ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣγια την παροχή έργου από τρίτους :ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (παροχή έργου από τρίτους και προμήθεια συναφών υλικών) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής Εμποροπανήγυρης στα όρια της Κοινότητας Κουβαρά επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαυρίου που θα διεξαχθεί το μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα από 19 Δεκεμβρίου 2009 έως και 05 Ιανουαρίου 2010

Το Συνδικάτο μικροπωλητώνΈχοντας υπόψη:

...........................................


Α. Τις διατάξεις :1. του άρθρου 8 του καταστατατικού μας, «τρόπος εκτέλεσης εκτέλεσης εργασιών Εμποροπανήγυρης» με το οποίο συμπληρώνονται τα άρθρα 11 και 122. Την επιθυμία των μελών μας για καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας μας3. Την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. την από13/11/095. Την εισήγηση υπ΄αριθμ. 53 από 06/11/2009 της ελεγκτικής επιτροπής6. Την υπ' αριθμ. 36 από 16/11/09 απόφαση της διοίκησης7. Την από αρ.πρωτ.59/12-11-2009 έκθεση του Ψύκου Δημητρίου με θέμα ΄΄Αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπο κατασκευής της Εμποροπανήγυρης Κουβαρά΄΄σας καλείνα συμμετάσχετε σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (παροχή έργου από τρίτους και προμήθεια συναφών υλικών) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής Εμποροπανήγυρης επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαυρίου που θα διεξαχθεί το μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα από 19 Δεκεμβρίου 2009 έως και 05 Ιανουαρίου 2010 υποβάλλοντας προσφορά σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται παρακάτω.ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός και οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών του έργου με πρόεδρο αυτής τον κ. Μέλλο Σταμάτιο δυνάμει της υπ' αριθμ. 36 από 16/11/09 απόφαση της διοίκησηςΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή έργου από τρίτους με ταυτόχρονη προμήθεια συναφών υλικών για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής Εμποροπανήγυρης στα όρια της Κοινότητας Κουβαρά επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαυρίου που θα διεξαχθεί το μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα από 19 Δεκεμβρίου 2009 έως και 05 Ιανουαρίου 2010 η οποία αφορά τις εξής εργασίες:

Κατασκευή της Εμποροπανήγυρης με εκθεσιακά περίπτερα και ηλεκτροδότηση των παραπηγμάτων.

Τα περίπτερα ομοιόμορφης κατασκευής θα σκεπάζονται με σκίαστρα αντοχής.

Στις υποχρεώσεις οριζονται και οι διάδρομοι να είναι σκεπαστοί με τα ίδια υλικά αντοχής

Ο εργολάβος υποχρεούται στην κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου υδάτων(αποφυγή εισόδου υδάτων εντός της Εμποροπανήγυρης σε περίπτωση βροχής) , μόνωση κατασκευής και καλή στήριξη σε περίπτωση δυνατού αέρα.

Τα υλικά που καλύπτουν τις πλάτες των περιπτέρων να είναι καινουργή μελαμίνες ιδίου χρώματος(κατά προτίμηση λευκές) .

Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί καθ΄όλη την διάρκεια της Εμποροπανήγυρης τουλάχιστον ένα άτομο ως υπεύθυνο υπηρεσίας για τυχόν προβλήματα ελαττωματικής κατασκευής και ένα άτομο ως υπεύθυνο ηλεκτρολόγο υπηρεσίας για τυχόν βλάβες στην παροχή ρεύματος, υποχρεώσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη μειοδοτικού διαγωνισμού και της σχετικής προκήρυξης.ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΗ ανάθεση θα γίνει με βάση την εμπειρία που κατέχει έκαστος εκ των ενδιαφερομένωνΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες του διαγωνισμού (Διακήρυξη- τεχνική περιγραφή - προϋπολογισμό δαπάνης - έντυπο οικονομικής προσφοράς) από τα γραφεία του Συνδικάτου μας Ν.Πλαστήρα44-Άγιοι Ανάργυροι Αττικής τηλ.210-8547920 και 6974144425, μέχρι τις 30-11-2009 (κος Μέλλος Σταμάτιος)Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν και εμπειροτέχνες ελεύθεροι επαγγελματίες αναλόγου ειδίκευσης με το αντικείμενο του έργου.Απαιτείται αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση σε ανάλογα ή παρόμοια έργα, η οποία θα προκύπτει με προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης /σχετικών βεβαιώσεων.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πως οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει πλήρη γνώση της παρούσας προκήρυξης και την από αρ.πρωτ.59/12-11-2009 έκθεση του Ψύκου Δημητρίου με θέμα ΄΄Αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπο κατασκευής της Εμποροπανήγυρης Κουβαρά΄΄ η οποία και θα παρέχεται με το τεύχος της προκήρυξης.Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο του έργου (τόπος εκτέλεσης του έργου κατασκευής Εμποροπανήγυρης Κουβαρά) για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, την διακίνηση του εξοπλισμού τους, τις αποστάσεις, την στενότητα χώρου και γενικά όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης, (το αργότερο μέχρι τις 02 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού), αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά τους.Κάθε διαγωνιζόμενος με την κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου με την οικονομική προσφορά του θα καταθέτει και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης και τους δέχεται ανεπιφύλακτα.Η υποβολή προσφοράς σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη δεσμεύει τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έναντι του εργοδότη (Συνδικάτο μικροπωλητών) μέχρι υπογραφής της σύμβασης.Ο διαγωνισμός θα γίνει με συνολική μειοδοτική προσφορά.Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός των τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Συνδικάτου μας., αυτό δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή δήλωσή του.Η ολοκλήρωση του έργου που θα αναλάβει ο ανάδοχος θα πρέπει να γίνει εντός μηνός Δεκεμβρίου από την υπογραφή της σύμβασης και πάντως όχι αργότερα από την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2009. Ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των όποιων υλικών και μηχανημάτων τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, ως το πέρας αυτών.Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με την περάτωση των εργασιών. Για την εξόφληση απαιτείται και η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στην επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά :α) απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών ή απλό τιμολόγιο θεωρημένο που να καλύπτει τις εκτελεσθείσες εργασίες βάσει του παρόντος συμφωνητικού.β) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότηταςκαθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από του πρόεδρο της επιτροπήςΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνδικάτου μας Ν.Πλαστήρα 44-Άγιοι Ανάργυροι Αττικής τηλ.210-8547920 και 6974144425, ημέρα Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 13:30μ.μ. από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΦάκελοι με οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτοί από την επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα της διενέργειας αυτού. Μετά το πέρας της 13:30 ώρας μ.μ. καμία άλλη προσφορά δε γίνεται δεκτή.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου 2009 & ώρα 13:30 μ.μ.Η επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και ελέγχει το περιεχόμενό τους οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται από την επιτροπή για τυχόν διορθώσεις στις προσφορές τους από λογιστικά λάθη.Η επιτροπή διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου στον μειοδότη.Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΤο κείμενο της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Συνδικάτου Μικροπωλητών http://www.sindikatomikropoliton.com/ από 22-11-2009, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. την από13/11/09 για υποχρέωση δημοσιότητας.Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή των προσφορών :1. Προσφορά2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης και τους δέχεται ανεπιφύλακτα.3. Βεβαίωση εμπειρίας σε ανάλογα έργα, από αναγνωρισμένους φορείς υλοποίησης.Ο Γενικός Γραμματέας Συνδικάτου μικροπωλητώνΨΥΚΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details