«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού / καθορισμός εμμίσθων»

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου  Δομοκού / καθορισμός εμμίσθων»
Ο Δήμαρχος Δομοκού
 Έχοντας υπόψη
1.-  Το άρθρο  1 παρ. 46 περίπτωση.3  «Σύσταση Δήμων» και άρθρο 2 «Συγκρότηση Δήμων» του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α). σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Δομοκού έχει  τρεις (3 ) Δημοτικές Ενότητες:  α. Δομοκού β. Θεσσαλιώτιδος και γ. Ξυνιάδος,
2.-  Τα άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» και 59 «Αντιδήμαρχοι» και 282 παρ.16 «Γενικές Μεταβατικές διατάξεις»  του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α).
3.- Τις αριθ: 23/20.6.2014 και 32/27.6.2014  Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας,  με τις οποίες επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Δομοκού.
4.- Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699) σύμφωνα με την οποία ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Δομοκού ανέρχεται σε 12.105 κατοίκους.
6.- Το παράρτημα (υπό στοιχείο 1.9) της ανωτέρω εγκυκλίου σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Δομοκού έχει ανώτατο αριθμό Αντιδημάρχων τέσσερις (4).  
7.- Την παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3.ε. και στ’ του άρθρου 3 του Ν.4051/12 (ΦΕΚ.40/29-2-12) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012»  σύμφωνα με την οποία: σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δυο (2).
8.- Την περίπτωση ΙΙΙ «Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παρ.1 του άρθρου 93 του ν.3852/10» της αριθ. οικ.532/7-1-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ.Α’256/31-12-2012)»

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ   Ι   Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

1. Ορίζουμε Αντιδημάρχους με θητεία (δυόμιση ετών) ήτοι από 1/9/2014 και έως 28/2/2017,τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης της Πλειοψηφίας:
1ο Αντιδήμαρχο. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο.Καφαρατζή Κων/νο του Δημητρίου.
2ο Αντιδήμαρχο. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο.Πουτουρούδη Σταμάτιο του Κων/νου.
3ο Αντιδήμαρχο. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο.Ιτούδη Γεώργιο του Γκανή.
4ο Αντιδήμαρχο. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο.Ντελή Αχιλλέα του Αλεξάνδρου.

2. Ορίζουμε ότι κατά την  παρ.3.ε. του άρθρου 3 του Ν.4051/12 (ΦΕΚ.40/29-2-12) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012» από τους ανωτέρω αντιδημάρχους θα δικαιούνται αντιμισθίας ο 2ος Αντιδήμαρχος κος. Πουτουρούδης Σταμάτιος του Κων/νου και ο 3ος Αντιδήμαρχος κος. Ιτούδης Γεώργιος του Γκανή.

3. Η Μεταβίβαση των « καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων μου στους  ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους, θα διενεργηθεί με νεότερη απόφασή μου.
4.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.
5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται,ορίζεται με την παρούσα να αναπληρώνει το Δήμαρχο και τα  καθήκοντά του ο 1ος Αντιδήμαρχος κος.Καφαρατζής Κων/νος του Δημητρίου, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 2ο Αντιδήμαρχο κο. Πουτουρούδη Σταμάτιο του Κων/νου.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Φθιώτιδας, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δομοκού, επίσης να  αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.domokos.gr  και να κοινοποιηθεί αντίγραφό της: Στο Γραφείο Προϋπολογισμού &  Λογιστηρίου των Οικονομικών Υπηρεσιών,σε όλους τους Αντιδημάρχους,στους Δημοτικούς Συμβούλους,στους εκπροσώπους των παρατάξεων της μειοψηφίας, και στους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δομοκού.

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ


    Δημήτριος Ι.Τζιαχρήστας
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details