ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 17η / 2014


     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    17η / 2014ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 15η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: α'
Προηγούνται..1]
Ανακοινώσεις Δημάρχου.
2]
Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.

3]
Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

….

β'
Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ
Α/Α   Α.Δ.Σ:  2014 
1η
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
285η
2η
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
286η
3η
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

287η
4η
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

288η
5η
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
289η
6η
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
290η
7η
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

291η
8η
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΕΜΠΕΛΗ  ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

292η
9η
Έγκριση προέγκρισης 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΔ  ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

293η
10η
Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ » (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

294η
11η
 Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

294η
12η
 Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

296η
13η
Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Μελιταίας (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
297η
14η
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στα Νομικά Πρόσωπα Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
298η
15η
Κατανομή ποσού 18.701,86 € από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων έτους 2014 (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
299η
16η
Έγκριση 5ου πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
300η
17η
Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 1.375,00€ για την Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και έγκριση ενεργειών Δημοτικού Ταμία για το σκοπό αυτό. (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Γραφείο Παιδικών Σταθμών)
301η
18η
Έγκριση αποτελεσμάτων Εσόδων – Εξόδων 3ου Τριμήνου 2014 (Σχετ: Η αριθμ 189/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
302η
19η
Αποδοχή και κατανομή ποσού 70.000,00€για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
303η
20η
Εξέταση αιτήματος κ. Τσιγαρίδα Νικολάου, Μισθωτή του Καταστήματος (ΦΟΥΡΝΟΣ) στην οδό Δημοκρατίας της Δημοτικής  Κοινότητας Δομοκού, σχετικά με μετάβαση μισθωτικής σχέσης. (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
304η
21η
Διάθεση ποσού 300,00€ για την αγορά δώρων στους   Παιδικούς Σταθμούς (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
305η

22η
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.000€ για τον Χριστουγεννιάτικο Στολισμό του Δήμου (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
306η
23η
Επιβολή τελών άρδευσης στην Τ.Κ. Εκκάρας (Σχετ: Η αριθμ. 1/2014 απόφαση του Τ.Σ. Εκκάρας) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
307η
24η
Τροποποίηση  Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2014 (Σχετ: Η αριθμ 18/2014 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού» (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ – Οικονομική Υπηρεσία)
308η
25η
Εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου Δήμου Δομοκού (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος –Γραφείο Παιδικών Σταθμών)
309η
26η
Συγκρότηση Επιτροπής για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής)
310η
27η
Έγκριση εγγραφής και ετήσιας συνδρομής σε εφημερίδες (Εισήγηση: Δήμαρχος)
311η
28η
Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες – Αδελφοποιήσεις Πόλεων (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
312η
29η
Καταγραφή προβλημάτων και προετοιμασία για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, έτους 2015 (Σχετ: Η αριθμ. 2/2015 απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών) (Εισήγηση: Πρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών)
313η
30η
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Δομοκού (Σχετ: Η αριθμ. 41/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δομοκού) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)
314η
31η
Έγκριση παραχώρησης μιας θέσης στάσης προς εξυπηρέτηση των ασθενών του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας του κ. Αποστολόπουλο Σταύρου (Σχετ: Η αριθμ 43/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
315η
32η
Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετατροπή ή μη του
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ σε Ανώνυμη Εταιρεία του αρ. 265 του ν.3463/2006 σύμφωνα με το αρ. 16 παρ.6 του ν.4071/12. (Eισήγηση: Δήμαρχος)

316η
33η
Τροποποίηση - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 (Σχετ: Η αριθμ. 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (Eισήγηση: Δήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
317η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Νικόλαος Καλημέρης


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details