΟ 99
Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση
[Σχετική Νομολογία]
1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου””””””” η να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, “”””””””””(Αντιδημαρχος Γκουβας…..μελος οικονομικη επιτροπης ) τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.

Ανώνυμος είπε...

Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να σπάσει το δίπολο Σύρος -Τζιαχρήστας διότι οδηγούν τον τόπο σε μια αντιπαράθεση με προσωπικά χαρακτηριστικά, πωλώντας το κλίμα κι ο τόπος, ενώπιον μιάς πενταετίας κρίσιμης, δεν μπορεί να συζητά επί προσωπικού.
Αυτοί οι δύο δεν μπορούν να το δουν γιατί είναι «λίγοι», τους λείπει η εξυπνάδα ή ίσως αναλώνουν χρόνο με τα της καθημερινότητας.
Ποιός ξέρει;
Καμιά φορά, η καθημερινότητα και η διαχείρησή της «καταπίνει» τους πολιτικούς και την πολιτική.

ΥΓ. Αν είναι πολιτικοί αυτοί οι δύο;
Αυτούς τους λείπει η δυνατότητα να δουν την μεγάλη εικόνα, να δουν ότι η πολιτική που πρέπει να ασκήσουν είναι πολιτική πρώτης κατηγορίας-τσάμπιονς λιγκ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΦΙΛΕ ΜΟΥ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΜΕ
ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥ ΒΑΛΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΩΜΙΣΑΝΕ

Ανώνυμος είπε...

Το βασικό είναι ότι δεν μάζεψαν το πρόβλημα του πόσιμου ύδατος -νερού!
Και μην ξεχνάτε: Τα προβλήματα υγείας δεν κάνουν διάκριση στην ηλικία, στο φύλο και στον χρόνο που θα εκδηλωθούν..
Το νερό μυρίζει στο φούλ χλώριο! Η ζωή όλων μας βρίσκεται σε κίνδυνο!

Ανώνυμος είπε...

Ότι γράφω, γράφεται με γνώμονα την Δημοκρατία, την ισότητα και ισονομία και εφόδια το αίσθημα ευθύνης..
Δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλα σφάλματα....

Ανώνυμος είπε...

ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ?

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

Το 1990, ένας γιατρός ονόματι J.M. Price έβγαλε το βιβλίο Χοληστερόλη, Στεφανιαίες αρτηρίες, και χλώριο.

Οι καρδιακές παθήσεις είναι ο νούμερο ένα δολοφόνος των Αμερικανών για δεκαετίες,
Οι καρδιακές προσβολές σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ετησίως. Για περίπου το 40%, το πρώτο -πρώτο σύμπτωμά τους είναι θάνατος. Μια τέτοια αποδυνάμωση της καρδιάς δεν συνέβη ολονυκτίς. Μπορεί να είχε πάρει 20 χρόνια για να εξελιχθεί. Όπως οι αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά φράζουν με τσιμέντο χοληστερόλης, το ίδιο πράγμα συμβαίνει παντού στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.
Εάν σπάσει ένα μικρό αγγείο αίματος στον εγκέφαλο επειδή είναι γεμάτο κατάλοιπα, ο άνθρωπος υφίσταται ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ. Μερικά είναι ήπια και μετά βίας αξιοπρόσεχτα άλλα είναι αμέσως μοιραία. Το ζήτημα εδώ είναι ότι, οι επιθέσεις και οι καρδιακές προσβολές είναι δύο εκδόσεις του ίδιου πράγματος: αρτηριακή συγκέντρωση χοληστερόλης.

Και τι δουλειά έχει αυτό με το χλώριο; Περιμένετε - έρχεται. Εκατό χρόνια πριν ο όρος καρδιακή προσβολή ούτε καν υπήρχε ακόμη. Η πρώτη κλινική περιγραφή καρδιακής προσβολής δεν έγινε πριν το 1912.(Joseph, σ.37) Στη δεκαετία του '30 και τη δεκαετία του '40, η επίπτωση των καρδιακών παθήσεων αυξήθηκε εντυπωσιακά, μέχρι που τη δεκαετία του '80, ήταν ο #1 δολοφόνος των Αμερικανών. Ο Δρ Joseph τονίζει ότι δεν υπάρχει καμμιά ένδειξη αρτηριοσκλήρωσης-φραγμένες αρτηρίες πριν από τον 20ο αιώνα, ακόμα κι αν πολλοί πολιτισμοί ευνόησαν τις διατροφές με πολλα λιπαρά.

Μόλις η χλωρίωση του δημόσιου πόσιμου νερού γίνεται συνηθισμένη τότε αρχίζουν να ανεβαίνουν στα ύψη οι καρδιακές παθήσεις.(σ.51). Πραγματικά υπάρχει μια καθυστέρηση 10-20 ετών στην προοδευτική εμφάνιση των φραγμένων αρτηριών που συμπίπτει αρκετά καλά με την αυξανόμενη χλωρίωση στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ίδιου εκείνου χρονικού διαστήματος.

Στους πολέμους Κορέας- Βιετνάμ, πολλοί 20χρονοι που υποβάλλονταν σε χειρουργική επέμβαση στα πεδία μάχης βρέθηκαν να έχουν ΦΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. Η αιτία ήταν καταφανής: το πόσιμο νερό που τους μεταφέραμε περιείχε 10 φορές περισσοτερο χλωριο από το καθορισμενο οριο
Ο μηχανισμός φθοράς των αρτηριών από το χλώριο δεν είναι θεωρία. Πολύ στέρεα έχει καθοριστεί ότι το χλώριο χαρακώνει την εσωτερική επένδυση των αρτηριών και με αυτόν τον τρόπο παρέχει μια θέση για την υπερβολική μάζα χοληστερόλης να αρχίσει τη διαδικασία στοκαρίσματος επάνω στις αρτηρίες.

Ο Joseph τελειώνει με την προϋπόθεση ότι η προοδευτική απόφραξη των αρτηριών δεν μπορεί να υπάρξει εκτός αν το χλώριο καταναλώνεται σε μεγαλες ποσοτητες.

Περιγράφει λεπτομερώς το ελεγχόμενο πείραμά του που προκαλεί atherosclerosis στα πουλιά, με τη μόνη μεταβλητή που είναι η παρουσία χλωριωμένου πόσιμου νερού - το νερό της βρύσης. (σ.65) Οι αορτές του 95% της ομάδας χλωρίου ήταν όλες γεμάτες χοληστερόλη ακριβώς σε μερικές εβδομάδες! Τα πουλιά ήταν μαραμένα και ασθενικά.

Ανώνυμος είπε...

Σε πoιό δεν γίνεται?
Tην φώτιση θα σας την σερβίρω σταγόνα-σταγόνα, αλλιώς μπορεί να πνιγείτε Sr..

Ανώνυμος είπε...

Kυβερνάνε δημιουργώντας ατμόσφαιρα..
.. διαχειριζόμενοι τα αισθήματα των αφελών που υφίστανται!

Ανώνυμος είπε...

Να κι ο ειδικός (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) στις υδροπονικές καλλιέργειες!
Ο κυνισμός που προκαλεί εμετό!
Υπήρχε και θα υπάρχει πάντα μία γραφικότητα ορισμένων....

Ανώνυμος είπε...

Οι αναταράξεις στην κορυφή και όσο ψηλά πας, γίνονται όλο και πιό έντονες!

Ανώνυμος είπε...

Πόσους χουνταίους έχουμε στην μουσσών; (χουντικούς)
Ο πλέον δόκιμος τρόπος και επιστημονικά αποδεκτός τρόπος για να διαπιστώσει κανείς είναι να συγκεντρώσει όλα τα στελέχη μας στην αίθουσα του ΔΣ και να βάλει στο μεγάφωνο το θρυλικό τσάμικο «φτωχές μανάδες γέννησαν τους τέσσερις μεγάλους/τον Γιώργη Παπαδόπουλο, τον Παττακό και άλλους». Όποιος μείνει απαθής, είναι υπεράνω υποψίας. Όποιος κουνήσει τα πόδια στο ρυθμό του τραγουδιού δεν είναι μεν χουνταίος, μιά καλή κουβέντα όμως για τον Γιώργη, που επί εποχής του αφήναμε τις πόρτες ανοιχτές, θα την πεί άμα χρειαστεί. Όποιος σηκωθεί ενστικτωδώς να χορέψει, ε, όσο να ’ναι μια φωτογραφία της Δέσποινας Παπαδοπούλου θα την έχει πάνω από το προσκεφάλι του. Κι όποιος βγάλει μαντήλι καλαματιανό να σύρει πρώτος τον χορό, αυτός παρακαλάει κάθε χρόνο τον Αϊ Βασίλη να φέρει τάνκ για να κανονιοβολεί τους κομμουνιστάς.
Μέχρι εδώ θα με φάει η λογοκρισία της στήλης.......έτσι και συνεχίσω!

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω αν ο παρατηρητης είναι ειδικός, ενα πράγμα εχω καταλάβει οτι βρίσκετε δέκα χρονιά πιο μπροστά
απ'ολους σας και οτι λεει το βρίσκουμε μπροστά μας.
Το νερό ύδρευσης δεν είναι παιχνίδι για να παίξετε,σκοτώνετε ανθρώπους.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 10.05 έχεις βαρεθεί να ψάχνεις τις σωστές απαντήσεις, για να μπορέσεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου σαν χαρισματικό νινί;

Σου την καρφώνει που δεν προλαβαίνεις να σημειώσεις τις συνταγές απο την εκπομπή του Παρλιάρου;

Την έχεις ψωνίσει άσχημα γιατί δεν βρίσκεις κάτι σχετικό σε αυτό το ίντερνετ του διαόλου;

Ε. λοιπόν μη φοβάσαι. Ύψωσε την κεφαλήν σου προς τον Σείριον ή εναλλακτικά χτύπησέ το σε όποιον τοίχο κοντινό και εύκαιρο βρεις...

Περισσότερες πληροφορίες προφανώς θα σου δώσει ο παρατηρητάκος...

Ανώνυμος είπε...

Είμαι πολίτης δύο κόσμων, της πραγματικότητας και των ονείρων, αλλά σε κανέναν απο τους δύο δεν έχω βρει ακόμα την ηρεμία της ψυχής μου, ίσως επειδή τα σύνορα ανάμεσα τους μου φαίνονται όλο και λιγότερο ευδιάκριτα!

Είμαι πολίτης του κόσμου των ονείρων, αλλά τον τελευταίο καιρό ονειρεύομαι όλο και λιγότερο.
Ακόμα και οι εφιάλτες εξαφανίζονται όσο περνάει ο καιρός, φοβάμαι ότι στο άμεσο μέλλον θα με κυρήξουν έκπτωτο απο αυτόν τον κόσμο, πιθανότατα επειδή όσο οι συνθήκες δυσκολεύουν στην καθημερινή ζωή, το να ονειρεύεσαι (κάθε είδους όνειρο) αποτελεί μιά ναζιάρικη επίπλαστη διέξοδο που δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης.

Σπεύδω με αργά, βαριεστημένα βήματα να απομακρυνθώ απο τον τόπο του εγκλήματος, όπου η φαντασία στήνει παγίδες στους ανύποπτους ανθρώπους και τους οδηγεί σε άγνωστες ατραπούς απο όπου δύσκολα μπορούν να βρούν τον δρόμο της επαναφοράς στη σκληρή καθημερινότητα.

Αποχαιρετώ με ελαφρά πηδηματάκια αυτόν τον κόσμο γιατί πρέπει να αφιερώσω όλο μου τον χρόνο στην αδυσώπητη πραγματικότητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Των γαρ ηλιθίων απείρων γένεθλα.
μεταφρ: άπειρη η γενιά των ηλιθίων

Ανώνυμος είπε...

Η νεοελληνική πραγματικότητα είναι ο καλύτερος χώρος που μπορεί να βρεθεί ένας ευθυμογράφος-γελοιογράφος!
Η πάλη των τάξεων θα σταματήσει μόνο όταν έρθει η ώρα να εξαλειφθεί το ανθρώπινο είδος!

Κατάλαβες Τιτανοτεράστιε, 3.30;...

Πάντως, διαβάζοντάς σε, νιώθω το ΙQ μου να υποχωρεί κατά 40 μονάδες!

Ανώνυμος είπε...

Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι εύκολο.
Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.

Ανώνυμος είπε...

Στην διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας «νέες τάξεις πραγμάτων» ήρθαν, άκμασαν και ψόφησαν, όμοια θα πράξει κι αυτή που έρχεται.
Η διαδικασία θα επαναληφθεί μέχρι το τέλος του ανθρώπινου είδους ή την μετάλλαξή του σε κάτι άλλο με περισσότερο μυαλό.
Διότι το πρόωρο τέλους του ανθρώπινου είδους θα έρθει κατά πάση πιθανότητα απο την άπειρη συλλογική βλακεία και όχι απο έναν μετεωτίτη που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους πριν μύρια χρόνια!
Ο θάνατος είναι τόσο φυσιολογικός και αναπόφευκτος όσο το επόμενο χέσιμο!

ΥΓ. Αν, αν λέω, ξαναγράψω σχόλιο θάναι: Μαθήματα παγκόσμιας διακυβέρνησης!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Των γαρ ηλιθίων απείρων γένεθλα.
μεταφρ: άπειρη η γενιά των ηλιθίων

Πρόεδρος ΕΦΕΤ
1 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2013

Η ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της χώρας και η έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης απο τους Δήμους για την ποιότητα του νερού εχει οδηγήσει τους καταναλωτές εκτός απο την χρήση εμφιαλωμένου νερού και στην χρήση κάθε είδους φίλτρων που κάποια απο αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν φέρνουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα..Σε περιοχές της χώρας το νερό που προέρχεται απο γεωτρήσεις περιέχει αυξημένες ποσότητες νιτρικών, αλλού το δίκτυο πόλεως εϊναι απηρχαιωμένο και αλλού το δίκτυο είναι απο αμίαντο.Αυτά ειναι μόνο μερικά παραδείγματα της κακής ποιότητας του νερού που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας.
Παράλληλα την θερινή ιδιαίτερα περίοδο πολλοί Δημοι για την αποφυγή μικροβιακών λοιμώξεων υπερχλωριώνουν το νερό με αποτέλεσμα το χλώριο να αντιδρά με οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στο νερό και να σχηματίζονται οργανοχλωριωμένες ενώσεις που ονομάζονται τριαλογόνομεθάνια(Trihalomethanes).
Τα τριαλογόνομεθάνια προκαλούν βλάβες στο συκώτι,τα νεφρά και είναι ύποπτα για καρκινογενέσεις,ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες που καταναλώνουν τέτοιο νερό εχουν αυξημένες πιθανότητες να γεννήσουν παιδιά με καρδιοπάθειες,ή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο
.Και ενώ στις ΗΠΑ τα όρια ασφαλείας των τριαλογόνομεθανίων στον νερό μειώθηκαν κατά 50% στην Ελλάδα σε κανένα Δήμο της χώρας δεν γίνονται τέτοιες μετρήσεις εκτος απο τους Δήμους Αθηνών και Θεσσαλονίκης,και παρά την σχετική Οδηγία της Ε.Ε.
Πρίν μερικά χρόνια είχε φθάσει έγγραφο στο ΥΠΕΞ απο την Ε.Ε.που επισήμαινε οτι το νερό σε περισσότερους απο 250 Δήμους της χώρας επρεπε να παρακολουθείτε συστηματικά.
Tο νερό ειναι η δεύτερη σημαντικότερη ουσία για τον οργανισμό μετά το οξυγόνο.Μία σειρά απο συστηματικές μελέτες εχουν δείξει οτι το νερό των δικτύων των πόλεων μπορεί να μολυνθεί α) απο βαρέα μέταλλα,οπως μόλυβδος,υδράργυρος,κάδμιο,νικέλιο, κλπ β)μια σειρά απο υπολείμματα φαρμάκων (αντιβιοτικά,αντισυλληπτικά,κλπ) καθώς απο απορρυπαντικά και ειδη προσωπικής υγιεινής γ)βιομηχανικά απόβλητα κάθε είδους δ)γεωργικά απόβλητα οπως λιπάσματα,φυτοφάρμακα,κλπ
.Βέβαια σημαντική είναι η μικροβιακή μόλυνση του νερού οπου το χλώριο πολλες φορές δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κάθε είδους μικρόβια αλλά και το χλώριο αυτό κάθε αυτό προκαλεί βλάβες στον οργανισμό ,ενώ η υπερχλωρίωση δημιουργεί τους κινδύνους που ήδη αναφέρθηκαν.
Για τους λόγους αυτούς πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν οτι η μέθοδος της χλωρίωσης δεν είναι η πλέον αποτελεσματική και πρέπει να αντικατασταθεί απο άλλες μεθόδους οπως οζονίωση,ηλεκτρόλυση κλπ.πού για λόγους οικονομικούς δεν εφαρμόζονται ακόμη

Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό.

Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865, Αμερικανός πρόεδρος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Αξιότιμε κυριε της
23 Ιανουαρίου 2014 - 7:55 μ.μ.

Μπορεί να αντιπροσωπευεις ανθρώπους ανικανοποίητους
με την υπάρχουσα σήψη και παρακμή, θρασύτατους και αλλόφρονες...
Μπορεί να αντιπροσωπευεις την ένδοξη έκφραση λαμογιας της τελευταίας εικοσαετίας που οδήγησε αυτη την χωρα να γινει ένδοξη περα από τα σύνορα της χώρας μας.. και από τα ακρα του Γιβλαρτάρ (Ηράκλειες στήλες) ένεκα των μεσογειακών αποικιών ημών, μέχρι τον Ινδόν ποταμόν και κάτι ψιλά ……της λαμογιας αλλα υπάρχουν και άνθρωποι ελάχιστοι μεν που αντιπροσωπευουν το πνεύμα των αρχαίων ελληνων προγόνων μας που μας δίδαξαν ότι ο

Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον των ζώων, χωρισθέν δε νόμου και δίκης, χείριστον πάντων”. μτφ: « Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο καλύτερος από τα έμβια όντα, μόλις όμως αποχωρισθεί το νόμο και τη δικαιοσύνη, γίνεται ο χειρότερος όλων»

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος


«ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ » !! Αντισθένης

Ο φιλόσοφος Αντισθένης* συμβούλευε τους Αθηναίους να ανακηρύξουν με την ψήφο τους τα.. γαϊδούρια σε άλογα.
Όταν του είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε λογική, ο Αντισθένης παρατήρησε:
«Μήπως και στρατηγούς δεν αναδεικνύετε με την ψήφο σας χωρίς να έχουν πάρει καμία απολύτως εκπαίδευση;»


Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Διογένης είχαν μια μακρά συζήτηση με μεγάλη σημασία που σώθηκε από τον Δίονα τον Πλουσαραίο. Σε αυτή ο Διογένης εξηγεί στον Αλέξανδρο πότε ένας βασιλέας είναι ωφέλιμος. Ο Διογένης αποδίδει την ωφελιμότητα ενός βασιλιά στο Εάν είναι ωφέλιμος στο λαό.
Για να δώσει ένταση σε αυτόν τον ισχυρισμό του λέει: "Εάν κατακτήσεις όλη την Ευρώπη και δεν ωφελήσεις τον λαό, τότε δεν είσαι ωφέλιμος. Εάν κατακτήσεις όλη την Αφρική και την Ασία και δεν ωφελήσεις τον λαό, πάλι δεν είσαι ωφέλιμος. Ακόμα και εάν περάσεις τις στήλες του Ηρακλέους και διανύσεις όλο τον ωκεανό και κατακτήσεις αυτή την ήπειρο που είναι μεγαλύτερη της Ασίας και δεν ωφελήσεις τον λαό, πάλι δεν είσαι ωφέλιμος γιατί δεν ωφελείς το σύνολο".


Κάποτε ο Φίλιππος, ο Βασιλιάς των Μακεδόνων, φιλονικούσε με την Ολυμπιάδα, τη σύζυγό του. Τη στιγμή εκείνη φτάνει στο παλάτι ως απεσταλμένος από την Κόρινθο, ο Δημάρατος και ο Φίλιππος τον ρωτά:

«Πώς πάνε από ομόνοια οι Έλληνες;».
Ο Δημάρατος του απαντά:
«Πολύ ενδιαφέρεσαι για την ομόνοια των Ελλήνων, τη στιγμή που μέσα στο σπίτι σου δεν βλέπω να βασιλεύει ομόνοια».


Ρώτησαν τον Αριστοτέλη: «Τι κερδίζουν όσοι λένε ψέματα;». Ο φιλόσοφος απάντησε: «Να μην τους πιστεύει κανείς και όταν ακόμα λένε την αλήθεια».


Ο Μ. Αλέξανδρος έστειλε στον Φωκίωνα 100 τάλαντα.
Ο Αθηναίος πολιτικός ρώτησε τους ανθρώπους που του έφεραν το μεγάλο αυτό ποσό:
«Γιατί ο Αλέξανδρος διάλεξε εμένα απ' όλους τους Αθηναίους για να μου χαρίσει 100 τάλαντα;».
Οι απεσταλμένοι απάντησαν:
«Διότι μόνο εσένα θεωρεί έντιμο άνθρωπο».
Ο Φωκίων αρνήθηκε να δεχθεί το δώρο λέγοντας:
«Ας μ' αφήσει λοιπόν να συνεχίσω να είμαι έντιμος».


Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος, παρακολουθούσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, οι Πελοποννήσιοι όμως αν και ευεργετημένοι απ' αυτόν, τον γιουχάϊζαν. Όταν οι φίλοι του εξοργισμένοι από τη συμπεριφορά απευθύνθηκαν στον Φίλιππο, ο βασιλιάς τους είπε:
«Αν οι ευεργετημένοι Πελοποννήσιοι, συμπεριφέρονται έτσι φαντάζεστε τι θα κάνουν, αν τους βλάψω;».

Ανώνυμος είπε...

Κάποτε ο Διογένης φώναζε: «Ελάτε εδώ άνθρωποι!». Και όταν μαζεύτηκαν πολλοί, τους κυνήγησε με το μπαστούνι του λέγοντας: «Ανθρώπους κάλεσα, όχι καθάρματα!».

Ανώνυμος είπε...

Ο Επαμεινώνδας όταν είδε ένα μεγάλο στρατό που δεν είχε ικανό στρατηγό, είπε: «Μεγάλο θηρίο αλλά χωρίς κεφαλή».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Ο Μέγας Αλέξανδρος κάποτε θέλησε να πειράξει τον Διογένη και αφού έλεγε ότι ήταν Κύων, του έστειλε ένα πιάτο κόκκαλα. Μετά όταν τον συνάντησε τον Διογένη τον ερώτησε: ”Πώς σου φάνηκε Κύων το δώρο μου;” Και ο Διογένης του απάντησε: "Ήταν άξιο για κύωνα, αλλά καθόλου άξιο για Βασιλέα".
Ο Αλέξανδρος μένει σκεπτικός. Δεν μπορεί ένας βασιλιάς να πει ότι είναι κακό, και άμα είναι καλό, γιατί κάποιος να φοβάται το καλό; Αντί να απαντήσει ο Αλέξανδρος τον ερωτά εκ νέου: "Τι χάρη θες να σου κάνω;"
Και ο Διογένης ξανά με λογοπαίγνιο απαντά: "Αποσκότισόν με". Βγάλε με δηλαδή από το σκότος, τη λήθη, και δείξε μου την αλήθεια.
Με το έξυπνο λογοπαίγνιο του Διογένη, η απάντηση του μπορεί και να εννοηθεί έως: "Σταμάτα να μου κρύβεις τον ήλιο", καθώς οι κυνικοί πίστευαν πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη λιτότητα, στη ζεστασιά του ήλιου και δεν ζητεί τίποτα από τα υλικά πλούτη. Μόλις το άκουσε αυτό ο Αλέξανδρος είπε το περίφημο: "Εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν Διογένης".

Ανώνυμος είπε...

Πρέπει οι πολίτες να μετέχουν της πολιτείας φερόμενοι δικαίως προς τους άλλους* . (Δημοσθένης) .

Εάν δεν βασιλεύσουν οι φιλόσοφοι στις πόλεις ή εάν αυτοί που ονομάζονται τώρα βασιλείς και κυβερνήτες δεν γίνουν φιλόσοφοι με όλη τη σημασία της λέξης, ούτως ώστε να συνδυάζεται στο ίδιο πρόσωπο η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία, και αν δεν αποκλεισθούν απολύτως της διοίκησης όλοι όσοι σήμερα διεκδικούν τον ένα ή τον άλλο τίτλο χωριστά, είναι αδύνατον, φίλε μου Γλαύκων, να επέλθει καμία διόρθωση των κακών που μαστίζουν τα κράτη και όλο, καθώς νομίζω, το ανθρώπινο γένος και ούτε θα εμφανισθεί ποτέ και θα δει το φως του ήλιου η πολιτεία αυτή, της οποίας εμείς χαράξαμε το σχέδιο* (Πλάτωνος Πολιτεία Ε 473c11-e2) .

Η κάθε μορφή εξουσίας θέτει νόμους που είναι σύμφωνοι προς το συμφέρον της, η δημοκρατία δημοκρατικούς, η τυραννία τυραννικούς και οι άλλες το ίδιο. Και αφού έθεσαν αυτούς τους νόμους, διακήρυξαν ότι αυτό είναι δίκαιο για τους κυβερνώμενους, το δικό τους συμφέρον και αυτόν που εξέρχεται από αυτό τον τιμωρούν, γιατί τάχα παρανόμησε και αδίκησε. Αυτό λοιπόν είναι, σοφότατέ μου [Σωκράτη], εκείνο που εγώ εννοώ, όταν λέω ότι σε όλες τις πόλεις δίκαιο είναι το ίδιο, δηλαδή το συμφέρον της καθεστηκυίας αρχής. Και αυτή επικρατεί, ώστε εκείνος που σκέφτεται σωστά, συμπεραίνει ότι δίκαιο είναι παντού το ίδιο πράγμα, το συμφέρον δηλαδή του ισχυροτέρου* . (Πλάτωνος Πολιτεία 338e-339a4) .

Υ.Γ.:*Η πολιτική δύναμη είναι η διπλωματική ονομασία του νόμου της ζούγκλας* . (Ε. Κάλμπερτσον) .

: Θα πρέπει να μας κυβερνούν οι χρηστοί νόμοι!
Κι από εκεί και περα, είτε ο άρχοντας είναι ένας, είτε μιλάμε για περισσότερους, πρέπει να έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει δικές του λύσεις μόνο στις λεπτομέρειες, τις οποίες οι νόμοι δεν είναι δυνατό να ρυθμίσουν με ακρίβεια. Και, φυσικά, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να νομοθετήσει κανείς για όλα.
Εντούτοις το θέμα για το πώς πρέπει να είναι ο νόμοι ώστε να τους χαρακτηρίζουμε «χρηστούς» δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη κι έτσι η αρχική απορία μας παραμένει, από αυτή την πλευρά της, άλυτη.
Όμως, όπως συμβαίνει με τα πολιτεύματα, έτσι και με τους νόμους, αναγκαστικά είναι φαύλοι ή καλοί, δίκαιοι ή άδικοι. Είναι όμως και το εξής φανερό: ΄Οτι οι νόμοι στα σωστά πολιτεύματα πρέπει αναγκαστικά να είναι δίκαιοι, όπως ότι τα φαύλα πολιτεύματα είναι φαύλα, επειδή οι νόμοι τους δεν είναι δίκαιοι.Αριστοτέλης

Ανώνυμος είπε...


Αν δεν έχεις νύχια να ξυθείς μην... περιμένεις από τους άλλους

Συν Αθηνά και χείρα κίνει

Μην περιμένεις από άλλους να κάνουν τον κόσμο καλύτερο για εσένα
ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΛΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Προς ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΛΟΣ, και προς όλους τους σχολιαστές.

Ο εκάστοτε δήμαρχος πρέπει να συμβουλεύεται όλους τους πολίτες που έχουν να πουν κάτι χρήσιμο για τον τόπο και όχι την επιλεγμένη παρέα του, των "διακεκριμένων" και "πεφωτισμένων".

Διαχωρίζονται οι πολίτες σε διακεκριμένους και μη..;
Ποιοί θεωρούνται διακεκριμένοι..; Οι εκπρόσωποι συμφερόντων..; Οι μορφωμένοι..; Οι σοφοί..; Οι επιτήδειοι περί τα πράγματα..; Οι πρώην δήμαρχοι..;
Ποιοί θα είναι τέλος πάντων..ποιά η χρησιμότητά τους και ποιός τους επιλέγει..;

Επιτέλους, το δημαρχοκεντρικό σύστημα της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης που έφερε τα καταστροφικά αποτελέσματα στον τόπο πρέπει να αλλάξει.
Αυτό θεωρείται ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

Κατά τα άλλα, η απόλυτη διαφάνεια, η αξιοκρατία στις υπηρεσίες του δήμου και όχι μόνο, είναι υποχρέωση μιάς χρηστής δημοτικής αρχής και δεν μπορεί να θεωρείται "ριζοσπαστική πολιτική θέση".

Εν κατακλείδι, έλατε όλοι μαζί και εγώ θα είμαι ο αρχηγός σας, αυτά τα μισαλλόδοξα ιδιοκτησιακά οφείλουμε να τα διώξουμε.
Στη ζωή τα πάντα αντανακλούνται, ότι θα κυβερνηθούμε είναι το μόνο σίγουρο, απο δήμαρχο δεν θα μείνουμε.
Ο κόσμος είναι δύσπιστος, η δυσπιστία ίσως φέρει διαφορετικότητα.
Βλέπουμε όλοι μας ότι εδώ και χρόνια στον τόπο μας έχει θεσμοθετηθεί (άγραφος νόμος) το κλείσιμο των ματιών μπροστά στην πραγματικότητα.
δημότης.

Ανώνυμος είπε...

Άντε πάλι, έλα μανάρι μ’ έλα, ο επόμενος εσχατολόγος καραπροφήτης να παίρνει σειρά.
Στα τόσα χρόνια που θα χρειαστούν για να τελειώσει η Γη, όταν δλδ έρθει η ώρα του μεσήλικα Ήλιου μας να σκάσει ωσάν γαλαξιακό καρπούζι, μεταμορφούμενος σε κόκκινο γίγαντα καταπίνοντας Ερμή, Αφροδίτη και Γη, όλοι οι καλοί χαβιόληδες χωράνε. Λάρτζ καταστάσεις!
Που να κρύψωμεν όλους αυτούς τους διανοητικά καθυστερημένους; Μα, πουθενά!
Απλά όμορφα κι ωραία θα πέσουν σαν βόδια στα νύχια του επόμενου τσαρλατάνου.
Αν είναι να περιμένετε τίποτα απο την δημαρχεία, καλύτερα ρίξτε το στους μπάφους!
Δυστυχώς, κατά τον Κινέζικο αφορισμό, ζούμε σε «ενδιαφέροντες καιρούς».
Γιού νόου, σερ παρατηρητής! Καλό μας κουράγιο!

Ανώνυμος είπε...

Μου χύμηξες στο «και κάτι ψηλά» ε;
Άσχετα με τις διαγαλαξιακού επιπέδου καραπαπαριές που σε λίγο θα αρχίσουν να εκτοξεύονται απο τους όψιμους υπερασπιστές της τοπικής δημοκρατίας μας.
Οι μόνοι που ίσως θα συνεχίζουν να γκρινιάζουν για την υποθετική καραχουντάρα που θα ξαναδούμε τον μάϊο θα είναι κάτι θολοκουλτουριαραίοι σαν την αφεντιά μου, ω! Ρεπόρτερ;
Στον τόπο μας του ελεύθερου απο τιράντες κόσμου (οι τιράντες είναι κομμουνιστικαί δεν το ξέβρατε;)
Και κάτι άλλο, τα γουρούνια έχουν εξαιρετική μνήμη και διαίσθηση!
Όταν πεθάνουν θέλουν να τα θάψουν στο χωριό τους! Με τέτοιους υποψηφίους δε πας μπροστά!
Η μόνη προοπτική με αυτούς είναι, ή να πάμε λαντζέρηδες στον καναδά, είτε να μείνουμε εδώ και να τρώμε σκουπίδια.....

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 11.40, καλό το σχόλιό σου!

Ανώνυμος είπε...

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΕΡΓΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΝ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ
ΣΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Παιδιά σύνθημα για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις.
Όχι στους μπάτσους και στα πυρηνικά/ναι στα φρούτα και τα λαχανικά!

Ανώνυμος είπε...

ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ
ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΝ ΜΥΑΛΟ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΟ ΓΡΑΦΩ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΕΙΤΟΝΕΣ!!!!!!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Να δούμε αν αυτα που λέμε είναι εντος γήινης η γαλαξιακής πραγματικοτητας οπως ισχυρίζεται το λαμογιο του FAN CLUB ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΡΟΣ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και παει λέγοντας ..χίλια ονόματα και κανένα δεν στέριωσε...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Κύριε Ρακιντζή, πού οφείλεται η κόντρα σας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Η ΚΕΔΚΕ μόλις προχθές σας κατακεραύνωσε με ανακοίνωσή της για τις «γενικόλογες διαπιστώσεις» σας.

Δεν έχω καμία κόντρα. Εκείνοι έχουν μαζί μου. Είναι ενοχλημένοι γιατί έχουν μάθει να μην τους ελέγχει κανείς. Θέλει η τοπική αυτοδιοίκηση να αρχίσω να λέω ονόματα και δήμους και ποσά; Έχουμε και εκλογές τώρα, δεν τους συμφέρει μάλλον. Εκείνοι ας διαμαρτύρονται κι εγώ ας κάνω τη δουλειά μου.

Οι υποθέσεις αυτές έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης;

Ήδη υπάρχουν κάποιες που έχουν πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης. Δεν έχουμε τον Παπαγεωργόπουλο; Τι άλλο θέλετε;

Η υπόθεση Παπαγεωργόπουλου έχει παλιώσει πλέον. Νέα κρούσματα υπάρχουν;

Έχουμε 5-6 Δήμους με καταχρήσεις πάνω από 1 εκατ. αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Το στέλνω στον εισαγγελέα και ο Εισαγγελέας θα κάνει τη δουλειά του.

Πόσοι είναι τελικώς οι πολυθρύλητοι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι;

Αυτοί που έχουν διαπιστωθεί με τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις είναι 200. Και ίσως μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσουμε τους 500. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει ροή. Μπορεί να βρούμε κι άλλους.

Υπάρχει η πολιτική βούληση για την πάταξη της διαφθοράς; Υπάρχει σχετική καχυποψία όπως γνωρίζετε.

Υπάρχει, σε υψηλό τουλάχιστον επίπεδο. Τόσο ο Σαμαράς όσο και ο Μητσοτάκης επιθυμούν την καταπολέμηση του φαινομένου. Από το «θέλω» βέβαια μέχρι να εφαρμοστούν κάποια πράγματα, υπάρχει πολύς δρόμος.

Γιατί είναι τόσο δύσκολος ο εντοπισμός;

Καταρχήν έχουμε ανάγκη από καταγγελίες. Χωρίς αυτές δεν γίνεται τίποτα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν κάνουν πια τακτικούς ελέγχους. Κάνουν εκτάκτους βάσει καταγγελιών. Οι έλεγχοι βρίσκουν καθυστερημένα τα στοιχεία , μέχρι να φτάσουν στα πειθαρχικά συμβούλια, τα περισσότερα έχουν παραγραφεί. Πάνε στα ποινικά δικαστήρια, κρατάνε κάποια χρόνια.

Πώς κάνει ένας πολίτης μια καταγγελία σε εσάς;

Υποβάλλει μια καταγγελία στο Πρωτόκολλο. Είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Προϋπόθεση να είναι συγκεκριμένη. Όχι αόριστη.
Ποιος είναι ο βασικός σύμμαχος της διαφθοράς;
Οι δομές του κράτους, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης και η... παρεούλα. Σε κάθε δημόσια υπηρεσία υπάρχει και από μία τέτοια. Το ίδιο φυσικά ισχύει και σε πολιτικό επίπεδο με τις... παρεούλες. Ο καθένας τη δική του.
Η πλειονότητα των πολιτών είναι καχύποπτη για τους μηχανισμούς ελέγχου.
Ο λαός είναι θυμωμένος διότι θεωρεί -και δικαίως το θεωρεί- ότι μια από τις αιτίες της κρίσης είναι και η διαφθορά. Πρέπει άπαντες εμπλεκόμενοι να κάνουν τη δουλειά τους και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη του πολίτη με το κράτος.

Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος ;
(για να αποφύγουμε την διαφθορά)

Καταρχάς η επιλογή των προσώπων. Στις κατάλληλες θέσεις να τοποθετούνται τα κατάλληλα άτομα και όχι να εκπληρώνονται γραμμάτια.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Σε κάθε δημόσια υπηρεσία υπάρχει και από μία τέτοια. Το ίδιο φυσικά ισχύει και σε πολιτικό επίπεδο με τις... παρεούλες. Ο καθένας τη δική του.

ΟΠΑ!!
οι παλιες παρεουλες που λεγαμε ...ηλεκρολογους και Γεωργακιδες
και οι καινούργιες παρεουλες με τα ιδια προσωπα και ενα "καινούργιο" Γιωργο τον σιδερα (παλι απο το παλιό σύστημα ,αλλα απο οτι φαίνεται τοτε δεν τα βρήκανε στις μοιρασιες και επανήλθε το 2012 ως αντιδημαρχος να εκπληρώσει τις παλιές του επιθυμίες) Αλλα απ' οτι φαίνεται και την δεύτερη φορα δεν στάθηκε τοσο τυχερός οσο θα ήθελε.
Γιωργακιδες παντου...βαλθηκαν να καταστρεψουν την χωρα.
Δεν μας εφθαναν οι Γιωργακιδες θελαμε και εναν τσελιγκα !!το ξεφτιλίσαμε τελείως το διοικητικό σύστημα.
Πως τα καταφέρνουμε παντα ...τα φερνουμε απο εδω ,τα φερνουμε απο εκει... παλι στα ιδια προσωπα πεφτουμε και απο την αλλη θέλουμε και εξέλιξη!!
Εχουμε και εμεις τις αδυναμίες μας....τα γραμμάτια που λεει ο επιθεωρητης.
Διαλέξτε λοιπόν γραμμάτια η εξέλιξη ,δεν γίνεται και τα δυο .

Ανώνυμος είπε...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ: Ο φιλόσοφος μερικής απασχόλησης του σάιτ!
Ο χρόνος έχει την μεγαλύτερη σημασία.
Ότι κι αν κάνεις, ακόμα και το πιό σωστό, άμα το κάνεις ετεροχρονισμένα, δεν έχει νόημα και δεν πιάνει τόπο.
Το «πότε» λοιπόν, έχει σημασία.
Οι μόνοι που μπορούν να σώσουν τις κοινωνίες είναι οι άνθρωποι που τις αποτελούν!
Τώρα, αν βλέπεις ότι με τους υπάρχοντες συνδυασμούς θα λυθεί το πρόβλημα του δήμου, τι να πω, κόψε τις 3 πρώτες πρωινές γιατί η πολύ -τυφλώνει!

Ανώνυμος είπε...

Το λοιπόν, άτομα με νοημοσύνη και κριτική ικανότητα είναι δυσκόλως χειραγωγήσιμα!
Αυτό που με τσαντίζει με το όλο κύκλωμα των ΔΣ (υποψήφιων εμπόρων), δεν είναι τόσο οι αναπόδεικτες βλακείες που θα αρχίσουν να πουλούν. Είναι ότι αδρανοποιούν τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνονται, τους χαϊδεύουν τα αυτιά. Καθόμαστε σαν χάνοι και περιμένουμε τον κάθε Μεσσία (ίσως και τον Μέσι, ξέρω γω).
Το ξαναλέω, οι μόνοι που μπορούν να βοηθήσουν τις κοινωνίες είναι οι άνθρωποι που τις αποτελούν!
Όμως προσοχή! Δεν υπάρχει εγγύηση επιτυχίας.
Μπορεί να παλέψεις, αλλά στο τέλος να αποτύχεις.
Όμως αν δεν παλέψεις, έχεις αποτύχει σίγουρα.
Το επόμενο εκλολολάγνο ποστ μου με τίτλο «Ιδιωτοκρατία ή σαγιονάρα στην εξουσία;».
Προφανώς θα το κυκλοφορήσω αρχές Μάρτη, θα κάνω ένα ψιλούλι τάιμ άουτ!

Σύλλογος ανησυχούντων πολιτών δήμου δομοκού.

Ανώνυμος είπε...

Τι έγινε βαρέθηκες;; Τι μάρτιο γράφεις!!!!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Περί πρωινών "παλινδρομικων κινήσεων"... επίδειξη γνώσης και εξυπνάδας.... χαιδεματος αυτιών και λαϊκισμού....

Ένας άνθρωπος χωρίς αρχές είναι συνήθως χωρίς χαρακτήρα. Γιατί αν είχε καλό χαρακτήρα, θα ένοιωθε την ανάγκη να δημιουργήσει και αρχές.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ

"Στα πανηγύρια μαζεύονται πολλοί άλλα ελάχιστοι αυτών γνωρίζουν να χορεύουν".

Αυτός που γνωρίζει και δικαίως αγωνίζεται,προβλεπομενες απώλειες θα έχει αλλα πότε δεν χάνει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Περί πρωινών "παλινδρομικων κινήσεων"... επίδειξη γνώσης και εξυπνάδας.... χαιδεματος αυτιών και λαϊκισμού....

Ένας άνθρωπος χωρίς αρχές είναι συνήθως χωρίς χαρακτήρα. Γιατί αν είχε καλό χαρακτήρα, θα ένοιωθε την ανάγκη να δημιουργήσει και αρχές.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ

"Στα πανηγύρια μαζεύονται πολλοί άλλα ελάχιστοι αυτών γνωρίζουν να χορεύουν".

Αυτός που γνωρίζει και δικαίως αγωνίζεται,προβλεπομενες απώλειες θα έχει αλλα πότε δεν χάνει.

Ανώνυμος είπε...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ, επειδή εσύ μπορείς να διαβάσεις με το ζόρι sportday ή την σούπερ κατερίνα σημαίνει πως όλοι είναι κενοί σαν εσένα;

Σοβαρά τώρα, όχι, δεν μου λείπουν τα ερεθίσματα ή δεν έχω χρόνο να γράψω.
Είναι όμως φορές που πρέπει να κάνεις πίσω, να διαβάσεις την πραγματικότητα, να την μετρήσεις, να την κατανοήσεις και κυρίως να νιώσεις τον παλμό της. Με κάποιο τρόπο είναι ανάγκη να ελαττώσεις τον θόρυβο που γεννιέται από τα γεγονότα, και να τα δεις μεθοδικά και ψύχραιμα πριν εκφραστείς γραπτά η προφορικά.
αυτααααά!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

παρατηρητή το έπιασα ...έχω την ίδια γνώμη ...κάηκε..

οι μεγαλύτερες αποκαλύψεις, σκάνε στα κεφάλια αυτών που δεν τις περιμένουν.
Για αυτό μερικοί πρέπει να προσέχουν τι λένε....κυριως θηλυκού γένους... σε εσένα φυλάω την μεγαλύτερη έκπληξη αλλα και αρσενικού γένους...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΔΗΜΟΤΕΣ
Προσέχετε δεν είστε άμοιροι των ευθυνών σας...επιλέξτε ικανούς ανθρώπους και οχι "γραμμάτια "...για να μην παραπονιέστε για τον λογαριασμό...
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ
ποιος ειναι υποψήφιος δήμαρχος και αξιολογήστε τους συνεργάτες του(υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους)

Δεν ψηφίζουμε αδέρφια ,ξαδέρφια,κουμπάρους φίλους κλπ άλλα ικανούς και ηθικούς ανθρώπους,αν θέλετε να μην πληρώσετε για πράγματα που δεν ευθύνεστε...τα περιθώρια τελειώσανε.

Ανώνυμος είπε...

Καλή σου μέρα Φλεβάρη. Καλώς ήρθες!
Ένας καινούργιος μήνας ξεκίνησε. Ας τον κάνουμε να αξίζει.

Η φαντασία ήταν ανέκαθεν το πιό ισχυρό όπλο των ανθρώπων!

Ανώνυμος είπε...

Όμορφο χειμωνιάτικο Σάββατο, με τη βροχή σου, με τις μπόρες σου,
με τ’ άσπρα μπαμπακωτά σου σύννεφα, και τ’ άλλα τα πιό μαύρα..
..με τα όλα σου..

Χαρείτε το, με φίλους κι αγαπημένους,
..με ανοιχτά μάτια στην ομορφιά του κόσμου, κι ανοιχτά μυαλά για έναν καλύτερο κόσμο..

Καλό Σαββατοκύριακο!..

Ανώνυμος είπε...

Ο Γκάντι δεν δίδαξε αυτούς οι οποίοι ήταν σε άλλες χώρες, ασχολήθηκε μ’ αυτούς οι οποίοι ήταν μπροστά του και γύρω του.

Τουητάκο, μη μένεις εκτός..
Δώσε στην διαδικτυακή επικοινωνία το δικό σου χρώμα!

Ανώνυμος είπε...

Ακουσα ότι ο δήμαρχος θα είναι πάλι υποψήφιος ισχύει;;

Ανώνυμος είπε...

Αν ρωτάς εμένα δεν ξέρω τίποτε απολύτως. Απέχω απο τα γεγονότα.

Author Details