Μ ε τ α β ί β α σ η α ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν σ τ ο υ ς Α ν τ ι δ η μ ά ρ χ ο υ ς »

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ α ρ . 6 6
Θ έ μ α : « Μ ε τ α β ί β α σ η α ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν σ τ ο υ ς Α ν τ ι δ η μ ά ρ χ ο υ ς »
Ο Δήμαρχος Δομοκού
Έχοντας υπόψη
1.-Το άρθρο 1 παρ. 46 περίπτωση.3 «Σύσταση Δήμων» και άρθρο 2 «Συγκρότηση Δήμων» του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α). σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Δομοκού έχει τρεις
(3) Δημοτικές Ενότητες: α’. Δομοκού β’. Ξυνιάδος και γ’. Θεσσαλιώτιδος.
2.-Τα άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» και 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης &
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α).
3.-Τις αριθ: 23/20.6.2014 και 32/27.6.2014 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με τις οποίες επικυρώθηκαν τα
αποτελέσματα των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Δομοκού.
4.-Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό
2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De
facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699) σύμφωνα με την οποία ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Δομοκού ανέρχεται σε 12.105 κατοίκους.
5.- Την αριθ: ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ εγκ. 43/30565/6.8.2014 (ΑΔΑ:7Ν27Ν-ΡΒΩ) «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών
και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)»
6.- Το παράρτημα (υπό στοιχείο 1.9) της ανωτέρω εγκυκλίου σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Δομοκού έχει ανώτατο αριθμό Αντιδημάρχων
τέσσερις (4).
7.-Την Αριθ.: 11924/63/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΔΠΑΩ9Α-Χ99) προηγούμενη απόφασή μου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου
Δομοκού/Καθορισμός εμμίσθων».
8.- Την Αριθ.: 12014η
/64/3-9-2014 (ΑΔΑ: 6ΥΒ0Ω9Α-ΧΧΩ) προηγούμενη απόφασή μου περί «Εξουσιοδότηση υπογραφών»
9.- Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου Δομοκού (ΦΕΚ.2886/τ.Β’/20.12.2011) στον οποίο περιγράφονται – εξατομικεύονται και αναλύονται κατά
τμήμα και γραφείο, τα αντικείμενα, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Μεταβιβάζουμε στους ορισθέντες με την υπ.αριθμ. 11924/63/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΔΠΑΩ9Α-Χ99) προηγούμενη απόφασή
μου Αντιδημάρχους, τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητές μου, τις οποίες θα ασκούν στο εξής αντί εμού και θα
υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο που θα εκδίδεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
Στον 1
ο
Αντιδήμαρχο κο. Καφαρατζή Κων/νο, μεταβιβάζω τις κατωτέρω « καθ’ ύλην » αρμοδιότητες:
α’) των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, που αφορούν στους τομείς: Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας -
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
β) των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς: Παιδείας, Δια βίου
Μάθησης,Πολιτισμός και Παιδικοί Σταθμοί Δομοκού.
γ) των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης.
Στον ίδιο Αντιδήμαρχο κο. Καφαρατζή Κων/νο, μεταβιβάζω επίσης « κατά τόπο » τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν
στην Δημοτική Ενότητα ΔΟΜΟΚΟΥ, όπως αυτή προσδιορίζεται και εκτίνεται στα διοικητικά όρια: της Δημοτικής Κοινότητας
ΔΟΜΟΚΟΥ και των τοπικών κοινοτήτων: ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ – ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ – ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΝΩ & ΚΑΤΩ
ΠΑΛΑΜΑ - ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΥΣΗΣ – ΛΕΥΚΑΣ και ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ.
 Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού.
 Τη συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους της δημοτικής και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού
και των προαναφερομένων Τοπικών Κοινοτήτων.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δομοκού – Δ/νση: Πλ.Μουσών – 1 τκ .35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
Πληροφορίες: Γιώργος Κ.Κυρίτσης - Τηλ/νο: 223 2350 210 Fax. 223 2350 234 – Email.g.kiritsis@domokos.gr
Στον 2
ο
Αντιδήμαρχο κο. Πουτουρούδη Σταμάτιο, μεταβιβάζω τις κατωτέρω « καθ’ ύλην » αρμοδιότητες:
α) των Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς των: Εσόδων,Περιουσίας και Ταμείου.
β) των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Συγκοινωνιών ,πολεοδομίας, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Ενέργειας.
γ) των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής.
δ) των Υπηρεσιών Προγραμματισμού- Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας,που αφορούν στους τομείς: Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, ΚΟΣΕ και πληροφορικής.
ε) Την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ 612 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ.
Στον ίδιο Αντιδήμαρχο κο. Πουτουρούδη Σταμάτιο, μεταβιβάζω επίσης « κατά τόπο » τις παρακάτω αρμοδιότητες που
αφορούν στην Δημοτική Ενότητα ΔΟΜΟΚΟΥ, όπως αυτή προσδιορίζεται και εκτίνεται στα διοικητικά όρια των τοπικών
κοινοτήτων: ΓΕΡΑΚΛΙΟΥ – ΒΟΥΖΙΟΥ – ΑΧΛΑΔΕΑΣ – ΠΕΤΡΩΤΟΥ –ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ και ΚΑΡΥΩΝ .
 Την συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων των προαναφερομένων Τοπικών
Κοινοτήτων.
Στον 3
ο
Αντιδήμαρχο κο. Ιτούδη Γεώργιο, μεταβιβάζω τις κατωτέρω « καθ’ ύλην » αρμοδιότητες:
α) των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς: Απασχόλησης και Τουρισμού.
β) των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς: Κοινωνικής Πολιτικής και
Ισότητα των Φύλων.
Στον ίδιο Αντιδήμαρχο κο. Ιτούδη Γεώργιο, μεταβιβάζω επίσης « κατά τόπο » τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν
στην Δημοτική Ενότητα ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ όπως αυτή προσδιορίζεται και εκτίνεται στα διοικητικά όρια των τοπικών
κοινοτήτων: ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΟΦΙΑΔΑΣ & ΠΕΤΡΙΛΙΩΝ - ΒΑΡΔΑΛΗΣ - ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ – ΘΑΥΜΑΚΟΥ – ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ -
ΕΚΚΑΡΑΣ & ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ και ΓΑΒΡΑΚΙΩΝ.
Την ευθύνη της λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:
 Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας.
 Γραφείο ΚΕΠ. 655 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.
 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Άρδευσης.
Καθώς επίσης:
 Την ευθύνη έγκαιρης προσέλευσης, παραγωγής έργου και αποχώρησης, του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω
δημοτικές υπηρεσίες.
 Την υπογραφή,των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.
 Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 Την συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της ενότητας.
Στον 4
ο
Αντιδήμαρχο κο. Ντελή Αχιλλέα, μεταβιβάζω τις κατωτέρω « καθ’ ύλην » αρμοδιότητες:
α) των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς: Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
β) των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς: Προστασίας και Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας.
Στον ίδιο Αντιδήμαρχο κο.Ντελή Αχιλλέα, μεταβιβάζω επίσης « κατά τόπο »: τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν
στην Δημοτική Ενότητα ΞΥΝΙΑΔΟΣ, όπως αυτή προσδιορίζεται και εκτίνεται στα διοικητικά όρια των τοπικών κοινοτήτων:
ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ & ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙΤΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ –
ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ – ΞΥΝΙΑΔΟΣ και ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Την ευθύνη λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:
 Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δομοκού – Δ/νση: Πλ.Μουσών – 1 τκ .35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
Πληροφορίες: Γιώργος Κ.Κυρίτσης - Τηλ/νο: 223 2350 210 Fax. 223 2350 234 – Email.g.kiritsis@domokos.gr
 Γραφείο ΚΕΠ..614 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.
 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Καθώς επίσης:
 Την ευθύνη έγκαιρης προσέλευσης, παραγωγής έργου και αποχώρησης, του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω
δημοτικές υπηρεσίες.
 Την υπογραφή,των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.
 Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 Την συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της ενότητας.
2. Στους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες «κατά τόπο» Αντιδημάρχους, ύστερα από έγκαιρη συνεννόηση-προγραμματισμό και
συνεργασία με τον «καθ’ ύλην» Αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον προϊστάμενο της συναρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας, θα
τους διατίθενται τα απαραίτητα μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, προκειμένου στα όρια ευθύνης τους να λειτουργούν,
προστατεύουν, συντηρούν , επισκευάζουν τα συστήματα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού και να
φροντίζουν για τη καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειάς τους. Στη περίπτωση αυτή θα
έχουν και την ευθύνη εποπτείας, της ασφάλειας στην εργασία και της αποδοτικότητας του προσωπικού και των
μηχανημάτων που θα τους διατέθηκαν.
3. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του 1
ου Αντιδημάρχου κου. Κων/νου Καφαρατζή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 2
ος
Αντιδήμαρχος κος. Πουτουρούδης Σταμάτιος.
4. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του 3
ου Αντιδημάρχου κου.Γεωργίου Ιτούδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο 4
ος
Αντιδήμαρχος κος. Ντελής Αχιλλέας και αντίστροφα.
5. Η απόφαση αυτή: α) να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού Φθιώτιδας και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Δομοκού, β) να αναρτηθεί στον Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού
http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.domokos.gr γ) να κοινοποιηθεί αντίγραφό της: Στους Αντιδημάρχους, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στα
Γραφεία όλων των Δημοτικών Υπηρεσιών,στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,στους Εκπροσώπους των παρατάξεων
των μειοψηφιών, στον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου Δομοκού.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
 Δημήτριος Ι.Τζιαχρήστας
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details