Στις αγορές βγαίνει αύριο εκ νέου η Ελλάδα

Στις αγορές βγαίνει αύριο εκ νέου η Ελλάδα, καθώς ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα προβεί στην έκδοση εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η έκδοση αυτή αποτελεί την πρώτη μετά το Δεκέμβριο του 2010 και επί της ουσίας θεωρείται ένα κρίσιμο «κρας τεστ» για την ελληνική οικονομία, καθώς αναλυτές εκτιμούν ότι το επιτόκιο δανεισμού πιθανόν να ξεπεράσει το 5%, δηλαδή ίσως προσεγγίσει επίπεδα ανάλογα με αυτά που η Ελλάδα καταβάλ- λει ήδη για τα δάνεια των 110 δισ. που λαμβάνει από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 14η Ια- νουαρίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπο- ρούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγω- νιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατού- μενου ποσού, ενώ μέχρι τις 13 Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη αντα- γωνιστικές προσφορές έως ενός επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού. Στις 18 Ιανουαρίου θα α- κολουθήσει η έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμμα- τίων.Η συγκράτηση του επιτοκίου των εντόκων γραμμα- τίων σε επίπεδο χαμηλότερο του 5% εκτιμάται ότι θα αποτελούσε «καλή είδηση» για την κυβέρνηση, ωστόσο αναλυτές και τραπεζικά στελέχη θεωρούν πως μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη, καθώς το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων τον περασμένο Νοέμβριο είχε διαμορ- φωθεί στο 4,82%. Και το spread ανεβαίνει...Η αναρρίχηση του spread του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου αναφοράς ελάχιστα κάτω από τις 1.000 μονάδες βάσης σε σχέση με το αντίστοιχο γερμα- νικό ομόλογο οδηγεί το κόστος δανεισμού του ελ- ληνικού Δημοσίου ακόμη και στις μικρές διάρκειες σε πολύ υψηλά επίπεδα. Την περασμένη Παρασκευή το spread έκλεισε στις 974 μονάδες βάσης, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται και από το γεγονός ότι οι όροι δανεισμού άλλων «επιβαρημένων» χωρών-μελών της Ευρωζώνης γίνονται χειρότεροι, καθώς την περασμένη Πέμπτη το spread των πορτογαλικών ομολόγων προσέγγισε τις 400 μονάδες βάσης, λόγω της αύξησης του επιτοκίου δανεισμού στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, στο 3,686%, για να κλείσει την Παρασκευή στις 424 μονάδες.Σημειώνεται ότι εντός του Ιανουαρίου λήγουν έντοκα γραμμάτια που πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν, ύψους 4,48 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά με το συνυπολογισμό και των εντόκων που ήδη έχουν διατεθεί σε ιδιώτες με δημόσια εγγραφή οι λήξεις υπερβαίνουν το πο- σό των 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details