Διακύρηξη του Αναψυκτηρίου Ν Μοναστηρίου

Β Α Σ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
*************************************
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

                     Έχοντας υπόψη του
                   Την αριθ. 7/80/29-04-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 9/57/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος  της Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου.

                            ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

            1. 1. Την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου, στο χώρο του ΔΕΛΤΑ, της Τοπικής Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος), με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, την: 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας: Τρίτη και ώρα: 10,00 πμ έως 11:00 πμ [ώρα λήξης] ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού η οποία αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΡΟΣ (Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.)
2) ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
3) ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
4) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
5) ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
6) ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ((Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Ο.Ε.).
7) ΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
2) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
3) ΜΑΤΣΑΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Δημοτικός Σύμβουλος).
4) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).
5) ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος).

 2. Καθορίζει του όρους δημοπρασίας ως κατωτέρω:

Άρθρο:1
* Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση έξι ετών.
Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος μίσθωσης για μία ακόμη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του μισθωτή. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόμη χρόνια σύμφωνα με το Π.Δ. 34/95 μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).

Άρθρο:2
* Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα [150,00] ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Άρθρο:3
* Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε μήνα από τον ενοικιαστή, στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού και όπου εδρεύει αυτή με βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής:
Για κάθε ένα δεδουλευμένο μήνα έως την 1η του επομένου μήνα εκμίσθωσης.
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Το μίσθωμα του μήνα Ιουλίου θα καταβληθεί έως την 1/8/2013 και ούτω καθεξής].
                                                           
Άρθρο:4
* Η μη καταβολή του μισθώματος εντός των καθοριζομένων προθεσμιών επισύρει αρχικά προφορική ειδοποίηση, στη συνέχεια έγγραφη και αν ο ενοικιαστής δεν συμμορφωθεί θα εκπίπτει του συμφωνητικού και των κατατιθεμένων εγγυήσεων.
                                                           
Άρθρο:5
* Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας ως  εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: 1.080,00 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.
Άρθρο:6
* Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας πρίν από την έναρξη του διαγωνισμού καθώς επίσης πρέπει να καταθέσει για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση.
Άρθρο:7
* Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, οι προσφορές θα δίνονται ανά πέντε [5'] πρώτα λεπτά της ώρας, για μία ώρα συνολικά, αρχομένης της διαδικασίας από την 10:00 πμ ως την 11:00  πμ. Θα ξεκινήσει από τον πρώτο με την σειρά εγγραφής των συμμετασχόντων και θα μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και θα επιβαρύνει οριστικά το τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο:8
* Η επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας (Οικονομική Επιτροπή) έχει το δικαίωμα παράτασης του χρόνου δημοπρασίας, ανάλογα με τη κρίση της και αν αυτό καταστεί απαραίτητο λόγω αυξημένης συμμετοχής πλειοδοτών. Οφείλει όμως να το ανακοινώσει μισή ώρα πρίν τη λήξη της προκαθορισμένης προθεσμίας.
Άρθρο:9
* Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται στη δημοπρασία να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και το συμφωνητικό, θα είναι δε αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
                                                           
Άρθρο:10
* Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμο Αρμόδια 'Όργανα.
                                                           
Άρθρο:11
* Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα [10] μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Ο.Ε για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη του σχετικού συμφωνητικού μισθωτηρίου, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα εκπέσει εις βάρος του και υπέρ του Δήμου Δομοκού χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δυο για τη μικρότερη διαφορά που θα προκύψει από τη νέα δημοπρασία με την προηγούμενη όμοια

Άρθρο:12
* Ο Δήμος Δομοκού δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται μείωση ή επιστροφή ή του μισθώματος και λύση της σύμβασης άνευ σοβαρότατου λόγου.
                                                           
Άρθρο:13
* Η σύμβαση  θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο Αρμόδια 'Όργανα.
                                                           
Άρθρο:14
* Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου και τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό και τον εξοπλισμό του από κάθε φθορά και καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο:15
* Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξη η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
                                                           
Άρθρο:16
* Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή. Σε περίπτωση καταστρατήγησης του παρόντος άρθρου θα εκπέσει του συμφωνητικού, της εγγύησης και θα του επιβληθεί πρόστιμο.

Άρθρο:17
* Τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου - συμφωνητικού και τυχόν άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.
                                                           
Άρθρο:18
* Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν άπαντες. 

Άρθρο:19
* Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, τις ίδιες ώρες (10:00 έως 11:00π.μ.)
                                                           
Άρθρο:20
*Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στα δημοσιότερα μέρη της έδρας, των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δομοκού, της Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού.

                                                                                                  Δομοκός 27/05/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
                                                                                          α/α Ο Αντιδήμαρχος 


                                                                                                  ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

8 comments:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΞΥΠΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕ
ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Έλεγξα όλες τις τελευταίες απευθείας αναθέσεις καθώς και μια σειρά ενεργειών του Δημου, κατά την άποψη μου εγιναν πολλές παρατυπίες και παρανομίες
Επίσης παρατηρήσαμε ότι στο προηγούμενο οικονομικό ετος έχουμε πολυ λιγοτερες απευθείας αναθέσεις .
Από την ημερομηνία που ανέλαβε ο Γκουβας οι απευθείας αναθέσεις πέφτουν Βροχή.
Αυτή την φορά, συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία και θα προβούμε σε ολες τις νόμιμες ενέργειες προστατεύοντας τα δικαιώματα των δημοτών.
Ο δήμαρχος σίγουρα θα χρειαστεί ισχυρή ομπρέλα για να αποφύγει το "βρέξιμο"..…

Μετά από όσα αναφέραμε, αν ο δήμαρχος μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες δεν προβεί σε αντικατάσταση του αντιδημάρχου Γκουβα και όλων των αντιδημάρχων θα προκύψει σοβαρότατο θέμα.

Τα χρονικά περιθώρια και οι ανοχές τελειώσανε

Λυπάμαι δήμαρχε σε προειδοποίησα πολλές φορές αλλα εσύ το βιολί σου
Με τον νυν αντιδήμαρχο και πρωην αντιδήμαρχο, με το τσέλιγκα και όλους τους παρελκόμενους…… δεν γίνεται χωριό ,μόνο πανηγύρι γίνεται……………και από πανηγύρια έχουμε χορτάσει…….

Δεν έγινες δήμαρχος επειδή ήσουνα «ωραίος»!!!...
Μπέρδεψες τις εποχές Δήμαρχε και πρόσβαλες το συμβόλαιο που υπογραψες με τον δημότη με το οποίο του εγγυήθηκες ένα καλύτερο και αξιοπρεπές μέλλον.


"Ο εγγυητής του συμβολαίου".

Δεν φταίω εγώ…..το "γραμμάτιο" φταιει …..δεν το πλήρωσες και διαμαρτύρεται…

Οι ανοχές του δημότη τελειώνουνε τέλος Ιουνίου…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ...

Πως πέρασαν τόσες απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις όμοιων ή ομοειδών υπηρεσιών από τον ΕΠΙΤΡΟΠΟ;

Κάποια σχέση πρεπει να υπάρχει μεταξύ δήμου και επιτρόπου ....δεν εξηγείται διαφορετικά...

θα το βρω Αντιδημαρχε....


"ο θεός μπορεί να βοηθάει τον κλέφτη άλλα βοηθάει περισσότερο τον νοικοκύρη..."

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ "ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ", ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ ΠΟΛΛΕΣ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ".....ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΩΣ.....ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΛΑΔΙ"....ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ....!!!! ;-)

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟΣΗ ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΒΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ "ΠΑΙΧΝΙΔΙ" ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΕΠΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ ΣΟΥ

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΑ ΗΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΑΝ ΑΛΥΣΙΔΑ....ΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΟ ΘΕΛΕΙ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΣΤΡΙΣΕΙ!!ΑΣ ΜΗΝ ΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ.....ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΜΑΣΤΕ.... ;-)

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ.ΑΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ, ΟΤΙ ΚΑΤΙ "ΚΡΥΒΕΤΑΙ" ΚΑΙ ΣΤΟΝ "ΑΔΙΑΒΛΗΤΤΟ" ΑΥΤΟ ΦΟΡΕΑ, ΠΟΥ ΟΝΑΜΑΖΕΤΑΙ ΑΣΕΠ.....!!!!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

οτι υπαρχει παρανομια ειναι ολοφανερο
το ζητουμενο ειναι σε ποιο σημειο ειναι η παρανομια,απο ποιους γινεται(πέρα απο το δήμο)και πως αντιμετωπιζεται.
Διοτι ο επιτροπος θα στηριξει τον δημο ειναι αυτονοητο εφοσον εχει υπογραψει τα ενταλματα.

Τα γενικα τα γνωρίζω ,το κλειδί

ψαχνω...

Author Details