ΣΤΗΝ 61 Μ.Ε. ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ Προσλήψεις εθνοφυλάκων για φρούρηση εγκαταστάσεων

Η μονάδα 61 Μ.Ε. (Στρατόπεδο Μαρκοπούλου) στα Φάρσαλα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εθνοφυλάκων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη φρούρηση εγκαταστάσεων, κατά το έτος 2017.
Η ανάληψη καθηκόντων είναι εθελοντική, η αποζημίωση είναι 15 ευρώ ημερησίως, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται σχέση εργασίας μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του εθνοφυλάκου (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση) . Η παραπάνω αποζημίωση χορηγείται για τις δαπάνες διατροφής, ιματισμού και υπόδησης. Ο χρόνος υπηρεσίας φύλαξης του Στρατοπέδου θα είναι ημερήσιες και νυκτερινές ώρες, με τη διάρκεια της υπηρεσίας να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά 24ωρο. Η παύση παροχής της υπηρεσίας θα γίνεται όταν διατάξει η Στρατιωτική Μονάδα για λόγους της θελήσεώς της, παύση ή παράπτωμα του εθνοφύλακα.
Η επιλογή των εθνοφυλάκων που θα προσληφθούν θα γίνει με "κριτήρια επιλογής" (άνεργοι, έγγαμοι, πολύτεκνοι κ.λπ.) όπως καθορίζει το σχετικό σύστημα μορίων.
Τα δικαιολογητικά πρόσληψης είναι τα εξής:
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα το αιτηθεί η Μονάδα).
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
- Πρόσφατη βεβαίωση κυρωμένη από τον ΟΑΕΔ κατά την οποία να φαίνεται ότι είστε άνεργος (εφόσον είστε).
- Βεβαίωση επικυρωμένη από την Ομοσπονδία Τριτέκνων ή Πολυτέκνων (εφόσον είστε).
- Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα που να φαίνεται ότι στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (εφόσον υπάρχει).
- Βεβαίωση από την εφορία ή φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης.
- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 Ν. 1599/1986 περί αποδοχής της φύλαξης χώρων του Στρατοπέδου Μαρκόπουλου.
- Αντίγραφο του ειδικού φύλλου πορείας (ΕΦΠ).
- Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου και ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου.
- Για τους ήδη υπηρετούντες εθνοφύλακες η γνωμάτευση Ψυχιάτρου και Παθολόγου θα γίνει δεκτή μόνο από το 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας (Ψυχιατρικό τηλ. 2410-993.660 και Παθολογικό τηλ. 2410-993.611) και με προσκόμιση πληροφοριακού σημειώματος και παραπεμπτικού από την Μονάδα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφάλισή τους.
- Λοιπά δικαιολογητικά κατά την κρίση της υπηρεσίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη είναι:
- Να ανήκουν στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.
- Να έχουν σωματική ικανότητα Ι1, Ι2.
- Να μην είναι έφεδροι αξιωματικοί.
- Να μην είναι ενταγμένοι επιστρατευτικά.
- Να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας. Σε περίπτωση μη επάρκειας προσωπικού προς στράτευση της προβλεπόμενης ηλικίας, υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης εθνοφυλάκων μέχρι το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Η αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη μονάδα, έως 30 Νοεμβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες στο 2ο Γραφείο της 61 Μ.Ε. όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 14.30 και στο τηλέφωνο 24910-26.775.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details