τα θέματα του ΔΣ


Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2013  
1ο  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης που αφορά στο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2013, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου  - Εξέταση της αριθ. 5/31/2-4-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.                                                                                                   (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 95η 
2ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: "Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Πετρωτού"                                                                                                   (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 96η 
3ο  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: "Ανάπλαση Πλατείας Ν. Μάκρισης"                                                                                                                        (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 97η 
4ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: "Επισκευή συντήρηση σχολείου Άνω Αγόριανης"                                                                                                                              (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 98η 
5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: "Διαμόρφωση χειμάρρων Δήμου Θεσσαλιώτιδας"                                                                                                                   (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 99η 
6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής για το έργο: "Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στα Τ.Δ. Δήμου Ξυνιάδος"                                                                             (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 100η 
7ο Έγκριση και παραλαβή της Η/Μ Μελέτης για το έργο "Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός σφαγείων χοιρινών, βοδινών & αιγοπροβάτων"                                                                       (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 101η 
8ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών - εργασιών και καθορισμός του τρόπου διενέργειάς των.                                                                                       (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 102η 
9ο Εγγραφή νηπίου στο Παιδικό Σταθμό Δομοκού, για τη σχολική περίοδο 2012-2013.                                                                                                           (Εισήγηση:Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 103η 
10ο Αποδοχή παραίτησης δύο υδρονομέων άρδευσης οι οποίοι είχαν επιλεγεί με  την αριθ. 8/86/17-4-2013 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και Επιλογή - εκλογή νέων για την Δ.Ε Θεσσαλιώτιδος.                                                                                               
(Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)
104η 
11ο Έγκριση έκθεσης αποτελέσματος εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών, του Δήμου Δομοκού, που αφορά το Α' Τρίμηνο 2013.                                                                           (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 105η 
12ο Έγκριση μετακίνησης δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την διημερίδα της 24 -25/5/2013 ,  με θέμα "Θερμαλισμός - Τουρισμός Υγείας Πραγματικότητα και Προοπτικές.                                                                                                                                             (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 106η 
13ο Διαγραφή τελών από οφειλέτες με αποδείξεις.                                                                                (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 107η 
14ο Περί εξέτασης αίτησης του κου Ζγούρου Ιωάννη του Βασιλείου για διαγραφή ποσού €: 44,30 από τέλη ύδρευσης.                                                                                                (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 108η 
15ο Περί εξέτασης αίτησης του κου Τζιώρα Θεόδωρου για μείωση κυβικών χρέωσης, από λογ/σμό ύδρευσης του Β' Τετραμήνου του έτους 2008.                                                                      (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 109η 
16ο Εξέταση της αριθ. 1/2013 Απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. Ομβριακής  περί διαγραφής τελών άρδευσης, καλλιεργητικής περιόδου 2012, του κου Σαϊτη Περικλή.  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 110η 
17ο Εξέταση της αριθ. 2/2013 Απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. Ομβριακής  περί διαγραφής τελών άρδευσης, καλλιεργητικής περιόδου 2012, του κου Μαργαζή Γεώργιου του Μιλτιάδη.                                                                                                                                                 (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 111η 
18ο Διαγραφή ποσού €: 24,60 από το Βεβαιωτικό Κατάλογο ύδρευσης της Δ.Ε. Ξυνιάδος, που αφορούν το στρατόπεδο "Καλέργης Νικόλαος".                                                                       (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 112η 
19ο Εξέταση αιτήματος - ένστασης του κου Παπαδημητρίου Κων/νου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Δομοκού, σχετικά με τη μείωση κυβικών χρέωσης, από λογ/σμό ύδρευσης του Δ΄ Τριμήνου 2012.                                                                                                                                              (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 113η 
20ο Εξέταση αιτήματος κου Κουφοκώστα Κων/νου του Ιωάννη, σχετικά με τη μείωση κυβικών χρέωσης,  από λογ/σμό ύδρευσης του Δ΄ Τριμήνου 2012.                                                             (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 114η 
21 Έγκριση Πρακτικής Άσκησης Ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε. του Τσαδήμα Χρόνη του Αθανασίου, κατοίκου Λαμίας, στο Γραφείο Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού.                                                                                                                                                  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 115η 
22 Εξέταση της αριθ: 1/2013 Απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών που αφορά στα Προβλήματα ασφάλισης εξαιτίας της παράλειψης πληρωμής εργοσήμου.                                                       (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος ΣΕΜ) 116η 
23 Διάθεση πίστωσης ποσού 100,00€  για την φιλοξενία εθελοντών και την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της Καλοκαιρινής Εκστρατείας του FUTURE LIBRARY. (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 117η
24 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στην 47η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και έγκριση διάθεσης πίστωσης                                                                                                                       (Εισήγηση: Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος) 118η
25 Κλήρωση ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των οχημάτων.                                                                                  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 119η
26 Κατάρτιση Κανονισμού Άρδευσης για τη λειτουργία της αρδευτικής Γεώτρησης στη θέση Χαλκιόρεμα της Τ.Κ Κορομηλέας.                                                                                                  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 120η
27 Περί πρακτικής άσκησης του μαθητή της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Λαμίας BICI FJORID, ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.                                            (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 121η
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details