Δομοκός : Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι!

 Ο Δήμαρχος Δήμου Δομοκού κ. Μπάμπης Λιόλιος ανακοίνωσε τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων  και  την μεταβίβαση άσκησης των αρμοδιοτήτων. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση από 1/3/2021 και μέχρι 31/12/2022 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης που εξέλεξε το Δήμαρχο, κ.κ. Παπάρας Χρήστος του Κων/νου και Σκαρμούτσος Ιωάννης του Δημητρίου αναλαμβάνουν καθήκοντα. 


Η απόφαση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Ορίζουμε Αντιδημάρχους, από 1/3/2021 και μέχρι 31/12/2022 τους Δημοτικούς Συμβούλους
της παράταξης που εξέλεξε το Δήμαρχο κ.κ. Παπάρα Χρήστο του Κων/νου και Σκαρμούτσο
Ιωάννη του Δημητρίου.

Β) Μεταβιβάζουμε σε αυτούς την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων

1. Στον Αντιδήμαρχο κ. Παπάρα Χρήστο του Κων/νου οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες

που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των

λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων:


A. Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Συγκοινωνιών,

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας, Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων.

B. Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς: Ύδρευσης, Αποχέτευσης,

Λειτουργία Παιδικών Χαρών, Λειτουργία ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΒΙΟΚΑ εντός του ΧΥΤΑ, λειτουργία

ΒΙΟΚΑ Αστικών Λυμάτων, Λειτουργία Γραφείου Κίνησης


2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Σκαρμούτσο Ιωάννη του Δημητρίου μεταβιβάζονται οι παρακάτω «καθ’

ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό

και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων:

A. Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στους τομείς Απασχόλησης και

Τουρισμού

B. του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν τους τομείς

Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Παιδικών Σταθμών και λειτουργίας βιβλιοθηκών

Γ. του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους

τομείς Κοινωνικής Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι – Κέντρο Κοινότητας), Ισότητας των Φύλων

Δ. των θεμάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Ε. Θέματα Υγείας

Γ) Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος ο κ. Καλημέρης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, με τις παρακάτω

«καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση,

συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων:

Α) Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στους τομείς

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Β) του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας που αφορούν στους τομείς

Πολιτισμού

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες:

Η ευθύνη της λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:

i. Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.

ii. Η τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας σε περίπτωση απουσίας

του Δημάρχου.

iii. Γραφείο ΚΕΠ. 655 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.

iv. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

v. Τον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα

Θεσσαλιώτιδος.

Καθώς επίσης:

I. Η ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της

δημοτικής ενότητας.

II. Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των

προβλημάτων τους.

III. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού της

Ενότητας.

IV. Η εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων

της δημοτικής ενότητας

Δ) Τροποποιούμε την 7369/53η

/11-9-2019 προηγούμενη απόφασή μου με θέμα «Ορισμός

Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ως εξής:

1. Στον Αντιδήμαρχο, κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, που είχε ορισθεί με την προηγούμενη απόφασή

μου, τροποποιούνται οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Στην αρμοδιότητα τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος σε περίπτωση

απουσίας του Δημάρχου

Η ευθύνη τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται σε όλες τις

δημοτικές υπηρεσίες.

Η υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες σε

όλο το Δήμο, δημοτικές υπηρεσίες.

Ως προς τις λοιπές αρμοδιότητες ισχύει η προηγούμενη απόφαση

2. Από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου αφαιρείται η αρμοδιότητα του

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Λειτουργία

Παιδικών Χαρών, Λειτουργία ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΒΙΟΚΑ εντός του ΧΥΤΑ, λειτουργία ΒΙΟΚΑ Αστικών

Λυμάτων, Λειτουργία Γραφείου Κίνησης, η οποία μεταβιβάζεται στον κ. Παπάρα Χρήστο του

Κων/νου

Ως προς τις λοιπές αρμοδιότητες ισχύει η προηγούμενη απόφαση

Δ. Εξουσιοδοτεί τους ως άνω Αντιδημάρχους να υπογράφουν «µε εντολή Δημάρχου» έγγραφα

αλληλογραφίας του Δήμου µε κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για

την εκτέλεση του έργου εποπτείας που της ανατέθηκε, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που

αφορούν τις προαναφερθείσες δράσεις, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των

εγγράφων.

Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση

των αρμοδιοτήτων τους και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις.

Τέλος ορίζουμε ότι, αν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές τους τις

ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΣ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details