Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ι΄ κατανομή έτους 2014.

 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους
της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ι΄ κατανομή έτους 2014.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.-Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α’) «Πρόγραμμα “Πολιτεία” για τη
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α’) «Αναδιοργάνωση του εθνικού συστήματος
κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις».
3.- Τις διατάξεις του π.δ.164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
4.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
5.- Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών,
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
6.- Τη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
7.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη
του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».
8.- Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των
αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».
9.-Τις διατάξεις του ν.3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015».
10.- Τις διατάξεις του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
111.- Τις διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
12.- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1726/1944 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και
κωδικοποιήσεως των περί του Ταμείου Ασφαλίσεων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ισχυουσών
διατάξεων» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 και 115 παρ.1 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58
Α΄) «περί διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις».
13.- Το Π.Δ. 89/10.6.2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
14.- Την υπ΄αριθμ. 4062/2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο.
15.- Την υπ΄ αριθμ. 45/74300/28-12-2010 εγκύκλιό μας, «Ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής διοίκησης των
δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010».
16.- Την υπ΄ αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 (ΦΕΚ 1896 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους
2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
17.- Την υπ΄ αριθμ 34603/15.9.2014 απόφασή μας περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, στο Δήμου Περάματος Ν. Αττικής, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών του-Ι΄ κατανομή έτους 2014.
18.- Την από 18.10.2013 πρόταση της ΚΕΔΕ περί επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ
αναφορικά με την τακτική επιχορήγηση και το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων, όπου
λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή του
2011.
19.- Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
 20.- Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών», ποσό 102.857.171,27 €, το οποίο αποδίδεται ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους
2014 σε δικαιούχους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Β. Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου
μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 9.098.100,00 € υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ
(πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 3850/18.3.2014, 6054/12.10.2014,
7141/10.3.2014, 9523/7.4.2014, 2322/5.5.2014, 9943/21.5.2014, 22706/2.6.2014, 15669/3.6.2014,
20506/17.7.2014, 27714/19.8.2014, 35931/24.9.2014, 29582/29.9.2014 και 18928/29.9.2014 αποφάσεις
μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.
Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, αποτελούν έσοδα του
λογαριασμού «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» του Κ.Α.0611 του Προϋπολογισμού
2τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που
επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική
ανάγκη. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τη δέκατη δόση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2014.
Δ. Τονίζεται ότι στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί :
α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και
των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και
ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και
για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του
ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,
β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που
μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,
γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του
ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,
δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους
ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και
ε) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων
7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
299 50721 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 151.855,76
300 50706 ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 134.411,02
301 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 680.583,75
302 50703 ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 206.179,36
303 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 171.073,52
304 50710 ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 146.968,63
305 50720 ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 131.722,38

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details