Ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων φορέων της Καρδίτσας για την φετινή αρδευτική περίοδο με συμμετοχή του Δήμου Δομοκού.

Ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων φορέων της Καρδίτσας για την φετινή αρδευτική περίοδο  με συμμετοχή του Δήμου Δομοκού.

Σύσκεψη του άτυπου συντονιστικού οργάνου για την άρδευση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με πρω-τοβουλία του αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Τσιάκου και με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών παραγόντων αλλά και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων. Στη σύσκεψη ακού-στηκαν οι απόψεις των πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων για την φετινή αρ-δευτική περίοδο ενώ κοινός τόπος ήταν η επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων να γίνει η διαχείριση του πολύτιμου αγαθού, με τρόπο τέτοιο ώστε αγροτικός κόσμος να πετύχει τη μεγίστη δυνατή αξιοποίηση του για τις καλλιέργειες αλλά και το περιβάλλον να προστατεύεται, περιορίζοντας στο ελάχιστο την σπατάλη. Εισαγωγικά ο Αντιπερι-φερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος υπογράμμισε ότι πάγιο αίτημα της αιρετής περιφέρειας είναι η σύσταση ενός φορέα διαχείρισης που θα βρίσκεται στην αρμοδιό-τητα της, ώστε να αποφεύγονται οι ανούσιες αντιπαραθέσεις και οι εσφαλμένες παρεμβάσεις που συνήθως δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα από τα όσα επιχει-ρούν να λύσουν. Η Αιρετή Περιφέρεια είναι ο θεσμός που γνωρίζει καλύτερα από όλους τις αρδευτικές ανάγκες του Θεσσαλικού διαμερίσματος είπε ο κ. Τσιάκος και για αυτό είναι σωστό και δίκαιο να αποφασίζει για την ορθολογική κατανομή των υδάτων. Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό της περυσινής χρονιάς υπογράμμισε ότι η αρδευτική περίοδος εξελίχτηκε ικανοποιητικά. Τέλος έκανε λόγο για το καλό επίπεδο συνεργασίας που είχε η Αντιπεριφέρεια με όλους τους τοπικούς εμπλεκόμενους με την άρδευση φορείς. Επίσης ο κ. Τσιάκος υπογράμμισε πως ήδη έχει κάνει παρέμβαση προς τη ΔΕΗ ώστε να περιοριστούν οι ποσότητες νερού που εκταμιεύονται αυτή την περίοδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε το νερό να χρησιμοποιηθεί αργότερα και εντός της αρδευτικής περιόδου για την κάλυψη των αναγκών των αρδευτών. Εξάλλου σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Τσιάκος αναφερόμενος σε δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας που κάνει λόγο για την πιθανότητα πώλησης του υδροηλεκτρικού σταθμού Πλαστήρα σε ιδιώτες υπογράμμισε πως ένα τέτοιο ενδεχό-μενο θα βρει κάθετα αντίθετη την αιρετή περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στη σύσκεψη η εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων για τη φετινή αρδευτική περίοδο για την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε πως με σωστή και συνετή διαχείριση αναμένεται να κυλήσει χωρίς ι-διαίτερα προβλήματα για τους αρδευτές.
Η εισήγηση για τη φετινή χρονιά
Για τον σχεδιασμό του προγράμματος άρδευσης πρέπει να ληφθούν υπόψη βροχομετρικά και υδρολογικά δεδομένα, το ύψος των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες, η έκταση και οι καλλιέργειες που προβλέπεται να αρδευτούν, ώστε να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόβλεψη των υδάτων που θα καταναλωθούν, πάντα με τη λογική της κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών και της εξοικονόμησης νερού για το μέλλον.
1. ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
O περασμένος χειμώνας χαρακτηρίζεται υδρολογικά πλούσιος, καθώς το ύψος βροχόπτωσης υπερβαίνει το μέσο όρο της πενταετίας και η στάθμη των υδάτων της λίμνης Πλαστήρα είναι λίγο πιο υψηλή από την αντίστοιχη περσινή. Αντίθετα, στη λίμνη Σμοκόβου το απόθεμα υπολείπεται σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.
Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, από την λήξη της περσινής αρδευτικής περιόδου μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα είχαμε τις παρακάτω τιμές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και την μέση τιμή πενταετίας:
01-09-2016 έως 30-03-2017573,8 mm ύψους βροχής
01-09-2015 έως 06-04-2016448,mm ύψους βροχής
Μέσος όρος τελευταίας πενταετίας489,74  mm ύψους βροχής

Οι στάθμες των ταμιευτήρων σε σχέση με τις αντίστοιχες στάθμες του περασμένου έτους είναι :
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ  ΤΑΥΡΩΠΟΥ

Στάθμη την 11-04-2016 

790,29m
Περιεχόμενο:
356.720.000 m³
Στάθμη την 11-04-2017 790,3m358.400.000 m³
Όριο ασφαλείας784,00 m223.000.000 m³
Εκμεταλλεύσιμο περιεχόμενο 135.400.000 m³

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Στάθμη την 11-04-2017359,04 mΠεριεχόμενο: 128.000.000m³
Στάθμη την  11-04-2016360,30 m135.500.000 m³
Όριο ασφαλείας 100.000.000 m³
Εκμεταλλεύσιμο περιεχόμενο 28.000.000 m³

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Για την προσεχή αρδευτική περίοδο οι αρδευόμενες εκτάσεις αναμένεται να τροποποιηθούν σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, με σαφή τάση αύξησης των αρδεύσιμων καλλιεργειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής και του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή των αρδεύσιμων καλλιεργειών στις εκτάσεις του Νομού εκτιμάται για την προσεχή αρδευτική περίοδο ως εξής:
· Βαμβάκι 330.000 στρέμματα (το 2016 καλλιεργήθηκαν περίπου 300.000 στρέμματα )
· Αραβόσιτος 45.000 στρέμματα (το 2016 καλλιεργήθηκαν περίπου 40.000 στρέμματα)
· Μηδική 200.000 στρέμματα (το 2016 καλλιεργήθηκαν περίπου 100.000 στρέμματα)
· Καπνά Βιρτζίνια 9.000 στρέμματα (το 2016 καλλιεργήθηκαν περίπου 12.000 στρέμματα)
· Βιομηχανική ντομάτα 5.000 στρέμματα (το 2016 καλλιεργήθηκαν περίπου 4.000 στρέμματα)
· Κηπευτικά 16.000 στρέμματα (περίπου στα περσινά επίπεδα)
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του Νομού αρδεύονται κατά κύριο λόγο από τους ταμιευτήρες Ταυρωπού και Σμοκόβου και από τις κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις. Στον παρακάτω πίνακα γίνεται εκτίμηση των αρδευόμενων εκτάσεων ανά πηγή υδροληψίας για την προσεχή αρδευτική περιόδο.
  1. Από ταμιευτήρα Ταυρωπού, εντός δικτύου
92.000 στρέμματα
  1.  Από ταμιευτήρα Ταυρωπού, εκτός δικτύου
170.000 στρέμματα
  1. Από ταμιευτήρα Σμοκόβου, κλειστό δίκτυο
33.000 στρέμματα
  1. Από ταμιευτήρα Σμοκόβου, εκτός κλειστού δικτύου
100.000 στρέμματα
  1. Από κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις
150.000 στρέμματα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των παρελθόντων ετών, της ΔΕΗ, των ΤΟΕΒ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων υπηρεσιών, καθώς και την εκτίμηση για τις αρδευόμενες εκτάσεις ανά καλλιέργεια και τα αποθέματα του ταμιευτήρα Πλαστήρα, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα άρδευσης και έγινε μια πρόβλεψη των εκροών για την αρδευτική περίοδο. Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο σενάριο εκροών σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι οι καιρικές συνθήκες την προσεχή αρδευτική περίοδο θα είναι οι κανονικές για την περιοχή μας. Στην περίπτωση που θα επικρατήσουν ξηροθερμικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, λίβας, πλήρης ανομβρία κλπ), είναι αυτονόητο ότι οι εκροές από τους ταμιευτήρες θα προσαρμοστούν προς τα πάνω, ανάλογα και με τα διαθέσιμα αποθέματα. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες των αναμενομένων, οι εκροές θα προσαρμοστούν ανάλογα προς τα κάτω.
Για τον ταμιευτήρα Σμοκόβου επισυνάπτεται η εισήγηση του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης του έργου Σμοκόβου.
Ως έναρξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 1η Μαΐου με απόκλιση ±10 ημέρες, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την περίοδο εκείνη και με την εποχή της σποράς. Θα ληφθεί μέριμνα για προφυτρωτικά ποτίσματα, εφόσον απαιτηθούν.
Ως λήξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 20η Αυγούστου με απόκλιση ±5 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εκείνη τη περίοδο και ανάλογα με την κατάσταση των καλλιεργειών (πρώιμες ή όψιμες).
Για την χρονική περίοδο από την 21η Αυγούστου μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου, προτείνεται να υπάρχει μια μικρή παροχή η οποία εκτιμούμε ότι πρέπει να κυμαίνεται σε 100.000 έως 300.000 m³/ημέρα από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, αφενός για την διατήρηση της οικολογικής παροχής στους επιφανειακούς αποδέκτες και αφετέρου για την κάλυψη των αναγκών των κηπευτικών και άλλων καλλιεργειών.
Επισημαίνουμε ότι αρμόδια υπηρεσία για την διαχείριση των υδάτων είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Σε επίπεδο Νομού, η Διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας έχει μόνο συντονιστικό ρόλο.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Α/ΑΜΗΝΑΣΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΠΟΣΟΤΗΤΕΣΣΥΝΟΛΑ (m³)
1ΜΑΙΟΣ10 ημέρες Χ 300.000 m³3.000.000 11.400.000
10 ημέρες Χ 400.000 m³4.000.000 m³
11 ημέρες Χ 400.000 m³4.400.000 m³
2ΙΟΥΝΙΟΣ10 ημέρες  Χ 700.000 m³7.000.000 m³26.000.000
10 ημέρες  Χ 900.000 m³9.000.000 m³
10 ημέρες  Χ 1.000.00010.000.000
3ΙΟΥΛΙΟΣ10 ημέρες  Χ 1.100.000 m³11.000.000m ³37.300.000m³
10 ημέρες Χ 1.200.000 m³12.000.000m³
11 ημέρες Χ 1.300.000 m³14.300.000
4ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ10 ημέρες Χ 1.500.000 m³15.000.000m³28.300.000m³
10 ημέρες Χ 1.000.000 m³10.000.000 m³
11 ημέρες Χ 300.000m³  3.300.000 m³
5ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ10ημέρες Χ 100.000 m³  1.000.000 m³1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ104.000.000m³

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
1Για άρδευση από 01-05 έως 10-09-2017104.000.000 m³
2Για ύδρευση από 01-05 έως 31-08-2017     8.000.000 m³
3ΣΥΝΟΛΟ112.000.000 m³
4Εκτιμώμενο περιεχόμενο και  στάθμη την 10-09-2017 (με βάση τα αποθέματα την 11/04/2017)
246.400.000 m³
785,16 m

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων:
ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Βασ. Τσιάκος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κων/νος Νούσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κων/νος Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Δημ. Τσιαντής, ο Δήμαρχος Παλαμά Γ. Σακελλαρίου, ο Δ/ντής Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ο Αντιδήμαρχος Καρδίτσας Τρ. Τίκας, ο Αντιδήμαρχος Παλαμά Θ. Κοντοβάιος, η Αντιδήμαρχος Μουζακίου Π. Φασιανού, ο Αντιδήμαρχος Σοφάδων Ευθ. Κούλπας, ο Αντιδήμαρχος Δομοκού Νικ. Καλημέρης, ο εκπρόσωπος του Δ.Σ. Καρδίτσας Δημ. Αραμπατζής, ο Προϊστάμενος Τμήματος Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας Χ. Σταμούλης, ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας Αθ. Μαρκινός, ο εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Αχ. Ντηλιάς, ο Δ/ντής ΤΟΕΒ Σελλάνων Ηρ. Μασούρας, οι εκπρόσωποι του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος Γ. Σανούδος και Σπ. Γιωτάκος, ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τιτανίου Βας. Γιαννάκος, ο Γεν. Γραμματέας ΤΟΕΒ Τιτανίου Γ. Γαγάτσης, οι Πρόεδροι ΤΟΕΒ 5ης και 6ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδος Γ. Τσιμπερούδης και Π. Σπανός, ο Υπ. Άρδευσης Δήμου Παλαμά Κων/νος Τζέλλας, ο εκπρόσωπος της ΕΥΔΕ – ΚΥΥ (Υπουργείο Υποδομών) Ιωανν. Πολύζος, ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ/ΚΕΨΕ Θεσσαλίας Θωμ. Καραμπέκος και ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ – ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα Θεοδ. Στάλιας.

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details