Αναβάθμιση Ευρυζωνικών δικτύων στα ΔΔ Παναγιάς και Μακρυρράχης!

(φώτο απο Παναγιά Δομοκού)

Στό Δημοτικό συμβούλιο θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα!
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

·         Τον Ν. 3431/2006 (Α/13), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 29 αυτού («Δικαιώματα Διέλευσης), παράγραφοι 4 και 6, το άρθρο 65, και το άρθρο 69 παρ. 12, καθώς και το άρθρο 69Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3534/2007 (Α/40/23-02­2007), όπως ισχύει.
·         Την ΚΥΑ οικ. 725/23/04.01.2012 (ΦΕΚ 5/05.01.2012 τεύχος Β') για τον καθορισμό των διαδικασιών χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων.
·      Την από 05-12-2016 αίτηση της εταιρείας «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» με αριθμό πρωτοκόλλου 11416/05-12-2016εισερχόμενου εγγράφου, με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στην ΚΥΑ οικ. 725/23/04.01.2012 (ΦΕΚ 5/05.01.2012 τεύχος Β').
  • Η αίτηση αφορά το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔ1Τ»/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2. που χρηματοδοτείται από τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» επιδιώκεται, η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία, δημοσίου δικτύου τηλεπικοινωνιακών υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις περιοχών κυρίως ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων, προκειμένου να κλείσει το «ευρυζωνικό χάσμα» μεταξύ των περιοχών αυτών και των αστικών κέντρων της υπόλοιπης Ελλάδος .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την χορήγηση  δικαιώματος  διέλευσης και άδειας εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Το προβλεπόμενο από το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει, και την υπ' αριθ. οικ 725/23/04-01- 2012 (ΦΕΚ 5/Β'/05-01-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαίωμα διέλευσης, για την εγκατάσταση του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής, εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Δομοκού  για την εγκατάσταση δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών .
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details