ΑΠΟ 130 ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ                                             

 Αριθμ. Πρωτ.  20084

Β Α Σ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
*************************************
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

                     Έχοντας υπόψη του
                        1. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις αριθ.7/80/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩ9Α-ΧΓΥ) & 19/262/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ13Ω9Α-ΨΕΑ) σχετικές αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου Δομοκού
4. Τις αριθ.9/57/20-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ω9Α-ΙΦΛ) & 12/91/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Α-ΛΕ5)  προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε.
για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος  της Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου.

                            ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

            1. Την επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου, στο χώρο του ΔΕΛΤΑ, της Τοπικής Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος), με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, την: 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας: Δευτέρα και ώρα: 10,00 πμ έως 11:00 πμ [ώρα λήξης] ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού η οποία αποτελείται από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΡΟΣ (Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.)
2) ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
3) ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
4) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
5) ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
6) ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ((Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Ο.Ε.).
7) ΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
2) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
3) ΜΑΤΣΑΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Δημοτικός Σύμβουλος).
4) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
5) ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).

 2. Καθορίζει του όρους δημοπρασίας ως κατωτέρω:
Άρθρο:1
* Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση έξι ετών.
Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος μίσθωσης για μία ακόμη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του μισθωτή. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόμη χρόνια σύμφωνα με το Π.Δ. 34/95 μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).
Άρθρο:2
* Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των εκατό τριάντα [130,00] ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Άρθρο:3
* Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε μήνα από τον ενοικιαστή, στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού και όπου εδρεύει αυτή με βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής:
Για κάθε ένα δεδουλευμένο μήνα έως την 1η του επομένου μήνα εκμίσθωσης.
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Το μίσθωμα του μήνα Ιουλίου θα καταβληθεί έως την 1/8/2013 και ούτω καθεξής].
Άρθρο:4
* Η μη καταβολή του μισθώματος εντός των καθοριζομένων προθεσμιών επισύρει αρχικά προφορική ειδοποίηση, στη συνέχεια έγγραφη και αν ο ενοικιαστής δεν συμμορφωθεί θα εκπίπτει του συμφωνητικού και των κατατιθεμένων εγγυήσεων.
Άρθρο:5
* Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, δημοτική ενημερότητα καθώς και  ως  εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: 936,00 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.
Άρθρο:6
* Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας πρίν από την έναρξη του διαγωνισμού καθώς επίσης πρέπει να καταθέσει για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση.
Άρθρο:7
* Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, οι προσφορές θα δίνονται ανά πέντε [5'] πρώτα λεπτά της ώρας, για μία ώρα συνολικά, αρχομένης της διαδικασίας από την 10:00 πμ ως την 11:00  πμ. Θα ξεκινήσει από τον πρώτο με την σειρά εγγραφής των συμμετασχόντων και θα μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και θα επιβαρύνει οριστικά το τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο:8
* Η επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας (Οικονομική Επιτροπή) έχει το δικαίωμα παράτασης του χρόνου δημοπρασίας, ανάλογα με τη κρίση της και αν αυτό καταστεί απαραίτητο λόγω αυξημένης συμμετοχής πλειοδοτών. Οφείλει όμως να το ανακοινώσει μισή ώρα πρίν τη λήξη της προκαθορισμένης προθεσμίας.
Άρθρο:9
* Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται στη δημοπρασία να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και το συμφωνητικό, θα είναι δε αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο:10
* Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμο Αρμόδια 'Όργανα.
Άρθρο:11
* Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα [10] μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Ο.Ε για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη του σχετικού συμφωνητικού μισθωτηρίου, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα εκπέσει εις βάρος του και υπέρ του Δήμου Δομοκού χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δυο για τη μικρότερη διαφορά που θα προκύψει από τη νέα δημοπρασία με την προηγούμενη όμοια
Άρθρο:12
* Ο Δήμος Δομοκού δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται μείωση ή επιστροφή ή του μισθώματος και λύση της σύμβασης άνευ σοβαρότατου λόγου.
Άρθρο:13
* Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο Αρμόδια 'Όργανα.
Άρθρο:14
* Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου και τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό και τον εξοπλισμό του από κάθε φθορά και καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο:15
* Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξη η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο:16
* Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή. Σε περίπτωση καταστρατήγησης του παρόντος άρθρου θα εκπέσει του συμφωνητικού, της εγγύησης και θα του επιβληθεί πρόστιμο.
Άρθρο:17
* Τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου - συμφωνητικού και τυχόν άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.
Άρθρο:18
* Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν άπαντες. 
Άρθρο:19
* Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013, τις ίδιες ώρες (10:00 έως 11:00π.μ.)
Άρθρο:20
*Η σχετική διακήρυξη να δημοσιευθεί στα δημοσιότερα μέρη της έδρας, των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δομοκού, της Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού.                                                                                                  Δομοκός 02/12/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
                                                                                          α/α Ο Αντιδήμαρχος 


                                                                                           ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details