Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για 19η φορά το 2016   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   19η / 2016
 
   
ΠΡΟΣ: κ. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού, Πρόεδρο Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 22η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα:  Πέμπτη  και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.    
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2016
1ο  Αντικατάσταση μέλους της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Δομοκού Τμήμα Κοινωνικής Παιδείας και Πολιτισμού 258η 
2ο  Έγκριση εγγραφής και ετήσιας συνδρομής του Δήμου Δομοκού σε εφημερίδες και περιοδικά  Δήμαρχος 259η 
3ο  Έγκριση της μελέτης παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας στα σχολικά κτήρια του Δήμου Δομοκού Τεχνική Υπηρεσία 260η 
4ο  Έγκριση Συγκοινωνιακής μελέτης για τη διάνοιξη δρόμου στην Τ.Κ. Παλάμα Τεχνική Υπηρεσία 261η 
5ο  Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου "Κατασκευή αγωγού άρδευσης πλησίον γέφυρας ΕΡΓΟΣΕ Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας" Τεχνική Υπηρεσία 262η 
6ο  Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου "Κατασκευή αναχώματος & προέκταση της μεμβράνης στο Ανατολικό Τμήμα ΧΥΤΑ Δομοκού" Τεχνική Υπηρεσία 263η 
7ο  Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου "Αξιοποίηση Πηγών Εκκάρας" Τεχνική Υπηρεσία 264η 
8ο  Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών στην Εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.  Τεχνική Υπηρεσία 265η 
9ο  Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και άδειας εκτέλεσης εργασιών στην Εταιρεία RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕ ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών  Τεχνική Υπηρεσία 266η 
10ο  Κήρυξη εκπτώτου - κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κ. Κονιάκου Γεώργιου, σχετικά με την εκμίσθωση  του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Ξυνιάδας Οικονομική Υπηρεσία 267η 
11ο  Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 11η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2016 Οικονομική Υπηρεσία 268η 
       
                   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού  
Signature_final.JPG
Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details