Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο!

     
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    22η / 2013
 
   
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
      Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 11η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 17:30 μμ στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
       
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΔΣ/2013  
1ο "Εξ αναβολής" Γνωμοδότηση επι της αριθ.14/1-11-2013 Απόφασης Δ.Σ του ΝΠΔΔ "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" που αφορά στην τροποποίηση του προϋπ/σμού εσόδων και δαπανών του ΝΠΔΔ οικ.έτους  2013. Πρόεδρος ΔΣ του ΝΠΔΔ  & Τμήμα Οικονομικών Υπ/σιών (Γρ.Προϋπ/σμού).  271η 
2ο Γνωμοδότηση επι της αριθ.19/22-11-2013 Απόφασης Δ.Σ του ΝΠΔΔ "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" που αφορά στην τροποποίηση του προϋπ/σμού εσόδων και δαπανών του ΝΠΔΔ οικ.έτους  2013. >> 272η 
3ο Γνωμοδότηση επι της αριθ.18/22-11-2013 Απόφασης Δ.Σ του ΝΠΔΔ "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" που αφορά στην Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης - Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ οικ.έτους 2014. >> 273η 
4ο Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού  εσόδων και δαπανών,Γ' τριμήνου 2013 Δήμου Δομοκού  ( Σχετική η Αριθ: 175/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. (Γρ.Προϋπ/σμού). 274η 
5ο Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Δομοκού -Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014 ( Σχετική η Αριθ: 184/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) >> 275η 
6ο Κατανομή ποσού €: 18.673,81 "Λειτουργικές ανάγκες Σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου" Β' Εξ/νου 2013 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δομοκού.  >> 276η 
7ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού οικ.έτους 2013.( Σχετική η Αριθ: 182/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) >> 277η 
8ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών,Δήμου Δομοκού.                                                                                      Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. (Γρ.Προμηθειών). 278η 
9ο Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" στην Τοπική Κοινότητα Βουζίου (Σχετ η αριθ.12001/2013 Απόφαση Εκπ/που Τ.Κ Βουζίου) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. (Γρ.Περιουσίας). 279η 
10ο Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου "ΑΓΡΟΣ" στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας (Σχετ η αριθ.1/2013 Απόφαση Εκπ/που Τ.Κ Αχλαδέας) >> 280η 
11ο Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου "ΑΓΡΟΣ" στην Τοπική Κοινότητα Λεύκας (Σχετ η αριθ.1/2013 Απόφαση Τ.Σ Λεύκας) >> 281η 
12ο Έγκριση παραχώρησης Δημοτικών χώρων "ΑΙΘΟΥΣΕΣ" για δραστηριότητες του ΝΠΔΔ "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" >> 282η 
13ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΞΥΝΙΑΔΑΣ»
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Γρ.Έργων).  283η 
14ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»
>> 284η 
15ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ»
>> 285η 
16ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»
>> 286η 
17ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ.ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ »
>> 287η 
18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ.ΔΟΜΟΚΟΥ»
>> 288η 
19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ και των ΓΗΠΕΔΩΝ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ,ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ και ΕΚΚΑΡΑΣ»
>> 289η 
20ο Έγκριση Παράτασης του χρόνου περαίωσης  της υπηρεσίας: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ"  
>> 290η 
21ο Έγκριση ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για τις ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ και τα ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ.
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Γρ.Έργων).  291η 
22ο Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" στον ΑΞΟΝΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 45 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)" και 46 "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)"
>> 292η 
23ο Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" στον ΑΞΟΝΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 44 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
>> 293η 
24ο Διενέργεια κλήρωσης ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Παραλαβή Φυσικού Εδάφους του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ.ΠΑΛΑΜΑ" >> 294η 
25ο Έγκριση αίτησης για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μαθητή του ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ Λαμίας ειδικότητας "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" Πρόεδρος Δ.Σ  & Τμήμα Διοικητικών  Υπηρεσιών   295η 
26ο Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ του ΝΠΔΔ (Εκπ/πος Μαθητικής Κοινότητας)  "Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης Λυκείων και Γυμνασίων  Δήμου Δομοκού" >> 296η 
27ο Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (Άρθρο 217 –π3 ν.3463/2006) >> 297η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
Χαράλαμπος Λιόλιος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

83 comments:

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Ανάλυση προσωπικότητας βάση προσωπογραφιών
Αρχίζοντας, όπως κοιτάμε από δεξιά …. θα λέγαμε
Ο Αργόστροφος (για να ξυπνήσει απαιτούνται 10 Ρίχτερ…και παλι αμφιβάλουμε) ,αφελής και πάει λέγοντας….
Ο Πονηρός…….
Και ο Αφασίας….
Πάντως για εξυπνάδα μην ψάχνετε είναι ανυπαρκτη στις προσωπογραφιες.
Και από πισω οι καταδικασμενοι δημοτες
«οσο θα τους ακολουθητε από πίσω ειστε καταδικασμενοι, το μονο τους ενδιαφέρει είναι η τσεπη τους και έχουν πολύ μεγάλες τσέπες…..» εκτός αν…….αν ξυπνήσετε
Ξέρω είστε όλοι ξύπνιοι!!! ….έτσι μου λέγατε πριν δέκα χρόνια,να δούμε τι θα λέτε σε δέκα χρόνια

Υ.Γ Αν οι δημότες μπορούσαν να καταγράψουν τους εγκεφάλους των δημάρχων θα συχαίνονταν τις κάλπες

Ανώνυμος είπε...

Οσο για το συμβούλιο "παρτακιδων" …...
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ………………..

Ανώνυμος είπε...

Προς αποδειξη της ευαισθητοποιησης της δημοτικής αρχης για τα προβλήματα των δημοτών αναφέρουμε το παρακάτω παράδειγμα
Δημότες κοινοτικού διαμερισματος βαρδαλι έχουν υποβάλει αίτημα με εικοσιεπτα (27) υπογραφές για επέκταση υφιστάμενου δικτύου άρδευσης,εδώ και τρεις μήνες, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει επί του θέματος.
Παρακαλούμε τον Δ.Σ Ιτουδη η τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ (οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ευαισθητοποιουνται για τα προβλήματα που αντιμετωπιζουν οι δημότες) να επιληφθούν για την διερεύνηση του παραπάνω θέματος. Κατά πρώτον την επίλυση του θέματος και κατά δεύτερον,αν οι δημότες κοινοτικού διαμερισματος βαρδαλι αναγκαστούν να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης,δεν είναι πρέπον ο δήμος να χρεωθεί την ανικανότητας της δημοτικής αρχής.

Το κόστος κατασκευής της επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης δεν υπερβαίνει τα 1500 -2.000 ευρώ!!!

Απο οτι γνωριζω, το αιτημα οι δημότες κοινότητας βαρδαλι το είχαν υποβάλει πριν επτα μηνες ,αφου ηταν αναπάντητο για τρεις μήνες περίπου και οι δημότες διαμαρτυρηθηκαν τοτε η δημοτική αρχη τους ειπε ότι αναφέρεστε προς κοινοτικό συμβούλιο Δομοκού και όχι προς δημοτικό συμβούλιο .Για ένα λάθος εκ παραδρομής τους ταλαιπωρουν επτά μήνες!!!
Αν προσθέσουμε και την αδιαφορεια του προέδρου πάμε στα δυο χρονια.

Ανώνυμος είπε...

Μαντέψτε ποιος πρόεδρος κοινοτικού διαμερισματος έκλεβε τους δημότες (ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ) κατά την διανομή τροφίμων κατά της φτωχιας
Έδινε στους δημότες το 30% και λιγότερο από αυτά που δικαιούνταν!!!!!!!
Την δε φετα και γραβιέρα,εκοβε το πακέτο στα τρια και το μοίραζε...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Ένα (1) ατομο δικαιούται:
6 κιλα μακαρόνια - 3 κιλα λαδι - 2 πακέτα τυρι- 1 πακέτο γραβιέρα - 1 πακέτο κεφαλογραβιερα

Δυο (2)άτομα δικαιούνται:
16 κιλά μακαρόνια- 6 κιλά λάδι-4 πακέτα τυρι - 2 πακέτα γραβιέρα- 2 πακετα κεφαλογραβιερα

Τρια (3) ατομα δικαιούνται :
20 κιλα μακαρόνια- 8 κιλά λάδι- 4 πακέτα τυρί- 3 πακέτα γραβιέρα - 4 πακετα κεφαλογραβιερα

Τέσσερα (4) άτομα
25 κιλά μακαρόνια - 9 κιλά λάδι - 4 πακέτα τυρι- 2 πακέτα γραβιέρα - 6 πακέτα κεφαλογραβιερα

Πέντε (5) άτομα δικαιούνται
30 κιλά μακαρόνια- 12 κιλά λάδι - 9 πακέτα τυρι- 4 πακέτα γραβιέρα - 8 πακέτα κεφαλογραβιερα.

Ανώνυμος είπε...

Η ιστορία του ανθρώπου μοιάζει με μια συνεχή καταπίεση του συναισθήματος..
Γι αυτό οι κοινωνίες, μ’ ελάχιστες εξαιρέσεις, αποτελούνται από δυστυχισμένα μέλη..
(.σαν αυτούς τους δύστυχους-μλκες που γράψαν σχόλια παραπάνω ακριβώς..)

Ανώνυμος είπε...

AΝΩΝΥΜΕ 06=12-2014 05.02
ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΟ ΚΡΥΟ.............

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ 7.2Ι ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ

Ανώνυμος είπε...

Αντιπολίτευση σημαίνει πάνω από όλα συγκεκριμένη αντιπρόταση.

Επιτέλους ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του..
Αρκετά με τις κλάψες και τα συνθήματα..

Όταν μοιραστούν τα τρόφιμα ας είναι και κάποιος υπεύθυνος από την αντιπολίτευση να ελέγχει τη διαδικασία.
Απλά όμορφα και ωραία..

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Αφου δήμαρχος και ο υπεύθυνος διανομής τροφίμων δεν εχουν την νοημοσύνη να κάνουν το αυτονόητο θα τους το πούμε εμεις
Καταρχήν έπρεπε να ενημερώσουν τους δημότες πόσα τρόφιμα δικαιούνται.
Δευτερον θα επρεπε να μεταφέρουν τα τροφιμα με δημοτικό αυτοκίνητο στα χωριά και σε ένα δημόσιο χώρο, γραφείο κοινοτικού διαμερισματος η στο σχολειο να εκτελεστεί η διανομή σύμφωνα με την λίστα δικαιώματος του καθενός και ο κάθε δημότης να λαμβάνει γνώση ,τι δικαιούται και να υπογράφει για αυτό που παραλαμβάνει.
Ο δημος τι εκανε
Χωρίς να ενημερώσει τους δημότες εδωσε τα τρόφιμα στον ανεγκέφαλο προεδρο οποίος παλι με την σειρά του χωρίς να ενημερώσει τι δικαιούνται οι δημότες έδινε οσα ηθελε ,σε όποιον ηθελε και τους εβαζε και υπέγραφαν χωρίς να ξέρουνε τι υπέγραφαν!!!!!!

Αν και η ενημέρωση δικαιωματος τροφίμων είναι υποχρέωση του δημου ,ώστε ο δημότης να είναι ενημερωμένος και να μην μπορει να τον κλεψει ο κάθε επειτηδιος πρόεδρος

Πέρυσι από 16 κιλα μακαρονια που δικαιούνταν τα δυο ατομα οι περισσότεροι περνανε 5 με 6 κιλα και ελαχιστοι 10 κιλα
Από τα 6 κιλά λάδι οι περισσότεροι παρέλαβαν 2-3 κιλα , ένα ποσοστο τιποτα

Από διαφορα τυρια,από τα 8 πακέτα (γραβιερα –κεφαλογραβιερα και γραβιερα) τους εδωσε 1 με 2 πακετα και σε αρκετούς τίποτα.
Σε μια δε ηλικιωμένη κυρια της ,εκοψε το πακέτο στα δυο και της έδωσε ένα κομματάκι,διοτι της ειπε οτι δεν επαρκούσαν να της δώσει ολοκληρο πακετο
μετα τους έβαλε και υπέγραψαν ότι παρέλαβαν ολες τις ποσοτητες

Φέτος ,αρκετός κοσμος αδιαφόρησε διοτι προφανως νόμιζε ότι δικαιούται πέντε κιλα μακαρόνια και μια φέτα τυράκι,αντε και λιγο ρυζάκι και ένα με δυο κιλα λαδάκι.
πριν μια εβδομαδα που εκανε διανομή μακαρονιών ο πρόεδρος κατέβασε το ποσοστό των μακαρονια και έφθασε σε ακρότητες, δηλ να δινει ένα παγκο μακαρόνια σε μια οικογένεια δυο ατόμων και οι δημοτες,όπως ηταν φυσικό αγριεψαν και αρχισανε να παίρνουνε τηλεφωνο τον δημαρχο ,την κυρια ζηκουλη και τον κυριο παππιωτη οποιος σε ερωτημα δημοτη… ποσα μακαρονια δικαιουται το ατομο …απαντησε ότι δεν γνωριζει και ότι θα εβρισκε το προεδρο και θα του ελεγε…. μαλλον τα καλαντα.
Αυτά συμβαίνουν στον δημο και εσεις ζητάτε να καταγγείλουμε τον προεδρο
Ο συγκεκριμμενος προεδρος εχει τουλάχιστον δυο γραπτές αναφορές εις βαρος του και δεκάδες προφορικές εδώ και τρια χρονια και ο δημαρχος τον καλύπτει και του δίνει απευθείας αναθέσεις.
Μια αναφορα απο αυτες εχει αναφερθεί στο παρελθον και από το σαιτ με τον τιτλο
χωρίς σχόλια... Του Πετρωτού!!! Τελη Φεβρουαριο 2012 διαβάστε το και θα καταλάβετε το ποιον του πρόεδρου και την κάλυψη του δημαρχου.
Αν παλι διαβάσετε και την δεύτερη αναφορά δημότη ….. θα αντικρίζετε το δημαρχείο θα σας προκαλεί ΕΜΕΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ...για τον δε δήμαρχο καλύτερα να μην το αναφέρουμε...................

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Ξέχασα να σας αναφέρω οτι φετος η διανομή μακαρονιών εγινε απο τον προεδρο ,χωρίς λίστες και υπογραφές...τώρα πως γίνονται αυτά τα πράγματα;;
Λυπάμαι, άλλα μόνο ο πρόεδρος, ο υπεύθυνος διανομής τροφίμων και ο δήμαρχος τα καταλαβαινουν...

Ανώνυμος είπε...

Τι είπα στο σχόλιο 4:26;
Η πλειοφηφία και η αντιπολίτευση στη διανομή που έγινε ή θα γίνει δε το γνωρίζω..
Να υποχρεώσει τους υποψηφίους που είχε σε κάθε χωριό να παρακολουθήσουν τη διαδικασία διανομής των τροφίμων στο χωριό τους..
Προς αποφυγή και δημιουργία προβλημάτων, τι το πιό εύκολο;
Τ’ άλλα είναι να περνάμε την ώρα μας..

Ανώνυμος είπε...

Σε ποιόν τα λέω; Σε έναν που αναλύει φωτογραφίες.. Αίσχος!

club speaking είπε...

Ασήμαντα ανθρωπάκια θέλετε και να διοικήσετε.!!!!.
Βρείτε μιά δημιουργική ασχολία να μη σας σνομπάρουμε.!!!!.

////////////////////////// είπε...

Πάρτε τα γραπτά-σχόλια απ’ την αρχή..
.κάτω απ’ το μέσο όρο..μείον κι από την αισθητική του μέτριου!

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε Απογοήτευσες τους ΔΗΜΟΤΕΣ με τα τερτίπια και τα καμώματα μίας ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ και ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Δημοτικής Αρχής και χάθηκε για τον Δήμο μας μια ακόμη τετραετία και το χειροτερο τον καταδικασες σε μαρασμό και επερχόμενη παρακμή.

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε παραιτήσου!!
Όχι για μένα …για τον «Φουκαριάρη» τον δήμο μας !!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! είπε...

Τουητάκο..
Καλά το πας, χώσε μας στους χώρους της υψηλής διανόησης!
Δείξε μας την ύπαρξη των πολλών επιπέδων..
.σε κάθε έννοια και εκδήλωση της ζωής..
.την πάλη ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, την τεράστια προσπάθεια που κάνουν τα δυό τους να ενωθούν με το θείο..

Είναι κάτι ώρες που εκτιμά κανείς τον ύπνο..
.μη πολυψάχνεις κάπου δίπλα σου είναι..
..κοίταξε λίγο καλήτερα και θα τις δεις!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ

ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
10 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΔΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ
ΑΡΚΕΤΑ .............ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΔΣ

ΠΑΠΙΩΤΗ ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΗ ΟΤΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΕ ΡΩΤΗΣΕ. ΝΑ ΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΦΥΡΑΣ ΚΛΕΦΤΙΚΑ....
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ ΤΙ ΑΕΤΟ ΠΕΤΑΤΕ ΔΕΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΑΝΤΙΡΕΠΟΡΤΕΡ...

Ανώνυμος είπε...

ο παπιωτης τοσα χρόνια σύμβουλος δεν ήξερε τι τρόφιμα δικαιούται ο δημότης;
φυσικά ήξερε απλως καλυψε τον προεδρο αφου του νοικιάζει το μαγαζί

Ανώνυμος είπε...

Ρωτήσαμε δεκαπέντε δημότες αν τα τελευταία δυο χρόνια ενημερώθηκαν πόσα τρόφιμα δικαιούνται και κανένας δεν γνώριζε..

Ανώνυμος είπε...

Πριν τρια χρονια ένα γνωστος μου ανακαλυψε ότι ειχαν περάσει από το Δ/Σ ως κατεπείγονται επενδυσεις 60 εκατομμυρια ευρω σε εταιρεια επενδυσεων αιολικων παρκων με απευθειας αναθεσεις ,χωρις κανενα ωφελος για τις τοπικες κοινωνιες.Και οι δημοτικοι συμβουλοι που ρωτηθηκαν δεν γνωριζαν τιποτα και μετα αφου τους παρουσιασε εγγραφα (Δ/Σ)με τα ονοματα τους αρχισαν να τα θυμουνται.
Καταλαβαινετε ότι στο δημο τα τελευταια χρονια γινοταν το πανηγυρι της αρκουδας
Θα νοιαστουν για τα μακαρονια

Ανώνυμος είπε...

60 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ !!!!
ΒΡΕ ΤΟΥΣ ΦΑΓΑΝΕΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΠΙΩΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΣΕΛΙΓΚΑ....ΟΛΑ ΜΕ ΣΥΜΜΝΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΣ
ΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΣ ΡΕΡΟΡΤΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΓΑ ...

ΑΝΤΙΡΕΠΟΡΤΕΡ

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΤΙΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΤΟ θέμα διερευνάτε, αλλα δυστυχώς απο μαθαίνουμε είναι οπως το έχει αναφέρει ο ρεπορτερ. Υπάρχουν πολλές αναφορές κατοίκων οτι πηραν μονο ενα κιλο μακαρόνια ενω δικαιούνταν 16 κιλα.
Ενω περυση πηραν το 20% με 40%
απο αυτα που δικαιουταν.
Ελάχιστοι πήραν το 70% περίπου απο αυτα που δικαιούνταν και προφανώς κανένας ολο το ποσοστό τροφίμων η πιθανόν μερικοί κολλητοι του προεδρου τα πηραν ολα.

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΟΤΟΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ.

ΣΑΣ ΔΙΝΕΤΕ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ.

Ανώνυμος είπε...

Εδω να σε δω Τζιαχρηστα πόσο ικανός είσαι για να γίνεις δήμαρχος.

Ανώνυμος είπε...

Άλλωστε και εσυ κυριε ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑ και φέρεις ευθύνη διότι πρώτα δίκη σου επιλογή ήταν ο πρόεδρος και μετά των κατοίκων πετρωτού και σήμερα φυσικά ευθύνη του δημάρχου οποίος αποδείχτηκε ανεπαρκής κατ'επαναληψη για μια διανομή τροφίμων!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ
Ολα τα συνθήματα με τα οποία εκλέχθηκες, έπεσαν στο κενό. Δεν κατόρθωσες απολύτως τίποτα και το έργο σου φυσικά ήταν άκρως αποτυχημένο.
φυσικά υπάρχουν και χειρότερα άλλα ο τόπος μας έχει έλλειψη από καλύτερα.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕ

Ανώνυμος είπε...

Ζητείται εισαγγελέας για αυτεπάγγελτη δίωξη δημάρχου

Πρώτο κατηγορητηριο
θεμα μόλυνσης δεξαμενών ποσίμου ύδατος

Για «αμέλεια» σε ό,τι αφορά την προστασία των πηγών υδροληψίας, υδραγωγείων και δικτύων πόσιμου νερού κατηγορείται ο δήμαρχος

ο δήμαρχος κατηγορείται ότι «με περισσότερες πράξεις (παραλείψεις), κατά την έννοια του νόμου, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, παρέλειψε να εμποδίσει, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο ως εκ της άνω ιδιότητάς του, την επέλευση αξιοποίνου αποτελέσματος, δηλαδή την πρόκληση δηλητηρίασης σε διοχέτευση πόσιμου νερού, που η χρήση του μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε αόριστο αριθμό ανθρώπων». Από τις παραλείψεις «επήλθε μόλυνση ('ολικά κολοβακτηριοειδή', 'ολικά κολοβακτηριοειδή κοπράνων', και 'στρεπτόκοκκοι κοπράνων') του διοχετευόμενου ύδατος στις κατοικίες των δημοτων».

Επίσης κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος από αμέλεια για την υπερχλωριωση του νερού βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωες των ανθρώπων που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Δεύτερο κατηγορητηριο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κατηγορείται για παραβάσεις καθήκοντος, για παρανομίες στην ανάθεση δημοτικών έργων με τη μέθοδο της κατάτμησης για να μη γίνονται διαγωνισμοί, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, για κακοδιαχείριση ή ενέργειες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Να εκτελεστεί διαχειριστικός έλεγχος από Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, διότι είναι ο εγκυρότερος τρόπος να εξακριβωθεί το τι έχει γίνει

Τρίτο κατηγορητηριο

Παραβίαση των νομίμων διαδικασιών διεκπαιραιωσης δημοτικών υποθέσεών.

Τεταρτο κατηγορητηριο
Συνεργία και συγκάλυψη αδικημάτων προέδρου κοινότητας

πέμπτο κατηγορητηριο
κλπ κλπ θα τα μάθετε αργοτερα

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ο προεδρος κατηγορειται για κατ’επαναληψη διάπραξη παρανομιών κατά τη διαδικασία διανομής τροφίμων στους δημοτες
Για σοβαρή παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση και υπέρβασή της αρμοδιοτητας του από δολο για αποκτηση οικονομικού και προσωπικού όφελος,απιστίας περί την υπηρεσία, για αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για αιρετο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας
Για καταχρηστική άσκηση διακριτικής ευχέρειας – διακριτική μεταχείριση.

Για κλοπή δημοσίου υλικού κλπ κλπ κλπ κλπ κλπ

Ανώνυμος είπε...

Αν φτύσεις πάνω, φτύνεις τα μούτρα σου
Αν φτύσεις κάτω φτύνεις τα γένεια σου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΑΝΤΙΡΕΠΟΡΤΕΡ
Σίγουρα έχεις δίκαιο για αυτά που αναφέρεις αλλα η μάχη η δική μου προς το παρόν ειναι από αυτό σημείο και υπο προυποθεσεις στο Δ/Σ .
Πρωτα επιβάλλεται να επιδιώκεις την αυτοιαση και όταν αυτή δεν είναι εφικτή εξωτερικευεις το πρόβλημα Τα πράγματα σίγουρα έχουν φθάσει στο απροχώρητο… και το έχουμε προβλέψει εδώ και δυο χρονια.
Βεβαια ο χρονος της προσπάθειας της αυτοιασης τελειώνει την άλλη εβδομάδα.
Αν και αυτή την φορά οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος συνεχίσουν να είναι αναποτελεσματικοι, δυστυχώς το πρόβλημα θα εξωτερικευτεί και τοτε σίγουρα τα πράγματα θα είναι Χειρότερα για πολλούς .
Αν δεν διαταχθεί Ε.Δ.Ε και δεν τιμωρηθεί ο πρόεδρος όπως του αξίζει να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό που αρμόζει σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον δημο.
Θα δωσω μια προθεσμια δυο ημερων στο δημαρχο και στους δημοτικους συμβουλους και αν δεν διαταχθει ΕΔΕ μετα θα στειλω αναφορα σε ολες τις αρμοδιες υπηρεσιες, Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας , Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη ,το γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το Συνήγορο του Πολίτη.
Οι δε δημότες που παρέλαβαν ελλιπή τρόφιμα πρέπει να ζητήσουν εισαγγελική παρέμβαση

Δήμαρχε,προσπάθησα άλλα δεν διορθώνεσαι με τίποτα…… λυπάμαι πολύ ...ενός κακού χίλια μύρια έπονται! ...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι

Οταν οι πρόεδροι έχουν φθάσει να κλέβουν με τέτοιο θράσος τότε σημαίνει οτι οι παραπάνω έχουν διαλύσει το σύμπαν,(κατά το παρόν και κατά το παρελθόν).
Οταν μας κλέβουν δεν απευθυνομαστε (να κάνουμε παράπονα) στον κλέφτη άλλα σε αυτόν που επιβάλει την δικαιοσύνη.
Για οτι θέμα νομίζετε οτι αδικηθήκατε κατευθείαν στον εισαγγελέα και να επιμένετε για την επίλυση του θέματος σας

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Ο πρόεδρος αντι 16 κιλα μακαρόνια εδινε στους δικαιούχους 8 κιλά σε άλλους 10 και σε άλλους 12 και σε εναν 16 κιλα.
Επίσης διαπιστώσαμε οτι τρεις οικογένειες που είχαν πάρει από ένα κιλό μακαρόνια!! δεν τα δικαιούταν άλλα τα είχε αφήσει ο πρόεδρος σαν Αγιος Βασίλης στην πόρτα τους!!!!!

Ζητήθηκε από τον δήμο η λιστα δικαιούχων τροφίμων και η απάντηση ήταν οτι είναι απόρρητη!!!!!(εδώ μου θύμισε την περίπτωση αντιπροέδρου καλημερη όταν σαν δημότης ζήτησε τις αναλύσεις του νερού και ο δήμος αρνήθηκε και επανήλθε με άλλη αιτηση ως αντιπρόεδρος του Δ/σ και αποκαλύφθηκε η μεγάλη άπατη της μόλυνσης του νερού)
Φυσικά η λίστα δεν είναι απόρρητη και αυτό είναι αυτονόητο
Όταν ζητήθηκε η λίστα με τις υπογραφές δημοτών παραλαβής των τροφίμων μας απάντησαν ότι δεν υπάρχει.
Δεν θα έπρεπε να την έχετε ; τους ρωτήσαμε
Θα έπρεπε άλλα δεν την έχουμε, μας είπανε…
Η δε απάντηση του δήμου στο ερώτημα ότι δικαιούχοι των 16 κιλών παρέλαβαν 10 κιλά μας είπαν ότι ο πρόεδρος τα έδωσε σε άλλους που δεν δικαιούνταν...........
Η δικη μας εντύπωση είναι ότι ο πρόεδρος εκμεταλλευετε προς όφελος του, την άγνοια των πολιτών και την συγκάλυψη του δημάρχου
φυσικά για να αποδείξουμε πόσα τρόφιμα χάθηκαν πρέπει να πάρουμε εναν έναν τους κατοίκους και να καταγραψουμε ολα τα μακαρόνια που παραδόθηκαν.
Πράγμα δύσκολο λογω της νοοτροπίας ορισμένων Δημοτών και αντιλαμβανεστε τι εννοώ.

Μιλάμε πανούργος ο πρόεδρος και ο δήμαρχος!!!
Το ίδιο κόλπο έχει παιχτεί από τα ίδια πρόσωπα και άλλες φόρες σε διαφορετικές υποθέσεις.

ψάχνοντας στις αρμόδιες αρχες διαπιστώσαμε οτι και σε άλλους δήμους έχει παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο με τους προέδρους να μην παραδίδουν σωστά τα τρόφιμα.

Δήμαρχε αποδείχτηκε άλλη μια φορά οτι απο μίζες μπορεί να ξέρεις (όπως μας είχες πει στο Δ/Σ), άλλα απο μακαρόνια ξέρει μόνο ο πρόεδρος!!!

Αξιος ο δήμαρχος και ο πρόεδρος!!!
να τους χαιρεστε

|||||||||||||||||||||||||||||||||| είπε...

Είμαστε στην εποχή της ακατάπαυστης προόδου οι περισσότεροι άνθρωποι φοβισμένοι και αδιάφοροι κοιτούν μόνο για τη δική τους υποτιθέμενη ασφάλεια, αδιαφορώντας για τον διπλανό τους.
Λίγοι πλέον είναι αυτοί που αγωνίζονται και κάνουν τη διαφορά.
Αυτό είναι το πιό λυπηρό απ όλα που συμβαίνουν γύρω μας.
Η ασπλαχνία γίνεται πλέον συνήθεια σε πολλούς.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, γιατί συμβαίνουν όλα τα δεινά στον πλανήτη και γιατί πετυχαίνουν παγκόσμια σχέδια υποδούλωσης της ανθρώπινης ελευθερίας...
Γιατί οι περισσότεροι από μας δεν αντιδρούν...
Ακόμα κι όταν η αδικία δρα ακριβώς μπροστά στα μάτια μας!
Η αλήθεια πονάει...Πάνω τους σύντροφοι!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

"Για να σώσεις κάποιον που κινδυνεύει να πνιγεί, πρέπει πρώτα να το θέλει ο ίδιος".

Ανώνυμος είπε...

....και τους δούλεψε και τους έκλεψε ο τσελιγκας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ο δημότης που ζήτησε την λίστα δικαιούχων των τροφίμων και του είπαν οτι είναι απόρρητη, έπρεπε να ζητήσει την απάντηση εγγραφως και κατοπιν να απευθυνθεί στον εισαγγελέα.

θα ζητάτε πάντα να σας απαντούν εγγράφως για να έχετε αποδείξεις για αυτό που έχει ειπωθεί.

Ανώνυμος είπε...

Τουητάκο..

Διαβάζοντάς σε, κερδίσαμε σε γνώση τουλάχιστον επί γεωγραφικών θεμάτων!
Αφού έγινε επαναπροσδιορισμός του "ομφαλού της γης" και πλέον ξεκάθαρα αποδεικνύεται πως είσαι Εσύ!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

τι θέλεις να μάθεις;
Πόσοι κλέβουν,πόσα κλέβουν,απο ποια περιοχή ειναι,πόσοι χρηματιζονται,ποιοι δηλητηριαζουν τους δημότες, ποιοι ξέρανε για το μολυσμένο νερό και αδιαφορούσαν;
Ποιο έχουν υποθηκεύσει τις περιουσίες και τις ζωές των ανθρώπων;
Μην βιάζεσαι θα τα μάθεις όλα ,το μόνο που δεν θα μάθεις είναι πως να κλέβεις διότι απλούστατα το ξέρεις.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Αν έχει κανένας από εσάς έστω λίγο συνείδηση και το αντέχετε πηγαίνετε στο ληξιαρχείο να μάθετε ποσους δηλητηριασατε και μετα θα σας πω ποσοι θα πεθάνουν ακόμα απο το δηλητήριο που τους ποτίζατε τόσα χρόνια.

///////////////////////// είπε...

Δε ξέρω τι είναι προτιμότερο να πω «δοξάστε τον» ή «μωραίνει κύριος ον βούλεται απολέσαι» πάντως το σύνολο των αποδεκτών πρέπει να γελάει μ’ αυτές σου τις δηλώσεις..

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Καλά το είπες μόνο τρελός θα μπορούσα να είμαι ..για το επίπεδο το δικό σας και για να τα βάλω με όλους σας.
Παντός σίγουρα δεν ειμαι βιολογικός τύπος των απευθείας αναθέσεων, ουτε πουλιέμαι,ούτε "αγοραζομε".

Domokos Dream Team είπε...

Πρέπει να εισηγείσαι έννοιες και αξίες που να γεννούν απορίες!

Εσύ καθημερινώς και ανελλιπώς αγγίζεις το τεράστιο μέγεθος της βλακείας που είχε τρομάξει ακόμα και τον Αϊνστάϊν!

Αν δε μπορείς να προβληματιστείς τι κάθεσαι και γράφεις;

Ανώνυμος είπε...

Μην ψαρεύεις ,ανησυχείς ,και βιάζεσαι θα ερθει η ωρα που θα ασχοληθω και μαζι σου.
Σίγουρα κάτι έχεις κάνει,και ανησυχείς...

Domokos Dream Team είπε...

Το να έρχεσαι εκ των υστέρων και να τα βάζεις με όλους και για όλα όταν μπορούσες να είχες παρέμβει νωρίτερα..στο ΔΣ κτλ..

..αυτό για μένα δείχνει τουλάχιστον υστεροβουλία!

..γιού νόου!

Domokos Dream Team είπε...

Σταμάτα να με περνάς για άλλον..
..γράψε ότι θες και για όποιον θες ΧΕΣΤΗΚΑ!
..να μη με ταυτίζεις με άλλον αυτό θέλω..

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Για να έρθω εγώ στο Δ/Σ και κυρίως ο παρατηρητης θα πρέπει οι 25 από τους 27 που είστε, να βγείτε έξω και κλοτσηδόν από τους δημότες.

Domokos Dream Team είπε...

Τι να σου απαντήσω σ’ αυτό πούγραψες..
-σενάρια-σενάρια-σενάρια!
..α! ..κάνε και καμιά μεταφορά να μη ξεχνιέσαι;

Ανώνυμος είπε...

Τουητάκο..

Σ’ευχαριστούμε για τη «βαρκάδα» στη μάθηση!
Τελικά κανείς δε μπορεί να καταλάβει τις μεταφυσικές σου ανησυχίες!

Τέρμα το ρητό..
Έκανε και η μύγα κώλο και έχεσε το κόσμο όλο!
Τώρα σου πάει το..
Κούνια που σε κούναγε και κουνημό δεν είχε!

Domokos Dream Team είπε...

Αλλοιώθηκε η γραφή σου βλέπω..

.πάλι στη μαυρομούγκαφον έπεσες;
Στεναχωριέμαι gamwto!

Ανώνυμος είπε...

Να γραφτεί κάτι για το ΔΣ εδώ σε σχόλιο..
.χρειάζεται ενημέρωση ο δημότης και όχι αποχαύνωση!
.
Καλημέρες!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

το σαινη της παραγκας

Το κόλπο γκροσο του τσέλιγκα να κλέβει τους χωριανούς του

Απο τους τρεις δημοτες που αναφέραμε οτι πηραν απο ενα κιλο μακαρόνια και δεν τα δικαιούνταν καναμε λαθος ο ενας δικαιουταν 16 κιλα!!!!και του εδωσε ενα.
οταν βρηκε τον προεδρο μετα απο δεκα μερες μετα την διανομη και τον ρωτησε "γιατι προεδρε μου εδωσες μονο ενα κιλο αφου δικαιουμε 16""" εγινε λάθος θα στα φερω του ειπε ο προεδρος.

Σε άλλον παλι που δικαιούταν 16 κιλά και του έδωσε 10 κιλά του ειπε οτι τα έδωσε στους άλλους δυο
που δεν δικαιούταν.

ο λόγος που εδωσε σε μερικους κατοικους απο ενα κιλο ηταν για να τους μπερδεύει τους αλλους που τους εκλεβε

πανουργος ο προεδρος
πανουργος και ο δημαρχος ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ την ""ΑΠΟΡΡΗΤΗ"""" ΛΙΣΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

|||||||||||||||||||||||||||||| είπε...

Είπε ο γάϊδαρος το πετεινό κεφάλα!
.πρέπει να κρατάς απ αυτό το χωριό δεν εξηγείται αλλιώς η άπλετη χαζομάρα που γέμισε η σελίδα!

Ανώνυμος είπε...

""ΔΗΜΙΕ"" ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΛΙΣΤΑ" ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ

||||||||||||||||||||||||||||||||| είπε...

Τουτάκο..

Η αλήθεια είναι "αξία".

Σαν πόσες βλακείες σκέφτεσαι να γράψεις ακόμα για να ξεμπερδέψεις..

Βαράτε βιολιτζήδες κήρυκες της μλκίας!

Πάντως κάτι είναι κι αυτό μέσα στο καταθλιπτικό τοπίο των καιρών μας!

Domokos Dream Team είπε...

Ντήαρ Γκάηζ, Τουητάκο..

Για ηλίθιος έχεις πολύ αυτογνωσία!
Μη και φύγεις απ τη μπλογκόσφαιρα; Καταστραφήκαμε!
Ποιός θα μας ενημερώνει εμάς;

Να ξέρεις ότι η επιθυμία δε διώκεται ποινικά..
..αλλά με τις τόσες μλκίες σου να ξέρεις ότι οι παρακάτω προφανώς θα θεσπίσουν κάποιο νόμο!

Ανώνυμος είπε...

Είπαμε, ενημέρωση περί ΔΣ σήμερα!

Διπλωματούχος Της Ενημέρωσης είπε...

Η διοίκηση δεν έπεσε εξ ουρανού!
Οι πολίτες έκριναν!
Ο δήμος δεν είναι υπόθεση των λίγων και ούτε του παρασκηνίου!
(.αυτά διαβάζει κανείς εδώ..).
Οι εκλογές που θάρθουν θα δείξουν πόσο καλά ή άσχημα πήγαμε ή θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε..
Η ευθύνη είναι τεράστια όταν περνάς τη πόρτα του δημαρχείου!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! είπε...

Το Α και τω Ω είναι η ενημέρωση!
Αλλιώς τραγουδάμε όπως τραγουδάει το ποτάμι!

Ανώνυμος είπε...

Είπαμε, ενημέρωση περί ΔΣ σήμερα!

||||||||||||||||||||||||| είπε...

Ενημέρωση βέβαια!

Αχ, τι ωραία το μετέφερες! Είσαι απίστευτα γλυκούλης!
Το μπλόγκ σου είναι τόσο μα τοοοόσο χαριτωμένο!

..να γελάμε!

gb είπε...

Τουητάκο, επίκαιρη ερώτησή σου..

Με ενδιαφέρει η θέση της γυναίκας στη κοινωνία..
.αλλά πρέπει να αλλάξει ο τρόπος του παιχνιδιού που λένε..
.νάρχονται αυτές να μας τη πέφτουν..

Τι λες;;;

club speaking είπε...

Τα δέντρα είναι η ατέρμονη προσπάθεια της Γης να μιλήσει με τον παράδεισο!

Οι μέρες μας οφείλουμε να είναι μιά περιπέτεια απανωτών συγκρούσεων, μέσα στα όρια της ελευθερίας μας πάντα!

Ανώνυμος είπε...

Ουσιαστικά οι της κυβέρνησης το μόνο που θα μας επιτρέπουν από δω και στο εξής είναι να αυτοχειρούμε στα μουγκά και κατά μόνας..
πάνω τους..παλικάρια!

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ..
Αλήθεια, θα μας απαντήσει κάποιος, γιατί το πλεόνασμα η κυβέρνηση το αποκαλεί ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ, ενώ και οι πέτρες γνωρίζουν πως είναι
Π Ρ Ω Κ Τ Ο - Γ Ε Ν Ε Σ;

Ανώνυμος είπε...

Λοιπόν πηγαίνοντας για το ΔΣ να περάσεις απ του παπαλέξη στο κεντρικό κάτω βίδες κτλ κατάλαβες..
..στο παλαμά είναι ένα ζευγάρι (.ήταν μέχρι τέλη νοέμβρη τώρα δε γνωρίζω..)
που μένει σε σπίτι χωρίς ρεύμα..
..καταλαβαίνεις τις διαδικασίες..να είσαι καλά!

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι δημότες, μέσω εκκλησίας ήρθαν..
..Ξύπνα Μουσσών! Η Ζωή Είναι Σύντομη!.....

Ανώνυμος είπε...

Την επίκαιρη ερώτηση μη ξεχάσεις;
.να μας τη πέφτουν οι γυναίκες.!!!.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Για τους ξύπνιους υπάρχει ένας και κοινός κόσμος, αλλά o κάθε κοιμισμένος καταφεύγει στον δικό του κόσμο.

Ανώνυμος είπε...

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλα είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Με Αριστερές Αποχρώσεις είπε...

Αν η υπεράσπιση του δικαιώματος της αντίστασης ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, την κοινωνική περιθωριοποίηση είναι λαϊκισμός, τότε ΝΑΙ, είμαστε λαϊκιστές!

Αν η βροντερή φωνή κατά των θανάτων απ’ την ανέχεια, την έλλειψη θέρμανσης, την έσχατη ένδεια είναι λαϊκισμός, τότε ΝΑΙ, είμαστε λαϊκιστές!

Αν η αντίσταση στη διάλυση των αξιών είναι λαϊκισμός, όπως υλακτούν οι αργυρώνητοι προπαγανδιστές, τότε ΝΑΙ, είμαστε λαϊκιστές!

Αυτό είναι το ανάχωμά μας στο παραμύθι της «επιτυχίας» που σημαίνει ακόμα μεγαλήτερη φτώχεια, ακόμα περισσότερα δεσμά, ακόμα περισσότερα πλήγματα στην αξιοπρέπειά μας, ακόμα περισσότερη ισοπέδωση αξιών!

//////////////////////// είπε...

Τι έγινε το ΔΣ, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε;

.ή δε πήγες; Ποιός θα μας ενημερώσει εμάς;
.θα αγοράσουμε GPS!

|||||||||||||||||||||||||||| είπε...

Χώρια που τα γραπτά σου τουητάκο..

.παίρνουν μορφές παράκρουσης και νοσηρής έπαρσης!
..καλά σε λέω κρυφοκαραδεξιό τεχνοκράτη!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! είπε...

Τι να λέμε! Ο γερμανοτσολιάς ποτέ δε πεθαίνει απλά αλλάζει αφεντικό!

Άντε τώρα τράβα να γεμίσεις πετρέλαιο τον λέβητα μη και κρυώσει το βολεμένο κωλαράκι σου, την ώρα που κάπου δίπλα, άντε λίγο πιό μακριά, ξεπαγιάζει μιά οικογένεια...

Ανώνυμος είπε...

..δεν είναι για σένα το παραπάνω αγαπημένε μου θαυμαστή!

..αυτό..γιατί προφανώς το κοιτάς και το ξανακοιτάς!

Ανώνυμος είπε...

Είναι για ορισμένους δημοσίους υπαλλήλους που για πάρτι τους ξεπουλιέται η δημόσια περιουσία για να έχουν να πληρωθούν..
..πρόσεξε! εκτελώντας εντολές σα στρατιωτάκια, που έχουν κάνει την ντροπή δουλειά τους, χωρίς ίχνος τσίπας πάνω τους.
"Εκτελώ Εντολές" πρέπει να σου κόψω το νερό το ρεύμα κτλ..
Δεν εκτελείς εντολές ρε! Εκτελείς ανθρώπους!
Το κύτταρο του προγόνου σου έχει εξελιχθεί και έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της αποκτήνωσης μέσα από δικές σου πράξεις και τις "εντολές που εκτελείς"..
..με σίγουρο μισθό!.....

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα είναι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!
Να μη ξεφεύγουμε σε σοβαρά ζητήματα μεν εκτός θέματος δε....

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9:59 Τουητάκο..

Ότι θέλουμε θα γράφουμε!
Τι μας είπες εσύ τώρα κοκκινίσαμε απο ντροπή και τρομάξαμε!

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρηρητηρια στο ρεπορτερ που φανερωσε το θεμα για την κλοπη των τροφιμων και απο ενα κιλο που μου ειχε δωσει ο προεδρος σημερα μου εφερε δεκαπεντε κιλα ,το ιδιο και ο γείτονας που ειχε παρει ενα κιλο πηρε εχθες δεκαεξι κιλα.

//////////////////////// είπε...

.ω, τι πανέμορφες σκέψεις είναι αυτές!

.καληνυχτακουλίνι 12:23 αν ο δήμος φτιάξει καμιά[φιλοζωική εταιρεία]θα σε μαζέψει!

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ

Author Details