ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ...ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΔΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέμα 1ο: Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων - δαπανών οικονομικού  έτους 2016 του Δήμου
                  Δομοκού {Εισηγητής: κ.Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία}

Θέμα 2ο: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης περιόδου από 1-1-2016 έως 31-12-
                  2016 {Εισηγητής: κ.Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία}

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:Εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018  Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 2ο:Αντικατάσταση Μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 3ο:Αντικατάσταση Μελών Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής:
                 κ. Πρόεδρος Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού, κ.Ζώτος Νικόλαος}

Θέμα 4ο:Υποβολή και έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων- εξόδων από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο
                 οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959.{Εισηγητής:
                 Πρόεδρος Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού, κ. Ζώτος Νικόλαος}

Θέμα 5ο:Κατανομή ποσού  22.056,86€ (γ΄κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη
                 λειτουργικών δαπανών των σχολείων.{ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ,κ. Καλημέρης Νικόλαος}


Θέμα 6ο:Αποδοχή του ποσού των 355.333,32€ από το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου
                 Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2017. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:Περί έγκρισης της αριθμ. 3/2017 απόφασης-εισήγησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών που αφορά σε έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη, 18η Δεκεμβρίου 2017. {Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.Μ. Δήμου Δομοκού, κ. Ιτούδης Γεώργιος}

Θέμα 8ο:Περί έγκρισης της αριθμ.1/2017 απόφασης- εισήγησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
                 Δήμου Δομοκού, σχετικά με την εξέταση αιτήματος, που αφορά την έγκριση συνέχισης των μαθημάτων της αλβανικής γλώσσας σε παιδιά μεταναστών. {Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.Μ. Δήμου Δομοκού ,κ. Ιτούδης Γεώργιος}

Θέμα 9ο:Ορισμός Μελών στο Συμβούλιο  Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Δομοκού (Σχετ. η αριθμ.2/2017 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου). {Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.Μ. Δήμου Δομοκού ,κ. Ιτούδης Γεώργιος}

Θέμα 10ο:Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σχετικά με τον εορτασμό της 
                   Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11o:Οργάνωση και Λειτουργία Παιδικών Χαρών Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 12o:Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Δικτύων άρδευσης
                   αρδευόμενης έκτασης από Λιμνοδεξαμενή Ν.Μοναστηρίου".{Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 13o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: "Αποκατάσταση  
                   Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας ΔΕ Θεσσαλιώτιδας έτους 2015".{Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 14o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτόστρωση
                   Δημοτικής Οδού ΤΚ. Νεοχωρίου". {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 15o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις
                   Δ.Ε. Δομοκού". {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 16o:Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
                   2014-2020 ΜΈΤΡΟ 4:"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΎ",Υπομέτρο 4.3:
                  "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΤΟN
                  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ",Δράση 4.3.4:
                  "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ"-"Βελτίωση
                  αγροτικού δρόμου Μαντασιάς-Καρυών"Προϋπολογισμός 374.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%
                  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 17o:Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 4:"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ",Υπομέτρο 4.3: "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ", ΔΡΆΣΗ 4.3.4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ"-"Βελτίωση αγροτικού δρόμου Φυλιαδώνας- Καρυών"Προϋπολογισμού 490.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 18o:Έγκριση μηνιαίων στοιχείων Εσόδων - Εξόδων μηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου 2017,
                   σύμφωνα με το ΒΔ 48/17/5-15/6/1959.(Σχετ: Η αριθμ. 138/2017 απόφαση της Οικονομικής
                   Επιτροπής). {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,κ. Καραμπότσης Δημοσθένης}

Θέμα 19o:Έγκριση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 (Σχετ: Η αριθμ 141/2017 απόφαση της
                   Οικονομικής Επιτροπής). {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 20o:Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 5η
                   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Σχετ: Η αριθμ. 137/2017 απόφαση της
                   Οικονομικής Επιτροπής). {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details