εκατομμύρια σε λογαριασμό αντιδημάρχου

αναδημοσίευση...? ΄??????
εκατομμύρια σε λογαριασμό αντιδημάρχου
Το ποσό-μαμούθ των 2 εκατομμύριων ευρώ, από καταθέσεις τρίτων και συγκεκριμένα εργολάβων, εντόπισε το ΣΔΟΕ Κεντρικής Ελλάδας σε λογαριασμό ενός πρώην αντιδημάρχου σε δήμο της περιοχής του. Το άνοιγμα του λογαριασμού έγινε έπειτα από καταγγελία και κατάθεση στον εισαγγελέα ενός μηχανικού του δήμου ο οποίος «μίλησε» για εργολαβίες που δίνονταν συστηματικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία στη συνέχεια απέδιδαν το αντίτιμο με «δωράκια» μέσω τραπεζικών καταθέσεων στο λογαριασμό του αντιδημάρχου.
Στην καταγγελία του ο μηχανικός του δήμου την οποία δημοσιεύει για ευνόητους λόγους χωρίς ονοματεπώνυμα η «Π+13»-περιγράφει με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο πως υπερκοστολογούσαν τα έργα του δήμου, όπως επισκευές δρόμων, ή έργα σε ΧΥΤΑ, πως «έσπαγαν» σε χαμηλά ποσά μέχρι 7 χιλιάδες ευρώ ώστε να δίνονται με απευθείας ανάθεση σε φίλους και πως παρακαπτόταν ο ίδιος ώστε να μην εντοπιστούν τα έργα- βιτρίνα αρκετά από τα οποία ποτέ δεν έγιναν. Το απίστευτο που προκύπτει από την καταγγελία, την οποία διερευνά το ΣΔΟΕ και ο εισαγγελέας και βάσει της οποίας άνοιξαν οι λογαριασμοί του πρώην αντιδημάρχου, είναι ότι ένας από τους εργολάβους ήταν υπάλληλός του και μάλιστα εκτελούσε τα έργα που αναλάμβανε με επαγγελματικά αυτοκί- νητα και υπαλλήλους του δήμου.
Στην καταγγελία του ο μηχανικός του δήμου εμπλέκει και τον πρώην δήμαρχο για τον οποίο όμως δεν προέκυψαν μεγάλες καταθέσεις μετά το άνοιγμα των λογαριασμών του από το ΣΔΟΕ. Παρ’ όλα αυτά η Επιτροπή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος διερευνά το ενδεχόμενο ο πρώην δήμαρχος να έχει εξαγάγει με- γάλα ποσά στο εξωτερικό ή να τα έχει μεταφέρει σε θυρίδες και τα οποία ενδεχομένως να προέρχονται από μίζες των «φίλων» εργολάβων. Η «Π+13» δημοσιεύει σχεδόν αυτούσια την επιστολή-καταγγελία του μηχανικού του δήμου της Κεντρικής Ελλάδος χωρίς απα- ραίτητα να υιοθετεί τα καταγγελλόμενα, καθώς πρόκειται για υπόθεση από την οποία προέκυψαν 2 εκατομμύρια ευρώ αδικαιολόγητα ποσά από καταβολές χρημάτων εργολάβων στο λογαριασμό του πρώην αντιδημάρχου, ενώ έρευνα διενεργεί και ο εισαγγελέας.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ «ΚΑΙΕΙ» ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟ
«Αξιότιμε κύριε εισαγγελεύ, παρακαλώ να ερευνήσετε τα παρακάτω πιθανά κα- τά του δημάρχου …… και του αντιδη- μάρχου …… του δήμου ……
Για: “Κλοπή δημοσίου χρήματος, διαφθο- ρά, διάβρωση των ηθών και μαύρο πο- λιτικό χρήμα στο δήμο ……”
Να ερευνήσετε μήπως ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος …… συστηματικά αδειάζουν τα ταμεία του δήμου ……
Να ερευνήσετε μήπως “φροντίζουν” όλα τα ηλεκτρολογικά έργα να ανατίθε- νται με στημένους διαγωνισμούς σε συ- νεργάτη και πρώην υπάλληλο του αντι- δημάρχου και στη συνέχεια να τα εκτε- λεί ο ίδιος ο αντιδήμαρχος.
Πώς γίνεται όλα τα έργα να εκτελού- νται με 500% παραπάνω προϋπολογι- σμό; Προσωπικά ο ίδιος έκανα αναλυτικές επιμετρήσεις σε όλα τα έργα και διαπίστωσα ότι έργα με πραγματικό προϋπολογισμό 1.200 € χρεώνονταν στο δήμο 6.900 €. Γιατί έδιναν αυτά τα λεφτά στους εργολάβους; Οι πληρωμές από το δημόσιο χρήμα στην ώρα τους στους εργολάβους. Αναρωτιόμα- στε λοιπόν γιατί σκορπίστηκαν τόσα λεφτά για έργα πολύ μικρότερου προϋπολογισμού; Γιατί ο δήμαρχος δέχτηκε να ξοφλήσει εργολάβους για έργα που πο- τέ δεν υλοποιήθηκαν ή πήγαν στα χέρια 3 εργολάβων με απευθείας αναθέσεις. Αυτά πλέον έχουν φύγει πέραν από τη σφαίρα της οικονομικής απάτης που πι- θανά να έχει διαπράξει ένας δήμος. Εί- ναι στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι 700.000 ευρώ σπασμένα σε 6.980 ευρώ, κομμένα για να μπορεί να κάνει ο δήμαρχος απευθείας αναθέσεις. Σπάει τα μεγάλα ποσά σε μικρότερα. Γίνεται διάσπαση του φυσικού αντικειμένου που απαγορεύεται. Σας επισυνάπτω πά- νω από 100 απευθείας αναθέσεις, δηλαδή έχουμε έναν μηχανισμό μέσα σ’ έναν δήμο ο οποίος, αφού έχει φτιάξει το τεχνικό του πρόγραμμα κατάλληλα, το μόνο που κάνει είναι να κόβει τιμολόγια εικονικά, δηλαδή που δεν αντα- ποκρίνονται στον προϋπολογισμό του έργου αλλά είναι πολύ περισσότερα, να πηγαίνει ο εργολάβος να εκτελεί μια μι- κρή εργασία, πολύ χαμηλότερου προϋ- πολογισμού ή και να μην εκτελεί τίποτα και να παίρνει τα χρήματα και πιθανόν να τα μοιράζονται στη συνέχεια. Γι’ αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν οι καταθέσεις χρημάτων από τους εργολάβους προς τον αντιδήμαρχο ……, ο οποίος προφανώς είναι μέσα στο σενά- ριο αυτό. Θα σας δείξω μια τεχνική πε- ριγραφή από ένα άλλο δήμο. Μέχρι τοπογραφικό της περιοχής παρουσιάζει ο δήμος αυτός όταν εκτελεί ένα έργο. Για να πάτε να δείτε που ακριβώς εκτελέ- στηκε το έργο. Παρουσιάζεται σχεδιάγραμμα ολόκληρο.
Στο δήμο …… δεν ξέρει κανένας δημοτικός σύμβουλους τι εκτελείται και πού, για να πάει να το ελέγξει. Βεβαίως και πρέπει να καταγγέλλουν οι δημοτικοί σύμβουλοι εικονικά τιμολόγια στους ισολογισμούς. Το λάθος είναι ένα, που δεν κάνουν γραπτή αναφορά στον επίτροπο. Ο επίτροπος ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας, της δημοπράτησης, του τιμολογί- ου, αν έχουν γίνει σωστές οι κρατήσεις. Και πάλι στην περίπτωση αυτή ο επίτροπος λίγα πράγματα μπορεί να κά- νει. Στην περίπτωση ατασθαλίας πρέπει να γίνεται μηνυτήρια αναφορά, ό- πως η παρούσα, η οποία όμως, στην κοινή γνώμη, δεν αποτελεί λύση γιατί είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα (θα διαρκέ- σει 6-7 χρόνια), χαιρέτα μας τον πλάτα- νο, που λέει και ο λαός μας. Τα λεφτά της πατρίδας μας από τους εργολάβους πήγαν στους κλέφτες. Είναι τέτοια η α- πελπισία του λαού μας που όταν ακούει για έργο του δήμου σκέπτεται αμέσως μαύρο χρήμα και κουνάει απελπισμέ- νος το κεφάλι του.
Παρακαλώ να ερευνήσετε μήπως δίνονταν μίζες από τους εργολάβους στον αντιδήμαρχο ……· Πού βρισκόμαστε: Έρευνα
Να ρωτηθούν οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων και οι δημοτικοί σύμ- βουλοι της μειοψηφίας αν έχουν δει ποτέ αυτόν το μυστηριώδη εργολάβο “……” να εκτελεί κανένα από αυτά τα έργα που έχει πληρωθεί στο δήμο.
Να ερευνήσετε μήπως ο μυστηριώδης αυτός εργολάβος είναι συνεργάτης και επί 7 χρόνια υπάλληλος του αντιδημάρχου ……
Να ερευνήσετε μήπως σ’ όλα αυτά τα έργα έχουν δει τον αντιδήμαρχο κ. …… και τους υπαλλήλους του.
Να ερευνήσετε μήπως όλα αυτά τα έργα έχουν γίνει με τα επαγγελματικά αυ- τοκίνητα και τους υπαλλήλους του αντι- δημάρχου.
Να ερευνήσετε μήπως ο πραγματικός εργολάβος είναι ο αντιδήμαρχος.
Να ερευνήσετε μήπως ο δήμαρχος
…… κάνει τις αναθέσεις έργων και ο αντιδήμαρχος τα εκτελεί;
Τι θα γίνει τέλος πάντων σ’ αυτή τη χώ- ρα με τους κουμπάρους;
Να ερευνήσετε μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακραίο φαινόμενο υπο- νόμευσης της δημοκρατίας, διάβρω- σης των ηθών, καταλήστευσης δημοσί- ου χρήματος από το δήμαρχο …… και αντιδήμαρχο κ. ……
Έρευνα
Άρση του απορρήτου του τραπεζικού λογαριασμού του κ. …… για να αποδει- χθεί αν πιθανόν έπαιρνε μίζες από τους εργολάβους, γιατί το να γίνονται απευ- θείας αναθέσεις τέτοιου ύψους
600.000 ευρώ προφανώς είναι ύπο- πτο για στημένους διαγωνισμούς και μίζες και παρακαλώ να το ερευνήσετε αν αληθεύει. Να ερευνηθεί σύμφωνα με τον νόμο ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.
Για τους παραπάνω λόγους ΑΙΤΟΥΜΑΙ Την παραδειγματική τιμωρία παντός υ- πευθύνου.»
του Θάνου Πασχάλη
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παρασκευή και 13 στις 10 Φλεβάρη 2012
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details