1ο Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για τη κατασκευή του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Δομοκού και γηπέδων Ν. Μοναστηρίου, Ομβριακής και Εκκάρας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

  

 

 

1ο      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

 

 

Ανοιχτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το Ν. 3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΡΑΣ».

 

Στο Δομοκό σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2012  και ώρα 10.00 π.μ. οι υπογραφόμενοι:

 

1)  Κεφαλάς Κυριαζής , ως Πρόεδρος

2)  Ξαρχάς Νικόλαος ως 1ο  μέλος  και

3)  Μπακοστέργιος Δημήτριος ως 2ο μέλος

που συγκροτούν την επιτροπή διεξαγωγής της παραπάνω δημοπρασίας , σύμφωνα με την 28-12-2011 κλήρωση και 134/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού, παρουσία και του εκπροσώπου του Σ.Ε.Δ.Ε. Ν. Φθ/δας, ο οποίος δεν προσήλθε, συνήλθαν στο γραφείο της υπηρεσίας αυτής που γίνονται οι δημοπρασίες για την διεξαγωγή της δημοπρασίας των παραπάνω εργασιών ήτοι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΡΑΣ»

   Αφού παρήλθε ο χρόνος λήξης επίδοσης των προσφορών όπως στη διακήρυξη ορίζεται  η Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη της υποβολής των προσφορών.

 Προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι και ελέγχθηκαν  παρουσία όλων των συναγωνιζόμενων :

 

1)  η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των συναγωνιζόμενων

2) η υποβολή των φακέλων  δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς.

 

    Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθμησε με τη σειρά επίδοσης τους φακέλους και διαμόρφωσε τον παρακάτω πίνακα:

 

 

Α/Α

Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης ή ονοματεπώνυμο εργολάβου
1
ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4
ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8
ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.
9
ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

Με τον παραπάνω πίνακα ελέγχθηκαν:

Α) η τάξη της εργοληπτικής επιχείρησης ή η τάξη του εργολαβικού πτυχίου

Β) τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεών των και

Γ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και μονογραφή των οικονομικών προσφορών  των συμμετεχόντων και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο.

  ΄Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

  

Α/Α
Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης
ή ονοματεπώνυμο εργολάβου
Σύνολο δαπάνης κατά τη προσφορά ή ποσοστό έκπτωσης
1
ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39,42%
2
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34,58%
3
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
39,13%
4
ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00%
5
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
31,42%
6
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
40,71%
7
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41,71%
8
ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.
36,29%
9
ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
40,71%

       Μετά τα παραπάνω

 

Η Επιτροπή κάνει δεκτούς όλους τους συμμετέχοντες, και αναδεικνύεται κατ΄ αρχήν μειοδότη τον κ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε την οικονομικότερη προσφορά για το Δήμο με μέση τεκμαρτή έκπτωση  41,71  %.

 

Το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

                                                 Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                1)  ΞΑΡΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

                                                                2) ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details