Υποχρεωτική η σύνταξη του μητρώου εισροών - εκροών από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με την ακόλουθη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποχρεωτική η σύνταξη του μητρώου εισροών - εκροών από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με την ακόλουθη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 262385/21.4.10 σχετικά με την «Εφαρμογή του Καθεστώτος Πολλαπλής Συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ τ. Β΄ 509/23.4.10) και συγκεκριμένα την παράγραφο 4 του άρθρου 6, οι γεωργοί υποχρεούνται «να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002». Σε άλλες διατάξεις της ίδιας Κ.Υ.Α. (άρ. 4 §7, άρ. 7 §2i - §2ii - §2iii - §3i - §5 και άρ. 10 §1), γίνεται επίσης αναφορά στην υποχρέωση τήρησης μητρώων, παραστατικών και ημερολογίου εργασιών. Η παράβαση της σχετικής απαίτησης (Μη ύπαρξη Μητρώου Εισροών – Εκροών) είναι από τις συχνότερα εντοπιζόμενες κατά τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρφωσης και κάθε χρόνο εκατοντάδες γεωργοί υφίστανται κυρώσεις για τη συγκεκριμένη παράβαση. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : ΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 6982343958
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details