Προσλήψεις δημοσίου: Πώς θα γίνονται με το νέο σύστημαΤα πάνω κάτω στις προσλήψεις στο Δημόσιο φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο όλες οι προσλήψεις υπάγονται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ τροποποιούνται και τα μόρια που λαμβάνει κάθε υποψήφιος ανάλογα με τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία ή τους μήνες ανεργίας.
ή τους μήνες ανεργίας.
Έως το τέλος Νοεμβρίου θα κατατεθεί .........
στη Βουλή για να ψηφιστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους διορισμούς στο Δημόσιο, που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Μόλις πάρει το πράσινο φως από τη Βουλή θα αρχίσουν να τρέχουν εκ νέου οι προκηρύξεις που είχαν παγώσει το τελευταίο διάστημα, τροποποιημένες με βάση τις αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Βασικό στοιχείο των αλλαγών είναι πως πλέον τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλες τις κατηγορίες προσλήψεων- μόνιμου και εποχικού προσωπικού ή με σύμβαση έργου- θα έχει το ΑΣΕΠ, καθώς αναλαμβάνει τόσο την έγκριση των προκηρύξεων όσο και τον έλεγχο των διαδικασιών. Έτσι, κάθε φορέας θα πρέπει να στέλνει αιτήματα προς την ανεξάρτητη Αρχή, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε πρόσληψη.
Ειδικότερα, για την κατηγορία μόνιμου προσωπικού αναμορφώνονται τα μόρια για τους τίτλους σπουδών, που πλέον θα έχουν μεγαλύτερη αξία για τον διορισμό, ενώ περιορίζονται λίγο τα μόρια για την εμπειρία που μπορούν να φτάσουν τα 408 έναντι 420 μορίων τα οποία συγκέντρωναν σήμερα οι υποψήφιοι με 5ετή προϋπηρεσία.

Στο προσωπικό ορισμένου χρόνου αντιθέτως η εμπειρία ενισχύεται, και για την πενταετή προϋπηρεσία κάποιος υποψήφιος θα λαμβάνει με το νέο καθεστώς έως 408 μόρια από 300 που προβλεπόταν με το ισχύον σύστημα. Παράλληλα μειώνεται η μοριοδότηση της ανεργίας καθώς οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν μέχρι 800 μόρια για ένα έτος ανεργίας, ενώ σήμερα συγκέντρωναν 1.400 μόρια. Η διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες, με εξαίρεση το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών, για το οποίο η διάρκεια μπορεί να φτάσει και τους 11 μήνες.
Με το σταγονόμετρο θα εγκρίνονται μετά την ψήφιση του νέου νόμου οι συμβάσεις έργου και μόνον εφόσον είναι πραγματικές και δεν υποκρύπτουν την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. Στόχος είναι το καθεστώς αυτό απασχόλησης να αντικατασταθεί με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Για τον λόγο αυτό εξάλλου δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης έργου σε περίπτωση που υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στους φορείς.

Μόνον για ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι το τέλος του 2010 θα δοθεί η δυνατότητα στους φορείς να προσλαμβάνουν με σύμβαση έργου, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι κενές οργανικές θέσεις, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Και σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να δοθεί έγκριση από το ΑΣΕΠ και να εκδοθεί απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.
Τροποποιήσεις επέρχονται με το νέο καθεστώς και για το τεστ δεξιοτήτων, το οποίο αποκτά πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα ως προσόν διορισμού στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός των υποψηφίων από 3, που είναι σήμερα, γίνεται 4 ενώ η ισχύς των αποτελεσμάτων από τρία έτη θα φτάσει με τον νέο νόμο τα δέκα έτη. Παράλληλα η συχνότητα διενέργειας του τεστ δεξιοτήτων, αντί για ένα έτος με βάση το ισχύον καθεστώς, πηγαίνει στα δύο έτη.

Με το νομοσχέδιο θα καταργηθεί επίσης και η διαδικασία της προφορικής συνέντευξης, που μπορούσαν να βάζουν ορισμένοι φορείς ως κριτήριο διορισμού και για την οποία υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις ως προς την αξιοκρατική διενέργειά της από το ΑΣΕΠ. Πλέον θα διενεργούνται συνεντεύξεις μόνον για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και θα γίνονται αποκλειστικά από την ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος Πεπονή του 1994.
Ο δεκάλογος του νέου νόμου

1Όλες οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ 2Καμία νέα σύμβαση έργου για διοικητικό προσωπικό και εάν υπάρχουν κενές θέσεις για μόνιμους 3Ίδια μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 4Καθιερώνεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού για προσλήψεις μονίμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού 5Αυξημένες μονάδες για τίτλους σπουδών 6Ψαλιδίζονται οι μονάδες για τους μήνες ανεργίας 7Δίνονται μεγαλύτερη ισχύ και μόρια στο Τεστ δεξιοτήτων 8Καταργείται η προφορική συνέντευξη 9Μοριοδότηση εμπειρίας σε όλες τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου 10Ίδιες μονάδες ανεξαρτήτως συνάφειας ή μη μεταπτυχιακών και διδακτορικών
Οι φορείς που υπάγονται στο νέο καθεστώς

Με το νομοσχέδιο περιέρχονται στο ΑΣΕΠ φορείς που είχαν εξαιρεθεί με διάφορες υπουργικές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ προστίθενται και άλλες κατηγορίες φορέων οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί στον έλεγχο της Αρχής με τον αρχικό νόμο του 1994. Ειδικότερα, στο ΑΣΕΠ επανέρχονται ή υπάγονται για πρώτη φορά:
* Οι δήμοι και οι νομαρχίες, συμπεριλαμβανομένων των αμιγών και μεικτών επιχειρήσεών τους * Οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ)
* Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός προέδρου του Δ.Σ. ή διοικητή γίνεται από τη Βουλή, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες * Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους * Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί στους οποίους το ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν * Το προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων * Το μόνιμο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας *

Το προσωπικό των ανεξάρτητων Αρχών * Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των λοιπών Εκκλησιών και δογμάτων εφόσον η μισθοδοσία τους βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (πλην κληρικών)
* Το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών (πλην των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του υπουργείου)
* Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης * Το προσωπικό του Πειραματικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης * Το προσωπικό των ΟΚΑΝΑ, ΚΕΕΛ, ΚΕΘΕΑ καθώς και το προσωπικό των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης που ασχολείται με τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά * Το προσωπικό των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
Πηγή: Τα Νέα
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details