Προκήρυξη 5ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ


Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΕΔΡΑ: Τ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΛ. 2231061491ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΩΔΙΑ – ΘΕΑΤΡΟ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ»Προκήρυξη 5ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας
Το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού του Δήμου Λαμιέων προκηρύσσει τη διοργάνωση του 5ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας που θα πραγματοποιηθεί στις 16, 17, και 18 Απριλίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας.

Το συνέδριο διοργανώνεται και πραγματοποιείται από το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού του Δήμου Λαμιέων, με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, του Συνδέσμου Φιλολόγων Φθιώτιδας, της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και των Γενικών Αρχείων του Κράτους-Αρχείων Νομού Φθιώτιδας.


Το συνέδριο στηρίζουν και ενισχύουν: Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕ-ΤΚΕ), ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Λαμίας, η Ένωση Ποντίων Φθιώτιδας και οι Πολι-τιστικοί Σύλλογοι: Σταυρού, Ν. Βράχας και Σ.Σ. Λιανοκλαδίου, του Τοπικού Διαμερίσματος Σταυρού του Δήμου Λαμιέων.
Σκοπός των Συνεδρίων Φθιωτικής Ιστορίας:

Η ενεργοποίηση του δυναμικού της ιστορικής έρευνας - ιστοριοδιφίας καθώς και της ιστοριογραφίας για την αναδίφηση και παρουσίαση της τοπικής Φθιωτικής Ιστορίας, από όλες τις ιστορικές περιόδους και την ανάδειξή της στους πολίτες της Φθιώτιδας και της Ελλάδας γενικότερα ως Ελληνική ιστορία. Επίσης η συγκέντρωση εμπειρίας για την προσέγγιση διαχρονικά ζητημάτων στρατηγικής, πολιτικής, πολιτισμικής αλλά και αναπτυξιακής θεώρησης του Φθιωτικού χώρου.

Βασική απαίτηση είναι η επιστημονική τεκμηρίωση των θεμάτων που θα κατατεθούν για ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο, με βάση τις ιστορικές πηγές και ευρήματα, την πρωτοτυπία τους, αλλά και την τυπική τήρηση των όρων και διαδικασιών συμμετοχής και λειτουργίας.Θεματικές του 5ου Συνεδρίου:1. Αμφικτιονίες και Φθιώτιδα - Ειδική θεματική του 5ου Συνεδρίου
2. Θέματα από όλες τις περιόδους της Φθιωτικής ΙστορίαςΤα θέματα πρέπει :◦Να είναι πρωτότυπα.

◦Να μην έχουν ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί.

◦Να είναι επαρκώς και επιστημονικώς τεκμηριωμένα.

Τα θέματα θα κατατεθούν για αξιολόγηση στην επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.Το συνέδριο απευθύνεται σε κάθε Έλληνα και ξένο ερευνητή της Φθιωτικής Ιστορίας, που στο πλαίσιο της επιστημονι-κής τεκμηρίωσης, θεωρεί ότι μπορεί να ανακοινώσει την εισήγησή του, αφού προηγουμένως αυτή τεθεί στην κρίση της επιστημονικής επιτροπής.Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου:Γόνης Δημήτριος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κακαβάς Γεώργιος, Δρ βυζαντινολόγος ιστορικός της τέχνης - Προϊστάμενος της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Καραχρήστος Ιωάννης, Δρ ιστορικός -ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, Σιψή Μαρία , Δρ αρχαιολόγος της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Τζωρτζόπουλος Δημήτριος, Δρ φιλοσοφίας, σχολικός σύμβουλος – συγγραφέας.
Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος:•Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν, με ηλεκτρονική επιστολή (email) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (σε φωτοαντίγραφα & CD), το θέμα, την περίληψη της ανακοίνωσης και τις πηγές έρευνας (μέχρι 2 σελίδες Α4 10pt) που επιθυμούν να παρουσιάσουν στο συνέδριο και θα περιλαμβά-νει επιπλέον:

•Βιογραφικό σημείωμα ως 10 σειρές και επιπροσθέτως, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλεομοιοτυπία (fax).

•Λήξη χρόνου παραλαβής των παραπάνω στοιχείων η 20ή Νοεμβρίου 2009.

•Οι ανακοινώσεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την κρίση της μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2010 από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

•Οι εισηγητές των οποίων τα θέματα (περιλήψεις) θα λάβουν θετική κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή, θα πρέπει να αποστείλουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης τους (όπως αυτό θα δημοσιευθεί μαζί με την βιβλιογραφία-πηγές κλπ.), ηλεκτρονικά με ηλεκτρονική επιστολή (email) ή μεσυστημένη ταχυδρομική επιστολή (σε φωτοαντίγραφα & CD), το αργότερομέχρι την 20ή Μαρτίου 2010.

•Το μέγεθος του κειμένου για δημοσίευση στα πρακτικά να μην υπερβαίνει, κατά το δυνατόν, τις 25 σελίδες Α5 σε γραμματοσειρά Times New Roman 10 pt.

•Ο χρόνος παρουσίασης των ανακοινώσεων στο συνέδριο, δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ανεξαρτήτως του κειμένου της κατατεθείσης ανακοίνωσης για δημοσίευση στα πρακτικά.

•Οι ανακοινώσεις που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ορισθείσης ημερομηνίας, δε θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αυτού του συνεδρίου.

Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου:

Πρόεδρος: Κοτρωνιάς Γεώργιος Δήμαρχος Λαμιέων, πολιτικός μηχανικός

Αντιπρόεδρος: Σαγιάς Γεώργιος Αντιδήμαρχος - εκπαιδευτικός και

Μέλη:

Από το Δ.Σ. του Πνευματικό Κέντρο Σταυρού και πολίτες της πόλεως μας και του τοπικού διαμερίσματος Σταυρού:

Γαλάνης Χρίστος, μηχανολόγος μηχανικός, Γιαλουράκη Μαρία,εκπαιδευτικός, Καραναστάσης Αναστάσιος, συν/χος εκπαιδευτικός,Κουνούκλα Στέλλα, εκπαιδευτικός, Κυροδήμος Ηρακλής,εκπαιδευτικός, Μακρής Γιάν-νης, συν/χος εκπαιδευτικός τ. σχολικός σύμβουλος, Μόσχος Αθανάσιος, πρόεδρος Τοπ. Διαμερίσματος Σταυρού,Μπούτλα Παναγιώτα, εκπαιδευτικός, Τσέλου Θεοδώρα, εκπαιδευτικόςκαι Τσέλος Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός - ζωγράφος και λογοτέχνης.Από του συνεργαζόμενους φορείς:

Βακιρτζηδέλη Σοφία, βιβλιοθηκονόμος ΠΕ προϊσταμένη των ΓΑΚ-Αρχείων Νομού Φθιώτιδας, Ζαμπεθάνης Βάιος, Δρ φιλοσοφίας -εκπαιδευτικός σχολικός σύμβουλος – Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Κακαβάς Γεώργιος, Δρ βυζαντινολόγος - ιστορικός της τέχνης, Προϊστάμενος της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Παναγιώτου Πελαγία, φιλόλογος εκπαιδευτικός - Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Φθιώτιδας, Σιψή Μαρία , Δρ αρχαιολόγος της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαμιέων:

Πρόεδρος, Κοτρωνιάς Γεώργιος, Δήμαρχος Λαμιέων.

Αντιπρόεδρος, Σαγιάς Γεώργιος, Αντιδήμαρχος.

Μέλη: Οικονόμου Ευγενία, δημοτική σύμβουλος, Ρούλιας Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος, Μόσχος Αθανάσιος Πρόεδρος Τοπ. Διαμερίσματος Σταυρού, Μακρής Γιάννης, Καραναστάσης Αναστάσιος, Κουνούκλα Στέλλα και Γαλάνης Χρίστος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κοτρωνιάς

Δήμαρχος ΛαμιέωνΕπικοινωνία για το Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας:

Γαλάνης Χρίστος

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αμαλίας 6 ΤΚ35100 Λαμία

Τηλ. –Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2231033501

Κινητό 6932313810

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email):

xrigala@otenet.grΚαραναστάσης Αναστάσιος

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διάκου 26 ΤΚ35100 Λαμία

Τηλ. –Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2231021959

Κινητό 6979129509Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email): karanastasishercules@hotmail.com
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details