Παρέμβαση Καλλιώρα για την λίμνη Ξυνιάδας


Παρέμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, αναφορικά με την επανασύσταση της λίμνης Ξυνιάδας, έκανε ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Ηλίας Καλλιώρας. Στην απάντησή του το Υπουργείο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης ‘‘Μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της τέως λίμνης Ξυνιάδας’’, εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας με την αρ. 142 απόφαση, πρακτικό 13/5-10-2007.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας και του Ιδρύματος Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ), υπογράφηκε στις 24-3-2008, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης εντός 13 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η πρώτη ενότητα εργασίας που περιλάμβανε ‘‘την περιγραφή της περιοχής μελέτης και αξιολόγηση των υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών της τέως λίμνης Ξυνιάδας’’, παρελήφθη από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό στις 23/1-2009.

Στις 12-3-2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου με εκπροσώπους του (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ), όπου παρουσιάστηκε η υδρολογική κατάσταση της λεκάνης απορροής της περιοχής μελέτης και τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των λύσεων αποκατάστασης του τέως υγροτόπου.

Με το πέρας της συζήτησης, το (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) δεσμεύθηκε για τη σύνταξη του παραδοτέου της Β’ Φάσης του έργου, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, λαμβάνοντας 2 λύσεις αποκατάστασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και την οικονομική τους αξιολόγηση, ώστε να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη για την περιοχή».
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details