ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-3-2010


Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Εσωτερικών σχετικά με την ανάθεση μελετών έτους 2009 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (2009-2013), κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Τόνια Αντωνίου στην οποία αναφέρει:

«Η κατασπατάληση πόρων και οι αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε ενέργειες που μόνο τους σκοπό είχαν την ανάλωση των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη, μας έφεραν στη σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση. Η κακοδιαχείριση και η αναποτελεσματικότητα των διοικούντων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά τη περίοδο που υλοποιήθηκε το Γ΄ ΚΠΣ, μεγάλωσε τη κρίση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, προχώρησε σε 19 προσκλήσεις ανάθεσης έργων από το Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά:

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ” πόσα σε €

1 Αναμόρφωση και λειτουργικός εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της ΕΔΑ 20.000,00

2 Μελέτη εντοπισμού και αξιολόγησης περιοχών που αντιμετωπίζουν

πρόβλημα ρύπανσης πόσιμου νερού, υφαλμύρωσης και επιχειρησιακό 60.000,00

σχέδιο δυνατών παρεμβάσεων

3 Μελέτη καταγραφής ελλείψεων και προτάσεις βελτίωσης της σήμανσης 40.000,00

του οδικού δικτύου της Περιφέρειας και των τουριστικών περιοχών

4 Μελέτη εντοπισμού τομέων και έργων δημοσίου ενδιαφέροντος 50.000,00

περιφερειακού χαρακτήρα που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ

5 Επιχειρησιακό σχέδιο ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και προώθηση 50.000,00

Αλλαγής συμπεριφοράς πολιτών και καταναλωτών στη διαχείριση στερεών

Αποβλήτων

6 Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε 150.000,00

δημογραφικό, κοινωνικό, επαγγελματικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό

επίπεδο των μεταναστών που ζούν και εργάζονται στην Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας

7 Έρευνα/μελέτη της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 150.000,00

αξιολόγηση των δράσεων που έχουν εφαρμοστεί και διαμόρφωση

προτάσεων για την Περιφερειακή στρατηγική απασχόλησης

8 Μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για τη δημιουργία επιχειρηματικού 100.000,00

πάρκου, θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

εξέταση εναλλακτικών επιλογών χωροθέτησης

9 Μέτρηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των επιπτώσεων της σε 100.000,00

υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της Περιφέρειας, προϋπολογισμού

10 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γεωργικού και 80.000,00

κτηνοτροφικού πληθυσμού στην προστασία του περιβάλλοντος,

11 Τεχνικός σύμβουλος για την πιστοποίηση της ΕΥΕΔΑ 25.000,00

12 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης δράσεων περιβάλλοντος 150.000,00

13 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης δράσεων υγείας 150.000,00

14 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης δράσεων παιδείας 150.000,00

15 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης δράσεων ανταγωνιστικότητας 150.000,00

16 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης δράσεων ψηφιακής σύγκλησης 150.000,00

17 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης δράσεων πολιτισμού 150.000,00

18 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης δράσεων τουρισμού 150.000,00

19 Σύμβουλος επιτελικής παρακολούθησης του προγράμματος 150.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.025.000,00Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 1. Ανατέθηκαν οι παραπάνω μελέτες; Υπεγράφησαν συμβάσεις και ποιοι οι ανάδοχοι; 2. Σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει αναθέσεις θα υπάρξει αναθεώρηση, ώστε να μην προχωρήσουν αυτές οι ενέργειες που είναι αμφιβόλου αποτελέσματος και κόστους; 3. Με ποιο τρόπο προϋπολογίζεται το κόστος των έργων αυτών; Να κατατεθούν στοιχεία κοστολόγησης».
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details